ΤΡΟΠΟΛΟΓΊΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ : ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ


0
(0)

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ) 2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ) 2019/475, συνεισφορά Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων πληγέντων δανειοληπτών λόγω των δυσμενών συνεπειών της νόσου COVID-19 και άλλες διατάξεις».

Αιτιολογική Έκθεση

Θέμα: «Επαναφορά της προστασίας της κύριας κατοικίας των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και βελτίωση της διαδικασίας ρύθμισης των δανειακών υποχρεώσεων».

Ο Ν. 3869/2010 εισήγαγε στη χώρα μας τον θεσμό της ατομικής πτώχευσης, δίνοντας τη δυνατότητα στους υπερχρεωμένους καταναλωτές να ρυθμίζουν τα χρέη τους με βάση τις πραγματικές τους δυνατότητες, καθιερώνοντας παράλληλα την προστασία της κατοικίας των υπερχρεωμένων νοικοκυριών. Ο υπερχρεωμένος οφειλέτης, εφόσον είχε περιέλθει χωρίς δόλο σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής, μπορούσε να αιτηθεί την προστασία της κύριας κατοικίας του, υπό την προϋπόθεση ότι θα αποπλήρωνε με το χαμηλό επιτόκιο ενός στεγαστικού δανείου σε μακροχρόνια βάση, το ποσό που θα εισέπρατταν οι τράπεζες από τη ρευστοποίησή της.

Ο Ν. 3869/2010 αποτέλεσε, μέσα στην κορύφωση της οικονομικής κρίσης, το πιο σημαντικό εργαλείο των αδύναμων δανειοληπτών για να ρυθμίσουν τα χρέη τους με βάση τις πραγματικές τους δυνατότητες και να προστατεύσουν την κατοικία τους. Αυτό συνέβη την ίδια στιγμή που οι τράπεζες εμφανίζονταν απρόθυμες να προβούν σε ουσιαστικές ρυθμίσεις και αναπροσαρμογές των χρεών. Πλέον, υπό τις νέες δραματικές οικονομικές συνθήκες που διαμορφώνει η αντιμετώπιση της πανδημίας είναι ακόμη περισσότερο αναγκαία η διαφύλαξη της κατοικίας των νοικοκυριών που έχουν περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία.

Η προηγούμενη Κυβέρνηση όχι μόνο δεν στήριξε την εφαρμογή του Ν. 3869/2010 αλλά, δυστυχώς, κατήργησε τις διατάξεις για την προστασία της κύριας κατοικίας. Στη θέση τους εισήγαγε τον Ν. 4605/2019, ένα νόμο που απέχει πολύ από το να προσφέρει αποτελεσματική προστασία της κατοικίας των υπερχρεωμένων πολιτών. Ο Ν. 4605/2019 αφορά στην ουσία ένα πρόγραμμα διαθέσιμο για μία ορισμένη χρονική περίοδο, για τη ρύθμιση ορισμένων, ενυπόθηκα εξασφαλισμένων, τραπεζικών πιστώσεων. Ως τέτοιο πρόγραμμα, δεν μπόρεσε να καλύψει το κενό που άφησε η απάλειψη της προστασίας της κατοικίας στο πλαίσιο του Ν. 3869/2010.

Άλλωστε, το πλήθος των προϋποθέσεων που θέτει για την υπαγωγή στις ρυθμίσεις του, με βάση και τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν, αποκλείει το συντριπτικό μέρος των δανειοληπτών που βρίσκονται είτε σε πρόσκαιρη ή σε μόνιμη αδυναμία. Ο Ν. 4605/2019 έχει πρόσκαιρη ισχύ, δεν λαμβάνει υπόψη τις συνολικές οφειλές, δεν προβλέπει τη συλλογική τους ρύθμιση, ενώ δεν διαμορφώνει προϋποθέσεις για ένα νέο οικονομικό ξεκίνημα, καθώς μεταφέρει στο απώτερο μέλλον το σύνολο των υποχρεώσεων του οφειλέτη ή τα τυχόν περιορισμένα ευεργετήματα διαγραφής χρέους.

Σήμερα, τα νοικοκυριά απειλούνται όσο ποτέ άλλοτε από την απώλεια της κατοικίας. Οι τράπεζες, αντί της διευκόλυνσης των ρυθμίσεων με βάση τις δυνατότητες των δανειοληπτών, έχουν επιλέξει τη στρατηγική της πώλησης των δανείων. Χιλιάδες πλειστηριασμοί κατοικιών επισπεύδονται, πλέον και από τις εταιρίες που αγοράζουν τα δάνεια αποβλέποντας στο γρήγορο κέρδος τους. Ο Κώδικας Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος δεν έχει παράγει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Καθίσταται επιβεβλημένο, προκειμένου να αποφευχθεί το τραγικό αδιέξοδο αρκετών νοικοκυριών, να αποκατασταθεί το πλέγμα προστασίας της κύριας κατοικίας που προέβλεπε ο Ν. 3869/2010.

Η δικαστική κρίση και η πρόσβαση που έχουν, πλέον, οι πιστωτές, σε όλα τα κρίσιμα οικονομικά δεδομένα του δανειολήπτη εγγυώνται και διασφαλίζουν την αξιόπιστη εφαρμογή του νόμου. Συγχρόνως όμως, η αποκατάσταση της προστασίας θα προσφέρει στα υπερχρεωμένα νοικοκυριά μία στοιχειώδη διαπραγματευτική δύναμη για την επιδίωξη μίας ουσιαστικής, ρεαλιστικής και κατάλληλης ρύθμισης.

Με την πρώτη παράγραφο της προτεινόμενης τροπολογίας επαναφέρεται η προστασία της κύριας κατοικίας του Ν. 3869/2010. Τα όρια προστασίας αναπροσαρμόζονται, ώστε να καλύπτουν ευρύτερα κοινωνικά στρώματα. Συγχρόνως, προβλέπεται η δυνατότητα αξιοποίησης της συνεισφοράς του Δημοσίου του άρθρου 76 του Ν. 4605/2019, στη λογική του νόμου αυτού, για τη βελτίωση της ικανότητας αποπληρωμής του οφειλέτη, αλλά και τη βέλτιστη αποπληρωμή των χρεών προς τους πιστωτές.

Με τη δεύτερη παράγραφο προβλέπεται η αντίστοιχη εφαρμογή των διατάξεων για την προστασία της κύριας κατοικίας και για την αγροτική ακίνητη περιουσία. Το επάγγελμα των αγροτών είναι συνυφασμένο με τους αγρούς που εκμεταλλεύονται. Η προστασία της αγροτικής περιουσίας είναι αναγκαία προκειμένου οι αγρότες να είναι σε θέση να εξακολουθούν να ασκούν το μόνο εν τέλει επάγγελμα το οποίο έχουν επιλέξει και έχουν αναπτύξει τις δεξιότητές τους. Μέσα, άλλωστε, από την εκμετάλλευση των αγρών τους αντλούν τα εισοδήματα εκείνα που θα τους επιτρέψουν να αποπληρώσουν και την οφειλή για τη διάσωση της κύριας κατοικίας τους. Με την προτεινόμενη διάταξη καθιερώνεται το δικαίωμα των κατ’ αποκλειστικό επάγγελμα αγροτών να ζητούν την εξαίρεση της ρευστοποίησης ακίνητης αγροτικής περιουσίας (γεωργικής ή κτηνοτροφικής) που θα τους επιτρέπει να ασκούν το επάγγελμά τους. Με βάση τις ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής το δικαστήριο καλείται να καθορίζει την έκταση που θα εξαιρεθεί από την ρευστοποίηση και τους όρους αποπληρωμής της οφειλής που συναρτάται και εξασφαλίζεται με τη διάσωση της αγροτικής περιουσίας.

Με την τρίτη παράγραφο επέρχεται τροποποίηση διατάξεων για το πρόγραμμα επιδότησης αποπληρωμής στεγαστικών και επιχειρηματικών δανείων με υποθήκη σε κύρια κατοικία του Ν. 4605/2019.

Το Κίνημα Αλλαγής είχε επισημάνει κατά τη συζήτηση του Ν. 4605/2019 ότι οι διατάξεις για την προστασία της κύριας κατοικίας δεν θα μπορούσαν σε καμία περίπτωση να αναπληρώσουν το έλλειμμα από την κατάργηση των διατάξεων του άρθρου 9 του Ν. 3869/2010, ενώ απεδείχθη παντελώς ανεπαρκές και το πρόγραμμα ρύθμισης ενυπόθηκων δανείων που έχουν εξασφάλιση στην κύρια κατοικία. Οι εκτιμήσεις του Κινήματος Αλλαγής, δυστυχώς, επιβεβαιώθηκαν πανηγυρικά από το ασήμαντο αριθμό αιτήσεων που ευδοκίμησαν, σε σχέση με το πραγματικό πρόβλημα και τις προσδοκίες που καλλιεργήθηκαν. Γι’ αυτό και μία παράταση της ισχύος του εν λόγω νόμου, δίχως την προηγούμενη αποκατάσταση του Ν. 3869/2010 και τη ριζική βελτίωση των προϋποθέσεων υπαγωγής, δεν θα ήταν μόνο αναποτελεσματική, αλλά και εξόχως υποκριτική.

Το Κίνημα Αλλαγής θεωρεί ότι οι λόγω διατάξεις θα μπορούσαν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά προς τον Ν. 3869/2010, ως ένα πρόγραμμα διευκόλυνσης και επίσπευσης της ρύθμισης οφειλών που οδηγούν στην προστασία της κύριας κατοικίας. Στο πλαίσιο αυτό, με την παρούσα ρύθμιση προτείνονται οι ακόλουθες παρεμβάσεις:

1)Προσαρμόζονται κατ’ αρχήν οι προθεσμίες έτσι ώστε η ρυθμιστική παρέμβαση της Πολιτείας να αναφέρεται στις επίκαιρες συνθήκες. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προσδιορίζονται με σημείο αναφοράς την 31η Ιουλίου 2020 και ως τελευταία ημερομηνία για την αξιοποίηση του προγράμματος ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2020.

2)Αφαιρούνται ή αμβλύνονται κριτήρια αποκλεισμού δανειοληπτών. Έτσι, η ύπαρξη άλλης περιουσίας μέχρι 80.000 ευρώ περιορίζεται μόνο στο πρόσωπο του οφειλέτη, ενώ εξακολουθεί να λαμβάνεται υπόψη η οικογενειακή εισοδηματική κατάσταση.

