ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΚΟ ΤΟΥ ΚΚΕ “ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ (ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ-ΠΤΩΧΕΥΣΗ)”


Reading time: 21 Minutes

Τελευταία ενημέρωση 22 Οκτωβρίου 2020 by energinews (admin)

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών: «Ρύθμιση Οφειλών και Παροχή Δεύτερης Ευκαιρίας».

 Θέμα: ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ (ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ-ΠΤΩΧΕΥΣΗ)

 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με το Ν. 4335/2015, σε συνδυασμό με το ν. 4336/2015 και ν. 4446/2016,  αλλοιώθηκε και ουσιαστικά εκμηδενίστηκε το προνόμιο των εργατικών απαιτήσεων έναντι άλλων πιστωτών σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης (πλειστηριασμού ή πτώχευσης) σε βάρος της περιουσίας του οφειλέτη-εργοδότη των εργαζομένων. Έτσι, με τις πρόσφατα θεσπισθείσες διατάξεις με τις οποίες εισήχθη ο νέος Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας (άρθρο όγδοο του άρθρου 1 του Ν. 4335/2015), οι ειδικοί προνομιούχοι δανειστές, δηλ. οι Τράπεζες, υπεισέρχονται στη θέση του προνομίου των εργαζομένων, ικανοποιούμενες από τα 2/3 του πλειστηριάσματος ή της πτωχευτικής περιουσίας, αφήνοντας μόνο το 1/3 (το οποίο μπορεί να μειώνεται και στο 25%, αν συντρέχουν και εγχειρόγραφοι δανειστές, όπως κατ’ εξοχήν συμβαίνει) για την συμμετρική κάλυψη των εργατικών απαιτήσεων, των απαιτήσεων του Δημοσίου από ΦΠΑ και παρακρατούμενους και επιρριπτόμενους φόρους και των απαιτήσεων των ΦΚΑ.

Επιπλέον, κάτι παρόμοιο συνέβη και με τις διατάξεις των ν. 4336/2015 (υποπαρ. Γ.3.18 της παρ. γ του άρθρου 2)  και ν. 4446/2016 (άρθρο 8 παρ. 14), με τις οποίες τροποποιήθηκε o Πτωχευτικός Κώδικας,  σε σχέση με την υποβάθμιση των προνομίων των εργαζομένων σε περίπτωση εκποίησης της πτωχευτικής περιουσίας, στα πλαίσια  πτώχευσης των οφειλετών-εργοδοτών τους.

Αποτέλεσμα της αντεργατικής αυτής τροποποίησης στο σύστημα των προνομίων είναι η ματαίωση της ουσιαστικής ικανοποίησης των εργαζομένων και όποιας προστασίας τους έχει  απομείνει, οι οποίοι μάλιστα είναι και οι τελευταίοι που ασκούν καταδιωκτικά μέτρα κατά του εργοδότη τους, είτε λόγω οικονομικής ένδειας σε συνδυασμό με την αύξηση του κόστους προσφυγής στη δικαιοσύνη είτε λόγω των απειλών για απώλεια των θέσεων εργασίας. Τουναντίον, τόσο οι Τράπεζες όσο και οι άλλοι προνομιούχοι πιστωτές, έχουν στο οπλοστάσιό τους αναρίθμητα οικονομικά και δικονομικά μέσα για την ικανοποίησή τους πριν το στάδιο της αναγκαστικής εκτέλεσης ή της πτώχευσης όπως π.χ. η ευθύνη εγγυητών με την ατομική τους περιουσία, εμπράγματη ασφάλεια, άμεση έκδοση εκτελεστού τίτλου (Ν.Δ. 17.7/13.8.1923 «Περί ειδικών διατάξεων επί ανωνύμων εταιρειών»), ποινική ευθύνη, ευθύνη νομίμων εκπροσώπων και μετόχων με την προσωπική περιουσία για χρέη σε Δημόσιο και ΦΚΑ κλπ.

Με τις ρυθμίσεις των άρθρων 176 και 177 του ν.4512/2018 έγινε μια μικρή βελτίωση σε σχέση με τη θέση κατάταξης των απαιτήσεων των εργαζομένων έναντι των οφειλετών-εργοδοτών, σε περίπτωση αναγκσαστικής εκτέλεσης (πλειστηριασμού-πτώχευσης) σε βάρος της περιουσίας του οφειλέτη-εργοδότη.Με τις πιο πάνω ρυθμίσεις προβλέφθηκε υπερπρονόμιο υπέρ των απαιτήσεων των εργαζομένων έναντι του οφειλέτη-εργοδότη,  το οποίο όμως περιορίστηκε μόνο σε  μη καταβληθέντες μισθούς έξι (6) μόλις μηνών, αλλά  και για περιορισμένο ύψος αποδοχών-μισθού (νόμιμος κατώτατος μισθός  υπαλλήλου άνω των 25 ετών επί 275%). Η ρύθμιση αυτή όχι μόνο δεν δίνει λύση στην σημαντική αλλοίωση σε βάρος του προνομίου των εργατικών απαιτήσεων έναντι άλλων πιστωτών, αλλά και εισάγει μια επικίνδυνη κατηγοριοποίηση των εργατικών απαιτήσεων, που πρέπει να ικανοποιούνται προνομιακά στο σύνολό τους και χωρίς καμία διάκριση.

Με το συζητούμενο νομοσχέδιο καταργείται ο ισχύον πτωχευτικός κώδικας και για την διανομή του πλειστηριάσματος τους πιστωτές κατά την διαδικασία της πτώχευσης προβλέπεται ανάλογη εφαρμογή  των άρθρων 975 έως 978 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως αυτά συμπληρώνονται από το άρθρο 167 του νομοσχεδίου. Έτσι το πρόβλημα της υποβάθμισης των προνομίων των εργατικών απαιτήσεων κατά την αναγκαστική εκτέλεση εξακολουθεί να παραμένει.

Προκειμένου να αντιμετωπιστεί ουσιαστικά προς όφελος των εργαζομένων το ζήτημα της υποβάθμισης των προνομίων των εργατικών απαιτήσεων κατά την αναγκαστική εκτέλεση από τις προαναφερθείσες διατάξεις, προτείνεται η πιο κάτω τροπολογία.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών: «Ρύθμιση Οφειλών και Παροχή Δεύτερης Ευκαιρίας».

