ΦΩΦΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ: ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ Ο ΕΜΠΑΙΓΜΟΣ, ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙ ΑΜΕΣΑ Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ


Reading time: 28 Minutes

Τελευταία ενημέρωση 29 Ιανουαρίου 2021 by energinews (admin)

Η Κυβέρνηση εμπαίζει τους συνταξιούχους. Οι εκκρεμείς συντάξεις φθάνουν τις 360.000.

Οι προσωρινές συντάξεις αφορούν μόνο το 30% από αυτές. Να προχωρήσει άμεσα η έκδοση των συντάξεων.

Και εν τω μεταξύ να χορηγείται κάθε μήνα ένα ποσό σαν ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ, σε όλους τους συνταξιούχους που εκκρεμεί η περίπτωση τους.

Είναι ένα απαραίτητο μέτρο ανακούφισης τους.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΑΕΙ

«Φύλαξη και προστασία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.)»

Αιτιολογική Έκθεση

Επί της αρχής:

Το χρόνιο πρόβλημα της βίας και ανομίας, που επικρατεί σε πολλά ΑΕΙ της Χώρας και έχει οξυνθεί τα τελευταία χρόνια, δεν απειλεί μόνο την ασφάλεια των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας, των εργαζομένων και των επισκεπτών, αλλά πλήττει ευθέως την ελευθερία του λόγου, της έρευνας και της διδασκαλίας, αγαθά τα οποία συγκροτούν από κοινού το μείζον προστατευόμενο συνταγματικό αγαθό της ακαδημαϊκής ελευθερίας.

Η παθογένεια αυτή δεν έχει αντιμετωπιστεί επιτυχώς από τις ρυθμίσεις του άρθρου 64 του ν. 4623/2019, κάτι που εγκαίρως το Κίνημα Αλλαγής είχε υπογραμμίσει ήδη από τον χρόνο συζήτησης αυτής της ατελούς και αναποτελεσματικής ρύθμισης, με ευδιάκριτο ιδεοληπτικό περιεχόμενο. Έτσι, πολύ φυσιολογικά, παρά τις περί του αντιθέτου εξαγγελίες της Κυβέρνησης, το πρόβλημα όχι απλώς δεν λύθηκε, αλλά, αντιθέτως, επιτάθηκε, με συνέπεια να έχουν προσφάτως εκδηλωθεί ακόμη και κρούσματα δημόσιου εξευτελισμού ακαδημαϊκού δασκάλου μέσα στο γραφείο του.

Υπενθυμίζεται ότι το μόνο νομοθέτημα που άγγιξε ουσιαστικά το ζήτημα ήταν ο ν. 4009/2011 της Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ με Πρωθυπουργό τον Γιώργο Παπανδρέου, ο οποίος όριζε (άρθρο 5 παρ. 2) ότι με τον Οργανισμό κάθε ΑΕΙ ρυθμίζονται τα θέματα της οργανωτικής δομής και λειτουργίας του, ιδίως… (κθ’) “οι φορείς φύλαξης του ιδρύματος και της περιουσίας του”, ενώ το άρθρο 6 παρ. 1 προέβλεπε ότι ο Εσωτερικός Κανονισμός κάθε ΑΕΙ θα καθορίζει τα θέματα εσωτερικής λειτουργίας, μεταξύ των οποίων “(ιβ’) τα ειδικότερα θέματα φύλαξης του ιδρύματος και της περιουσίας του”. Ως γνωστόν, ο ν. 4009/2011, μολονότι υπερψηφίσθηκε από τη συντριπτική πλειονότητα των βουλευτών, στη συνέχεια αποδυναμώθηκε με επιμέρους τροποποιήσεις διαδοχικών κυβερνήσεων και τελικά καταργήθηκε εν συνόλω από την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ.

Με αυτά τα δεδομένα, το Κίνημα Αλλαγής λαμβάνει σήμερα την πρωτοβουλία να καταθέσει ολοκληρωμένη Πρόταση Νόμου με σκοπό την αποτελεσματική φύλαξη και προστασία των χώρων των ΑΕΙ, των πανεπιστημιακών υποδομών και εγκαταστάσεων, με παράλληλη διαφύλαξη της ελεύθερης και απρόσκοπτης διαβίωσης και εργασίας του διδακτικού προσωπικού, των φοιτητών και εργαζομένων και τη διασφάλιση του υπέρτερου συνταγματικού αγαθού της ακαδημαϊκής ελευθερίας.

Η παρούσα Πρόταση Νόμου αποτελεί εφαρμογή του άρθρου 16 παρ. 5 του Συντάγματος, στο οποίο ορίζεται ότι “η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται αποκλειστικά από ιδρύματα που αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου με πλήρη αυτοδιοίκηση”. Η “πλήρης” αυτοδιοίκηση έχει την έννοια ότι η διοίκηση των ΑΕΙ όχι μόνον ασκείται από τα ίδια τα ιδρύματα, αλλά περιλαμβάνει όλες ανεξαιρέτως τις όψεις της διοικητικής λειτουργίας, ιδίως αυτές που άπτονται του θεμελιώδους αγαθού της ασφάλειας και κατά τούτο συγκροτούν τον πυρήνα κάθε δημόσιας διοίκησης. Συνεπώς, το ίδιο το Σύνταγμα απονέμει στα ΑΕΙ την πρωταρχική ευθύνη για την εφαρμογή της νομοθεσίας που έχει ως αντικείμενο την ασφάλεια και προστασία των προσώπων και πραγμάτων που εντάσσονται στο πεδίο της αρμοδιότητάς τους. Συνεπώς, κάθε διάταξη νόμου που τυχόν αναθέτει σε όργανα του εν στενή εννοία Κράτους αυτήν την ευθύνη, δημιουργώντας μάλιστα επί τούτω ειδικά αστυνομικά τμήματα στους χώρους των ΑΕΙ, είναι ευθέως αντισυνταγματική.

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις κατατείνουν στην εφαρμογή των αρχών της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας, αφού, σύμφωνα με έγκυρες επιστημονικές έρευνες, η φύλαξη και προστασία των πανεπιστημίων είναι περισσότερο αποτελεσματική όταν οι υπηρεσίες που την αναλαμβάνουν αποτελούν οργανικό τμήμα της πανεπιστημιακής κοινότητας και δεν ασκούνται από εξωτερικούς παράγοντες. Η παρούσα νομοθετική πρόταση ενισχύει συνεπώς την ευθύνη και λογοδοσία των πανεπιστημιακών αρχών, καθώς δεν τις καθιστά απλώς υπεύθυνες για την ασφάλεια των πανεπιστημίων αλλά τους παρέχει και τα μέσα για να το επιτύχουν. Επομένως, η δημιουργία εσωτερικής υπηρεσίας στα Πανεπιστήμια δεν ενισχύει μόνο το αυτοδιοίκητο αλλά και την αποτελεσματικότητα της προστασίας.

Εξ άλλου, με την Πρόταση Νόμου διασφαλίζεται και υπηρετείται η γενική αρχή της αναλογικότητας, καθώς η ρύθμιση είναι απολύτως αναγκαία και ανάλογη προς τον επιδιωκόμενο σκοπό. Η δημιουργία αυτοτελούς δομής, επιφορτισμένης με την ευθύνη φύλαξης και προστασίας των χώρων και εγκαταστάσεων των ΑΕΙ, συνιστά μέτρο που τελεί σε προφανή και ευθεία αναλογία προς τον σκοπό της διασφάλισης της ακαδημαϊκής ελευθερίας, όπως αυτός κατοχυρώνεται από το Σύνταγμα. Με τον τρόπο αυτόν, αποφεύγονται άλλες εντελώς δυσανάλογες και αδικαιολόγητα επαχθείς για τη λειτουργία των ΑΕΙ επιλογές που αντί να επιλύσουν το πρόβλημα είναι μάλλον βέβαιο πως θα συμβάλουν στην περαιτέρω όξυνσή του.

