Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2020


0
(0)

Συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης την Πέμπτη  17 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 12:30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Π.Σ.  σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και τα άρθρα 14 και 15 της ΚΥΑ 32009/23-05-2020 και την αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342/ ο6-11-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (τεύχος Β΄ 4899).

 Τα θέματα ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως ισχύει), είναι:

 Α. Ανακοινώσεις Προέδρου και Περιφερειάρχη

 Β. Απάντηση σε Επερωτήσεις:

Β1. Κοπάση Ελευθέριου με θέμα: «Θεσμικά Εργαλεία, Ταμείο Ανάκαμψης και Επενδυτικές ευκαιρίες στην Κρήτη».

Β2. Χρονάκη Νικολάου με θέμα: «Συντήρηση του οδικού δικτύου από τον κόμβο της Νέας Αλικαρνασσού έως την Καλλιθέα».

Β3. Λαϊκής Συσπείρωσης Κρήτης με θέμα: «Έλλειψη ενημέρωσης για τη διαχείριση του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης».

Β4. Λαϊκής Συσπείρωσης Κρήτης με θέμα: «Ευθύνες της περιφερειακής αρχής σχετικά με την υποβάθμιση του δημόσιου συστήματος υγείας στην Κρήτη και τον κίνδυνο της διασποράς του κορονοϊού COVID-19» 

 

 1. ΤΟΜΕΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

1.1 Έγκριση ειδικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την εκδήλωση Σεισμών στην Περιφέρεια Κρήτης» (ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ-ΚΡΗΤΗ), σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Κρήτης

– (εισηγητής ο κ. Κουρουπάκης Αναστάσιος Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας και ΠΑΜ -ΠΣΕΑ και Διαχείριση Τεχνικών Μέσων)

 

1.2 Ένατη (9η) Τροποποίηση Σχεδίου Δράσης της Περιφέρειας Κρήτης και των Περιφερειακών Ενοτήτων έτους 2020, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΚ.

– (εισηγήτρια η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΚ κα Δασκαλάκη Χρυσούλα).

 

 1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

2.1 Εκτέλεση προϋπολογισμού Περιφέρειας Κρήτης Γ΄ τριμήνου οικον. έτους 2020, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού ΠΚ.

– (εισηγήτρια η κα Χανιωτάκη – Μυλωνάκη Μαρία Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικού ΠΚ).

 

2.2 Έγκριση καταστατικού της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας με την επωνυμία: «ΔΙΚΤΥΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΣΩΜΑΤΩΝ», σύμφωνα με την εισήγηση του γραφείου Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου.

 

2.3 Έγκριση πρόσληψης προσωπικού στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και κατεπειγουσών αναγκών, λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Ρεθύμνου.

– (εισηγήτρια των θεμάτων 2.2 και 2.3 η κα Λιονή Μαρία Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ρεθύμνου

 

2.4 Έγκριση πρόσληψης προσωπικού, στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και κατεπειγουσών αναγκών, λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων που εκδηλώθηκαν στην Π.Ε. Λασιθίου στις 09-11-2020 και 10-11-2020σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Λασιθίου.

– (εισηγητής ο κ. Γουλιδάκης Ιωάννης Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Λασιθίου)

 

2.5 Έγκριση πρόσληψης προσωπικού, διαφόρων ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως οκτώ  (8) μήνες, σε υπηρεσίες της Περιφέρειας Κρήτης (έδρα) και Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και κατεπειγουσών αναγκών, λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Διοίκησης ΠΚ.

– (εισηγήτρια η κα. Ραπτάκη Μαρία Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ)

 

2.6 Αποδοχή έγκρισης της ένταξης του έργου « Integrated sustainable energy Actions and projects in Crete (Interact in Crete) ,σύμφωνα με την εισήγηση του γραφείου Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Χανίων

– (εισηγητής ο κ. Καλογερής Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Χανίων)

 

 1. ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ

 

3.1 Εφαρμογή του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για το έτος 2021, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας ΠΚ

– (εισηγητής ο κ. Χνάρης Εμμανουήλ Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενή Τομέα ΠΚ)

 

 1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

4.1 Παράταση ισχύος της κυκλοφοριακής ρύθμισης (εργοστασιακή σήμανση) για την εκτροπή της κυκλοφορίας της Επαρχιακής οδού Ηρακλείου – Βιάννου στο έργο: “Κατασκευή ανισόπεδου κόμβου & παράκαμψης Αρκαλοχωρίου”, αναδόχου: «ΡΟΜΒΟΣ Α.Ε.», σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΚ

 

4.2 Έγκριση κυκλοφοριακής ρύθμισης (εργοταξιακή σήμανση) για την εκτροπή της κυκλοφορίας της επαρχιακής οδού Ηράκλειου – Βιάννου στο τμήμα από Αρκαλοχώρι έως τη διασταύρωση προς Μουσούτα μέσω της περιφερειακής οδού Αρκαλοχωρίου στο έργο: “Κατασκευή ανισόπεδου κόμβου & παράκαμψης Αρκαλοχωρίου”, Αναδόχου “ΡΟΜΒΟΣ Α.Ε.” σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΚ

– (εισηγήτρια για τα θέματα 4.1 και 4.2 η κα. Δοξάκη Ελένη, Γενική Διευθύντρια Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος & Υποδομών ΠΚ).