 

  1. Το άρθρο 975 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής:

«Η κατάταξη των δανειστών στον πίνακα γίνεται με την εξής σειρά. Αφού αφαιρεθούν τα έξοδα της εκτέλεσης, που ορίζονται αιτιολογημένα από τον υπάλληλο του πλειστηριασμού, κατατάσσονται:

1) Οι απαιτήσεις για την κηδεία ή τη νοσηλεία εκείνου κατά του οποίου είχε στραφεί η εκτέλεση, του συζύγου και των τέκνων του, αν προέκυψαν κατά τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες πριν από την ημέρα διενέργειας του πλειστηριασμού ή κήρυξης της πτώχευσης. Στην ίδια τάξη υπάγονται και οι απαιτήσεις αποζημίωσης δανειστών, λόγω αναπηρίας ποσοστού ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω, με εξαίρεση την ικανοποίηση για ηθική βλάβη, εφόσον προέκυψαν έως την ημέρα του πλειστηριασμού ή την κήρυξη της πτώχευσης.

2) Οι απαιτήσεις για την παροχή τροφίμων αναγκαίων για τη συντήρηση εκείνου κατά του οποίου είχε στραφεί η εκτέλεση, του συζύγου και των τέκνων του, αν προέκυψαν κατά τους τελευταίους έξι (6) μήνες πριν από την ημέρα διενέργειας του πλειστηριασμού ή κήρυξης της πτώχευσης.

3) Οι απαιτήσεις που έχουν ως βάση τους την παροχή εξαρτημένης εργασίας, οι απαιτήσεις των δασκάλων, καθώς και οι απαιτήσεις από αμοιβές, έξοδα και αποζημιώσεις των δικηγόρων είτε αμείβονται κατά υπόθεση είτε με πάγια περιοδική αμοιβή, καθώς και οι αποζημιώσεις λόγω καταγγελίας της σχέσης εργασίας και οι απαιτήσεις των δικηγόρων για αποζημίωση λόγω λύσης της σύμβασης έμμισθης εντολής. Στην ίδια τάξη υπάγονται και οι απαιτήσεις αποζημίωσης σε περίπτωση θανάτου του υπόχρεου προς διατροφή, καθώς και οι απαιτήσεις αποζημίωσης λόγω αναπηρίας ποσοστού εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, εφόσον προέκυψαν έως την ημέρα του πλειστηριασμού ή την κήρυξη της πτώχευσης.

Η διαίρεση του πλειστηριάσματος σε ποσοστά, κατά το άρθρο 977, γίνεται μετά την ικανοποίηση των απαιτήσεων της τάξεως αυτής.

4) Οι απαιτήσεις αγροτών ή αγροτικών συνεταιρισμών από πώληση αγροτικών προϊόντων, αν προέκυψαν κατά τον τελευταίο χρόνο πριν από την ημερομηνία ορισμού του πρώτου πλειστηριασμού ή κήρυξης της πτώχευσης.

5) Οι απαιτήσεις του Δημοσίου και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης από κάθε αιτία, με τις προσαυξήσεις κάθε φύσης και τους τόκους που επιβαρύνουν τις απαιτήσεις αυτές, καθώς επίσης και οι απαιτήσεις των φορέων κοινωνικής ασφάλισης αρμοδιότητας της γενικής γραμματείας κοινωνικών ασφαλίσεων

6) Οι απαιτήσεις του Συνεγγυητικού κατά του οφειλέτη, εφόσον ο τελευταίος έχει ή είχε στο παρελθόν την ιδιότητα της επιχείρησης παροχής επενδυτικών υπηρεσιών κατά την έννοια του άρθρου 2 του ν. 2396/1996 και οι απαιτήσεις του Συνεγγυητικού έχουν προκύψει εντός δύο (2) ετών πριν από την ημέρα διενέργειας του πλειστηριασμού ή κήρυξης της πτώχευσης.»

 

  1. Το άρθρο 977 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής:

«1.Αν εκτός από τις απαιτήσεις του άρθρου 975 υπάρχουν και οι απαιτήσεις του άρθρου 976 αριθ. 3, προτιμώνται οι πρώτες. Αν υπάρχουν και απαιτήσεις του άρθρου 976 αριθ. 1 και 2, τότε οι απαιτήσεις του άρθρου 975 ικανοποιούνται, με την επιφύλαξη της περίπτωσης 3 εδάφ. ε΄ του άρθρου 975,   έως το ένα τρίτο του ποσού του πλειστηριάσματος που πρέπει να διανεμηθεί στους πιστωτές και τα δύο τρίτα διαθέτονται για να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του άρθρου 976 αριθ. 1 και 2. Από τα υπόλοιπα που απόμειναν από το ένα τρίτο ή τα δύο τρίτα, μετά την ικανοποίηση των απαιτήσεων των άρθρων 975 και 976 αριθ.και 2, κατά το προηγούμενο εδάφιο, κατατάσσονται, ώσπου να καλυφθούν, οι απαιτήσεις της άλλης από τις προαναφερόμενες δύο κατηγορίες που δεν έχουν ικανοποιηθεί.

  1. Αν υπάρχουν περισσότερες απαιτήσεις από αυτές που αναφέρονται στα άρθρα 975 ή 976, η απαίτηση της προηγούμενης τάξης προτιμάται από την απαίτηση της επόμενης τάξης και αν είναι της ίδιας τάξης ικανοποιούνται συμμέτρως. Αν συντρέχουν περισσότερες απαιτήσεις από εκείνες που αναφέρονται στο άρθρο 976 αριθ. 2, ακολουθείται η κατά το ουσιαστικό δίκαιο σειρά.
  2. Το ποσό που απομένει μετά την ικανοποίηση των απαιτήσεων των άρθρων 975 και 976 διανέμεται συμμμέτρως στους υπόλοιπους δανειστές που έχουν αναγγελθεί.»

 

  1. Κατά την διανομή του πλειστηριάσματος κατά την διαδικασία της πτώχευσης, η κατάταξη των πιστωτών γίνεται κατ’ εφαρμογή των άρθρων 975 έως 978 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως τροποποιούνται με την παρούσα.