Ειδικότερα, επί των άρθρων:

Με το άρθρο 1 της Πρότασης Νόμου, επιβεβαιώνεται η γενική αρχή ότι η ευθύνη φύλαξης των χώρων των ΑΕΙ ανήκει στα ίδια τα ιδρύματα, ως έκφανση του συνταγματικά κατοχυρωμένου αυτοδιοίκητου. Το έργο της φύλαξης και προστασίας ανατίθεται σε ειδική Υπηρεσία Φύλαξης που συστήνεται ως αυτοτελής οργανική δομή των ΑΕΙ, υπαγόμενη απευθείας στον Πρύτανη, η οποία συνεργάζεται με κάθε αρμόδια δημόσια αρχή.

Με το άρθρο 2, ορίζονται το αντικείμενο, οι αρμοδιότητες και η διοικητική διάρθρωση της Υπηρεσίας Φύλαξης. Στόχος της λειτουργίας της παραμένει η ενίσχυση της ασφάλειας του διδακτικού προσωπικού, των φοιτητών και επισκεπτών των ΑΕΙ. Της Υπηρεσίας προΐσταται προϊστάμενος με πενταετή θητεία με διαφανή και αξιοκρατικό τρόπο επιλογής. Η Υπηρεσία έχει την ευθύνη συνεργασίας με τις αρμόδιες αρχές των ΑΕΙ και τις λοιπές δημόσιες αρχές, διατηρώντας την αρμοδιότητα ειδοποίησης της αστυνομικής αρχής σε περίπτωση τέλεσης πλημμελήματος ή κακουργήματος εντός των χώρων αρμοδιότητάς της.

Στο άρθρο 3 προβλέπεται κάθε αναγκαία ρύθμιση σχετική με την πρόσληψη, υπηρεσιακή κατάσταση και εκπαίδευση των υπαλλήλων της Υπηρεσίας Φύλαξης. Κοινή συνισταμένη των προτεινόμενων ρυθμίσεων αποτελεί η αξιοκρατική επιλογή και η ειδική και κατάλληλη εκπαίδευση, ως εχέγγυο για την εκπλήρωση της αποστολής της Υπηρεσίας.

Το άρθρο 4 περιγράφει το πλαίσιο ελεύθερης κίνησης και εργασίας του διδακτικού προσωπικού, των φοιτητών και εργαζομένων, εντός των χώρων των ΑΕΙ, με τη χρήση ακαδημαϊκής ταυτότητας ή κάρτας εργαζομένου. Καθιερώνεται ειδική κάρτα εισόδου για τους επισκέπτες, ενώ παρέχεται η ευχέρεια καθορισμού χώρων ελεύθερης εισόδου και εξόδου, ιδίως για σκοπούς ψυχαγωγίας και πολιτισμού. Δίνεται δε η δυνατότητα, σε περίπτωση αυξημένων αναγκών, να συνάπτεται επικουρικά δημόσια σύμβαση με πιστοποιημένους ιδιωτικούς φορείς.

Με το άρθρο 5, επιβεβαιώνεται η ισχύς των γενικών διατάξεων για την προστασία των υπαλλήλων της Υπηρεσίας κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Το άρθρο 6 ορίζει ότι το κόστος λειτουργίας των Υπηρεσιών Φύλαξης καθώς και του κόστους των συναφών υποδομών των ΑΕΙ καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό, μέσω επιπλέον τακτικής χρηματοδότησης των ΑΕΙ. Με τα άρθρα 7 και 8 ορίζεται, αντιστοίχως, η κατάργηση αντίθετων διατάξεων νόμου και η άμεση έναρξη ισχύος των ως άνω διατάξεων.

Πρόταση Νόμου

«Φύλαξη και προστασία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.)»

Άρθρο 1

Σύσταση Υπηρεσίας Φύλαξης και Προστασίας Α.Ε.Ι.

1. Η ευθύνη φύλαξης και προστασίας των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) ανήκει στα ίδια δυνάμει της συνταγματικώς κατοχυρωμένης πλήρους αυτοδιοίκησης, την οποία απολαμβάνουν χάριν της ακαδημαϊκής ελευθερίας, καθώς και της εύρυθμης και απρόσκοπτης διεξαγωγής της έρευνας και διδασκαλίας.

2. Για την επίτευξη των σκοπών της φύλαξης και προστασίας της παραγράφου 1, συστήνεται σε κάθε Α.Ε.Ι αυτοτελής οργανική δομή με την επωνυμία «Υπηρεσία Φύλαξης…» και ακολουθεί το όνομα του ΑΕΙ. Η υπηρεσία του προηγούμενου εδαφίου υπάγεται απευθείας στον Πρύτανη του Α.Ε.Ι., στον οποίο αναφέρεται ο προϊστάμενος αυτής ή εφόσον έχει οριστεί, στον αρμόδιο Αντιπρύτανη και συνεργάζεται με κάθε αρμόδια δημόσια αρχή.

Άρθρο 2

Αντικείμενο – Διάρθρωση και Προϊστάμενος Υπηρεσίας Φύλαξης

1. Η Υπηρεσία Φύλαξης Α.Ε.Ι. έχει ως αντικείμενο τη φύλαξη των πάσης φύσεως χώρων, υποδομών και εγκαταστάσεων, την προστασία της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Α.Ε.Ι., την ενίσχυση της ασφάλειας του διδακτικού, διοικητικού και λοιπού προσωπικού, των φοιτητών και των επισκεπτών του Α.Ε.Ι., καθώς και την υποστήριξη των αρμόδιων οργάνων του Α.Ε.Ι. για την εκπόνηση διαχειριστικού σχεδίου φύλαξης και προστασίας.

2. Η διάρθρωση της υπηρεσίας, οι οργανικές θέσεις, η εξειδίκευση των αρμοδιοτήτων της παραγράφου 1, τα μέσα άσκησης του έργου της, αποκλειομένου σε κάθε περίπτωση κάθε είδους οπλισμού, φέροντος ή αποθηκευμένου σε χώρο του Α.Ε.Ι., η βαθμολογική διαβάθμιση του προσωπικού και οι κανόνες λειτουργίας της καθορίζονται με Προεδρικό Διάταγμα μετά από πρόταση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από γνώμη των αρμοδίων αρχών του οικείου Α.Ε.Ι.

3. Στην «Υπηρεσία Φύλαξης …» τοποθετείται προϊστάμενος με πενταετή θητεία, ο οποίος επιλέγεται ύστερα από ανοιχτή πρόσκληση με προκήρυξη των θέσεων, βάσει της ισχύουσας διαδικασία πλήρωσης θέσεων προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων Υπουργείων, με τις οποίες είναι αντίστοιχη για κάθε συνέπεια.

4. Η Υπηρεσία Φύλαξης Α.Ε.Ι. έχει την ευθύνη να συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες και όργανα του Ιδρύματος και όλες τις δημόσιες αρχές και υπηρεσίες για τα θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητά της. Υποχρεούται να ειδοποιεί αμελλητί την αρμόδια αστυνομική αρχή σε περίπτωση διάπραξης πλημμελήματος ή κακουργήματος στον χώρο της αρμοδιότητάς της. Η παράβαση της υποχρέωσης αυτής συνεπάγεται ποινικές, αστικές και διοικητικές κυρώσεις.

5. Με κοινή απόφαση των συναρμόδιων Υπουργείων Παιδείας και Θρησκευμάτων, Δικαιοσύνης και Προστασίας του Πολίτη, καθορίζεται το πρωτόκολλο ενεργειών της Υπηρεσίας Φύλαξης, η συνεργασία της με τις αστυνομικές ή άλλες αρχές και υπηρεσίες για την αντιμετώπιση παράνομων ενεργειών και κάθε άλλο συναφώς αναγκαίο ζήτημα.

6. Οι υφιστάμενοι οργανισμοί κάθε Α.Ε.Ι. προσαρμόζονται αυτοδικαίως στα προβλεπόμενα στο παρόν άρθρο καθώς και στο Προεδρικό Διάταγμα που προβλέπεται στην παράγραφο 2.

Άρθρο 3

Πρόσληψη, εκπαίδευση υπαλλήλων της Υπηρεσίας Φύλαξης

1. Η πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων των Υπηρεσιών Φύλαξης Α.Ε.Ι. πραγματοποιείται με προσλήψεις προσωπικού μετά από ενιαία προκήρυξη του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και τελεί υπό τον αποκλειστικό έλεγχο και την ευθύγη του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού.