3)Σε ρύθμιση υπάγονται δάνεια με συνολική ανά πιστωτή οφειλή μέχρι 200.000 (αντί για 130.000) ευρώ. Οι πιστωτές δεν μπορούν να υπονομεύσουν τη ρύθμιση, κάτι που δεν είναι στη διακριτική τους ευχέρεια καθώς υποχρεούνται σε πρόταση σύμφωνα με τους όρους που ορίζονται στον νόμο, και ειδικότερα στο άρθρο 75. Οι δανειολήπτες, σε περίπτωση που κρίνονται επιλέξιμοι από την πλατφόρμα, πλην όμως δεν τους έγινε αντίστοιχη πρόταση, απολαμβάνουν ήδη, και ως προσωρινή, την όποια προστασία του νόμου.

Τροπολογία – Προσθήκη

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ) 2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ) 2019/475, συνεισφορά Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων πληγέντων δανειοληπτών λόγω των δυσμενών συνεπειών της νόσου COVID-19 και άλλες διατάξεις» προστίθεται νέο άρθρο ως εξής:

«Άρθρο …

1)Στο άρθρο 9 του ν. 3869/2010 προστίθενται παράγραφοι 2 έως 5, ως ακολούθως:

«2. Ο οφειλέτης μπορεί να υποβάλει στο δικαστήριο πρόταση εκκαθάρισης και σχέδιο διευθέτησης οφειλών, ζητώντας να εξαιρεθεί από την εκποίηση βεβαρημένο ή με μη εμπράγματη ασφάλεια ακίνητο, εφόσον, στο πρόσωπο του οφειλέτη, πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: α) το συγκεκριμένο ακίνητο χρησιμεύει ως κύρια κατοικία του, β) το μηνιαίο διαθέσιμο οικογενειακό του εισόδημα δεν υπερβαίνει τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης, όπως αυτές προσδιορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 5 του παρόντος, προσαυξημένες κατά εβδομήντα τοις εκατό (70%), και γ) η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας κατά το χρόνο συζήτησης της αίτησης δεν υπερβαίνει τις διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ για τον άγαμο οφειλέτη, προσαυξημένη κατά πενήντα χιλιάδες ευρώ (50.000) ευρώ για τον έγγαμο οφειλέτη και κατά είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ευρώ ανά τέκνο.

Το σχέδιο διευθέτησης οφειλών θα προβλέπει ότι ο οφειλέτης καταβάλλει το μέγιστο της δυνατότητας αποπληρωμής του και ότι καταβάλλει ποσό τέτοιο ώστε οι πιστωτές του να μη βρεθούν χωρίς τη συναίνεσή τους, σε χειρότερη οικονομική θέση από αυτήν στην οποία θα βρίσκονταν σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης. Με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος ορίζονται η διαδικασία και τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό της μεγίστης ικανότητας αποπληρωμής του οφειλέτη και τον προσδιορισμό του ποσού το οποίο θα ελάμβαναν οι πιστωτές σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης, καθώς και για τον προσδιορισμό της ενδεχόμενης ζημίας των πιστωτών.

3)Για την εφαρμογή του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2, οποιοσδήποτε διάδικος μπορεί να ζητήσει να ληφθεί υπόψη η εμπορική και όχι η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας του οφειλέτη. Στην περίπτωση αυτή, το δικαστήριο διορίζει ως πραγματογνώμονα πιστοποιημένο εκτιμητή, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο περιλαμβάνεται στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών της Διεύθυνσης Οικονομικού Συντονισμού και Μακροοικονομικών Προβλέψεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών. Τα έξοδα της πραγματογνωμοσύνης βαρύνουν το διάδικο που τη ζητεί. Το αίτημα για διορισμό πραγματογνώμονα είναι απαράδεκτο, αν δεν υποβάλλεται είτε με την αίτηση είτε με αυτοτελές δικόγραφο, το οποίο κατατίθεται τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν την ημερομηνία συζήτησης της αίτησης. Αν το αίτημα υποβληθεί με την αίτηση, ο Ειρηνοδίκης διορίζει πραγματογνώμονα κατά την ημέρα επικύρωσης. Αν υποβληθεί με αυτοτελές δικόγραφο, ο πραγματογνώμονας διορίζεται με πράξη του αρμόδιου δικαστή, η οποία εκδίδεται μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την κατάθεσή του, με κλήτευση των διαδίκων πριν από είκοσι τέσσερις (24) ώρες. Δεν απαιτείται διορισμός πραγματογνώμονα αν οποιοσδήποτε διάδικος προσκομίσει έκθεση πιστοποιημένου εκτιμητή του δεύτερου εδαφίου. Αν το δικαστήριο δεν εξαιρέσει την κύρια κατοικία από τη ρευστοποίηση, τότε για τρία (3) έτη από τη δημοσίευση της απόφασης η τιμή πρώτης προσφοράς κατά τον πλειστηριασμό της δεν μπορεί να είναι κατώτερη του ορίου αξίας για την προστασία της κύριας κατοικίας κατά τη γ’ περίπτωση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2. Αν σε δύο διαδοχικούς πλειστηριασμούς, με τιμή πρώτης προσφοράς ίση με το όριο αξίας για την προστασία της κύριας κατοικίας κατά τη γ’ περίπτωση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2, δεν γίνει κατακύρωση, τότε ο οφειλέτης μπορεί να ζητήσει μεταρρύθμιση της απόφασης για τη δικαστική ρύθμιση των οφειλών του, προκειμένου να εξαιρεθεί η κύρια κατοικία του από τη ρευστοποίηση, εφόσον συντρέχουν και οι υπόλοιπες προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2. Στη δίκη της αίτησης μεταρρύθμισης τεκμαίρεται αμάχητα ότι η εμπορική αξία της κατοικίας είναι κατώτερη του ορίου αξίας για την προστασία της κατά τη γ’ περίπτωση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2, ενώ ο χρονικός περιορισμός της παραγράφου 2 κρίνεται με βάση το χρόνο άσκησης της αρχικής αίτησης. Κατά το χρονικό διάστημα των καταβολών της παραγράφου 2 του άρθρου 8 το δικαστήριο κατανέμει το ποσό που μπορεί να καταβάλει ο οφειλέτης μεταξύ της ρύθμισης οφειλών του άρθρου 8 και του σχεδίου διευθέτησης οφειλών του παρόντος άρθρου, διασφαλίζοντας ότι οι πιστωτές δεν θα βρεθούν χωρίς τη συναίνεσή τους σε χειρότερη οικονομική θέση από αυτήν, στην οποία θα βρίσκονταν σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης.

4.Η μη τήρηση από τον οφειλέτη των υποχρεώσεων που επιβάλλονται κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 2, επιτρέπει στον πιστωτή να κινήσει διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη και της μοναδικής κατοικίας του. Καταγγελία της ρύθμισης της παραγράφου 2 επιτρέπεται εφόσον ο οφειλέτης καθυστερεί υπαιτίως την καταβολή τεσσάρων διαδοχικών μηνιαίων δόσεων ετησίως ή καθυστερεί την καταβολή δόσεων της ρύθμισης, έτσι ώστε το συνολικό ύψος του ποσού σε καθυστέρηση να υπερβαίνει αθροιστικώς την αξία τεσσάρων (4) μηνιαίων δόσεων ετησίως. Για τον υπολογισμό του έτους στο προηγούμενο εδάφιο λαμβάνεται ως αφετηρία ο χρόνος έκδοσης της αποφάσεως που διατάσσει την καταβολή των δόσεων κατά το παρόν άρθρο. Αν ο οφειλέτης κατοικεί ή διαμένει σε ξένο ακίνητο, τότε οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται και για το μοναδικό ακίνητο του οφειλέτη που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κύρια κατοικία. Η προστασία του ακινήτου, σύμφωνα με τα προηγούμενα, ισχύει και εφόσον ο οφειλέτης έχει την επικαρπία ή ψιλή κυριότητα ή ιδανικό μερίδιο επ’ αυτών.

5.Ο οφειλέτης δύναται να αιτηθεί τη συνεισφορά του Δημοσίου που προβλέπεται στο άρθρο 76 του Ν. 4605/2019 για τη μερική κάλυψη των μηνιαίων καταβολών που ορίζονται στο πλαίσιο της ρύθμισης της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Εργασίας Κοινωνικής ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών καθορίζονται οι προϋποθέσεις, ο τρόπος προσδιορισμού και το ακριβές ύψος της συνεισφοράς του Δημοσίου.»

2.Μετά το άρθρο 9 του ν. 3869/2010 προστίθεται άρθρο 9Α, ως ακολούθως:

«Άρθρο 9Α

Προστασία αγροτικής περιουσίας»

Ο οφειλέτης που είναι αγρότης στο επάγγελμα μπορεί στην πρόταση εκκαθάρισης και το σχέδιο διευθέτησης οφειλών, να ζητήσει να εξαιρεθούν από την εκποίηση αγροί τους οποίους χρησιμοποιεί για την άσκηση αποκλειστικής γεωργικής ή κτηνοτροφικής δραστηριότητας, εφόσον η αντικειμενική αξία των αγρών ή, σε περίπτωση που δεν υφίσταται τέτοια, η εμπορική αξία δεν υπερβαίνει το ήμισυ των αξιών που ορίζονται για την προστασία της κύριας κατοικίας. Η ρύθμιση για την εξαίρεση των αγρών από τη ρευστοποίηση πραγματοποιείται με ανάλογους όρους με αυτούς που προβλέπονται στο άρθρο 9».

3.Οι ακόλουθες διατάξεις του Ν. 4605/2019 τροποποιούνται ως ακολούθως:

α)Στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 67 η φράση «την 31η Δεκεμβρίου 2018» αντικαθίσταται από την φράση «την 31η Ιουλίου 2020».

β)Η υπό περίπτωση ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 68 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«ε) Αν το σύνολο των οφειλών των παραγράφων 2 έως 4 υπερβαίνει τα 20.000 ευρώ, η ακίνητη περιουσία, πέραν της κύριας κατοικίας του, καθώς και τα μεταφορικά μέσα του αιτούντα έχουν συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τα 80.000 ευρώ κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης του άρθρου 72».

γ)Η υπό περίπτωση η) της παραγράφου 1 του άρθρου 68 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«η)Το σύνολο του ανεξόφλητου κεφαλαίου, στο οποίο συνυπολογίζονται λογιστικοποιημένοι τόκοι κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του άρθρου 72, δεν υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ ανά πιστωτή ή τις 170.000 ανά πιστωτή αν στις οφειλές αυτές περιλαμβάνονται επιχειρηματικά δάνεια. Αν η οφειλή έχει συνομολογηθεί σε άλλο, πλην ευρώ, νόμισμα, τότε για τον καθορισμό των ορίων του προηγούμενου εδαφίου, λαμβάνεται υπόψη η ισοτιμία αλλοδαπού νομίσματος και ευρώ κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης του άρθρου 72».