 

  1. Κάθε αντίθετη διάταξη νόμου καταργείται.

 

  1. Πίνακες κατάταξης και διανομής που δεν έχουν καταστεί τελεσίδικοι, επανασυντάσσονται επιμελεία του υπαλλήλου του πλειστηριασμού ή του συνδίκου της πτώχευσης κατά περίπτωση, εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

 

Αθήνα, 21 Οκτωβρίου  2020

 

 

Οι προτείνοντες βουλευτές

 

Κομνηνάκα Μαρία

Καραθανασόπουλος Νίκος

Κατσώτης Χρήστος

Στολτίδης Λεωνίδας

Download (PDF, 591KB)

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΓ ΤΗΣ ΚΕ ΤΟΥ ΚΚΕ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ

Για την αύξηση των κρουσμάτων κορονοϊού

Η κατάσταση στο μέτωπο της δημόσιας υγείας, είναι κρίσιμη!

Για τα καθημερινά αρνητικά “ρεκόρ” κρουσμάτων κορονοϊού, μη δείχνετε αλλού, γιατί όλα δείχνουν ότι εσείς έχετε την πρώτη και μεγαλύτερη ευθύνη γιατί στο όνομα των “αντοχών της οικονομίας”, δηλαδή των απαιτήσεων του κεφαλαίου τα μέτρα προστασίας πάνε περίπατο.

Δείτε: Κάθε μέρα δεκάδες χώροι δουλειάς, εργοστάσια, μεγάλες επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα εξελίσσονται σε εστίες υπερμετάδοσης του ιού. Κι αφήστε αυτά που ξέρετε: να ρίχνετε όπως πάντα την ευθύνη στο λαό και τη νεολαία.

Μάλιστα υπουργοί σας είχαν το θράσος να συσχετίσουν τα αυξημένα κρούσματα με τη μεγάλη αντιφασιστική συγκέντρωση έξω από το Εφετείο. Μόνο που τα στοιχεία σας διαψεύδουν: Στις 7 Οκτώβρη, τη μέρα δηλαδή της συγκέντρωσης τα κρούσματα στην Αττική επί των συνολικών κρουσμάτων ήταν στο 47,7%, ενώ χτες ήταν 38,3%. Εκτός αν μας πείτε ότι οι 20.000 που ήταν έξω από το εφετείο μετανάστευσαν στη Βόρεια Ελλάδα. Το μόνο που κάνατε είναι να γελοιοποιήστε!

Σας το λέμε ξανά: Πάρτε τώρα μέτρα για τη θωράκιση του δημόσιου συστήματος υγείας κάντε τις απαραίτητες προσλήψεις, εξασφαλίστε τις απαιτούμενες υποδομές. Πάρτε όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας στα σχολεία, στους χώρους δουλειάς, στα μέσα μεταφοράς. Τώρα πριν να είναι αργά!

 

Για τον πτωχευτικό κώδικα

Όσο και αν προσπαθείτε να πείσετε τους εργαζόμενους, πως με το νέο πτωχευτικό κώδικα δίνετε «μια δεύτερη ευκαιρία» στα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, η αλήθεια είναι πιο απλή:

Απλά, προστατεύετε τα κεφάλαια των τραπεζών, υποχρεώνοντας τα υπερχρεωμένα λαϊκά νοικοκυριά να καταβάλλουν το μέγιστο δυνατό απ’ τα πενιχρά εισοδήματα τους, προκειμένου να εισπράξουν οι τράπεζες.

Δεν πατάει πουθενά για πουθενά, η άποψη που προβάλετε, κύριοι της ΝΔ, πως το σχέδιο νόμου σας δίνει τη δυνατότητα «απαλλαγής» στα υπερχρεωμένα νοικοκυριά.

Στην πραγματικότητα, το νομοσχέδιο προβλέπει, για όσους δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στην εξυπηρέτηση των δανείων τους, τη δέσμευση του συνόλου της περιουσίας τους, την εκποίησή της, δίνοντας φυσικά την επιλογή στις τράπεζες να αποκτήσουν ότι κι αν θέλουν.

Προβλέπει πως για τρία χρόνια, θα δουλεύει κάποιος πρακτικά για την τράπεζα, κρατώντας για τον εαυτό του, μόνο ένα ισχνό ποσό διαβίωσης και η τράπεζα θα εισπράττει αυτόματα όλο τον υπόλοιπο μισθό του. Ο μισθωτός μετατρέπεται στην πράξη σε «δούλο» της τράπεζας.

Η περιουσία του ελέγχεται απ’ την τράπεζα και για τρία χρόνια δουλεύει και ο μισθός πηγαίνει αυτόματα στην τράπεζα. Και στο τέλος αυτής της τριετίας, δίνετε και την ευκαιρία στην τράπεζα, να χαρακτηρίζει τον εργαζόμενο ως «κακοπροαίρετο» και «μη συνεργάσιμο», για να του φορτώσει και νέα υπόλοιπα δανείων.

Η πρόβλεψη που κάνετε είναι πραγματικά καινοτόμα, για τα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου. Πρακτικά λέτε στους δανειολήπτες: «Η τράπεζα θα σου πάρει όλη την περιουσία, αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό, για τρία χρόνια θα δουλεύεις και ο μισθός σου θα πηγαίνει στην τράπεζα –εσύ θα κρατάς το ελάχιστο-, ειδάλλως μπορεί να πας και φυλακή». Και φυσικά οι προβλέψεις σας δεν αφήνουν στο απυρόβλητο την πρώτη κατοικία, που κι αυτή εκποιείται για να τροφοδοτηθούν τα κέρδη των τραπεζών και οι επενδύσεις.

Η πρόβλεψή σας για την 12ετή παραμονή κάποιων – όχι όλων – στα σπίτια τους ως ενοικιαστές, είναι και προκλητική και απαράδεκτη. Κάνετε τους εργαζόμενους νοικάρηδες στα σπίτια τους. Σε σπίτια για τα οποία έχουν ήδη πληρώσει δεκάδες χιλιάδες ευρώ τις τελευταίες δεκαετίες, ενώ σε άλλα, σε όσα υπάρχει έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον, θα τους βγάλετε έξω απευθείας, χαρακτηρίζοντάς τους ως «μη ευαίσθητες ομάδες».