2. Οργανικές θέσεις μπορούν να καταλάβουν και οι εργαζόμενοι στο Α.Ε.Ι. ή σε άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου μετά από αίτησή τους.

3. Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών επιλογής και πριν από την ανάληψη καθηκόντων στην κάθε Υπηρεσία Φύλαξης, οι επιλεγέντες που υποχρεούνται να παραμείνουν στην Υπηρεσία Φύλαξης για επτά χρόνια, εκπαιδεύονται αρμοδίως για διάστημα, τουλάχιστον έξι (6) μηνών. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης, οι διαδικασίες, οι εκπαιδευτές και ο τόπος διεξαγωγής καθορίζονται με την κοινή απόφαση των Υπουργείων Παιδείας και Θρησκευμάτων, Δικαιοσύνης και Προστασίας του Πολίτη της παρ. 4 του άρθρου 2.

4. Για τη διασφάλιση της επίτευξης των σκοπών της παραγράφου 1 του άρθρου 1, κάθε Α.Ε.Ι. δύναται να συνάπτει δημόσια σύμβαση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις με αδειοδοτημένο για τον σκοπό αυτό φορέα του ιδιωτικού τομέα, ο οποίος κατά την άσκηση του έργου του εποπτεύεται και ελέγχεται από την οικεία Υπηρεσία Φύλαξης. Κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων, η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών φύλαξης χώρων Α.Ε.Ι. απαρτίζεται κατά πλειοψηφία από υπαλλήλους της Υπηρεσίας Φύλαξης, τα υπόλοιπα δε μέλη ορίζονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Η Επιτροπή κατά την άσκηση του έργου της συντάσσει μηνιαίες εκθέσεις για την ποιότητα παροχής του ιδιωτικού έργου, τις οποίες υποβάλλει στον Πρύτανη ή τον ορισθέντα αρμόδιο Αντιπρύτανη για ενημέρωσή τους.

Άρθρο 4

Ελευθερία Κίνησης με Ασφάλεια

1. Στους χώρους των Α.Ε.Ι, όπως προβλέπει το σχέδιο φύλαξης και προστασίας κάθε Α.Ε.Ι., εισέρχονται ελεύθερα οι φοιτητές, το διδακτικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό, με επίδειξη της ακαδημαϊκής ταυτότητας ή ταυτότητας εργαζομένου του Α.Ε.Ι. που κατέχουν ή τους χορηγείται. Οι επισκέπτες των κτιριακών εγκαταστάσεων εισέρχονται με ειδική κάρτα εισόδου που τους χορηγείται από την Υπηρεσία Φύλαξης, την οποία φέρουν σε ευκρινές σημείο καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής τους στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Α.Ε.Ι. Οι επισκέπτες υποχρεούνται να επιδεικνύουν την κάρτα εισόδου εφόσον τους ζητηθεί αρμοδίως.

2. Κάθε Α.Ε.Ι. δύναται να καθορίζει χώρους, στους οποίους η πρόσβαση των πολιτών είναι ελεύθερη, χωρίς έλεγχο εισόδου και εξόδου, ιδίως για λόγους πολιτισμού, ψυχαγωγίας, και άθλησης.

3. Για την υποστήριξη της φύλαξης των Α.Ε.Ι. και την ενίσχυση της ασφάλειας στους χώρους, τις υποδομές και τις εγκαταστάσεις τους, τα Α.Ε.Ι. αυτά έχουν την υποχρέωση να λαμβάνουν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα και να υλοποιούν τα σχετικά έργα υποδομής και εξοπλισμού.

Άρθρο 5

Προστασία υπαλλήλων της Υπηρεσίας φύλαξης Α.Ε.Ι.

Οι υπάλληλοι της Υπηρεσίας Φύλαξης Α.Ε.Ι. προστατεύονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους με τις διατάξεις του άρθρου 167 του Ποινικού Κώδικα, πέραν των άλλων κατά περίπτωση συντρεχουσών ποινικών διατάξεων.

Άρθρο 6

Πόροι

Το κόστος λειτουργίας των Υπηρεσιών Φύλαξης των Α.Ε.Ι. καθώς και της κατασκευής των έργων υποδομής της παρ. 3 του άρθρου 4 του παρόντος καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό, με επιπλέον ετήσια χρηματοδότηση που χορηγείται για την κάλυψη των δαπανών αυτών σε κάθε Α.Ε.Ι.

Άρθρο 7

Καταργούμενες διατάξεις

Κάθε διάταξη αντίθετη με τις διατάξεις του νόμου αυτού καταργείται.

Άρθρο 8

Έναρξη Ισχύος

Οι διατάξεις των προηγούμενων άρθρων ισχύουν από την δημοσίευση του νόμου αυτού.

Οι προτείνοντες Βουλευτές

ΦΩΦΗ (ΦΩΤΕΙΝΗ) ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ

ΙΛΧΑΝ ΑΧΜΕΤ

ΝΑΝΤΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΚΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΙΝΗΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΤΡΙΝΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ

ΧΑΡΑ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ

ΜΠΑΡΑΝ ΜΠΟΥΡΧΑΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΙΑΓΚΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΝΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΟΥΛΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΟΥΛΑΣ: ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΠΡΑΞΕΙ ΤΑΧΕΩΣ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΑΞΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

Σημεία ομιλίας Ανδρέα Πουλά, Εισηγητή του Κινήματος Αλλαγής στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη συζήτηση του ν/σ του Υπ. Υγείας

Ο Ανδρέας Πουλάς κατά την συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής του σχεδίου νόμου «Κύρωση: α) της από 11.12.2020 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του Κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία «Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση (John S. Latsis Public Benefit Foundation)» και του N.Π.Δ.Δ.. με την επωνυμία «Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών ”Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ”» και β) της από 9.12.2020 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Θεαγένειο», της κ. Άννας Μαρίας Λουίζας Ιωάννη Λάτση και της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Υγείας» ως Ειδικός Αγορητής του Κινήματος Αλλαγής ανέφερε τα εξής:

Η προβληματική διαδικασία προμήθειας των εμβολίων από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να είναι δικαιολογία για τις κυβερνητικές αποτυχίες. Η προσπάθεια να μειωθεί το κόστος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και παράλληλα, οι πιέσεις που ασκούνται από τις ισχυρές χώρες, ώστε να προμηθευτούν περισσότερες ποσότητες και πιο γρήγορα μας προβληματίζουν όλους πολύ έντονα. Τελικά ποιος δεν έχει τηρήσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις; Τι δεν μπόρεσε να προβλέψει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αυτή τη στιγμή έχει μπλοκάρει ο εμβολιαστικός σχεδιασμός σε όλη την Ευρώπη;

Από την άλλη πλευρά, οι πολίτες της Ευρώπης παρακολουθούν με αγωνία και δυσπιστία να διεξάγεται ένα θέατρο διαπραγματεύσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των φαρμακευτικών εταιριών που παράγουν το εμβόλιο. Στην Χώρα μας διεξάγεται το θέατρο των ενημερώσεων και των τηλεδιασκέψεων του επιτελικού κράτους, που αποδεικνύεται όμως πολύ φασαρία για το τίποτα.Είναι κοινός τόπος ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση απέτυχε να διασφαλίσει την ομαλή προμήθεια όλων των κρατών – μελών με εμβόλια. Απέτυχε ως προς τις προβλέψεις της, ως προς τον σχεδιασμό της. Κυρίως απέτυχε να προστατεύσει το εμβόλιο ως δημόσιο αγαθό, μέσω της παραχώρησης είτε της πατέντας από τις εταιρίες που παρασκευάζουν το εμβόλιο, είτε των παραγωγικών δυνατοτήτων.