δ)Στην παράγραφο 1 του άρθρου 72 η φράση «έως την 30η Απριλίου 2020» αντικαθίσταται από την φράση «έως την 31η Δεκεμβρίου 2020».

ε)Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 74 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Μέσα σε ένα μήνα από την κοινοποίηση της αίτησης κάθε πιστωτής υποχρεούται να υποβάλλει πρόταση για ρύθμιση της απαίτησής του σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 75».

στ)Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 77 καταργείται.

ζ)Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 78 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Αν ο πιστωτής παρέλειψε να υποβάλλει πρόταση, χωρίς να επικαλεστεί μη επιλεξιμότητα του αιτούντα κατά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 74, η προσωρινή διαταγή χορηγείται ήδη με τους όρους του άρθρου 75».

η)Την αίτηση της παραγράφου 1 του άρθρου 72 Ν. 4605/2019 μπορούν να επανυποβάλλουν και οφειλέτες των οποίων η αίτηση δεν οδήγησε σε συναινετική ρύθμιση επιλέξιμων οφειλών.

Αθήνα, 28 Ιουλίου 2020

Οι Προτείνοντες Βουλευτές

Δημήτριος Κωνσταντόπουλος

Μιχάλης Κατρίνης

Βασίλειος Κεγκέρογλου

Γεώργιος Αρβανιτίδης

Χρήστος Γκόκας

Απόστολος Πάνας

ΦΩΦΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ: ΚΑΛΩ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΔΥΝΑΜΟΥΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ, ΝΑ ΣΤΗΡΙΞΕΙ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Δήλωση Προέδρου Κινήματος Αλλαγής, Φώφης Γεννηματά,

για τους πλειστηριασμούς

Σε λίγες ημέρες οι πλειστηριασμοί «απελευθερώνονται» και δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά που αδυνατούν να εξοφλήσουν τα δάνειά τους, κινδυνεύουν να χάσουν το σπίτι τους από τα funds. Ιδιαίτερα σε μια εποχή που η οικονομική κρίση και η ανεργία παίρνουν επικίνδυνες διαστάσεις.

Αυτό είναι το αποτέλεσμα της πολιτικής και των νόμων που από κοινού ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ ψήφισαν από το 2019.

Ζήτησα να συσταθεί Διακομματική Επιτροπή στη Βουλή, για να βρεθεί μια δίκαιη, βιώσιμη, αποτελεσματική λύση για τους ασθενέστερους δανειολήπτες.

Η Κυβέρνηση το αρνήθηκε και τώρα ανοίγει τον ασκό του Αιόλου.

Ως μια ύστατη προσπάθεια προστασίας της πρώτης κατοικίας των πολιτών, καταθέσαμε σήμερα για τέταρτη φορά μια πλήρη και επεξεργασμένη νομοθετική ρύθμιση στη Βουλή!

Τα λόγια περιττεύουν. Καλώ τον Πρωθυπουργό και όποιον ενδιαφέρεται για τους πραγματικά αδύναμους δανειολήπτες να την στηρίξει για να δοθεί λύση.

ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΞΥΠΝΗΣΟΥΝ ΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Είναι απογοητευτική η απάντηση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Παναγιωτόπουλου, στην ερώτηση των Βουλευτών του Κινήματος Αλλαγής Βασίλη Κεγκέρογλου και Γιώργου Φραγγίδη, σχετικά με το θέμα της καθυστέρησης του προγράμματος Αναβάθμισης των πέντε (5) αεροσκαφών P-3B Orion .

Από αυτήν, προκύπτει ότι ο Υπουργός δεν έχει καταλάβει τη συμβολή του ρόλου των εν λόγω αεροσκαφών στο αξιόμαχο του ΠΝ για την επιτήρηση των θαλάσσιων κυριαρχικών μας δικαιωμάτων.

Επιπλέον, δεν έχει κατανοήσει την γενικότερη κατάσταση και τα αναφυόμενα ζητήματα λειτουργίας της ΕΑΒ, αφού επιρρίπτει ευθύνες στην τελευταία για την χρονική διολίσθηση του προγράμματος.

Συγκεκριμένα, ο κ. Υπουργός δεν απάντησε στο ζητούμενο χρονοδιάγραμμα ροής των εργασιών για την παράδοση των δύο επόμενων αεροσκαφών και, ούτε μνημόνευσε νέους τρόπους εργασίας του ανθρώπινου δυναμικού της ΕΑΒ, γεγονός που υποδηλώνει ότι υπάρχει άγνοια ως προς τους χρόνους υλοποίησης του προγράμματος, αλλά

Επιτέλους, ας συντονιστούν τα δύο Υπουργεία, Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών, σε όλα τα κρίσιμα θέματα που επηρεάζουν την λειτουργική αποτελεσματικότητα της ΕΑΒ, ώστε να επιταχυνθούν οι εργασίες παράδοσης των εν λόγω αεροσκαφών P-3B Orion στο ΠΝ το ταχύτερο.”

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ανακοίνωση Γραφείου Τύπου Κινήματος Αλλαγής

Η Πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής Φώφη Γεννηματά, προσήλθε σήμερα το πρωί στο εφημερεύον νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» εμπύρετος και με συμπτώματα έντονου άλγους λόγω νεφρολιθίασης. Υποβλήθηκε επιτυχώς σε αφαίρεση λίθου και πήρε ήδη εξιτήριο.

Δ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΦΕΡΝΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΕΝΗΜΕΡΟΙ ΣΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΤΟΥΣ

Ομιλία Δημήτρη Κωνσταντόπουλου Εισηγητή του Κινήματος Αλλαγής στο Φορολογικό ν/σ: Το πλαίσιο που φέρνει η κυβέρνηση δεν καλύπτει όσους δεν ήταν ενήμεροι στα δάνειά τους.

Κύριε Πρόεδρε,

κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Θα ήθελα να αρχίσω την τοποθέτησή μου με την ιστορική απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 21ης Ιουλίου για το μεγαλύτερο χρηματοδοτικό πακέτο στην ιστορία της.

Τροφοδοτεί την κοινότητα, την κοινή αγορά με 1,85 τρις ευρώ προκειμένου τα κράτη μέλη να καταφέρουν να αντιμετωπίσουν μια παγκόσμια κρίση από την πανδημία του Covid-19.

Tο συνολικό εθνικό όφελος θα κυμανθεί γύρω στα 72 δις ευρώ.

32 δις ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, εκ των οποίων 19,5 δις ευρώ είναι επιχορηγήσεις και 12,5 δις ευρώ δάνεια και 40 δις ευρώ από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό για το ΕΣΠΑ και την ΚΑΠ.

Μετά από μια δεκαετία της σκληρής Ευρώπης, της Ευρώπης των αριθμών και όχι των λαών, με την απόφαση αυτή αποκαλύπτεται ότι τα θεμέλια της Ένωσης αντέχουν ακόμα.

Και όπως είπε και ο συνάδελφος Κώστας Σκανδαλίδης, η ιστορική αυτή απόφαση είναι μια ευρωπαϊκή κατάκτηση, είναι κοινή κληρονομιά.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Η συμφωνία της 21ης Ιουλίου είναι αποτέλεσμα μιας κοπιώδους διαδρομής.

Μιας διαδρομής που αρχίζει το 2008 με την εμφάνιση της κρίσης.

Περνά μέσα από τη δραματική δημοσιονομική περιπέτεια της Ελλάδας και τον διχασμό του 2012 και του 2015.

Για να καταλήξει στο σημερινό πλαίσιο αλληλεγγύης.

Και μέσα σε αυτά τα χρόνια, αισθάνομαι το χρέος να αναφέρω για ακόμη μια φορά, ότι η Δημοκρατική Παράταξη, το ΠΑΣΟΚ συνθλίφθηκε και λοιδορήθηκε υπερασπιζόμενο την Ελλάδα και τους Έλληνες.

Ενώ όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης μηδενός εξαιρουμένου, βρίσκονταν στο Σύνταγμα καταγγέλλοντας την παράταξη που έβαλε το συμφέρον της πατρίδας πάνω από κομματικές ωφέλειες.

Να θυμίσω τις διαφορετικές συνθήκες που είχε να αντιμετωπίσει η Κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ το 2009.

Τεράστια ελλείμματα, η Ευρώπη σε ρόλο παρατηρητή και η αντιπολίτευση στη χώρα μας να υποστηρίζει το αντιμνημονιακό μέτωπο.

Σήμερα τα πράγματα είναι διαφορετικά.

Η Κυβέρνηση έχει παραλάβει πλεονάσματα, απόρροια μεν της άδικης υπερ-φορολόγησης των πολιτών που επέβαλε η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ αλλά σε κάθε περίπτωση υπαρκτά πλεονάσματα.

Η Ευρώπη τείνει χείρα βοηθείας προς τα κράτη μέλη εν μέσω και της συγκυρίας για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Και η αντιπολίτευση τηρεί τη θεσμική της στάση θέτοντας σε προτεραιότητα το εθνικό συμφέρον.

Το ερώτημα είναι λοιπόν πώς διαχειρίζεται η Κυβέρνηση τη σημερινή πραγματικότητα.

Πώς θα αξιοποιήσει τις καλές προϋποθέσεις που υπάρχουν.

Και τι κάνει για την πραγματική στήριξη των πολλών.

Για τη στήριξη των επιχειρήσεων, των επαγγελματιών των αγροτών, των μισθωτών, των ανέργων.

Για την επίλυση χρόνιων προβλημάτων που ταλαιπωρούν τους πολίτες.

Για τα νοικοκυριά και για τη νέα γενιά που με το brain drain έφυγε στο εξωτερικό.

Για ένα σύγχρονο φορολογικό σύστημα που θα αποκαθιστά τις αδικίες.

Επανέρχομαι λοιπόν αγαπητοί συνάδελφοι, στην πρόσφατη απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τονίζω ότι εμείς, το Κίνημα Αλλαγής με αυτή την εμπειρία θεωρούμε ότι το ιστορικό αυτό βήμα της Ένωσης μπορεί να συνεχιστεί σε εθνικό επίπεδο μέσα από μια πραγματική διαβούλευση των πολιτικών και κοινωνικών δυνάμεων.

Μια διαβούλευση που θα μας προβληματίσει για ποιο λόγο η χώρα χρειάζεται μια Επιτροπή Πισσαρίδη για να εκπονήσει ένα Σχέδιο Ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία.