Αυτή είναι η «νόμιμη» βία του αστικού κράτους. Αυτό φέρνετε, και δεν μπορείτε να κοροϊδέψετε κανέναν. Το πλαίσιο που φέρνετε, είναι οργανικά ενταγμένο στο σύνολο της πολιτικής σας.

Πρώτα – πρώτα, ισχυροποιεί τις τράπεζες που εισπράττουν το μέγιστο δυνατό, είτε από την εκποίηση της λαϊκής περιουσίας, είτε υποχρεώνοντας τους εργαζόμενους να δουλεύουν για τις τράπεζες και αμβλύνει στο μέτρο του δυνατού το πρόβλημα των κόκκινων δανείων των τραπεζών, μάλιστα σε μια περίοδο που οι τράπεζες χρειάζονται την αποφυγή νέων κόκκινων δανείων, για να καρπωθούν τα διάφορα πακέτα της ΕΚΤ.

Οι επενδύσεις στον τουρισμό και στις αναπλάσεις στα κέντρα των πόλεων, προχωρούν με ταχύτητα, αφού το τραπεζικό κεφάλαιο, οπλισμένο με τη νέα νομοθεσία, θα βγάλει στο σφυρί όλα τα αξιόλογα ακίνητα λαϊκών ανθρώπων, θα τα συγκεντρώσει και θα επιταχύνει τις σχετικές επενδύσεις.

Οι εργαζόμενοι που χρωστάνε στην τράπεζα, θα βρεθούν να χάνουν το χωράφι του παππού τους στο χωριό, αν το θέλει κάποιος όμιλος για τουριστικές επενδύσεις, ή ένα σπίτι που έχουν σε κάποιο σημείο της πόλης που το κεφάλαιο θέλει να επενδύσει και να αναπλάσει.

Δεν είναι καθόλου άσχετες οι ρυθμίσεις αυτές με τον περιβόητο μεγάλο περίπατο της Αθήνας. Για να υλοποιηθούν όλες αυτές οι επενδύσεις στο κέντρο, θα αναγκάσετε χιλιάδες μικρο-ιδιοκτήτες να πουλήσουν τις ιδιοκτησίες τους στα μεγάλα τουριστικά μονοπώλια.

Παράλληλα, καλλιεργείτε στους εργαζόμενους την κουλτούρα που θέλετε. Την περιβόητη «κουλτούρα πληρωμών»!  Λέτε στο εργαζόμενο: “Φταις. Δανείστηκες και τώρα πρέπει να πληρώσεις με οποιοδήποτε τίμημα”. Και το χάβουν και μερικοί αφελείς, επειδή το λέτε εσείς και το επαναλαμβάνουν σαν παπαγάλοι.

Το πλαίσιό σας είναι αυτό ακριβώς που χρειάζεται σήμερα το τραπεζικό κεφάλαιο και οι επενδυτές για την επόμενη μέρα, για να διασφαλίσουν τα δικά τους κέρδη και μόνο. Και γι’ αυτό και το πλαίσιο που φέρνετε, δεν είναι – ως προς την κατεύθυνσή του – οπωσδήποτε και κάτι το καινούργιο.

Ολοκληρώνετε το πλαίσιο διαχείρισης των κόκκινων δανείων, το οποίο ξετυλίγεται εδώ και μια δεκαετία. Από το νόμο Κατσέλη μέχρι το νομοσχέδιο που φέρνετε σήμερα, πρόκειται για την ίδια αντιδραστική κατεύθυνση αντιμετώπισης στο πρόβλημα των κόκκινων δανείων, της μεταφοράς τους στις πλάτες των εργαζόμενων, των επαγγελματιών.

Απλώς, κάθε φορά τραβιέται και ένα ακόμα «φύλλο συκής». Βήμα – βήμα κάθε κυβέρνηση, όπως κι αν ονομάζεται «μνημονιακή» ή «μεταμνημονιακή», ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, προωθεί όλο και πιο αντιδραστικές ρυθμίσεις για να φορτώσει την κρίση στις πλάτες του λαού.

Γι΄ αυτό άλλωστε, εδώ που τα λέμε, δεν είναι ακριβώς δική σας συμβολή η «κουλτούρα πληρωμών» και η υποχρέωση του λαού να πληρώσει το μέγιστο δυνατό. Στην πραγματικότητα είναι του ΣΥΡΙΖΑ. Εσείς φέρνετε σήμερα και την τριετή εργασία υπέρ της τράπεζας, το πάτε παραπέρα δηλαδή.

Οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί είναι πρωτοβουλία του ΣΥΡΙΖΑ, όπου στα χρόνια της διακυβέρνησής του έγιναν χιλιάδες τέτοιοι. Εσείς φέρνετε σήμερα ηλεκτρονικό υπολογισμό των περιουσιακών στοιχείων για να επιταχυνθούν οι διαδικασίες, φέρνετε και τον ηλεκτρονικό χαφιέ που θα εξετάζει τη φερεγγυότητα όλων, για να φακελώνει και να ξέρει το τραπεζικό κεφάλαιο πού να δώσει και από πού να πάρει.

Η πατέντα για την κατάργηση της προστασίας της πρώτης κατοικίας είναι του ΣΥΡΙΖΑ. Εσείς δίνετε την χαριστική βολή. Πατέντα του νόμου Κατσέλη είναι ο υπολογισμός της συνολικής περιουσίας και η πρόβλεψη για εκποίησή της, και στη συνέχεια όλου του υπόλοιπου νομικού οπλοστασίου. Εσείς απλά συστηματοποιείτε τη διαδικασία.

Η ουσία της τομής που φέρνετε, τελικά είναι απλή. Ισχυροποιείτε, σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό, τη μεγάλη καπιταλιστική ιδιοκτησία, σε βάρος κάθε δικαιώματος του λαού.

Η αξιοπρέπεια, η κάλυψη των αναγκών του εργαζόμενου μισθωτού και επαγγελματία, το δικαίωμα σε μια άνετη ζωή, δεν αξίζουν μπροστά στο σιδερένιο νόμο της ιδιοκτησίας, και μάλιστα της μεγάλης καπιταλιστικής ιδιοκτησίας.