Ήδη η Γερμανία και η Δανία επιχειρούν να διασφαλίσουν εμβόλια από άλλες πηγές, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Την ίδια ώρα εμείς τι κάνουμε; Υιοθετούμε επικοινωνιακές τακτικές διαχείρισης της αποτυχίας, ρίχνοντας την μπάλα στην εξέδρα, όπως είναι η πρόταση για το εμβολιαστικό πιστοποιητικό, που προφανώς δεν θα υλοποιηθεί λόγω των αντιδράσεων της Γαλλίας και της Γερμανίας. Εν τω μεταξύ τα κρούσματα αυξάνονται αντί να μειώνονται, οι μεταλλάξεις του ιού προβληματίζουν ολοένα και περισσότερο και φυσικά, η πίεση προς το ΕΣΥ δεν αναμένεται να μειωθεί.

Βεβαίως, τα επιστημονικά δεδομένα για τα εισαγόμενα κρούσματα δεν μπορούν να οδηγήσουν σε ασφαλή συμπεράσματα, ενώ και τα στοιχεία που διαπιστώνονται στα αστικά υγρά απόβλητα δείχνουν ότι κινούμαστε σε άγνωστα ύδατα – κάτι που αυξάνει την υγειονομική ανασφάλεια. Όλα οδηγούν στο συμπέρασμα ότι βρισκόμαστε κοντά σε ένα τρίτο κύμα της πανδημίας, άγνωστης σφοδρότητας και ενδεχόμενης επιδημιολογικής έκρηξης. Παρότι όμως, είμαστε για μία ακόμα φορά στα όρια του επιδημιολογικού συναγερμού, εσείς αυτό που πρέπει να κανετε τώρα είναι να προετοιμάσετε το σύστημα υγείας για να αντέξει και να δώσουμε το μήνυμα στον κόσμο ότι μπορούμε και πρέπει να τα καταφέρουμε. Η κυβέρνηση σας οφείλει να πράξει ταχέως αυτά που δεν έχει πράξει μέχρι σήμερα:

Να ενισχύσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας με προσωπικό και χρηματοδότηση, να εκσυγχρονίσει τις κτιριακές υποδομές του και να ανανεώσει τον ιατρικό εξοπλισμό του.
Να δημιουργήσει ένα ισχυρό προνοσοκομειακό ανάχωμα με την οργάνωση δομών πρωτοβάθμιας υγείας από άκρο σε άκρο της χώρας σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση και τις ΥΠΕ.
Να εξασφαλίσει τους πόρους και τις οργανωτικές δυνατότητες ώστε ο ΕΟΔΥ και ο ΕΟΠΥΥ, να σταθούν επάξια στον θεσμικό τους ρόλο.
Να διασφαλίσουν την επάρκεια της χώρας σε ιατροφαρμακευτικό υλικό και σε καινοτόμα φάρμακα.
Να χρηματοδοτήσει την ιατρική έρευνα και να αξιοποιήσει το επιστημονικό προσωπικό της χώρας.
Και όλα αυτά, κάτω από ένα συνεκτικό, ολοκληρωμένο και λειτουργικό σχεδιασμό. Αντί μίας τέτοιας προοπτικής, που θα έδινε στους πολίτες ελπίδα και στην πολιτική σας κοινωνικό πρόσημο, διαπιστώνουμε σε κάθε σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας, ότι είσαστε προσκολλημένοι και απόλυτα προσανατολισμένοι στο να υλοποιήσετε την προεκλογική σας ατζέντα. Και σε αυτήν δεν συμπεριλαμβάνεται τίποτα από τα παραπάνω. Και στο παρόν σχέδιο νόμου λοιπόν, φαίνεται ότι επιχειρείτε να κερδίσετε χρόνο, χωρίς να επιφέρετε καμία ουσιώδη αλλαγή στη δημόσια υγεία. Προβαίνετε σε μικροδιευθετήσεις, αποσπασματικές κινήσεις και προχειρότητες που σε τίποτα δεν αλλάζουν το τοπίο. Το μόνο σας μέλημα είναι η επικοινωνιακή διαχείριση της πανδημίας, με σκοπό να πείσετε την κοινή γνώμη ότι δήθεν κάτι κάνετε.

Ποια όμως είναι η πραγματικότητα;

Ως προς τις δωρεές:

Ενώ θα μπορούσαν να αναδειχθούν θεσμικά σε μόνιμη συμπληρωματική πηγή χρηματοδότησης της δημόσιας υγείας, έχουν πέσει θύμα της ατολμίας ή αδυναμίας σας να τις διαχειριστείτε. Έτσι αντί της σύστασης ενός μόνιμου, αδιάβλητου και διαφανούς μηχανισμού για την αξιοποίηση τους ισόρροπα και οριζόντια, όπου το ΕΣΥ πάσχει περισσότερο – όπως έχει προτείνει το Κίνημα Αλλαγής- εσείς τις χρησιμοποιείτε ως επικοινωνιακό πυροτέχνημα, προκειμένου να συντηρήσετε το δήθεν κοινωνικό σας προσωπείο, το οποίο σας φιλοτεχνούν τα φίλια μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Ως προς το φάρμακο:

Έχετε καταφέρει το εκπληκτικό να τους έχετε αφήσει όλους δυσαρεστημένους: και τις φαρμακευτικές και τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα και τους πολίτες που συνεχίζουν να καταβάλουν ένα μεγάλο μέρος της φαρμακευτικής δαπάνης από την τσέπη τους και απαιτούν φτηνό, καλό και αποτελεσματικό φάρμακο.Θυμίζουμε ότι κατά τη δεκαετία των μνημονίων το 48% των μέτρων για τον έλεγχο της φαρμακευτικής δαπάνης το επιβαρύνθηκε η φαρμακοβιομηχανία μέσω του clawback και το 30% οι ασφαλισμένοι μέσω της αύξησης της συμμετοχής τους στη φαρμακευτική δαπάνη. Η συμμετοχή των ασφαλιστικών ταμείων περιορίστηκε στο 12% και του κράτους στο 3%, ενώ το 2009 το κράτος είχε αναλάβει το 78% της φαρμακευτικής δαπάνης. Δυστυχώς ακόμα και σήμερα δεν έχει μπει μία τάξη στην αναρχία που επικρατεί στον χώρο του φαρμάκου. Ο ΕΟΠΥΥ έχει αποτύχει να αναπτύξει εκείνους τους μηχανισμούς που θα τιθασεύσουν θεσμικά και μακροχρόνια την φαρμακευτική δαπάνη, ώστε ο θεσμός του clawback να γίνει βιώσιμος και λειτουργικός και όχι βραχνάς στο λαιμό των φαρμακευτικών και ανοιχτή πληγή για τα έσοδα του ΕΟΠΥΥ.

Έτσι αντί να συζητάμε σήμερα για ανακατανομή του clawback έπρεπε να συζητάμε για πρωτοβουλίες του Υπουργείου υγείας για τον έλεγχο και περιορισμό του clawback μέσα από τα εργαλεία που ήδη διαθέτει όπως ο έλεγχος της συνταγογράφησης, η εφαρμογή θεραπευτικών πρωτοκόλλων, η εφαρμογή μητρώων ασθενών και άλλα πολλά. Βεβαίως το ύψος της φαρμακευτικής δαπάνης συνδέεται άρρηκτα με τις αυξημένες ανάγκες υγείας του γηρασμένου πληθυσμού μας. Όμως ορθολογική διαχείριση δεν μπορεί να γίνει εάν δεν ελεγχθούν τα πραγματικά έσοδα του ΕΟΠΥΥ και δεν αυξηθούν. Επίσης, είναι προφανές ότι επικρατεί ένα χάος ως προς τη διοίκηση, τη λειτουργία και τα στοιχεία του ΕΟΠΥΥ, γεγονός που σημαίνει ότι στον τομέα αυτό δεν έχετε φέρει κανένα ουσιώδες αποτέλεσμα. Και όλα αυτά γίνονται στην πλάτη των φορολογουμένων, καθώς ούτε όλες οι φαρμακευτικές πληρώνουν το clawback ούτε εξοικονόμηση πόρων έχουμε ως προς το κόστος του φαρμάκου. Όμως αντί να τρέξετε και να οργανώσετε αποτελεσματικά και δυναμικά τον ΕΟΠΥΥ ως τεράστιο μονοψώνιο που δεσπόζει στην ελληνική αγορά, εσείς ψάχνετε καρέκλες για τους μετακλητούς που διορίζετε. Και έτσι κάθε χρόνο αναζητάτε εκατομμύρια για να καλύψετε την υπέρβαση στην φαρμακευτική δαπάνη, με ολοένα και μεγαλύτερο ποσό απόκλισης κάθε χρόνο. Ακόμα και σήμερα δεν ξέρουμε τι δαπανούν σε φάρμακα τα νοσοκομεία. Δεν γνωρίζουμε ποιες φαρμακευτικές εταιρίες καταβάλουν συστηματικά το ποσό του clawback που τους αναλογεί και ποιες χρωστούν. Και από αυτές, πόσα είναι τα χρωστούμενα και ποιων ετών. Οι φαρμακευτικές εταιρείες εχουν προβεί σε κλινικές μελέτες; Έχουν επωφεληθεί από αυτές τις μελέτες της έκπτωσης που θέσπισε με το πρώτο νομοσχέδιο υγείας η κυβέρνηση; Κρατάτε δε, το ποσοστό του κρατικού προϋπολογισμού που αντιστοιχεί στο φάρμακο καθηλωμένο, ενώ οι ανάγκες αυξάνονται και καινοτόμα φάρμακα δεν μπαίνουν στην αγορά.