Μήπως πρέπει το πολιτικό σύστημα να επαναπροσδιορίσει τη σχέση του με τους κοινωνικούς εταίρους, την ΟΚΕ και τους φορείς κοινωνικής εκπροσώπησης;

Και βεβαίως αυτοί με τη σειρά τους να επαναπροσδιορίσουν τις σχέσεις που αναπτύσσονται στο εσωτερικό τους;

Μια διαβούλευση που θα μας προβληματίσει για ποιο λόγο η απορρόφηση του ΕΣΠΑ ήταν μόλις στο 25% πέρυσι τέτοια εποχή λίγο πριν τη λήξη του.

Κάτι που σημαίνει ότι κινδυνεύουμε να γυρίσουμε τα λεφτά πίσω και η χώρα να χάσει από επενδύσεις.

Και εντέλει για ποιο λόγο αγαπητοί συνάδελφοι χρειάστηκε μία πανδημία για να προχωρήσει το κράτος στη ψηφιακή ολοκλήρωση;

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Τα αναφέρω αυτά με αίσθημα αγωνίας, για να μη χάσουμε και αυτή την ευκαιρία.

Διότι, τους τελευταίους μήνες η κυβέρνηση δεν δίνει δείγματα καλής νομοθέτησης.

Ανεπαρκής διαβούλευση, ατελής νομοπαρασκευαστική προετοιμασία, πολλά νομοσχέδια με πολλές διατάξεις για πολλά και διαφορετικά ζητήματα.

Νομοσχέδια που μιλούν για θεσμική τομή και απλή δομή στο κράτος.

Και τα οποία τελικά συνεχώς αυτοαναιρούνται και έρχονται συνεχώς νέες διατάξεις για να διορθώσουν τις παλιές.

Tο σημερινό νομοσχέδιο δεν αποτελεί εξαίρεση.

Αποτελεί ένα συνονθύλευμα διατάξεων προς διευθέτηση διαφόρων ζητημάτων του Υπουργείου Οικονομικών σε 95 άρθρα.

Μιλούσατε για δικαιοσύνη και αναπτυξιακή διάσταση της φορολογικής πολιτικής.

Και σήμερα, τα φυσικά πρόσωπα έχουν αφεθεί στην τύχη τους.

Η εισφορά αλληλεγγύης και το τέλος επιτηδεύματος συνεχίζουν να αποτελούν θηλιά στο λαιμό των πολιτών.

Την ίδια στιγμή, οι υψηλοί φορολογικοί συντελεστές και οι αυξημένες προκαταβολές παραμένουν.

Μιλούσατε για προσέλκυση ξένων κεφαλαίων :

Και σήμερα με το άρθρο 1 του νομοσχεδίου, από την προσέλκυση μεγαλο-εισοδηματιών του ν.4646/2020 περνάμε στην προσέλκυση μεγαλο-συνταξιούχων των Βόρειων χωρών.

Τους καλεί η κυβέρνηση να φέρουν την φορολογική τους έδρα εδώ με κίνητρο τη φορολογία με 7% στο σύνολο των εισοδημάτων τους.

Κι ενώ έχει λογικό υπόβαθρο η ρύθμιση, είναι προκλητική για τους Έλληνες συνταξιούχους και το όφελος για τη χώρα μας δεν προβλέπεται μεγάλο.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Επειδή τα άρθρα είναι πολλά και ο χρόνος λίγος, θα αναφερθώ στα κυριότερα σημεία που μας προβλημάτισαν.

Στο άρθρο 3 για την ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση των μπόνους στα στελέχη των επιχειρήσεων.

Πρόκειται για μια προκλητική απαλλαγή για πολύ λίγους προνομιούχους εργαζόμενους και μετόχους.

Και τούτο διότι πρώτον, δεν υπάρχει ούτε ποσοτικό ούτε χρονικό όριο στην παροχή σε είδος και δεύτερον, το εισόδημα από την πώληση των μετοχών αυτών φορολογείται ως εισόδημα από υπεραξία με χαμηλό συντελεστή 15%.

Και εδώ υπάρχει το οξύμωρο και η εξής αντίφαση μεταξύ προνομιούχων και μη προνομιούχων:

Στο ίδιο άρθρο προβλέπεται ειδικά για το φορολογικό έτος 2020 η απαλλαγή από τη φορολογία εισοδήματος των παροχών προς τους εργαζόμενους για εσωτερικό τουρισμό.

Δηλαδή, αφορολόγητα τα 300 ευρώ για κοινωνικό τουρισμό αλλά χωρίς όριο ποσού και διάρκειας τα «μετοχικά μπόνους» για τα μεγαλοστελέχη των μεγάλων επιχειρήσεων.

Στο άρθρο 8 για την αναστολή του τέλους επιτηδεύματος για τους αγρότες για το φορολογικό έτος 2019.

Θετική διάταξη.

Το τέλος επιτηδεύματος, ωστόσο, εξακολουθεί να είναι ένας μνημονιακός βραχνάς που πρέπει να καταργηθεί.

Για την Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών στο άρθρο 16 :

Το ανέφερε και στην αρμόδια επιτροπή ο κ. Σκανδαλίδης.

Θεωρούμε ότι η διάταξη αυτή μπορεί να αποτελέσει νησίδα διαπλοκής.

Δεν είναι δυνατόν να προβλέπεται η τοποθέτηση συνταξιούχων δικαστών χωρίς προϋποθέσεις.

Εμείς σας λέμε, κάντε διορισμούς για να τη στελεχώσετε.

Δεν είναι δυνατόν όλα τα μέλη της Επιτροπής, να ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών χωρίς διαφανές και τυποποιημένο σύστημα κριτηρίων και διαδικασιών επιλογής.

Στο άρθρο 18 για τη μείωση προκαταβολής φόρου εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2019.

Νομοθετείτε τη μείωση της προκαταβολής φόρου για νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες ή φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα ανάλογα με τη μείωση του τζίρου.

Δηλαδή, βάζετε κριτήριο τον τζίρο.

Το είπαμε και στην επιτροπή, το έχουμε ζητήσει και από την αρχή του lockdown:

Επειδή το lockdown ήταν καθολικό στη χώρα μας και με δεδομένο ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δικαιολογεί τη δαπάνη και επομένως δεν υπάρχει κόστος για το Δημόσιο, σας προτείνουμε οριζόντια μείωση στο 100% για όλες τις θιγόμενες επιχειρήσεις και 50% για τις υπόλοιπες.

Όσον αφορά τα άρθρα ενσωμάτωσης των ευρωπαϊκών οδηγιών, είναι τεχνικά και ουσιαστικά αδύνατο να ελεγχθούν σε βάθος με τον τρόπο που τα φέρνετε.

Να αναφέρω επίσης, ότι κάποιες από τις διατάξεις έρχονται για ενσωμάτωση εκπρόθεσμα.

Στο άρθρο 66 για τους επιτυχόντες του διαγωνισμού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Να θυμίσω ότι μόλις το Μάρτιο ο πίνακας είχε παραταθεί με ΚΥΑ μέχρι 12/4/2021.

Αιφνιδιαστικά με το παρόν νομοσχέδιο αλλάζετε την πρόβλεψη αυτή, αλλάζετε τη διάταξη που είχε τεθεί στη διαβούλευση.

Σε αντίθεση με την πάγια διοικητική τακτική για εξάντληση του πίνακα επιτυχόντων, ορίζετε ότι ο πίνακας λήγει στις 30/9/2020.

κ. Υπουργέ,

Η επιλογή σας αυτή αντίκειται στην αρχή της καλής νομοθέτησης, στην αρχή της προστασίας της εμπιστοσύνης του διοικουμένου στις αρχές που πρέπει να διέπουν την διοίκηση.

Υπάρχουν επιτυχόντες που αναμένουν να διοριστούν και θα μπορέσουν να καλύψουν άμεσες ανάγκες του Δημοσίου, υπηρετώντας το δημόσιο συμφέρον.

Θα πρέπει να ξαναδείτε τη διάταξη.

Περνάω στα άρθρα 71-83 που αφορούν το Πρόγραμμα Γέφυρα για τη συνεισφορά του Δημοσίου στην αποπληρωμή δανείων με εμπράγματες εξασφαλίσεις στην κύρια κατοικία, για δανειολήπτες που έχουν πληγεί από την πανδημία.

κ. Υπουργέ,

Ενώ θεωρητικά σαν σκέψη μπορεί να είναι θετική, βλέπουμε ότι οι διατάξεις εξαιρούν αδικαιολόγητα κατηγορίες δανειοληπτών όπως τα δάνεια των πυρόπληκτων ή οι μακροχρόνια άνεργοι που δεν έλαβαν οικονομική ενίσχυση.

Θέτουν επίσης χρονικούς περιορισμούς και δε συνδέονται με την αναστολή των πλειστηριασμών, όπως θα έπρεπε να συμβαίνει.

Το πλαίσιο που φέρνετε δεν καλύπτει όσους δεν ήταν ενήμεροι στα δάνειά τους, τους οποίους αφήνετε στην τύχη τους.

Τι θα γίνει κ. Υπουργέ με όσους δεν μπορούν να υπαχθούν;

Ποια πρόβλεψη έχετε γι’αυτούς που θα κινδυνέψουν να χάσουν τα σπίτια τους;

Οι διατάξεις αυτές έπρεπε να τεθούν σε διαβούλευση για να μελετηθούν σε βάθος.

Επιπλέον δε φαίνονται να αξιοποιούνται τα Γραφεία Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών.

Τέλος, για το άρθρο 90 για τη ρύθμιση οφειλών προς τα εκκλησιαστικά ΝΠΔΔ.

Η διάταξη είναι πολύ γενική.

Δίνει ευρείες δυνατότητες σε κάθε εκκλησιαστικό ΝΠΔΔ για ρύθμιση οφειλών οποιουδήποτε οφειλέτη χωρίς όρους και προϋποθέσεις.

Σας το είπαμε και στην Επιτροπή :

Ξέρουμε ότι το πρόβλημα ξεκίνησε από συγκεκριμένη περίπτωση, φέρτε κατάλληλη ρύθμιση να τη συζητήσουμε.

Κι όχι ρύθμιση χωρίς περιορισμούς όπως η σημερινή.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή μου θέλω να αναφερθώ στην τροπολογία που καταθέσαμε για την επαναφορά της προστασίας της κύριας κατοικίας των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και τη βελτίωση της διαδικασίας ρύθμισης των δανείων τους.