Γι’ αυτό και στην ουσία, στερείτε το δικαίωμα του εργαζόμενου, να κριθεί απ’ τον δικαστή που μέχρι τώρα είχε τη δυνατότητα, και συχνά αποφάσιζε πως το χρέος προς την τράπεζα δεν κατισχύει των υπολοίπων δικαιωμάτων του.

Πρώτα ξηλώσατε το πλαίσιο προστασίας για χρέη προς το κράτος, χέρι – χέρι με την προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, και τώρα προχωράτε και στα υπόλοιπα ιδιωτικά χρέη.

Δεν μας προξενεί καμία εντύπωση αυτό που κάνετε. Είναι ο πυρήνας της πολιτικής του κόμματός σας, όπως και κάθε αστικού κόμματος: Δηλαδή, πως το νομικό πλαίσιο πρέπει να υπηρετεί την καπιταλιστική ανάπτυξη, την κερδοφορία των μεγάλων επιχειρήσεων.

Και πως το ντύνετε όλο αυτό;  Με την περιβόητη ατομική ευθύνη. Πως στην «ελεύθερη αγορά» αν δανειστείς, χρωστάς.  Λογικό θα σκεφτεί κάποιος καλοπροαίρετος άνθρωπος. Τι συγκαλύπτετε όμως εσείς; Το γεγονός ότι η πολύ μεγάλη πλειοψηφία δεν δανείστηκε, για να κάνει επενδύσεις σε μεγαλεπίβολα επενδυτικά σχέδια.

Αν και, εδώ που τα λέμε, οι πραγματικοί στρατηγικοί κακοπληρωτές, είναι όλοι αυτοί: Οι μεγαλομέτοχοι, οι εφοπλιστές, οι ιδιοκτήτες μεγάλων Ανώνυμων Εταιρειών, που επιδοτούνται, εισπράττουν εκατοντάδες εκατομμύρια είτε με επενδυτικά πακέτα, είτε με πραγματικά θαλασσοδάνεια είτε κρύβονται πίσω απ’ τα εταιρικά σχήματα και δεν πληρώνουν ποτέ. Αλλά αυτούς δε θέλετε, ούτε μπορείτε να τους κυνηγήσετε.

Η μεγάλη πλειοψηφία του λαού δανείστηκε για να βάλει ένα κεραμίδι πάνω απ’ το κεφάλι τους αγοράζοντας σπίτια, οι τιμές των οποίων εκτινάσσονταν. Δανείστηκαν επίσης για να ικανοποιήσουν επιτακτικές ανάγκες που δεν μπορούσαν να καλυφθούν αλλιώς. Στη συνέχεια όμως, η καπιταλιστική κρίση και η πολιτική διαχείρισής της υπέρ των ομίλων, τσάκισε μισθωτούς, συνταξιούχους και αυτοαπασχολούμενους μικρούς επιχειρηματίες και οδήγησε στα περιβόητα κόκκινα δάνεια.

Και το ερώτημα λοιπόν, κύριοι της ΝΔ, είναι ποιος φταίει για αυτήν την κατάσταση; Μήπως φταίνε πάλι όσοι δανείστηκαν για να αγοράσουν ένα σπίτι, όταν δεν μπορούσαν να αγοράσουν με κανέναν άλλο τρόπο και μάλιστα σε μια περίοδο που το ίδιο το σύστημα διαφήμιζε κι έδινε σωρηδόν δάνεια όταν όλες οι κυβερνήσεις έκαναν λόγο για την «ισχυρή Ελλάδα» και λέγατε στον κόσμο ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα;

Όχι κυρίες και κύριοι δεν φταίνε όλοι αυτοί. Γιατί τελικά η αιτία και των κόκκινων δανείων βρίσκεται ακριβώς στην πολιτική όλων σας.

Βρίσκεται στο σύστημα που υποχρέωσε τα λαϊκά στρώματα να καταφύγουν στον τραπεζικό δανεισμό, σε όσους έδιναν δάνεια με τον σωρό, σε όσους διαφήμιζαν πως τα πράγματα θα πηγαίνουν όλο και καλύτερα.

Φταίνε άραγε τα λαϊκά στρώματα για τις συνεχείς καπιταλιστικές κρίσεις, για τις κρίσεις ενός συστήματος, το οποίο εσείς και όλοι όσοι βρίσκεστε στην ίδια όχθη, παρουσιάζετε σαν μονόδρομο στον οποίο πρέπει να κινηθούμε;

Και ένα χρόνο πριν λέγατε πως η αιτία της κρίσης ήταν τα διάφορα κακώς κείμενα μέχρι τότε στην ελληνική πραγματικότητα, την οποία εσείς δήθεν θα αλλάζατε. Αλλά «πριν αλεκτορα φωνήσαι» εκδηλώθηκε η νέα διεθνής οικονομική κρίση, που απλώς επιταχύνθηκε λόγω κορονοϊού.

 

Κυρίες και κύριοι,

Στην ίδια ομηρία με τους μισθωτούς, τους συνταξιούχους, καταδικάζετε και τους ελεύθερους επαγγελματίες.

Και μάλιστα τη χρονική στιγμή που ένα μεγάλο τμήμα τους βλέπει τα χρέη του να εκτινάσσονται, όπως δείχνουν όλες οι έρευνες.

Κάνετε τα αδύνατα δυνατά για να εισπράξετε και το τελευταίο διαθέσιμο ευρώ μιας μικροεπιχείρησης.

Γι αυτό και στο νομοσχέδιο τις βαφτίζετε όλες, ανεξαρτήτου εισοδήματος και νομικής μορφής, πτωχευτικά «ικανές». Για να επιταχύνετε τις διαδικασίες.

Ρευστοποιώντας περιουσιακά στοιχεία και δεσμεύοντας μέρος, τού ήδη τσακισμένου εισοδήματος των επαγγελματιών, αντικειμενικά εγκαινιάζετε ένα νέο φαύλο κύκλο διόγκωσης των χρεών τους.

