«ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ 3 ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΟΥ Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΘΑΝΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 27ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021.


0
(0)

Τελευταία ενημέρωση 6 Ιουλίου 2022 by manos (seo)-admin

Κατατέθηκε στη Βουλή τροπολογία για την ανακούφιση της οικογένειας του θανόντος καθώς και των αναπήρων συνεπεία του σεισμού της 27ης Σεπτεμβρίου 2021 που συνυπογράφεται από τους Βουλευτές Βασίλη Κεγκέρογλου, Σωκράτη Βαρδάκη και Μάξιμο Σενετάκη.
Η Ελληνική Πολιτεία, η οποία οφείλει να έχει συνέχεια και συνέπεια, σε προηγούμενες φυσικές καταστροφές (ενδεικτικά: πυρκαγιές που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018, πυρκαγιές του Ιουλίου/ Αυγούστου 2021) που προκάλεσαν είτε την απώλεια ανθρώπινων ζωών, είτε την πρόκληση αναπηρίας 67% και άνω, είχε μεριμνήσει νομοθετικά, ώστε αφενός στον/στην σύζυγο ή το παιδί θανόντων συνεπεία της φυσικής καταστροφής και αφετέρου στους συνεπεία της φυσικής καταστροφής αναπήρους να εφαρμόζεται αναλόγως η παρ. 20 του άρθρου 14 του ν. 2266/ 1994 (Α΄ 218), όπως ισχύει, και να διορίζονται σε θέση του Δημοσίου, ανεξάρτητα αν είναι δημόσιοι υπάλληλοι ή όχι.
Ακριβώς επειδή η ισότιμη αντιμετώπιση των Ελλήνων πολιτών αφενός επιτάσσεται από το Σύνταγμα της χώρας, αφετέρου ενισχύει το αίσθημα κοινωνικής δικαιοσύνης σφυρηλατώντας παράλληλα σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ πολιτών και Πολιτείας, προτείνεται η παρούσα διάταξη με την οποία εφαρμόζεται αναλογικά και για τη φυσική καταστροφή-σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου 2021 στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου Κρήτης, η πρόβλεψη της παρ. 20 του άρθρου 14 του ν. 2266/1994, όπως ισχύει.

 

Αναλυτικά η προτεινόμενη τροπολογία προσθήκη:

Τροπολογία-Προσθήκη

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών: «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1799 της Επιτροπής για τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα επιμέρους επιγραμμικά συστήματα συγκέντρωσης – Διατάξεις σχετικές με την εκλογική διαδικασία και τον έλεγχο εσόδων και δαπανών κομμάτων, συνασπισμών και υποψηφίων βουλευτών και αιρετών – Λοιπές διατάξεις Υπουργείου Εσωτερικών», προστίθεται διάταξη νόμου ως εξής:

Διάταξη νόμου
Δικαίωμα διορισμού στο Δημόσιο ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα
1.Οι διατάξεις της παρ. 20 του άρθρου 14 του ν. 2266/ 1994 (Α΄ 218), όπως ισχύουν, εφαρμόζονται αναλόγως και επί συζύγων ή προσώπων που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, καθώς και επί συγγενών μέχρι β΄ βαθμού, προσώπων που απεβίωσαν εξαιτίας του σεισμού της 27ης Σεπτεμβρίου που έπληξε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης, όπως οι περιοχές αυτές οριοθετήθηκαν με την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.- Κ.Ε./16446/Α325/6.10.2021 (Β’ 4646) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υποδομών και Μεταφορών, όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./οικ.18135/ Α325/13.10.2021 (Β’ 4740) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υποδομών και Μεταφορών.
Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης ορίζονται οι φορείς υποδοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος βεβαίωσης της αιτίας του θανάτου, η σειρά προτεραιότητας των δικαιούχων, η προθεσμία και η διαδικασία υποβολής των δικαιολογητικών και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