 

 1. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

5.1 Έγκριση σύναψης σύμβασης  μίσθωσης έργου  στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού  Έργου “ Smart  integ Ration  Of  local  energy  sources  and  innovative  storage  for  flexiBle,  secure  and  costefficIent  e Nergy  Supply ON industrialized islands – Ευφυής ολοκλήρωση τοπικών ενεργειακών πηγών και καινοτόμων πρακτικών αποθήκευσης για ευέλικτη, ασφαλή και οικονομική παροχή ενέργειας σε βιομηχανοποιημένα νησιά», “ROBINSON “ του Χρηματοδοτικού Πλαισίου Horizon 2020», σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων

 • (εισηγητής ο κ. Αλεξάκης Γεώργιος Αντιπεριφερειάρχης Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων ΠΚ).

 

 1. Επικύρωση απομαγνητοφωνημένων πρακτικών της αριθμ. 10/11-08-2020, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 170 παρ 3 του Ν. 3852/2010.

– (εισηγητής ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Μπαριτάκης Παύλος).

 

Συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης στην πρώτη διαδικτυακή έκθεση Food Market Show 2020

Η Περιφέρεια Κρήτης σε συνεργασία με την Αγροδιατροφική Σύμπραξη συμμετείχε με μεγάλη επιτυχία στην πρώτη διαδικτυακή Έκθεση Food Market Show 2020.

Στο πλαίσιο των νέων συνθηκών της παγκόσμιας αγοράς λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, η φυσική παρουσία σε εκθεσιακά γεγονότα και η επαφή των επιχειρήσεων με διεθνείς αγοραστές αναπόφευκτα αποκόπηκε.

Ωστόσο η προώθηση των κρητικών προϊόντων πρέπει να συνεχιστεί και για το σκοπό αυτό,  αξιοποιείται η ψηφιακή έκθεση FOOD MARKET SHOW 2020.

Μέσω ενός λειτουργικού και έξυπνου ψηφιακού περιβάλλοντος, δίνεται η δυνατότητα σε 27 κρητικούς παραγωγούς και επιχειρήσεις από όλη την Κρήτη, που παράγουν λάδι, κρασί, αποστάγματα, μέλι, προϊόντα άρτου, βότανα, αλόη, κρέας – αλλαντικά, να έρθουν σε επαφή με προγραμματισμένες B2B συναντήσεις με διεθνείς αγοραστές, από τον κλάδο της οργανωμένης λιανικής, του χονδρεμπορίου, των ξενοδοχείων και της μαζικής εστίασης.

Ενδεικτικά οι χώρες στόχοι είναι: Γερμανία, Γαλλία, Ολλανδία, Πολωνία, Αυστρία, ΗΠΑ, Ρουμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Βέλγιο και Κύπρος.

Σύμφωνα μάλιστα με τα στατιστικά δεδομένα της πλατφόρμας, η Ελλάδα βρίσκεται στις 25 πρώτες χώρες σε επισκεψιμότητα.

Σε δήλωση του ο Αντιπεριφερειάρχης πρωτογενή τομέα Μανόλης Χνάρης αναφέρει: «Η Περιφέρεια Κρήτης, ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες συνθήκες που έχει προκαλέσει η πανδημία και συνεχίζει με εναλλακτικά μέσα την στήριξη της προσπάθειας των παραγωγών και των επιχειρήσεων του νησιού για την προώθηση των προϊόντων μας. Η δράση αυτή συνεπώς, συμβάλλει καθοριστικά στην εξωστρέφεια και τη διείσδυση των τοπικών μας προϊόντων σε αγορές του εξωτερικού, σε μια οικονομική συγκυρία πρωτόγνωρη και εξαιρετικά δύσκολη. Είναι μια συνεχής προσπάθεια, στην οποία δίνουμε βάρος για να αποκτήσει ο παραγωγός την προστιθέμενη αξία που αναλογεί στην ποιότητα των προϊόντων του.»

Συνεδρίαση του δικτύου Euromontana για την μελλοντική στρατηγική του δικτύου

«Η προσαρμογή και η υποστήριξη των τοπικών οικονομιών στις ορεινές περιοχές, στις νέες συνθήκες που δημιούργησε η πανδημία του κορωνοϊού αποτελεί στόχο για την Περιφέρεια Κρήτης» ανέφερε ο Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης επί Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων Γιώργος Αλεξάκης στη διαδικτυακή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του δικτύου Euromontana, στο οποίο για πρώτη φορά η Περιφέρεια Κρήτης έχει την Αντιπροεδρία.