Ποιος από αυτούς τους μικροεπιχειρηματίες, αφού τους έχετε οδηγήσει στην καταστροφή κι έχετε δεσμεύσει για χρόνια τα εισοδήματά τους, θα μπορέσει να κρατήσει την επιχείρησή του και να ζήσει την οικογένειά του;

Αφού θέλετε να τους προστατέψετε, όπως λέτε, εξηγείστε μας τις fast track πτωχεύσεις “μικρού αντικειμένου” που προβλέπονται γι΄ αυτές τις επιχειρήσεις…

Ακριβώς αυτές, τις οποίες καταγγέλλουν όλες οι συνδικαλιστικές οργανώσεις των αυτοαπασχολούμενων, ως ιδιαίτερα επαχθείς!

Και από πάνω, εμπαίζετε τους επαγγελματίες, λέγοντάς τους ότι διαμορφώνετε συμβουλευτικές δομές και μηχανισμούς έγκαιρης προειδοποίησης για τα χρέη τους.

Αν δεν το ξέρετε ήδη, να σας πούμε ότι το πρόβλημα των επαγγελματιών δεν είναι ότι έχουν άγνοια για την πορεία των επιχειρήσεών τους ή των χρεών τους. Τα ξέρουν πολύ καλά όλα αυτά!

Το πρόβλημά τους ήταν και είναι οι πολιτικές που διογκώνουν αυτά τα χρέη, ειδικά σε συνθήκες κρίσης και με δεδομένη την κυριαρχία των μεγάλων καπιταλιστικών επιχειρήσεων στην πολυαγαπημένη σας ελεύθερη αγορά.

Ήταν η φορολόγηση από το 1ο ευρώ και η επιβολή χαρατσιών, όπως το τέλος επιτηδεύματος, που διόγκωσαν τα χρέη τους στην προηγούμενη κρίση.

Ήταν οι αυξημένες ασφαλιστικές εισφορές που πολλές φορές, μαζί με τη φορολογία, ξεπερνούσαν ακόμα και το 50% του εισοδήματος.

Ήταν η δική σας, και οι υπόλοιπες κυβερνήσεις, που αυστηροποιήσατε το εισπρακτικό πλαίσιο ληξιπρόθεσμων οφειλών, που μεταφέρατε τα χρέη ατομικής ασφάλισης στο Κέντρο είσπραξης οφειλών, που προχωρήσατε σε εκατοντάδες χιλιάδες δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών, εισπράττοντας όλα τα ακαθάριστα έσοδά τους ακόμα και για χρέη 500 ευρώ, οδηγώντας χιλιάδες από αυτούς σε αργό θάνατο.

Αφήστε λοιπόν την κοροϊδία και πείτε μας:

Οι χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελματίες στην εστίαση, στο εμπόριο και αλλού, που φυτοζωούν αυτή την περίοδο, με τους τζίρους τους μειωμένους ακόμα και άνω του 50% τι μοίρα τους περιμένει με το νέο αυτό πτωχευτικό κώδικα;

Δυστυχώς, οι φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις που μεταθέσατε για κάποιους μήνες, χωρίς να τις μειώσετε ούτε κατά ένα ευρώ, θα προστεθούν σε αυτές που τρέχουν και θα φέρουν χιλιάδες επαγγελματίες μπροστά σε ένα νέο Γολγοθά απειλών, κατασχέσεων και πλειστηριασμών.

Ας μην κρυβόμαστε. Αν πραγματικά θέλατε να περιορίσετε τα καθημερινά βάσανα των επαγγελματιών, θα υιοθετούσατε τα αιτήματα των μαζικών φορέων τους. Θα υιοθετούσατε τις προτάσεις που επανειλημμένα έχει καταθέσει το ΚΚΕ στη βουλή, για την προστασία των οικονομικά πιο αδυνάτων, όπως η επανένταξη των α/α σε αφορολόγητο όριο των 12.000, ή και η οριστική διαγραφή των τόκων και του 30% των χρεών στην εφορία και τις τράπεζες.

Αλλά βλέπετε, για αυτά μόνο λέτε ότι δεν αντέχει η οικονομία. Γιατί πρώτο και κύριο μέλημά σας είναι η στήριξη, με δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ, των μονοπωλίων και των επιχειρηματικών ομίλων.

Η στήριξη των μεγάλων επιχειρήσεων “βγάζει μάτι” στον Πτωχευτικό σας Κώδικα, όπου ανάμεσα στα άλλα προκλητικά προβλέπει ότι σε περίπτωση πτώχευσης επιχείρησης αυτοδίκαια λύνονται οι συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων.

Δηλαδή, αυτόματα απολύονται μαζικά και πετιούνται στο δρόμο και μάλιστα χωρίς αποζημίωση. Η διάταξη είναι ιδιαίτερα ευνοϊκή για τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, οι οποίοι μπορούν να κάνουν τα διάφορα κομπρεμί τους με επιχειρήσεις «καθαρές» από εργαζόμενους και δικαιώματα.

Η διάταξη αυτή στο νέο Πτωχευτικό Κώδικα, είναι η συνέχεια των νόμων της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ που υλοποιώντας τα προαπαιτούμενα του 3ου μνημονίου φρόντισε να υποβαθμιστούν οι απαιτήσεις των εργαζομένων και σε περίπτωση πτώχευσης της επιχείρησης να προηγηθούν αυτές των τραπεζών, με τους εργαζόμενους να μένουν χωρίς καμία προστασία.

Η τροπολογία που κατέθεσε, χτες, η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ δίνει μια ανάσα στους εργαζόμενους, προβλέπει το αυτονόητο ότι θα πρέπει να προηγούνται οι εργατικές απαιτήσεις σε περίπτωση πτώχευσης ή πλειστηριασμού επιχείρησης.

Το σχέδιό σας είναι καινοτόμο και για έναν ακόμα λόγο. Για πρώτη φορά εισάγεται η λεγόμενη ιδιωτική πτώχευση των φυσικών προσώπων χωρίς εμπορική ιδιότητα. Με τη διάταξη αυτή εξισώνετε μισθωτούς, συνταξιούχους και άνεργους με επιχειρήσεις και εμπόρους. Αναγορεύετε τελικά το αμερικανικό “how much do you worth”, το “πόσο αξίζεις” δηλαδή, ως κριτήριο του κάθε εργαζόμενου, του κάθε λαϊκού νοικοκυριού, του κάθε λαϊκού ανθρώπου. Πρόκειται, κυριολεκτικά για μια απαράδεκτη διάταξη.