Την ίδια ώρα η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης τείνει να μείνει διακοσμητική, παρότι θα μπορούσε να έχει ουσιαστικό ρόλο στην συγκράτηση των τιμών του φαρμάκου. Σας έχει βολέψει δε, η αναστολή των δημοσιονομικών στόχων λόγω COVID-19 και της αναστολής εκπλήρωσης των δημοσιονομικών υποχρεώσεων της χώρας μας μέχρι το 2022. Τι θα κάνετε όμως μετά; Εάν δεν φροντίσετε να ρυθμίσετε εγκαίρως τον τομέα του φαρμάκου, όπου ετησίως ξοδεύονται δισεκατομμύρια ευρώ, αυτός που θα την πληρώσει θα είναι πάλι ο ‘Έλληνας φορολογούμενος.

Ως προς τον ιδιωτικό τομέα:

Επιφυλάσσετε συστηματικά μία αδικαιολόγητα ευνοϊκή στάση απέναντι στις ιδιωτικές κλινικές. Όχι μόνο με πολεοδομικές διευκολύνσεις και με την αύξηση της ημερήσιας αποζημίωσης για τις κλίνες ΜΕΘ, αλλά και με την προκλητική επιλογή να τις κρατήσετε έξω από την διαχείριση της πανδημίας. Ακόμα και όταν τα δημόσια νοσοκομεία είχαν κρασάρει στη Μακεδονία, αποφασίσατε να επιτάξετε μόλις δύο ιδιωτικές κλινικές για τη νοσηλεία περιστατικών COVID και μόνο μετά την λαϊκή κατακραυγή και μάλλον για τα μάτια του κόσμου. Και ενώ βλέπατε τον αριθμό των σοβαρών περιστατικών να αυξάνεται, συνεχίζατε την άκαρπη διαπραγμάτευση με τους κλινικάρχες, χάνοντας πολύτιμο χρόνο και επιτρέποντας με την ολιγωρία σας να χάνονται ανθρώπινες ζωές εκτός ΜΕΘ! Είχατε όμως έτοιμη την απάντηση: στα δύσκολα φταίνε πάντα οι άλλοι, είτε αυτοί είναι το υγειονομικό προσωπικό είτε οι «απρόσεκτοι» πολίτες. Ποτέ η κυβέρνηση δεν πήρε το βάρος της ευθύνης που της αναλογεί. Απέναντι στην κυβερνητική υποκρισία μπροστά στους ανθρώπους του ΕΣΥ που νόσησαν και ορισμένοι εξ αυτών κατέληξαν, το Κίνημα Αλλαγής επιμένει ότι η επιβράβευση τους πρέπει να είναι άμεση και συγκεκριμένη: δώρο Χριστουγέννων, ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά, θέσπιση του αφορολόγητου των εφημεριών και σύγκλιση των μισθών τους με τους αντίστοιχους στην υπόλοιπη Ευρώπη. Και φυσικά επίσπευση των προσλήψεων καθώς οι ίδιοι άνθρωποι που στελεχώνουν τα δημόσια νοσοκομεία με ώρες ρεκόρ στις εφημερίες, στελεχώνουν με μετακινήσεις και αποσπάσεις και τα κέντρα υγείας και τα εμβολιαστικά κέντρα, με κόστος σωματικό και ψυχικό.

Σχετικά με τις Μεταμοσχεύσεις

Ρυθμίζετε θέματα αναφορικά με την μεταμόσχευση οργάνων (όπως ο συναισθηματικός δότης, η οργάνωση κέντρων δοτών από τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων, η προσέλκυση υποψηφίων εθελοντών δοτών κλπ), αλλά και το Εθνικό Μητρώο Υποψήφιων Ληπτών συμπαγών οργάνων. Θα ανέμενα ένα πιο ολοκληρωμένο νομοσχέδιο για το ζήτημα των μεταμοσχεύσεων. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα για την ιατρική κοινότητα, στο οποίο η χώρα μας κινείται με αργά βήματα. Ακόμα μας διακατέχουν προκαταλήψεις και δισταγμοί για να αποκτήσουμε μεταμοσχευτική κουλτούρα και να αυξηθούν οι δότες σε όλο το φάσμα των μεταμοσχεύσεων. Η χώρα μας έχει ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά δοτών και δεν βλέπω να κάνετε τίποτα για να αλλάξετε αυτήν την κατάσταση.

Ως προς τις υγειονομικές περιφέρειες:

Η αύξηση των περιφερειών σε δεκατρείς και η χωρική τους ταύτιση με τις διοικητικές περιφέρειες, είναι μία συζήτηση που ανάγεται στο έτος 2011. Κι ο ίδιος ο κύριος πρωθυπουργός προεκλογικά στις 20.5.2018 στο αναπτυξιακό συνέδριο του κόμματος στην Κέρκυρα έκανε λόγο για δεκατρείς υγειονομικές περιφέρειες, μία ανά περιφέρεια της χώρας. Αν δεν κάνω λάθος το αναφέρει και το προεκλογικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Παρόλα αυτά, ήδη δύο χρόνια μετά τη διακυβέρνησή σας δεν το τολμάτε. Γιατί; Πέρα από την αμήχανη διαχείριση της πανδημίας εκ μέρους του επιτελικού κράτους σας (όπως για παράδειγμα όταν ανοίγετε τα σχολεία και το λιανεμπόριο αλλά όχι τα δικαστήρια), δίνετε την εντύπωση ότι παρουσιάζετε μία εικόνα φουσκωμένης επικινδυνότητας που δεν ελέγχεται εάν προκύπτει από επιστημονικά δεδομένα, για να δημιουργείτε τετελεσμένα στην κοινωνία. Για παράδειγμα ο περιορισμός των συναθροίσεων, που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Τι από τα δύο ισχύει; Ο ιός διαδίδεται στις πλατείες και στους δρόμους και όχι στα μαγαζιά και τα εμπορικά κέντρα; Με τις παλινωδίες σας δίνετε χώρο σε θεωρίες συνομωσίας και σε ανυπακοή. Δεν το αντιλαμβάνεστε;

