Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2019


0
(0)

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης την Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 14:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας Κρήτης (Πλατεία Ελευθερίας).Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης), είναι τα εξής:

 Α. Ανακοινώσεις Προέδρου και Περιφερειάρχη:

Α1. Συζήτηση για τα προβλήματα των εργαζομένων στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) Ηρακλείου, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 920/4-12-2019 έγγραφο της  Ένωσης Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ηρακλείου.

Α2. Αίτημα συμπαράστασης στην κινητοποίηση των Εργαζομένων στο Ειδικό Πρόγραμμα Απασχόλησης ΟΑΕΔ για 5.500 άνεργους πτυχιούχους ηλικίας 22-29 ετών.

 Α3. Συζήτηση για τη «Διασύνδεση του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας της νήσου Κρήτης με το Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας μέσω Σ.Ρ.- Αττική-Κρήτη (Κορακιά) – ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 3.10.3 ΤΟΥ PCI “ΕΥΡΑΣΙΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΤΗΡΙΟΣ ΑΓΩΓΟΣ”» με φορέα την εταιρεία «ΑΡΙΑΔΝΗ INTERCONNECTOR Α.Ε.Ε.Σ.», ύστερα από το 7-11-2019 αίτημα του Συντονιστικού Φορέων Δαμάστας.

  1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1.1 Αποδοχή Τροποποιημένου Προϋπολογισμού για την χρηματοδοτική περίοδο 2018-2019 στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5029840 της οποίας ο προϋπολογισμός αυξήθηκε από 6.035.480 € σε 7.146.427,81€, σύμφωνα με το αρ. πρωτ.  303297/27-11-2019 έγγραφο  της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚ.

– (εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής κ. Βαμβακάς Λάμπρος.)

1.2 Εφαρμογή του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για το έτος 2020, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 307473/2-12-2019 έγγραφο  της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας ΠΚ.

– (εισηγητής  ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενή Τομέα κ. Χνάρης Εμμανουήλ.)

1.3 α) Ανάκληση της αριθμ. 39/2019 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Κρήτης και β) Έγκριση συμμετοχής της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου στην αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Αναπτυξιακής Λασιθίου Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α., σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού ΠΕ Λασιθίου.

– (εισηγητής  ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Λασιθίου κ. Γουλιδάκης Ιωάννης

1.4. Τροποποίηση – Συμπλήρωση της αρ. 96/2019 απόφασης ΠΣ ως προς τον Ορισμό Προέδρου Επιτροπής της παρ. 4 του αρθρ. 13 του Π.Δ. 242/1996 για τις Περιφερειακές Ενότητες Περιφέρειας Κρήτης, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 317923/11-12-2019 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού ΠΚ.

– (εισηγήτρια η Γενική Δ/ντρια Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ κα Ελευθερίου Χρύσα).

1.5 Ορισμός Εκπροσώπων της Περιφέρειας Κρήτης  στην Επιτροπή Τουρισμού  και Επιχειρηματικότητας του Δήμου Ηρακλείου, σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Τουρισμού ΠΕ Ηρακλείου.

      – ( εισηγητής ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Μπαριτάκης Παύλος).

  1. ΤΟΜΕΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

2.1 Ένατη (9η) Τροποποίηση Σχεδίου Δράσης έτους 2019 της Περιφέρειας Κρήτης και των Περιφερειακών Ενοτήτων, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΚ.

– (εισηγήτρια η κα Δασκαλάκη Χρύσα Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΚ).

  1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

3.1 Έγκριση  Υποβολής  της πρότασης: «Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης στο Γυμνάσιο – Λύκειο Δήμου Ανωγείων» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη», Άξονας Προτεραιότητας  2 «Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη» με δικαιούχο (φορέα υλοποίησης) την Περιφέρεια Κρήτης, από τον Περιφερειάρχη Κρήτης, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 312578/6-12-2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ρεθύμνου.

3.2 Έγκριση Υποβολής της πρότασης: «Αναβάθμιση και εξοπλισμός χιονοδρομικού και μετατροπή του σε ορεινό καταφύγιο – 1ο υποέργο: Οικοδομικές και Η/Μ εργασίες – 2ο υποέργο: Προμήθεια λειτουργικού εξοπλισμού» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη», Άξονας Προτεραιότητας 1 «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης» με δικαιούχο (φορέα υλοποίησης) την Περιφέρεια Κρήτης, από τον Περιφερειάρχη Κρήτης, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΚ.