Προτείνουμε την επαναφορά της προστασίας της κύριας κατοικίας του Ν. 3869/2010 με τη δυνατότητα αξιοποίησης της συνεισφοράς του Δημοσίου του άρθρου 76 του Ν. 4605/2019, ώστε να βελτιώνεται η ικανότητα αποπληρωμής του οφειλέτη.

Στην προστατευτική ρύθμιση εντάσσουμε και την αγροτική ακίνητη περιουσία.

Θεωρούμε ότι είναι μια τροπολογία σωσίβιο για πολλούς συμπολίτες μας και σας καλούμε να την κάνετε αποδεκτή!

κ. Υπουργέ,

Οι στιγμές που βιώνει η χώρα μας είναι κρίσιμες.

Δεν είναι ώρα για πανηγυρισμούς της Κυβέρνησης.

Οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι μας περιμένει ένα δυσθεώρητο έλλειμμα.

Το έλλειμμα σχεδόν 6,5 δις που ανακοινώθηκε για το 1ο εξάμηνο του 2020 είναι χαρακτηριστικό.

Αυτό που πρέπει να μας απασχολήσει λοιπόν, είναι πώς θα καλυφθεί το δημοσιονομικό κενό από το 2021 και μετά.

Και έρχομαι στο βραχνά των επιχειρήσεων.

Στις επιταγές, η χορήγηση 75 ημερών αναστολής εγγραφής στον Τειρεσία από την 1η Ιουνίου 2020 αφορά μόνο τις επιταγές του Τουρισμού, δηλαδή των ξενοδοχείων, των τουριστικών γραφείων και πρακτορείων και των εποχικών καταστημάτων.

Εξαιρέθηκαν οι επιχειρήσεις του τριτογενούς τομέα που θεωρούνται εποχικές, συμπεριλαμβανομένων και των εμπορικών και αυτό πρέπει να ρυθμιστεί.

Αλλά και οι επιχειρήσεις των υπόλοιπων κλάδων που έχουν πληγεί βαθύτατα από την πανδημία, αφέθηκαν στην τύχη τους.

Δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για τις επιταγές τους από την 1η Ιουνίου και εφεξής.Υγιείς επιχειρήσεις στο κατώφλι του Τειρεσία!

Κλείνοντας κ. Υπουργέ,

Αναμένουμε τις απαντήσεις σας στα ζητήματα που έχουμε θέσει.

Επί των τροπολογιών που έχουν κατατεθεί θα αναφερθώ αναλυτικά στη δευτερολογία μου.

ΠΑΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ: ΜΟΝΟ ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Συνέντευξη Παύλου Χρηστίδη, Εκπροσώπου Τύπου του Κινήματος Αλλαγής, στον ρ/σ Radio North 98.0 και τον δημοσιογράφο Βαγγέλη Στολάκη

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΓΡΟΤΩΝ – ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ

O Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Βορίδης έχει δηλώσει μεγαλοπρεπώς από τον Μάρτιο ότι θα βοηθήσει και θα στηρίξει με σημαντικές ενισχύσεις άμεσα τον αγροτικό τομέα. Ο ίδιος εξήγγειλε 150 + 40 εκατομμύρια ευρώ για στήριξη των αγροτών και των κτηνοτρόφων. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουν δοθεί μόνο 10 εκατομμύρια. Η ενίσχυση αυτή είναι καίρια και απολύτως απαραίτητη αλλά, δυστυχώς, αναβάλλεται και παραπέμπεται στις καλένδες.

Η κυβέρνηση αρκείται στα επικοινωνιακά παιχνίδια και δεν κάνει ουσιαστικές πολιτικές παρεμβάσεις ουσίας. Για εμάς ο εμπαιγμός αυτός πρέπει να σταματήσει. Φέραμε άμεσα στη βουλή την ενίσχυση αυτή. Ήδη ο αρμόδιος βουλευτής Απόστολος Πάνας και ο Βασίλης Κεγκέρογλου που γνωρίζει πολύ καλά το θέμα, έχουν καταθέσει επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή.

Δεν χωράνε καθυστερήσεις και επικοινωνιακές φανφάρες για κάτι τόσο σοβαρό και σημαντικό για τον πρωτογενή τομέα της χώρας.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η πραγματική οικονομία νοσεί. Υπάρχει καθίζηση και αυτό μας μεταφέρεται από όλους τους παραγωγικούς φορείς της χώρας, ξενοδόχους, μικρομεσαίους επιχειρηματίες, ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στο χώρο της εστίασης. Όλα δείχνουν ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα και δυστυχώς η μαύρη τρύπα στα δημοσιονομικά ανοίγει επικίνδυνα. Η κυβέρνηση μπορεί να περιμένει τα λεφτά από το ταμείο ανάκαμψης, αλλά σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες και τα στοιχεία, αυτά θα έρθουν καλώς εχόντων των πραγμάτων το 2021. Τι θα γίνει όμως από το Σεπτέμβριο που θα έχουμε πάνω από 200.000 νέους ανέργους; Hδη πολλά ξενοδοχεία και εστιατόρια δεν έχουν ανοίξει καν και όλο αυτό δημιουργεί ένα γαϊτανάκι αρνητικών εξελίξεων στην πραγματική οικονομία. Να σημειωθεί επίσης ότι στο τέλος του μήνα παύει η προστασία της πρώτης κατοικίας με συνυπογραφή ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ.

Ξεκάθαρα το μοναδικό κόμμα που προστάτευσε την πρώτη κατοικία ήταν το ΠΑΣΟΚ με το νόμο του 2010. Και οφείλουν ΝΔ και σύριζα να στηρίξουν την πρόταση της Φώφης Γεννηματά στο συγκεκριμένο θέμα.

Το Κίνημα Αλλαγής θα έχει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το ταμείο ανάκαμψης, στην παρουσίαση που θα κάνει η Φώφη Γεννηματά στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στις 9 Σεπτεμβρίου. Εκεί θα δείξουμε το πλήρες τεκμηριωμένο σχέδιο μας βάσει του οποίου θα πρέπει να κινηθεί η οικονομία μεσο-μακροπρόθεσμα. Είναι πολύ σημαντικό ότι παρόλες τις διαφορές που έχουμε με τη ΝΔ και τον ΣΥΡΙΖΑ, θα επιχειρήσουμε να βρούμε κοινή γραμμή για το καλό της χώρας, με έμφαση στην εθνική οικονομική στρατηγική η οποία θα πρέπει να καλύψει το μεγάλο δημοσιονομικό κενό που δημιουργήθηκε στην χώρα μας την τελευταία δεκαετία.

ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ

Έχουμε απέναντι μας έναν νταή γείτονα ο όποιος λειτουργεί αποσταθεροποιητικά, έναν ταραχοποιό που συνεχώς δυναμιτίζει με τις πράξεις του την ευρύτερη περιοχή και ο οποίος διαρκώς παραβιάζει ηθελημένα το διεθνές δίκαιο και τις διεθνείς συμφωνίες. Και αυτό δεν το κάνει τυχαία η Τουρκία. Ακολουθεί ο κ. Ερντογάν και οι συν αυτό, ένα καλά οργανωμένο σχέδιο αποσταθεροποίησης το οποίο έχει εκπονήσει εδώ και αρκετά χρόνια, με στόχο το 2023 να μπορεί να παρουσιάσει την Τουρκία με μεγαλύτερη σύνορα από αυτά με τα οποία την παρέλαβε. Το ορόσημο του 2023 συνδέεται και με τη συμπλήρωση 100 ετών από την ίδρυση του σύγχρονου τουρκικού κράτους και ο κ. Ερντογάν έχει στόχο, μέχρι τότε, τον μετασχηματισμό της Τουρκίας σε παγκόσμιο γεωστρατηγικό παίκτη, περιφερειακή υπερδύναμη. Σύμφωνα με το σχέδιο του η Τουρκία μέχρι το 2023 πρέπει να είναι πρωταγωνιστικός συνομιλητής για τα Βαλκάνια, τη Μέση Ανατολή, τη Μεσόγειο και την Κεντρική Ασία, καθώς και να έχει άμεση άποψη για όλα τα παγκόσμια θέματα. Προς τον σκοπό αυτό άνοιξε διπλωματικές αντιπροσωπείες και πλησιάζει στον στόχο να είναι η πέμπτη χώρα διεθνώς σε αριθμό πρεσβειών.

Η στάση και η στρατηγική της Τουρκίας αποτελεί το μεγαλύτερο εμπόδιο για την ειρηνική γειτνίαση και συμβίωση των λαών στην ευρύτερη περιοχή. Αυτό είναι σαφές σε όλο τον κόσμο πια, με αποκορύφωμα τη βέβηλη και προσβλητική- για όλο τον δυτικό κόσμο, αλλά και για τον οικουμενικό χριστιανισμό – πράξη τη μετατροπή του μνημείου της Αγίας Σοφίας σε τέμενος.

Η Ελλάδα έχασε 10 χρόνια εθνικής εσωστρέφειας, κατάθλιψης και ρήξεων. Σε όλη αυτή τη δεκαετία μπήκαμε σε μια διαδικασία ψευτο-πολώσεων και ψευτο-διχασμών και την ίδια ώρα οι γειτονικές μας χώρες αναπτύσσονταν οικονομικά και στρατιωτικά, εμείς μέναμε στάσιμοι, εγκλωβισμένοι στα δικά μας προβλήματα. Αυτό πρέπει να αλλάξει μια για πάντα, άμεσα και με αποφασιστικότητα.

Πρέπει σε επίπεδο πολιτικών κομμάτων και ηγεσιών να υπάρξει εθνική συνεννόηση η οποία θα καταλήξει σε εθνική στρατηγική με γνήσιο πατριωτισμό, σχέδιο και εθνική αναγέννηση. Ακόμα και αν μας χωρίζουν πολλά, οφείλουμε για τις επόμενες γενιές και το καλό της πατρίδας μας, να προσδιορίσουμε έστω έναν ελάχιστο κοινό παρονομαστή συνεννόησης και συμφωνίας γύρω από τα στρατηγικά εθνικά ζητήματα κατά τα πρότυπα της Κύπρου και του Ισραήλ, χώρες που χαράσσουν ενιαία εθνική στρατηγική μακριά από λαϊκισμούς και διχασμούς. Δεν μπορούμε να καθυστερούμε άλλο. Είναι το εθνικό μας διακύβευμα.

ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ

Όσο καλά τα πήγαμε στην πρώτη φάση του Κορωνοϊού, τόσο άσχημα τα πηγαίνουμε τώρα στη δεύτερη φάση του.