Κύριε Υπουργέ, οι επιστήμονες καλούν σε εγρήγορση ενόψει ενός τρίτου κύματος της πανδημίας. Η κατάσταση που διαμορφώνεται όμως, είναι οριακή. Δεν θέλω να πιστέψω ότι έχετε χάσει την πρωτοβουλία των κινήσεων και πάτε στα τυφλά, άτολμα, δειλά και φοβισμένα. Τώρα είναι η ώρα να συζητήσουμε και να σχεδιάσουμε το μέλλον της δημόσιας υγείας. Είναι η στιγμή να ξεπεραστούν κομματικές ιδεοληψίες και να επιτευχθούν ευρύτερες συναινέσεις και συμμαχίες για να αλλάξουμε τον χώρο της δημόσιας υγείας με το βλέμμα στο μέλλον. Περιμένουμε ένα συγκεκριμένο και στοχευμένο σχεδιασμό για το που θα διοχευτευθούν οι ευρωπαϊκοί πόροι. Δεν θέλουμε να δούμε μία ακόμα χαμένη ευκαιρία για τη χώρα και ιδίως για την δημόσια υγεία, εξαιτίας είτε πολιτικής ατολμίας είτε κακής προτεραιοποίησης των αναγκών. Γι’ αυτό περιμένουμε από εσάς, ένα μεταρρυθμιστικό νομοσχέδιο που να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των πολιτών, που να είναι αντάξιο των περιστάσεων και που να εμπνεύσει στους πολίτες εμπιστοσύνη στην πολιτεία, κοινωνική αλληλεγγύη και ανθρωπισμό.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΙΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗ ΧΤΕΣΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ LIBE ΤΟΥ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Ανακοίνωση Τομέα Μεταναστευτικής Πολιτικής του Κινήματος Αλλαγής με αφορμή τις αποκαλύψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη χτεσινή συνεδρίαση της επιτροπής LIBE του Ευρωκοινοβουλίου

Ένας στους 3 εγκλωβισμένους στο Καρά Τεπέ είναι αναγνωρισμένος πρόσφυγας

Η αποτυχία της κυβέρνησης στο προσφυγικό αποδεικνύεται μέσω Βρυξελλών.

Η χτεσινή ακρόαση της επιτροπής LIBE του Ευρωκοινοβουλίου ήταν εξόχως αποκαλυπτική. Η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής φώτισε σκοτεινά σημεία της διαχείρισης της κυβερνητικής πολιτικής στο προσφυγικό. Με στοιχεία και αριθμούς που προκαλούν τη λογική και το συναίσθημα.

Παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα των μετρήσεων για τη συγκέντρωση μολύβδου στην προσωρινή δομή του Καρά Τεπέ. Είναι προφανές ότι υπάρχει μόλυνση του εδάφους. Αυτό που γρήγορα πρέπει να μετρηθεί είναι η συγκέντρωση μολύβδου στον αέρα αλλά και η επιβάρυνση των οργανισμών των φιλοξενουμένων. Η κυβέρνηση δεν πρέπει να ρισκάρει την υγεία των χιλιάδων παιδιών που διαμένουν στη δομή. Οι παρενέργειες του μολύβδου στα παιδιά είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες και καταγεγραμμένες στην επιστημονική βιβλιογραφία.

Χτες, για πρώτη φορά, μέσω Βρυξελλών, μάθαμε τον αριθμό των αναγνωρισμένων προσφύγων που διαμένουν στις δομές του Ανατολικού Αιγαίου. Οι αριθμοί είναι εντυπωσιακοί. Σε σύνολο 13.770 διαμενόντων υπάρχουν 3.462 αναγνωρισμένοι πρόσφυγες. Στην πολύπαθη δομή του Καρά Τεπέ οι αριθμοί είναι 6.741 και 2.350 αντίστοιχα.

Ένας στους 3 εγκλωβισμένους στο Καρά Τεπέ είναι αναγνωρισμένος πρόσφυγας. Η αλλοπρόσαλλη, λαϊκίστικη πολιτική του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου οδήγησε σε παρανοϊκές καταστάσεις που επιβαρύνουν τους πρόσφυγες και την κοινωνική συνοχή στα νησιά. Οι 3.462 αναγνωρισμένοι πρόσφυγες παραμένουν ως τρωγλοδύτες στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου με μοναδική διέξοδο την αστεγία στην ενδοχώρα.

Η απόφαση Μηταράκη να περικόψει το οικονομικό βοήθημα που χορηγείται σε αιτούντες άσυλο με χρήματα της ΕΕ αμέσως μετά την χορήγηση καθεστώτος διεθνούς προστασίας δημιούργησε ένα τεράστιο αδιέξοδο. Χωρίς καμία άμεση μέριμνα για την υποστήριξη και την ένταξη των προσφύγων. Η κυβέρνηση δεν άκουσε τις προτάσεις των βουλευτών του Κινήματος Αλλαγής και φέρει την απόλυτη ευθύνη.

Η αποσυμφόρηση των νησιών παραμένει ζητούμενο. Μέχρι σήμερα η κυβέρνηση επικαλούνταν την ανάγκη για ολοκλήρωση των διαδικασιών ασύλου.

Τώρα τι ακριβώς επικαλείται;

ΦΩΦΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ: Η ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ ΝΑ ΕΞΕΛΙΧΘΕΙ ΣΕ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΕ «ΕΧΘΡΟ» ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ

Εισαγωγικός Χαιρετισμός της Προέδρου του Κινήματος Αλλαγής Φώφης Γεννηματά στην εκδήλωση του ΙΝΣΟΣΙΑΛ

Κυρίες και Κύριοι,

Το Κίνημα Αλλαγής είναι σε ανοιχτή γραμμή με τους πολίτες, τους φορείς, τα συνδικάτα.

Προχωράμε με νέες ιδέες σε νέες επεξεργασίες και καινοτόμες προτάσεις, με την συμβολή επιστημόνων και ειδικών για κάθε θέμα.

Αυτό τον σημαντικό ρόλο έρχεται να ενισχύσει το Ινστιτούτο για την Σοσιαλδημοκρατία, που σήμερα πραγματοποιεί την πρώτη του ανοιχτή εκδήλωση.

Το ΙΝΣΟΣΙΑΛ είναι ένα «εργαστήρι», ανοιχτό σε όλο το φάσμα των προοδευτικών ιδεών, από το ριζοσπαστικό κέντρο και την ευρωπαϊκή σοσιαλδημοκρατία, ως την ανανεωτική αριστερά.

Θέλω σήμερα να καλέσω όλους τους επιστήμονες, τους ερευνητές, τους ειδικούς, τους ανθρώπους με γνώση και ιδέες, που αισθάνονται ότι ανήκουν στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο, να συμβάλλουν σε αυτό ελεύθερα και δημιουργικά, να αξιοποιήσουν αυτή τη «στέγη» συνεργασίας και κοινής δράσης.

Εμείς δεν θέλουμε έλεγχο της σκέψης, δεν θέτουμε περιορισμούς στην έκφραση των ιδεών, τους καλούμε να παρουσιάσουν τη δουλειά τους.

Καλή επιτυχία στην Πρόεδρο Εύη Χριστοφιλοπούλου, τον επιστημονικό Διευθυντή Γιώργο Παπούλια, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και όλους τους συνεργάτες που ανέλαβαν αυτό το ενδιαφέρον και δύσκολο έργο.

Κυρίες και Κύριοι,

Το σημερινό θέμα συζήτησης αφορά την τηλεργασία, τις νέες μορφές εργασίας, την «οικονομία της Πλατφόρμας» που δημιουργούν μια νέα πραγματικότητα.

Μια πραγματικότητα που επηρεάζει τις οικονομίες, τις επιχειρήσεις και πρώτα και κύρια τους εργαζόμενους.

Που κινδυνεύουν να είναι το πρώτο θύμα των αλλαγών, βιώνοντας την ανασφάλιστη εργασία, την υπερεκμετάλλευση, την αβεβαιότητα και την ανασφάλεια για το μέλλον.

Με επόμενο τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που θα υποστούν έναν αθέμιτο ανταγωνισμό σε μια ανοιχτή και ανεξέλεγκτη αγορά.

Δεν μπορούμε να γυρίσουμε στο «πριν».

Οι αλλαγές είναι αναπότρεπτες. Η πανδημία τις επιτάχυνε.

Οφείλουμε όμως να παρέμβουμε, να επιβάλλουμε κανόνες και ρυθμίσεις τόσο για τα όρια του ανταγωνισμού, όσο και για την προστασία των εργαζόμενων.

Και στο πλαίσιο τα ΕΕ και στο εσωτερικό της χώρας.

Με Εθνικές πολιτικές, που θα προκύψουν μέσα από το διάλογο των κοινωνικών εταίρων.