–  ( εισηγήτρια των αριθμ. 3.1 και 3.2 θεμάτων η Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ρεθύμνου κα. Λιονή Μαρία)

3.3 Έγκριση κατεπείγουσας διαδικασίας (χωρίς δημοσίευση) για τη μελέτη: «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΩΤΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΧΑΛΑΥΡΙΑΝΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ & ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΔΙΟΥ – 2η Περίοδος» με τη διαδικασία του άρθρου 32 παρ. 2γ και του άρθρου 32Α του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΚ.

–  ( εισηγήτρια η Προϊσταμένη Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΚ κα. Ιερωνυμάκη Κέτη)

  1. ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

4.1 Αποδοχή παράτασης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος IMPRECO «IMprove the transnational PRotection of ECOsystem integrity and services” – Κοινές στρατηγικές και βέλτιστες πρακτικές για τη βελτίωση της διασυνοριακής προστασίας των υπηρεσιών και της ακεραιότητας των οικοσυστημάτων, του Πλαισίου Interreg ADRION», σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού ΠΚ.

4.2 Έγκριση Παράτασης του Ευρωπαϊκού Έργου ADAPT2CLIMA-Adaptation to Climate change Impacts on the Mediterranean islands –Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή στα νησιά της Μεσογείου, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού ΠΚ.

4.3 Αποδοχή υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Έργου BLUEFASMA-Empowering Innovation Capacities of SMEs, maritime clusters and networks, in MED islands and coastal areas to support blue circular economy growth in fishing/aquaculture – Ενίσχυση των Ικανοτήτων των ΜΜΕ, των clusters και δικτύων για Καινοτομία, στα νησιά και στις παράκτιες περιοχές της Μεσογείου, για την υποστήριξη της ανάπτυξης της γαλάζιας κυκλικής οικονομίας στην αλιεία/υδατοκαλλιέργεια, του Χρηματοδοτικού Πλαισίου Interreg MED, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού ΠΚ.

4.4 Αποδοχή Υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Έργου INCIRCLE-Support Insular and low density areas in the transition towards a more Circular Tourism Economy-Υποστήριξη νησιωτικών και χαμηλής πυκνότητας περιοχών στη μετάβαση προς μια πιο κυκλική τουριστική οικονομία, του Χρηματοδοτικού Πλαισίου Interreg MED, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού ΠΚ.

4.5 Αποδοχή του Ευρωπαϊκού Έργου DESTIMED PLUS: Ecotourism in Mediterranean Destinations: From Monitoring and Planning to Promotion and Policy Support-Οικοτουρισμός στους Μεσογειακούς Προορισμούς: Από την Παρακολούθηση και το Σχεδιασμό στην Προώθηση και Υποστήριξη των Πολιτικών, του Χρηματοδοτικού Πλαισίου Interreg MED, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού ΠΚ.

4.6 Αποδοχή Υλοποίησης του έργου “BLUE CROWDFUNDING – Capacity Building in Blue Economy Stakeholders to effectively use Crowdfunding-Δημιουργία Δυνατοτήτων στους ενδιαφερομένου Φορείς για Γαλάζια Οικονομία, του Χρηματοδοτικού Πλαισίου Interreg MED, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού ΠΚ.

4.7 Έγκριση Σύναψης Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου   Capilasing good coastal practices and improving policies to prevent marine litter-Κεφαλαιοποιώντας καλές παράκτιες πρακτικές και βελτιώνοντας πολιτικές για τον μετριασμό των απορριμμάτων στη θάλασσα- CAPonLITTER”, του προγράμματος πλαισίου  Interreg Europe, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού ΠΚ.

4.8 Έγκριση Σύναψης Σύμβασης Μίσθωσης Έργου στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου   Regional Policy Actions for Circular Economy-Περιφερειακές Δράσεις Πολιτικής για την Κυκλική Οικονομία-REPLACE”, του προγράμματος πλαισίου  Interreg Europe, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού ΠΚ.

  • (εισηγητής των από 1 έως και 4.8 θεμάτων ο κ. Αλεξάκης Γιώργος Αντιπεριφερειάρχης Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων ΠΚ).

 

 

 

0

Πόσο χρήσιμη ήταν αυτή η ανάρτηση;

Κάντε κλικ σε ένα αστέρι για να το αξιολογήσετε!

Μέση βαθμολογία 0 / 5. Πλήθος ψήφων 0

Δεν υπάρχουν ψήφοι μέχρι τώρα! Γίνετε ο πρώτος που θα αξιολογήσει αυτήν την ανάρτηση.