Φυσικά, δεν μας εκπλήσσει. Δεν κάνει κάτι άλλο παρά να ευθυγραμμίζει την ουσία της βαρβαρότητας της αστικής κοινωνίας με τον τύπο, με τον νόμο της ταξικής βίας. Απλά αποκαλύπτει, ποιο είναι το πραγματικό περιεχόμενο του δικού σας καπιταλιστικού δρόμου ανάπτυξης.

Όλοι για εσάς είμαστε ένα ΑΦΜ, ένας αριθμός, συνδεδεμένος με ένα ποσό. Πόσο αξίζεις.

Πρόκειται για συνέχιση και κλιμάκωση της σημερινής απαράδεκτης κατάστασης, του ισχύοντος πτωχευτικού κώδικα που έβαζε στο ίδιο τσουβάλι μεγάλες επιχειρήσεις και τους μονοπωλιακούς ομίλους από τη μια πλευρά και τους αυτοαπασχολούμενους επαγγελματοβιοτέχνες από την άλλη πλευρά.

Το ενιαίο πλέγμα των ρυθμίσεων γι’ αυτούς, δικαιολογείται στο όνομα της «ελεύθερης αγοράς» και υπηρετεί τους στόχους της ανταγωνιστικότητας, διευκολύνοντας στην πραγματικότητα τη συγκέντρωση και συγκεντροποίηση του κεφαλαίου, σε βάρος των μικρών επιχειρήσεων που καταστρέφονται.

Ακόμα και με τη δική σας αντίληψη και ουσία του δικαίου, η ισότητα προϋποθέτει την όμοια μεταχείριση όμοιων καταστάσεων, ενώ όμως, η όμοια μεταχείριση ανόμοιων καταστάσεων, ισοδυναμεί απλά με ανισότητα.

Όταν η Τράπεζα και ο άνεργος αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο, αυτό αποτελεί κραυγαλέα ανισότητα, κραυγαλέα αδικία. Δεν μπορεί και δεν πρόκειται να σταθεί, όσα ΜΑΤ κι αν κουβαλήσετε για να κάμψετε τις αντιδράσεις, όσες φυλακές κι αν γεμίσετε απ’ τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά.

Μην αντιδράτε, λοιπόν, όταν αποκαλύπτουμε ότι η τυπική ισότητα των δικών σας αστικών νόμων συσκοτίζει την ταξική διάρθρωση της κοινωνίας μέσα σε αυτό το σύστημα, το οποίο σήμερα οδηγεί σε συνεχή αντιδραστικοποίηση συνολικά του δικαίου και της δικαιοσύνης καταργώντας κάθε είδους προστατευτικό πλαίσιο που έχει απομείνει υπέρ των εργαζομένων και των «αδύναμων», όπως λέτε, «πολιτών».

Δεν έχετε το δικαίωμα να κουνάτε το δάκτυλο στους εργαζόμενους, στα λαϊκά στρώματα, σε επαγγελματίες αυτοαπασχολούμενους. Εσείς και όλοι όσοι υπερασπίζεστε όλη αυτή την αδικία, που επαναλαμβάνετε διαρκώς ότι τηρείτε ως κόρη οφθαλμού τους νόμους της ανισότητας, εσείς ευθύνεστε για τα κόκκινα δάνεια.

Ο δικός σας καπιταλιστικός δρόμος δημιούργησε και δημιουργεί συνεχώς οικονομικές καταστροφές, κρίσεις, δάνεια που δεν αποπληρώνονται, κεφάλαιο που απαξιώνεται, μεγάλες επιχειρήσεις που τρώνε τις μικρές, τους αυτοαπασχολούμενους, τα λαϊκά στρώματα.

Αυτό είναι το περιεχόμενο του τρόπου με τον οποίο αντιμετωπίζετε τα κόκκινα δάνεια, και εσείς και οι προηγούμενες κυβερνήσεις.  Μονά-ζυγά για το κεφάλαιο, για τη μεγάλη ιδιοκτησία, για την καπιταλιστική ασυδοσία.

Μπορούν άραγε, να αντιμετωπιστούν με άλλο τρόπο τα κόκκινα δάνεια, όπως υποστηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος υπόσχεται έναν μαγικό τρόπο με τον οποίο θα κερδίζουν λέει και τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά και η καπιταλιστική ανάπτυξη και οι τράπεζες.

Ξέρει ότι κοροιδεύει. Κι όσοι δεν το ξέρουν θα πρέπει να είναι πολύ αφελείς για να το πιστεύουν, αφού τα πράγματα είναι απλά. Δεν υπάρχει «δωρεάν γεύμα» και δυστυχώς πάντα κάποιος κατ’ ανάγκη θα χάσει. Δεν γίνεται να βγαίνουν όλοι κερδισμένοι. Ολοι πλέον σε αυτό τον τόπο το ξέρουμε αυτό.

Η κρίση οδήγησε σε απαξίωση του κεφαλαίου και πρέπει κάποιος να την πληρώσει. Και αυτός είναι ο λαός. Αλλά και για την επιστροφή στην καπιταλιστική ανάπτυξη για όσους την περιμένουν σύντομα, σημαίνει πως το βάρος θα πέσει ξανά πάνω στις πλάτες των εργαζόμενων.

Λέτε πότε – πότε και καμιά αλήθεια. Ότι δεν μπορεί να υπάρξει καπιταλιστική ανάκαμψη, ανάκαμψη της κερδοφορίας του κεφαλαίου αν δεν τσακιστούν τα δικαιώματα και το εισόδημα του λαού, όπως κάνετε και με αυτό τον νομοσχέδιο, όπως έκανε και η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, που και επί των ημερών της δεν εμφανίστηκε η θαυματουργή λύση που να λύνει το πρόβλημα των κόκκινων δανείων, χωρίς να επιβαρύνεται κανένας.

Εσείς, κύριε Μητσοτάκη, έχετε και το καρπούζι και το μαχαίρι. Ο δρόμος και το σχέδιο ανάπτυξης που έχετε, οδηγεί μόνο σε συνεχείς κρίσεις και μετά τις φορτώνει στις πλάτες του λαού, αξιοποιώντας και το νομοθετικό πλαίσιο που ψηφίζετε και τον κρατικό μηχανισμό που ενισχύετε.