Προϋπόθεση βέβαια είναι να υπάρχει πολιτική εξουσία με βούληση να προχωρήσει τις αλλαγές.

Γιατί μόνο έτσι θα καταλήξουμε στο αναγκαίο Κοινωνικό Συμβόλαιο της Ψηφιακής Εποχής που θα επιταχύνει την ανάπτυξη, θα τονώσει την ανταγωνιστικότητα των Ελληνικών επιχειρήσεων, με εργαζόμενους ασφαλείς, ικανούς να ανταποκριθούν στις νέες συνθήκες, με αξιοπρεπείς αμοιβές και δικαιώματα.

Η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δέσμια των συντηρητικών ιδεοληψιών της όχι μόνο δεν ευνοεί τον κοινωνικό διάλογο, αλλά προσπαθεί να εκμεταλλευτεί τη νέα πραγματικότητα ώστε να υπονομεύσει τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και να εφαρμόσει ένα μοντέλο φθηνής, ελαστικής και απαξιωμένης εργασίας προς όφελος των λίγων και ισχυρών.

Το Κίνημα Αλλαγής ανοίγει το διάλογο για τις ευκαιρίες που δημιουργεί η ψηφιακή εποχή, ταυτόχρονα θέτει τους όρους και τις προϋποθέσεις να αποφευχθούν οι νέοι κίνδυνοι εκμετάλλευσης.

Πρώτο μέλημα για μας είναι μια βαθιά αλλαγή στα συστήματα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, με στόχο τον «Ψηφιακό Διαφωτισμό».

Με τη σωστή εκπαίδευση οι νέοι και οι εργαζόμενοι να μπορέσουν να αξιοποιήσουν τις νέες συνθήκες και να αποτρέψουν τη νέα διεύρυνση των ανισοτήτων.

Δεύτερο: να εξασφαλίζεται η συναίνεση του εργαζομένου, όπως προβλέπει και η Ευρωπαϊκή Συμφωνία και όχι να εξαναγκάζεται αυτός σε αλλαγή της μορφής εργασίας του.

Τρίτον: να τηρούνται απαρέγκλιτα τα εργασιακά και ασφαλιστικά του δικαιώματα. Υπάρχει μείζον ζήτημα με το ωράριο εργασίας. Στην έρευνα της ΓΣΕΕ το 35% των εργαζομένων δήλωσε πως στη διάρκεια του lockdown , δούλεψε περισσότερες ώρες με τηλεργασία από το νόμιμο ωράριο, χωρίς όμως να αναγνωρισθούν υπερωρίες.

Τέταρτον: ο εργοδότης οφείλει να παρέχει τα μέσα και να καλύπτει το κόστος της επικοινωνίας. Όχι να επιβαρύνει τον εργαζόμενο.

Πέμπτον: να αντιμετωπισθούν τα προβλήματα στην εξέλιξη του εργαζόμενου που μπορεί να δημιουργήσει η «Απουσία» του από το γραφείο.

Έκτο: Να δημιουργηθεί ένα «Παρατηρητήριο τηλεργασίας» ως προέκταση της Επιθεώρησης Εργασίας, με συμμετοχή εκπροσώπων των Κοινωνικών Εταίρων.

Έβδομο: Να προβλέπεται και φυσική παρουσία του εργαζόμενου στην επιχείρηση μια ή δύο φορές την εβδομάδα.

Ο εγκλεισμός και η απομόνωση μπορεί να οδηγήσουν σε προβλήματα κοινωνικοποίησης τους εργαζόμενους, ακόμα και ψυχολογικά προβλήματα.

Από την άλλη η προσβασιμότητα, η αποφυγή συνωστισμού στα τρένα, στο μετρό και στα λεωφορεία, η ευελιξία να εργάζεται κανείς από το σπίτι ακόμα και των διακοπών του ή στο τρένο προς τη διήμερη εξόρμησή του, η από οποιαδήποτε χώρα είναι σημαντικά πλεονεκτήματα.

Πλεονέκτημα και για τη χώρα μας, που μπορεί να προσελκύσει ταλέντα. Γιατί να δουλεύεις, για παράδειγμα, από το βροχερό και κρύο Βορά, όταν μπορείς να κάνεις το ίδιο από ένα Ελληνικό νησί με το λάπτοπ σου;

Ή γιατί να αγωνιάς για το ακριβό κόστος ζωής στην Αθήνα, όταν μπορείς να κάνεις το ίδιο από ένα ορεινό ή παραθαλάσσιο χωριό της επαρχίας;

Αρκεί να βρουν γρήγορο ίντερνετ και κέντρα δεδομένων (data centers) που θα υποστηρίζουν τις νέες ψηφιακές απαιτήσεις.

Η τηλεργασία δεν πρέπει να εξελιχθεί σε «ατύχημα», «εχθρό» του εργαζόμενου.

Εδώ είναι ο δικός μας ρόλος.

Εδώ αναδεικνύεται για μια ακόμη φορά η προοδευτική πολιτική που συνδυάζει την πρόοδο της οικονομίας, με την βελτίωση, την αξιοπρέπεια, την ασφάλεια της εργασίας.

Ρυθμός Επικαιρότητας | 28.1.2021

Φ. Γεννηματά: Λύση τώρα για τις εκκρεμείς συντάξεις

Το ζήτημα των εκκρεμών συντάξεων εξακολουθεί να είναι κοινωνική πληγή. Και δυστυχώς η κυβέρνηση εμπαίζει τους συνταξιούχους, γιατί οι εκκρεμείς συντάξεις φτάνουν τις 360.000 και οι προσωρινές συντάξεις αφορούν μόνο το 30% αυτών. Όπως τονίζει σε δήλωσή της η Πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, Φώφη Γεννηματά, πρέπει να προχωρήσει άμεσα η έκδοση των συντάξεων. Και να χορηγείται στο ενδιάμεσο ένα ποσό κάθε μήνα σαν προσωρινή σύνταξη σε όλους τους συνταξιούχους για τους οποίους εκκρεμεί η έκδοση της σύνταξής τους.

Εδώ και τώρα συζήτηση πολιτικών αρχηγών για την πανδημία

Πρόταση προ ημερησίας διατάξεως συζήτησης των αρχηγών θα καταθέσει αύριο η Πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, Φώφη Γεννηματά, με αντικείμενο τον εμβολιασμό και τις δράσεις που απαιτούνται για την ασφαλή έξοδο από την υγειονομική και γενικότερη κρίση που έφερε η πανδημία. Θεωρούμε αδιανόητο, όταν η πανδημία απειλεί την υγεία των πολιτών, οι εμβολιασμοί να καθυστερούν και η έλλειψη σχεδίου από την κυβέρνηση να οδηγεί σε lockdown – ακορντεόν με καταστροφικές συνέπειες για επιχειρήσεις και εργαζόμενους. Πολύ περισσότερο, η κατάσταση επιβάλλει να υπάρχει διάλογος και συνεννόηση για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και όχι πόλωση. Δεν πρέπει να έρχονται στη Βουλή νομοσχέδια που, ενώ δεν ρυθμίζουν τίποτε επείγον και απαιτούν διάλογο, προκαλούν στείρες αντιπαραθέσεις και συγκρούσεις που ενδεχομένως βολεύουν το παιχνίδι του δικομματισμού ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν εξυπηρετούν τη χώρα και τους πολίτες.

Πρόταση νόμου για ασφαλή πανεπιστήμια και ακαδημαϊκή ελευθερία

Λέμε «ναι» στη φύλαξη των Πανεπιστημίων και την ακαδημαϊκή ελευθερία. Λέμε, όμως, ταυτόχρονα «όχι» στη βία και την ανομία που επικρατούν στα πανεπιστημιακά ιδρύματα, αλλά και στις λύσεις που προωθεί η κυβέρνηση και κυρίως την ίδρυση της Πανεπιστημιακής Αστυνομίας. Γι’ αυτό, το Κίνημα Αλλαγής παίρνει ακόμη μία σημαντική πρωτοβουλία: καταθέτει πρόταση νόμου για τη φύλαξη των Πανεπιστημίων, καθώς ούτε οι προτάσεις της κυβέρνησης δίνουν λύση ούτε οι παθογένειες αντιμετωπίστηκαν με το νόμο 4623/2019 που έφερε η κυβέρνηση της ΝΔ. Πράγμα που έγκαιρα είχαμε επισημάνει από το χρόνο συζήτησης του σχετικού νομοσχεδίου και είχαμε εντοπίσει τις αδυναμίες της συγκεκριμένης ρύθμισης.