Η συνεδρίαση επικεντρώθηκε στον προσδιορισμό της μελλοντικής στρατηγικής και των προτεραιοτήτων του δικτύου σε θέματα που αφορούν την κλιματική αλλαγή, τον βιώσιμο τουρισμό και ενέργεια, την νεολαία, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, το περιβάλλον και την κινητικότητα.

Έγινε διάλογος για την ανάπτυξη του δικτύου μέσω διάφορων εργαλείων όπως η συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα, η δικτύωση με θεσμικά ευρωπαϊκά όργανα και η προσέλκυση νέων μελών. Ιδιαίτερα αναφορά έγινε στο Μνημόνιο Συμφωνίας (MoU) μεταξύ του Euromontana και του Carpathian Convention για τη βιώσιμη ανάπτυξη και προστασία των περιοχών κοντά στα Καρπάθια Όρη.

Τέλος συζητήθηκαν δράσεις για μελλοντικά διαδικτυακά σεμινάρια καθώς και διοικητικά – οργανωτικά θέματα. Επίσης, το Euromontana πρόκειται να οργανώσει το 2021 το 12ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τα Όρη, όπου στόχος του είναι να συζητηθούν οι κοινωνικοοικονομικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ορεινές περιοχές και να παρουσιαστούν «έξυπνες» λύσεις και πρωτοβουλίες για βασικούς τομείς δραστηριότητας όπως η γεωργία και ο τουρισμός με απώτερο στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη και την βελτίωση της ποιότητας ζωής των ορεινών κοινοτήτων.

Το Ελληνικό Δίκτυο των EUROPE DIRECT, μέλος του οποίου είναι το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης της Περιφέρειας Κρήτης, με την υποστήριξη της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα, διοργανώνει το 4ο EU Jobs and Mobility Roadshow

Το Ελληνικό Δίκτυο των EUROPE DIRECT, μέλος του οποίου είναι το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης της Περιφέρειας Κρήτης, με την υποστήριξη της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα, διοργανώνει το 4ο EU Jobs and Mobility Roadshow την Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα έναρξης 11.00.

 Το EU Jobs and Mobility Roadshow ξεκίνησε δειλά το 2016 και ταξίδεψε στην Βόρεια Ελλάδα, από την Αλεξανδρούπολη έως την Θεσσαλονίκη. Σήμερα, και μετά από τρεις επιτυχημένες διοργανώσεις, 8 πόλεις συνάντησης, δεκάδες εκπροσώπους φορέων και εκατοντάδες συμμετέχοντες,  το EU Jobs and Mobility Roadshow, αποτελεί τη μεγαλύτερη συνάντηση γνώσης και παροχής πληροφόρησης. Tο περιεχόμενο διευρύνεται, μεταφέρεται σε ψηφιακό περιβάλλον και απευθύνεται πλέον πανελλαδικά σε κάθε ενδιαφερόμενο που θέλει να παρακολουθήσει τις θεματικές που τον αφορούν, εύκολα και άμεσα από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή του.

Την εκδήλωση, στην οποία συμμετέχουν 35 εκπρόσωποι Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων, φορέων, οργανώσεων και επιχειρηματιών, χαιρετούν ο Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της  Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Γιώργος Μαρκοπουλιώτης Επικεφαλής και του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα, κ. Κωνσταντίνος Τσουτσοπλίδης. Επίτιμος καλεσμένος της δράσης μας θα είναι ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής, κ. Μαργαρίτης Σχοινάς, ο οποίος θα συνομιλήσει με τη δημοσιογράφο κα. Ελένη Βαρβιτσιώτη.

Οι θεματικές που θα συζητηθούν αφορούν:

 1. τις αλλαγές στην αγορά εργασίας που φέρνουν η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και η Ψηφιακή Εποχή,
 2. την Νεανική Επιχειρηματικότητα,
 3. τις Ευκαιρίες Κινητικότητας των Νέων,
 4. την Κατάρτιση, τις Δεξιότητες και την Εύρεση Εργασίας.

Η διοργάνωση απευθύνεται τόσο στο ευρύ κοινό όσο και σε πιο στοχευμένες ομάδες, όπως οι φοιτητές, οι νέοι απόφοιτοι, οι μακροχρόνια άνεργοι.

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και παρακολουθήστε την εκδήλωση live μέσω της αντίστοιχης σελίδας στο Facebook ( https://www.facebook.com/EURoadshow ) και στο YouTube με τίτλο: EU Jobs & Mobility Roadshow

 Το 4ο EU Jobs & Mobility Roadshow είναι γεγονός!! Προετοιμάσου και εσύ για να απαντηθούν όλα τα ερωτήματά σου σχετικά με την πορεία της καριέρας σου!!

0

Πόσο χρήσιμη ήταν αυτή η ανάρτηση;

Κάντε κλικ σε ένα αστέρι για να το αξιολογήσετε!

Μέση βαθμολογία 0 / 5. Πλήθος ψήφων 0

Δεν υπάρχουν ψήφοι μέχρι τώρα! Γίνετε ο πρώτος που θα αξιολογήσει αυτήν την ανάρτηση.