Η πολιτική, η οποία για να υπηρετήσει τα κέρδη των τραπεζών και των επενδυτών και μέσα απ’ τα κόκκινα δάνεια μετατρέπει το λαό σε ενοικιαστή στο σπίτι του, τον αναγκάζει να ξεπουλήσει την περιουσία του στους επενδυτές και τον αναγκάζει να δουλεύει για τρία χρόνια υπέρ των τραπεζών, έχει ονοματεπώνυμο.

Ονομάζεται καπιταλισμός, που όσο σαπίζει αναγκάζεται να πετάξει όλο και περισσότερα «φύλλα συκής». Δεν είναι μονόδρομος. Υπάρχει και ο ριζικά διαφορετικός δρόμος ανάπτυξης που θα απαλλάξει την κοινωνία απ’ την καπιταλιστική ιδιοκτησία και την εξουσία του κεφαλαίου, δεν έχει οικονομικές κρίσεις, πολέμους, δεν ξεσπιτώνει ανθρώπους για να πληρώσουν χρέη και να φτιαχτούν ξενοδοχεία.

Υπάρχει η διέξοδος του σοσιαλισμού. Ως ΚΚΕ καλούμε σήμερα το λαό να βγάλει συμπεράσματα. Να δει απ’ την ίδια του την πείρα ποιος του λέει αλήθεια και ποιος ψέματα. Να δει αν τελικά του παίρνει το σπίτι ο κομμουνισμός ή το καπιταλιστικό κράτος, οι ξενοδόχοι, οι τράπεζες και η ΕΕ, που την ευλογάτε συνεχώς. Να δει πως είτε με ΝΔ είτε με ΣΥΡΙΖΑ, με μνημόνια ή χωρίς, η πολιτική είναι ίδια και απαράλλακτη. Να δει πως μοναδική ρεαλιστική λύση για να καλύψει τις ανάγκες του είναι να παλέψει, να συγκρουστεί με την αστική πολιτική σε όλες τις εκδοχές της.

Σ’ αυτόν τον δρόμο καλούμε κάθε εργαζόμενο, κάθε αυτοαπασχολούμενο επαγγελματία. Αυτόν τον δρόμο οργάνωσης της πάλης υπηρετεί και το πλαίσιο με τα αιτήματα άμεσης ανακούφισης του λαού και των υπερχρεωμένων νοικοκυριών που έχουμε καταθέσει επανειλημμένα και με τη μορφή σχεδίων νόμου, που τα έχουν απορρίψει τόσο η ΝΔ όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ.

Οι εργαζόμενοι και οι αυτοαπασχολούμενοι όχι μόνο δεν πρέπει να πατήσουν την πεπονόφλουδα της δήθεν δεύτερης ευκαιρίας, αλλά πρέπει να καταδικάσουν με κάθε τρόπο το παρόν νομοσχέδιο και τη συνέχιση της ίδιας αντιλαϊκής πολιτικής. Να πάρουν τη θέση τους σε έναν αγώνα που θα ενισχύει τη συμμαχία, την ενότητά τους για την ανατροπή αυτών των αντιδραστικών πολιτικών.

 

 

ΑΘΗΝΑ 22/10/2020                                         ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΚΕ ΤΟΥ ΚΚΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΦΥΛΑΚΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΜΕΝΩΝ ΧΡΥΣΑΥΓΙΤΩΝ

Η απόρριψη των αιτημάτων αναστολής για την πλειοψηφία των καταδικασμένων ναζιστών-εγκληματιών της Χ.Α. και ιδιαίτερα για τον πυρήνα της διευθυντικής ομάδας, ήταν η αυτονόητη απόφαση, τόσο ως προς τη βαρύτητα των πράξεών τους, όσο και ως προς το περί δικαίου αίσθημα του λαού, πάνω απ’ όλα των ίδιων των θυμάτων της Χ.Α.

Η λαϊκή απαίτηση ήταν να βρεθούν οι ναζί στη φυλακή, έστω και μ’ αυτές τις μειωμένες ποινές, που είναι τέτοιες εξαιτίας και της αλλαγής του Ποινικού Κώδικα.

Η καταδίκη του ναζιστικού εγκληματικού μορφώματος ήταν αναγκαία, ωστόσο δε χωρά κανένας εφησυχασμός. Ο φασισμός είναι γνήσιο τέκνο αυτού του σάπιου συστήματος, η διαπλοκή του με τμήματα του αστικού κράτους και του κεφαλαίου έχει αποκαλυφθεί πολλές φορές στο παρελθόν, όπως και στην ίδια τη δίκη, κι αν όλοι αυτοί χρειαστούν πάλι τη Χ.Α. ή κάποια άλλη ναζιστική παραφυάδα, δε θα διστάσουν να την εμφανίσουν και να την στηρίξουν σε βάρος του λαού.

 

22/10/2020                                          ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΚΕ ΤΟΥ ΚΚΕ

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΓΓ ΤΗΣ ΚΕ ΤΟΥ ΚΚΕ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΟΜΦΗΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΘΕΣΕ Ο Α. ΤΣΙΠΡΑΣ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Χ. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑ

Το ΚΚΕ καταψηφίζει στο πρόσωπο του υπ. Οικονομικών, συνολικά την πολιτική της κυβέρνησης της ΝΔ, όπως επίσης καταψηφίζει και εκείνα τα κόμματα, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, που προσχεδίασαν το έγκλημα, σε βάρος της λαϊκής κατοικίας και περιουσίας, το οποίο ολοκληρώνει σήμερα η κυβέρνηση της ΝΔ με τον Πτωχευτικό Κώδικα.

 

 

ΑΘΗΝΑ 22/10/2020                                                  ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΚΕ ΤΟΥ ΚΚΕ

 

0

Πόσο χρήσιμη ήταν αυτή η ανάρτηση;

Κάντε κλικ σε ένα αστέρι για να το αξιολογήσετε!

Μέση βαθμολογία 0 / 5. Πλήθος ψήφων 0

Δεν υπάρχουν ψήφοι μέχρι τώρα! Γίνετε ο πρώτος που θα αξιολογήσει αυτήν την ανάρτηση.