Θυμίζουμε ότι το μόνο νομοθέτημα που άγγιξε ουσιαστικά το ζήτημα ήταν ο νόμος 4009/2011 της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, με πρωθυπουργό τον Γιώργο Παπανδρέου, ο οποίος όριζε ότι με τον Οργανισμό κάθε ΑΕΙ ρυθμίζονται τα θέματα της οργανωτικής δομής και λειτουργίας του, μεταξύ των οποίων και η φύλαξή του. Αυτή η ρύθμιση είναι οδηγός για την πρόταση νόμου που καταθέσαμε στη Βουλή έχοντας στόχο την αποτελεσματική φύλαξη και προστασία των χώρων των ΑΕΙ, των πανεπιστημιακών υποδομών και εγκαταστάσεων, με παράλληλη διαφύλαξη της ελεύθερης και απρόσκοπτης διαβίωσης και εργασίας του διδακτικού προσωπικού, των φοιτητών και εργαζομένων και τη διασφάλιση του υπέρτερου συνταγματικού αγαθού της ακαδημαϊκής ελευθερίας.

Tηλεργασία χωρίς εκμετάλλευση

Το Κίνημα Αλλαγής είναι το πρώτο κόμμα που αναδεικνύει το φαινόμενο της τηλεργασίας και προτείνει θεσμικές και πολιτικές παρεμβάσεις για την ρύθμισή του, ώστε να μην οδηγήσει σε κοινωνικό αυτοματισμό, αθέμιτο ανταγωνισμό και εκμετάλλευση των εργαζομένων. Στην πρώτη διαδικτυακή εκδήλωση του νεοσύστατου Ινστιτούτου για τη Σοσιαλδημοκρατία (ΙΝΣΟΣΙΑΛ), η Πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής αναφέρθηκε στο Κοινωνικό Συμβόλαιο της Ψηφιακής Εποχής, με εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές, αλλά και κοινωνικό διάλογο, που θα επιταχύνει την ανάπτυξη, θα τονώσει την ανταγωνιστικότητα των Ελληνικών επιχειρήσεων, με εργαζόμενους ασφαλείς, ικανούς να ανταποκριθούν στις νέες συνθήκες, με αξιοπρεπείς αμοιβές και δικαιώματα.

 • Πρώτο μέλημα για μας είναι μια βαθιά αλλαγή στα συστήματα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, με στόχο τον «Ψηφιακό Διαφωτισμό».
 • Δεύτερο: να εξασφαλίζεται η συναίνεση του εργαζομένου, όπως προβλέπει και η Ευρωπαϊκή Συμφωνία και όχι να εξαναγκάζεται αυτός σε αλλαγή της μορφής εργασίας του.
 • Τρίτον: να τηρούνται απαρέγκλιτα τα εργασιακά και ασφαλιστικά του δικαιώματα.
 • Τέταρτον: ο εργοδότης οφείλει να παρέχει τα μέσα και να καλύπτει το κόστος της επικοινωνίας. Όχι να επιβαρύνει τον εργαζόμενο.
 • Πέμπτον: να αντιμετωπισθούν τα προβλήματα στην εξέλιξη του εργαζόμενου που μπορεί να δημιουργήσει η «Απουσία» του από το γραφείο.
 • Έκτο: Να δημιουργηθεί ένα «Παρατηρητήριο τηλεργασίας» ως προέκταση της Επιθεώρησης Εργασίας, με συμμετοχή εκπροσώπων των Κοινωνικών Εταίρων.
 • Έβδομο: Να προβλέπεται και φυσική παρουσία του εργαζόμενου στην επιχείρηση μια ή δύο φορές την εβδομάδα, καθώς ο εγκλεισμός και η απομόνωση μπορεί να οδηγήσουν σε προβλήματα κοινωνικοποίησης τους εργαζόμενους, ακόμα και ψυχολογικά προβλήματα.

H δημόσια υγεία “νοσεί” με την κυβέρνηση της ΝΔ

Η κυβέρνηση οφείλει να πράξει άμεσα αυτά που δεν έχει πράξει μέχρι σήμερα στο χώρο της υγείας, ενώ η προβληματική διαδικασία προμήθειας των εμβολίων από την ΕΕ δεν μπορεί να είναι δικαιολογία για τις αποτυχίες της. Τι πρέπει να κάνει;

 • Να ενισχύσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας υλικά, σε υποδομές και προσωπικό.
 • Να δημιουργήσει ένα ισχυρό προνοσοκομειακό ανάχωμα, με την οργάνωση δομών πρωτοβάθμιας υγείας.
 • Να εξασφαλίσει τους πόρους και τις οργανωτικές δυνατότητες ώστε ο ΕΟΔΥ και ο ΕΟΠΥΥ να σταθούν επάξια στον θεσμικό τους ρόλο.
 • Να διασφαλίσουν την επάρκεια της χώρας σε ιατροφαρμακευτικό υλικό και σε καινοτόμα φάρμακα.
 • Να χρηματοδοτήσει την ιατρική έρευνα και να αξιοποιήσει το επιστημονικό προσωπικό της χώρας.

Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση δεν είχε λειτουργικό σχέδιο και προχώρησε με προχειρότητα και μπαλώματα, με λογικές «βλέποντας και κάνοντας» και «ράβε-ξήλωνε». Δεν αξιοποίησε καν την εμπειρία του πρώτου lockdown. Εφησύχασε, δεν προετοίμασε την χώρα με ένα ασφαλές άνοιγμα και έγινε αναπόφευκτο το δεύτερο lockdown. Αντιθέτως, αξιοποίησε την κρίση για τις σκοπιμότητές της: κατ’ εξαίρεση αναθέσεις έργων και προμηθειών, προσπάθεια χειραγώγησης της ενημέρωσης, διευθετήσεις κάτω από το τραπέζι. Ενώ η προσπάθειά της να ρίξει την ευθύνη στους γιατρούς ήταν απαράδεκτη. Δεν στηρίχθηκε ουσιαστικά το ΕΣΥ, τα νοσοκομεία, το δίκτυο της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και οι πόροι κοινωνικής φροντίδας.

Το Κίνημα Αλλαγής, από την άλλη πλευρά, κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις, όπως:

– Ένταξη των υγειονομικών όλου του Δημοσίου και των ανθρώπων της πρώτης γραμμής στα βαρέα και ανθυγιεινά.

– Καταβολή ενός μισθού ως συμβολική και ελάχιστη αναγνώριση του τιτάνιου έργου τους και της προσφοράς τους.

– Χαρακτηρισμό του covid-19 ως επαγγελματική ασθένεια, προκειμένου να δικαιούνται ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα όλοι οι παθόντες στην εργασία ή εξαιτίας αυτής στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

– Αυτοτελή φορολόγηση των εφημεριών σε όλες τις μονάδες υγείας και κοινωνικής φροντίδας.

– Αξιοποίηση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

Και όλα αυτά μαζί με ολοκληρωμένες προτάσεις για το ασφαλές άνοιγμα ανά περιοχή και την πραγματική στήριξη επιχειρήσεων και νοικοκυριών, εργαζομένων και ανέργων. Δυστυχώς, δεν υπάρχει εμβόλιο κατά της κυβερνητικής ανευθυνότητας και προχειρότητας!

Περισσότερα ΕΔΩ και ΕΔΩ

 

1

Πόσο χρήσιμη ήταν αυτή η ανάρτηση;

Κάντε κλικ σε ένα αστέρι για να το αξιολογήσετε!

Μέση βαθμολογία 0 / 5. Πλήθος ψήφων 0

Δεν υπάρχουν ψήφοι μέχρι τώρα! Γίνετε ο πρώτος που θα αξιολογήσει αυτήν την ανάρτηση.