Η κυβέρνηση κινείται χωρίς ουσιαστικό σχέδιο. Δεν φταίνε μόνο τα πανηγύρια και οι γάμοι για τον κίνδυνο εξάπλωσης του ιού. Ατυχώς, πολλοί υπουργοί πηγαίνουν πέρα- δώθε σε εγκαίνια και σε διάφορες εκδηλώσεις, ανέμελοι και αδιάφοροι για τον ιό και χωρίς να λαμβάνουν κανένα μέτρο προστασίας.

Η ουσία είναι πως ο κορωνοϊός είναι εδώ, αποτελεί έναν θανάσιμο κίνδυνο και απέναντι σε αυτόν τον κίνδυνο πρέπει να σταθούμε με υπευθυνότητα όπως έχουμε ξανακάνει πολίτες και πολιτεία μαζί. Επιβάλλεται η κυβέρνηση να διαμορφώσει επιτέλους ένα συνεκτικό σχέδιο, γιατί καθυστέρησε και καθυστερεί χαρακτηριστικά.

Δεν μπορεί όταν πηγαίνουμε υγειονομικά καλά να θέλει να το πιστωθεί η κυβέρνηση και όταν κάτι πάει στραβά να το ρίχνουμε στους πολίτες.

ΔΙΠΛΟΣ ΕΜΠΑΙΓΜΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ

Η σημερινή ανακοίνωση του κ. Μητσοτάκη για καταβολή των αναδρομικών μόνο κατά το μέρος που αφορά τις κύριες συντάξεις και όχι για το σύνολο των περικοπών που έχουν κριθεί αντισυνταγματικές από το ΣτΕ, αποτελεί διπλό εμπαιγμό για τις εκατοντάδες χιλιάδες των χαμηλοσυνταξιούχων. Πολλοί από αυτούς δεν θα λάβουν αναδρομικά ούτε 1 ευρώ!!!

Η αναφορά του κ. Μητσοτάκη για 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους που δήθεν θα ωφεληθούν είναι απολύτως ψευδής και παραπλανητική! Η αλήθεια είναι ότι πάνω από 1,5 εκατομμύρια συνταξιούχων (σε σύνολο 2,5 εκατομμυρίων) που δεν είχαν καμία περικοπή στις κύριες συντάξεις παρά μόνο στα δώρα ή τις επικουρικές δεν θα έχουν να κερδίσουν τίποτα από τις εξαγγελίες.

Η άδικη και αντίθετη στο πνεύμα και την ουσία των αποφάσεων του ΣτΕ σημερινή κυβερνητική ανακοίνωση, η οποία προσβάλλει τους συνταξιούχους της χώρας που σήκωσαν μεγάλο βάρος της δημοσιονομικής κρίσης, πρέπει ΑΜΕΣΑ να αναθεωρηθεί. Ώστε να δοθεί τέλος στην πολύχρονη ταλαιπωρία των συνταξιούχων και ιδιαίτερα των πλέον αδύναμων.

ΦΩΦΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ: Ο ΠΑΤΡΙΩΤΙΣΜΟΣ ΣΗΜΕΡΑ, ΝΑ ΕΝΩΝΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗ ΔΙΧΑΖΕΙ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ

Εισαγωγική τοποθέτηση της Προέδρου του Κινήματος Αλλαγής Φώφης Γεννηματά στην τηλεσυζήτηση της Νεολαίας «Τι σημαίνει Πατριωτισμός σήμερα»

Η Νεολαία του Κινήματος Αλλαγής είναι εδώ.

Η Νεολαία που μπορεί να γίνει η αιχμή, η γροθιά του Κινήματος απέναντι σε κάθε συστημική συντηρητική λογική.

Η ελληνική κοινωνία έχει ανάγκη από ένα πραγματικό Κίνημα νέας Αλλαγής. Νέας πνοής. Νέων αμφισβητήσεων. Νέων συγκρούσεων. Νέων αιτημάτων. Ακόμη και νέας αισθητικής. Κίνημα που θα αγκαλιάσει, θα φέρει στην επιφάνεια και θα προωθήσει την ατζέντα του αύριο.

Για την Ελλάδα και τους Έλληνες, τη νεολαία, την πατρίδα.

Την πατρίδα που απειλείται από την Τουρκία και που δεν εφησυχάζει όσο και αν η γειτονική χώρα αποκλιμακώνει προσωρινά τις προκλήσεις.

Σταθερή θέση της χώρας μας παραμένει, ότι το μόνο αντικείμενο διαλόγου για τα εθνικά μας θέματα με την Τουρκία, είναι ο καθορισμός θαλασσίων ζωνών (ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδα).

Σε αυτά τα ζητήματα δεν χωρά κρυφή ατζέντα, δεν επιτρέπεται μυστική διπλωματία.

Τα προβλήματα παραμένουν και απαιτούν επαγρύπνηση, ετοιμότητα, αυτοπεποίθηση, αποφασιστικότητα, ενότητα.

Η χώρα χρειάζεται Εθνική Γραμμή. Δεν έχουμε δώσει λευκή επιταγή στον κ. Μητσοτάκη να χειρίζεται τα εθνικά θέματα.

Υπό αυτές τις συνθήκες έχει μεγάλη σημασία που η πρώτη συζήτηση της νεολαίας αφορά στον πατριωτισμό. Έχει μεγάλη σημασία να δούμε τι σημαίνει πατριωτισμός σήμερα. Ιδίως για τη νέα γένια της παράταξης μας, μιας παράταξης βαθιά πατριωτικής που όσο θυμάμαι τον εαυτό μου με έκανε περήφανη

– Με έκανε περήφανη στα 12 μου χρόνια με την αντίδραση του Ανδρέα Παπανδρέου, απέναντι στην Τουρκική προκλητικότητα. Με το «Βυθίσατε το Χόρα»

– Έζησα στα 18 μου, την Εθνική συμφιλίωση με το ΠΑΣΟΚ.

– Ένιωσα στα 20 μου, την αποκατάσταση των δικαιωμάτων των γυναικών, την ισότητα όλων των πολιτών.

– Αργότερα την επίτευξη του μεγάλου στόχου της ΟΝΕ, την ισχυρή Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο.

Όλα αυτά ήταν επιτεύγματα της παράταξης μας, που σφυρηλάτησαν στην συνείδηση της Ελληνικής Κοινωνίας τον γνήσια πατριωτικό χαρακτήρα της.

Όλα αυτά έρχονται από το παρελθόν αλλά καθόρισαν και την συνέχειά μας, αυτή που και εσείς εν μέρη ζήσατε. Δεν είναι όλα «μακρινά», για εσάς:

– Γιατί ήσασταν στο Δημοτικό Σχολείο, όταν η δραχμή άλλαξε και καθιερώθηκε το ευρώ. Όταν καταφέραμε η Κύπρος, να αποτελέσει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

– Γιατί ήσασταν στο Πανεπιστήμιο, όταν η παράταξη μας ανέλαβε μόνη αυτή το κόστος να κρατήσει την Ελλάδα όρθια, μέσα στην κρίση που δημιούργησε η πολιτική της δεξιάς.

– Γιατί και εσείς ζήσατε την μεγάλη σημασία που είχε η χορήγηση της ιθαγένειας το 2010 στα παιδιά των μεταναστών που είχαν γεννηθεί στην Ελλάδα.

Παίρνουμε δυνάμεις από την διαχρονική προσφορά μας, για να συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο και μέσα στις νέες συνθήκες. Σε μια εποχή που αλλάζει ραγδαία.

Απέναντι στις νέες προκλήσεις, οφείλουμε να δώσουμε και τις δικές μας νέες απαντήσεις.

Να περιγράψουμε τι είναι για μας ο πατριωτισμός, να δώσουμε το σημερινό περιεχόμενο του.

Είναι ζητούμενο για κάθε ανήσυχο πνεύμα να ενσωματώνει το πνεύμα της εποχής στην πατριωτική του ταυτότητα. Να αισθάνεται δηλαδή περήφανος που είναι Έλληνας, αλλά με τη ματιά στο σήμερα και στο αύριο. Άρα το μεγάλο ερώτημα είναι: τι καθορίζει τον πατριωτισμό του σήμερα; Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του και πως ανοίγουν δρόμους για την πρόοδο, την εξέλιξη, την ειρήνη και την ευημερία το λαού μας;

– Είναι πατριωτισμός να δημιουργείς τις συνθήκες για να γυρίσουν στην πατρίδα τους οι νέοι άνθρωποι που ξενιτεύτηκαν μέσα στην κρίση με τον εκτροχιασμό της οικονομίας και τις τεράστιες ευθύνες της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας 2004-2009. Να προσφέρεις δυνατότητα στην νέα γενιά, να ελπίζει, να κάνει όνειρα, να δημιουργεί, να εξελίσσεται, να αισθάνεται ότι παίρνει την κατάσταση στα χέρια της.

– Είναι πατριωτισμός να παλεύεις για την Ενωμένη Ευρώπη που θα δίνει σύγχρονες και πειστικές απαντήσεις στα προβλήματα των λαών της.

– Είναι πατριωτισμός να προωθείς μια Εθνική Γραμμή που ενώνει τους Έλληνες και προασπίζει τα κυριαρχικά μας δικαιώματα

– Είναι πατριωτισμός να αγωνίζεσαι για Ανάπτυξη και Δικαιοσύνη, με αξιοπρεπείς δουλειές για όλους και ισότιμη πρόσβαση των πολιτών σε ποιοτικά δημόσια αγαθά. Γιατί η κανονικότητα του κ. Μητσοτάκη είναι για λίγους

– Είναι πατριωτισμός να αντιστέκεσαι στην ξενοφοβία , να ενσωματώνεις τους μετανάστες στην Ελληνική κοινωνία και να μην επιτρέπεις να εμφανίζονται φαινόμενα ρατσισμού, όπως αυτά απέναντι στον Αντετοκούνμπο.

Είναι ο πατριωτισμός της προόδου και της Αλλαγής. Που θέλει τον άνθρωπο πρωταγωνιστή και τον πολίτη διαμορφωτή της ιστορίας.

Είναι ο πατριωτισμός της υπεράσπισης των δημοσίων αγαθών, όπως της υγείας, της ασφάλειας, της παιδείας, του πολιτισμού, της ποιότητας ζωής με το κράτος ισχυρό σύμμαχο του πολίτη.