2.Η παρ. 20 του άρθρου 14 του ν. 2266/1994 (Α’ 218) εφαρμόζεται και επί προσώπων για τα οποία προκύπτει ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%) συνεπεία του σεισμού της 27ης Σεπτεμβρίου 2021.
Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατός ο διορισμός τους, για λόγους υγείας, το δικαίωμα διορισμού μεταβιβάζεται στον ή στη σύζυγό τους ή στο πρόσωπο με το οποίο έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή σε ένα τέκνο τους.
Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η προθεσμία και η διαδικασία υποβολής τους και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Οι προτείνοντες Βουλευτές: Βασίλης Κεγκέρογλου,Σωκράτης Βαρδάκης,Μάξιμος Σενετάκης

«Διασφάλιση απρόσκοπτης λειτουργίας του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι».

Κατατέθηκε στη Βουλή τροπολογία για την διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι που συνυπογράφεται από τους Βουλευτές Βασίλη Κεγκέρογλου, Ευαγγελία Λιακούλη και

Γεώργιο Μουλκιώτη.

Η πανδημία και η κρίση ακρίβειας έχει επιβαρύνει περισσότερο τους αδύναμους και κρίνεται κρίσιμη η απρόσκοπτη συνέχιση του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι για το επόμενο διάστημα.

Με δεδομένο ότι θα δημιουργηθούν κενά στο προσωπικό που θα έχουν στη διάθεση τους οι Δήμοι μετά την ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων της προκήρυξης 4Κ/2020, το Υπουργείο Εσωτερικών επιδιώκει την κάλυψη των αναγκών για το κρίσιμο επόμενο διάστημα με ήδη εργαζόμενους στο πρόγραμμα που δεν θα περιλαμβάνονται στους επιτυχόντες  για οποιοδήποτε λόγο και για το σκοπό αυτό προτείνεται η παρούσα τροπολογία.

 

Αναλυτικά η προτεινόμενη τροπολογία προσθήκη:

 

«Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών: «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1799 της Επιτροπής για τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα επιμέρους επιγραμμικά συστήματα συγκέντρωσης – Διατάξεις σχετικές με την εκλογική διαδικασία και τον έλεγχο εσόδων και δαπανών κομμάτων, συνασπισμών και υποψηφίων βουλευτών και αιρετών – Λοιπές διατάξεις Υπουργείου Εσωτερικών»,  προστίθεται διάταξη νόμου ως εξής:

 

Διάταξη νόμου

 

Διασφάλιση απρόσκοπτης λειτουργίας του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι

 

Για την αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» και προκειμένου να συνεχίσει να λειτουργεί απρόσκοπτα, το Υπουργείο Εσωτερικών δύναται να συνεχίσει  να συνάπτει Προγραμματικές Συμβάσεις με την ΕΕΤΑΑ, με αντικείμενο την εξασφάλιση οικονομικής και τεχνικής αρωγής, συμπεριλαμβανομένου του ανθρώπινου δυναμικού, προς τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που ήδη έχουν υλοποιήσει συγχρηματοδοτούμενες δράσεις του προγράμματος για να ενισχυθούν και να επεκταθούν τα ευεργετικά αποτελέσματα για τους εξυπηρετούμενους ηλικιωμένους, ΑμεΑ κτλ. από την υπηρεσία κατ’ οίκον φροντίδας.

Με απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών καθορίζονται η διάρκεια της Προγραμματικής Σύμβασης, η πηγή χρηματοδότησης και οι διαδικασίες σχετικά με τις συμβάσεις του προσωπικού με τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης καθώς και όλες οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.

 

Οι προτείνοντες Βουλευτές: Βασίλης Κεγκέρογλου,Ευαγγελία Λιακούλη,Γεώργιος Μουλκιώτης

GDE Error: Requested URL is invalid

Πόσο χρήσιμη ήταν αυτή η ανάρτηση;

Κάντε κλικ σε ένα αστέρι για να το αξιολογήσετε!

Μέση βαθμολογία 0 / 5. Πλήθος ψήφων 0

Δεν υπάρχουν ψήφοι μέχρι τώρα! Γίνετε ο πρώτος που θα αξιολογήσει αυτήν την ανάρτηση.

Like

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.