Είναι ο πατριωτισμός της δημοκρατίας, “το βάθεμα” της Δημοκρατίας, όπως έλεγε ο Ανδρέας Παπανδρέου: να συμμετέχει η κοινωνία σε όλες τις αποφάσεις που την αφορούν, με αυξημένη λογοδοσία, έλεγχο, διαφάνεια, διαβούλευση, ποιότητα στη νομοθεσία και στους κανόνες, πρόσβαση των πολιτών στη δημόσια πληροφορία, εξυπηρέτηση υψηλού επιπέδου από το Δημόσιο. Ιδιαίτερα τώρα που έρχονται στο φως οι αποκαλύψεις για τα έργα και τις ημέρες του ΣΥΡΙΖΑ που δηλητηριάζουν τον δημόσιο βίο. Με το Παραδικαστικό κύκλωμα, με τα μαγαζιά και τα παραμάγαζα, με παρακρατικές και παράνομες πράξεις. Έναν θεσμικό εκτροχιασμό, μια θεσμική εκτροπή, για την οποία την πολιτική ευθύνη, έχει ο ίδιος ο κ.Τσίπρας.

Είναι ο πατριωτισμός της ευθύνης, ατομικής και συλλογικής, σαν αυτόν που επιδείξαμε όλοι οι Έλληνες στην πρώτη φάση της πανδημίας. Αυτός ο πατριωτισμός είναι η μεγάλη μας πηγή αναγέννησης και ανασυγκρότησης των κοινωνικών και παραγωγικών μας δυνάμεων.

Είναι ο πατριωτισμός των δικαιωμάτων του Συντάγματος, ο συνταγματικός πατριωτισμός. Που μέσα από αυτόν δημιουργούμε την ιδιότητα ενός πολίτη που κατανοεί και συνδιαμορφώνει θεσμούς, κανόνες, τη λειτουργία της Πολιτείας. Συμμετέχει, ενημερώνεται, αγωνιά, διεκδικεί, βοηθά, δημιουργεί και συνυπάρχει με το διαφορετικό. Αντιλαμβάνεται ότι η αξία μιας δημοκρατίας δεν είναι η επιβολή των θέλω της πλειοψηφίας, αλλά και η προστασία των θέλω της μειοψηφίας. Ότι το εθνικό συμφέρον πολλές φορές προκύπτει από προσπάθεια, διαπραγματεύσεις, διεκδικήσεις στα διεθνή και ευρωπαϊκά φόρα. Ότι το ελπιδοφόρο μέλλον της Ελλάδας είναι συνυφασμένο με την συμφιλίωση, την ειρήνη και την ασφάλεια και όχι με την ένταση, τη διαμάχη, την αντιπαλότητα.

Φίλες και Φίλοι,

Ο πατριωτισμός δεν έχει σχέση με τον εθνικισμό, ούτε με την πατριδοκαπηλία. Ο εθνικισμός έχει ανοιχτά γραμμάτια με την ιστορία. Είναι επεκτατικός σε σύνορα και κατακτητικός σε ιδέες. Ο εθνικισμός θρέφεται από μύθους, αβάσιμες αφηγήσεις, “περασμένα μεγαλεία”, αναζητώντας τους ενόχους που δήθεν του τα στέρησαν. Ο εθνικισμός υψώνει τείχη.

Ο πατριωτισμός που πρεσβεύουμε αναζητά ενεργούς πολίτες που διαβάζουν, μαθαίνουν, αμφισβητούν. Ο δικός μας πατριωτισμός πιστεύει στη Δημοκρατία, πιστεύει στα ανθρώπινα δικαιώματα και την ενημερωμένη κοινή γνώμη. Πιστεύει στην αλήθεια και την ευθύνη. Ενώνει και δεν διχάζει τους Έλληνες.

Σε αυτόν τον σύγχρονο πατριωτικό δρόμο, ο πρώτος λόγος ανήκει σε εσάς στην Νέα Γενιά της πατρίδας και της παράταξης.

Είσαστε μια νέα γένια ταλαιπωρημένη μέσα στην κρίση , με πολύ περισσότερα προσόντα όμως από κάθε άλλη γενιά και γι’ αυτό θα γίνετε η γενιά της νέας Αλλαγής.

Πιστέψτε ότι μπορείτε με βάση τις αρχές και τις αξίες μας, να εφαρμόσετε τολμηρές πολιτικές, να αλλάξετε τη χώρα, την οικονομία, να δημιουργήσετε μια νέα κοινωνία. Σήμερα, τώρα, που δημιουργείται μία μεγάλη ευκαιρία για μας, καθώς η σοσιαλδημοκρατία και οι ιδέες μας επιστρέφουν ισχυρές σε όλο τον κόσμο.

Πιστέψτε -Τολμήστε -Προχωρήστε.

Πρώτη κατοικία, αναδρομικά συνταξιούχων, ιδιωτική εκπαίδευση, νέος πατριωτισμός

Πρώτη κατοικία: Κάλεσμα Φώφης Γεννηματά για προστασία των ασθενέστερων δανειοληπτών & κατάθεση τροπολογίας του Κινήματος
«Σε λίγες ημέρες οι πλειστηριασμοί «απελευθερώνονται» και δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά που αδυνατούν να εξοφλήσουν τα δάνειά τους, κινδυνεύουν να χάσουν το σπίτι τους από τα funds. Ιδιαίτερα σε μια εποχή που η οικονομική κρίση και η ανεργία παίρνουν επικίνδυνες διαστάσεις. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της πολιτικής και των νόμων που από κοινού ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ ψήφισαν από το 2019. Ζήτησα να συσταθεί Διακομματική Επιτροπή στη Βουλή, για να βρεθεί μια δίκαιη, βιώσιμη, αποτελεσματική λύση για τους ασθενέστερους δανειολήπτες. Η Κυβέρνηση το αρνήθηκε και τώρα ανοίγει τον ασκό του Αιόλου. Ως μια ύστατη προσπάθεια προστασίας της πρώτης κατοικίας των πολιτών, καταθέσαμε σήμερα για τέταρτη φορά μια πλήρη και επεξεργασμένη νομοθετική ρύθμιση στη Βουλή! Τα λόγια περιττεύουν. Καλώ τον Πρωθυπουργό και όποιον ενδιαφέρεται για τους πραγματικά αδύναμους δανειολήπτες να την στηρίξει για να δοθεί λύση”, δήλωσε η Πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, Φώφη Γεννηματά

Είναι η τέταρτη φορά που το Κίνημα Αλλαγής καταθέτει τροπολογία για την προστασία της πρώτης κατοικίας και τη βελτίωση των δανειακών υποχρεώσεων των δανειοληπτών. Θυμίζουμε ότι επί ΠΑΣΟΚ και με το ν.3869/2010 εισήχθη στη χώρα μας ο θεσμός της ατομικής πτώχευσης, δίνοντας τη δυνατότητα στους υπερχρεωμένους καταναλωτές να ρυθμίζουν τα χρέη τους με βάση τις πραγματικές τους δυνατότητες, καθιερώνοντας παράλληλα την προστασία της κατοικίας των υπερχρεωμένων νοικοκυριών. Δηλαδή, ο υπερχρεωμένος οφειλέτης, εφόσον είχε περιέλθει χωρίς δόλο σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής, μπορούσε να ζητήσει την προστασία της κύριας κατοικίας του, υπό την προϋπόθεση ότι θα αποπλήρωνε με το χαμηλό επιτόκιο ενός στεγαστικού δανείου σε μακροχρόνια βάση, το ποσό που θα εισέπρατταν οι τράπεζες από τη ρευστοποίησή της.

Ο Ν. 3869/2010 αποτέλεσε, μέσα στην κορύφωση της οικονομικής κρίσης, το πιο σημαντικό εργαλείο των αδύναμων δανειοληπτών για να ρυθμίσουν τα χρέη τους με βάση τις πραγματικές τους δυνατότητες και να προστατεύσουν την κατοικία τους. Την ίδια στιγμή, που οι τράπεζες εμφανίζονταν απρόθυμες να προβούν σε ουσιαστικές ρυθμίσεις και αναπροσαρμογές των χρεών. Πλέον, υπό τις νέες δραματικές οικονομικές συνθήκες που διαμορφώνει η αντιμετώπιση της πανδημίας είναι ακόμη περισσότερο αναγκαία η διαφύλαξη της κατοικίας των νοικοκυριών που έχουν περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία.

Ο ΣΥΡΙΖΑ όχι μόνο δεν στήριξε την εφαρμογή του Ν. 3869/2010 αλλά, δυστυχώς, κατήργησε τις διατάξεις για την προστασία της κύριας κατοικίας. Στη θέση τους εισήγαγε τον Ν. 4605/2019 που αφορά στην ουσία ένα πρόγραμμα διαθέσιμο για μία ορισμένη χρονική περίοδο, για τη ρύθμιση ορισμένων, ενυπόθηκα εξασφαλισμένων, τραπεζικών πιστώσεων. Ως τέτοιο πρόγραμμα, δεν μπόρεσε να καλύψει το κενό που άφησε η απάλειψη της προστασίας της κατοικίας στο πλαίσιο του Ν. 3869/2010, καθώς εμπεριείχε πλήθος προϋποθέσεων που απέκλειαν τη συντριπτική πλειοψηφία όσων ήταν σε πρόσκαιρη ή μόνιμη αδυναμία. Ο Ν. 4605/2019 έχει πρόσκαιρη ισχύ, δεν λαμβάνει υπόψη τις συνολικές οφειλές, δεν προβλέπει τη συλλογική τους ρύθμιση, ενώ δεν διαμορφώνει προϋποθέσεις για ένα νέο οικονομικό ξεκίνημα, καθώς μεταφέρει στο απώτερο μέλλον το σύνολο των υποχρεώσεων του οφειλέτη ή τα τυχόν περιορισμένα ευεργετήματα διαγραφής χρέους.

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, αφού αρνήθηκε τη σύσταση διακομματικής επιτροπής για την προστασία της πρώτης κατοικίας- πρόταση που κατέθεσε το Κίνημα Αλλαγής και συμφώνησαν όλα τα υπόλοιπα κόμματα- βάζει την υπογραφή της σε ένα νομοσχέδιο που ανοίγει τους ασκούς του Αιόλου και αναλαμβάνει την πολιτική ευθύνη για όλα όσα εκτυλιχθούν από τον Οκτώβριο με τους μαζικούς πλειστηριασμούς ακινήτων, οι οποίοι έχουν ήδη προγραμματιστεί. Καταργεί στην πράξη την έννοια και την αξία της προστασίας της κύριας κατοικίας και ακολουθεί ο πτωχευτικός κώδικας που θα μετατρέψει και επισήμως χιλιάδες ιδιοκτήτες σε ενοικιαστές των σπιτιών τους.

Σήμερα, τα νοικοκυριά απειλούνται όσο ποτέ άλλοτε από την απώλεια της κατοικίας. Οι τράπεζες έχουν επιλέξει τη στρατηγική της πώλησης των δανείων. Χιλιάδες πλειστηριασμοί κατοικιών επισπεύδονται, πλέον και από τις εταιρείες που αγοράζουν τα δάνεια αποβλέποντας στο γρήγορο κέρδος τους. Ο Κώδικας Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος δεν έχει παράγει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Καθίσταται επιβεβλημένο, προκειμένου να αποφευχθεί το τραγικό αδιέξοδο αρκετών νοικοκυριών, να αποκατασταθεί το πλέγμα προστασίας της κύριας κατοικίας που προέβλεπε ο Ν. 3869/2010.

Με την τροπολογία που καταθέσαμε:

επαναφέρεται η προστασία της κύριας κατοικίας του Ν. 3869/2010 και αναπροσαρμόζονται τα όριά του, ώστε να καλύπτουν ευρύτερα κοινωνικά στρώματα. Συγχρόνως, προβλέπεται η δυνατότητα αξιοποίησης της συνεισφοράς του Δημοσίου για τη βελτίωση της ικανότητας αποπληρωμής του οφειλέτη, αλλά και τη βέλτιστη αποπληρωμή των χρεών προς τους πιστωτές.
προβλέπεται η αντίστοιχη εφαρμογή των διατάξεων για την προστασία της κύριας κατοικίας και για την αγροτική ακίνητη περιουσία.
προτείνεται τροποποίηση διατάξεων για το πρόγραμμα επιδότησης αποπληρωμής στεγαστικών και επιχειρηματικών δανείων με υποθήκη σε κύρια κατοικία του Ν. 4605/2019, καθώς απεδείχθη παντελώς ανεπαρκές, όπως φάνηκε και από τον ασήμαντο αριθμό αιτήσεων που ευδοκίμησαν (2000 ρυθμίσεις σε μια περίμετρο 90.000 δικαιούχων). Γι’ αυτό οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προσδιορίζονται με σημείο αναφοράς την 31η Ιουλίου 2020 και ως τελευταία ημερομηνία για την αξιοποίηση του προγράμματος ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2020, αφαιρούνται ή αμβλύνονται κριτήρια αποκλεισμού δανειοληπτών, πχ η ύπαρξη άλλης περιουσίας μέχρι 80.000 ευρώ περιορίζεται μόνο στο πρόσωπο του οφειλέτη, ενώ εξακολουθεί να λαμβάνεται υπόψη η οικογενειακή εισοδηματική κατάσταση και σε ρύθμιση υπάγονται δάνεια με συνολική ανά πιστωτή οφειλή μέχρι 200.000 (αντί για 130.000) ευρώ.

Φώφη Γεννηματά: Ο νέος πατριωτισμός πρέπει να ενώνει και όχι να διχάζει τους Έλληνες
Στην πρώτη διαδικτυακή εκδήλωση της Νεολαίας του Κινήματος Αλλαγής μίλησε σήμερα η Πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, Φώφη Γεννηματά με θέμα “Τι σημαίνει πατριωτισμός σήμερα;”. Η Πρόεδρος ανέφερε ενδεικτικά:

Ο πατριωτισμός δεν έχει σχέση με τον εθνικισμό, ούτε με την πατριδοκαπηλία. Ο εθνικισμός έχει ανοιχτά γραμμάτια με την ιστορία. Είναι επεκτατικός σε σύνορα και κατακτητικός σε ιδέες. Ο εθνικισμός θρέφεται από μύθους, αβάσιμες αφηγήσεις, “περασμένα μεγαλεία”, αναζητώντας τους ενόχους που δήθεν του τα στέρησαν. Ο εθνικισμός υψώνει τείχη.
Ο πατριωτισμός που πρεσβεύουμε αναζητά ενεργούς πολίτες που διαβάζουν, μαθαίνουν, αμφισβητούν. Ο δικός μας πατριωτισμός πιστεύει στη Δημοκρατία, πιστεύει στα ανθρώπινα δικαιώματα και την ενημερωμένη κοινή γνώμη. Πιστεύει στην αλήθεια και την ευθύνη. Ενώνει και δεν διχάζει τους Έλληνες.
Είναι πατριωτισμός να δημιουργείς τις συνθήκες για να γυρίσουν στην πατρίδα τους οι νέοι άνθρωποι που ξενιτεύτηκαν μέσα στην κρίση με τον εκτροχιασμό της οικονομίας και τις τεράστιες ευθύνες της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας 2004-2009. Να προσφέρεις δυνατότητα στην νέα γενιά, να ελπίζει, να κάνει όνειρα, να δημιουργεί, να εξελίσσεται, να αισθάνεται ότι παίρνει την κατάσταση στα χέρια της.
Είναι πατριωτισμός να παλεύεις για την Ενωμένη Ευρώπη που θα δίνει σύγχρονες και πειστικές απαντήσεις στα προβλήματα των λαών της, να προωθείς μια Εθνική Γραμμή που ενώνει τους Έλληνες και προασπίζει τα κυριαρχικά μας δικαιώματα.
Είναι πατριωτισμός να αγωνίζεσαι για Ανάπτυξη και Δικαιοσύνη, με αξιοπρεπείς δουλειές για όλους και ισότιμη πρόσβαση των πολιτών σε ποιοτικά δημόσια αγαθά. Γιατί η κανονικότητα του κ. Μητσοτάκη είναι για λίγους.
Είναι πατριωτισμός να αντιστέκεσαι στην ξενοφοβία, να ενσωματώνεις τους μετανάστες στην Ελληνική κοινωνία και να μην επιτρέπεις να εμφανίζονται φαινόμενα ρατσισμού, όπως αυτά απέναντι στον Αντετοκούνμπο.

Αναδρομικές συντάξεις: διπλός εμπαιγμός από την Κυβέρνηση
Η σημερινή ανακοίνωση του κ. Μητσοτάκη για καταβολή των αναδρομικών μόνο κατά το μέρος που αφορά τις κύριες συντάξεις και όχι για το σύνολο των περικοπών που έχουν κριθεί αντισυνταγματικές από το ΣτΕ, αποτελεί διπλό εμπαιγμό για τις εκατοντάδες χιλιάδες των χαμηλοσυνταξιούχων. Πολλοί από αυτούς δεν θα λάβουν αναδρομικά ούτε 1 ευρώ.

Η αναφορά του κ. Μητσοτάκη για 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους που δήθεν θα ωφεληθούν είναι απολύτως ψευδής και παραπλανητική! Η αλήθεια είναι ότι πάνω από 1,5 εκατομμύρια συνταξιούχων (σε σύνολο 2,5 εκατομμυρίων) που δεν είχαν καμία περικοπή στις κύριες συντάξεις παρά μόνο στα δώρα ή τις επικουρικές δεν θα έχουν να κερδίσουν τίποτα από τις εξαγγελίες.

Η άδικη και αντίθετη στο πνεύμα και την ουσία των αποφάσεων του ΣτΕ σημερινή κυβερνητική ανακοίνωση, η οποία προσβάλλει τους συνταξιούχους της χώρας που σήκωσαν μεγάλο βάρος της δημοσιονομικής κρίσης, πρέπει ΑΜΕΣΑ να αναθεωρηθεί. Ώστε να δοθεί τέλος στην πολύχρονη ταλαιπωρία των συνταξιούχων και ιδιαίτερα των πλέον αδύναμων.

Ιδιωτική εκπαίδευση: Σχολείο “σουπερμάρκετ” με ανασφαλείς εκπαιδευτικούς
Η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μετατρέπει το δημόσιο αγαθό της εκπαίδευσης σε επιχειρηματικό προϊόν και τους λειτουργούς της εκπαίδευσης σε φοβισμένους υπαλλήλους, με τελικό προϊόν την σοβαρή και σκληρή υποβάθμιση της ίδιας της εκπαίδευσης των παιδιών μας. Κάθε άρθρο του νομοσχεδίου αποτελεί και ένα επιπλέον βήμα προς την πλήρη απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων των εκπαιδευτικών στα ιδιωτικά σχολεία. Πόσο καλά μπορεί να συνεχίσει το εκπαιδευτικό του έργο ένας δάσκαλος μαριονέτα και για πόσο; Η επικράτηση του Easy hire – easy fire δεν απελευθερώνει το ιδιωτικό σχολείο. Απελευθερώνει μόνο τους ιδιοκτήτες.

Η αξιολόγηση χρησιμοποιείται ως ένα αποτελεσματικό εργαλείο χειραγώγησης του εκπαιδευτικού και του εκπαιδευτικού έργου, που αποσκοπεί στη μείωση του μισθολογικού κόστους της επιχείρησης, στην επαγγελματική εξάντληση των εκπαιδευτικών, στη διατάραξη του σχολικού κλίματος. Έτσι, το σχολείο μετατρέπεται σε ένα «σουπερμάρκετ» με ανασφαλείς εκπαιδευτικούς και εργασιακές σχέσεις «λάστιχο». Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας επεκτείνει το δόγμα «μισή δουλειά, μισός μισθός» και στην ιδιωτική εκπαίδευση, θεσμοθετώντας τη μειωμένη διδασκαλία με μειωμένες αποδοχές. Έτσι διευκολύνεται η εργοδοσία να απολύσει όποιον θέλει (κυρίως τους παλαιούς εκπαιδευτικούς) και να διατηρήσει όσους την συμφέρουν.

Πόσο χρήσιμη ήταν αυτή η ανάρτηση;

Κάντε κλικ σε ένα αστέρι για να το αξιολογήσετε!

Μέση βαθμολογία 0 / 5. Πλήθος ψήφων 0

Δεν υπάρχουν ψήφοι μέχρι τώρα! Γίνετε ο πρώτος που θα αξιολογήσει αυτήν την ανάρτηση.

About energinews (admin)

Ο Μανόλης Παπαδάκης γεννήθηκε στις 12 Νοεμβρίου 1988 στο νησί της Κρήτης όπου ζει μέχρι και σήμερα. τελείωσε το λύκειο (ΤΕΕ) ηλεκτρολόγος αλλά παράλληλα ασχολήθηκε και με την μουσική και ιδιαίτερα με την παράδοση της Κρήτης. Επίσης ήταν για 6 χρόνια ηχολήπτης παραγωγός του ράδιο Βερενίκη 89.5 και από της 25 Απριλίου του 2019 είναι ραδιοφωνικός παραγωγός στο ράδιο Λασίθι 92.3 και είναι ιδιοκτήτης της ενημερωτικής ιστοσελίδας www.energinews.gr

View all posts by energinews (admin)

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *