Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2019

0
(0)

Τελευταία ενημέρωση 19 Σεπτεμβρίου 2019 by energinews (admin)

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης, την Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 14:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας Κρήτης (Ηράκλειο -Πλατεία Ελευθερίας).
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως ισχύει ), είναι τα εξής:
Α. Ανακοινώσεις Προέδρου και Περιφερειάρχη.

1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1.1 α) Σύσταση Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας Περιφέρειας Κρήτης και β) Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Περιφερειακού Συμβουλίου προς την Επιτροπή, οι οποίες αφορούν στον τομέα πολιτικής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Κρήτης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 163 και 164 του Ν. 3852/10: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύουν.
1.2 Σύσταση Επιτροπής Προγραμματισμού Περιφέρειας Κρήτης και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Περιφερειακού Συμβουλίου προς την Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 163 και 164 του Ν. 3852/10: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύουν.
– (εισηγητής των θεμάτων 1.1 & 1.2 ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Μπαριτάκης Παύλος).

1.3 Συμβάσεις προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη εποχικών ή άλλων παροδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Διοίκησης ΠΚ.
– (εισηγήτρια η Γενική Δ/ντρια Εσωτερικής Λειτουργίας κα Ελευθερίου Χρύσα).

2. ΤΟΜΕΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

2.1 Έκτη (6η) Τροποποίηση Σχεδίου Δράσης έτους 2019 της Περιφέρειας Κρήτης και των Περιφερειακών Ενοτήτων, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΚ.
– (εισηγήτρια η κα Δασκαλάκη Χρύσα Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΚ).

1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ Π.Σ.

3.1 Ορισμός εκπροσώπων του Περιφερειακού Συμβουλίου με τους αναπληρωτές τους, για τη συμμετοχή τους σε Όργανα και σε επιτροπές που λειτουργούν στην Περιφέρεια Κρήτης όπως προβλέπονται από σχετικούς Νόμους, έως τη λήξη της περιφερειακής περιόδου δηλ. έως 31-12-2023.
– (εισηγητής ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Μπαριτάκης Παύλος).

3.2 Ορισμός εκπροσώπων του Περιφερειακού Συμβουλίου με τους αναπληρωτές τους, στα συλλογικά όργανα διοίκησης των Νομικών προσώπων στα οποία συμμετέχει η Περιφέρεια Κρήτης, έως τη λήξη της περιφερειακής περιόδου δηλ. έως 31-12-2023, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού ΠΚ .

3.3 Ορισμός μελών της Επιτροπής της παρ. 4 του αρθρ. 13 του Π.Δ.242/1996 για τις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Κρήτης, έως τη λήξη της περιφερειακής περιόδου δηλ. έως 31-12-2023, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού ΠΚ .
– (εισηγήτρια των θεμάτων 3.2 & 3.3 η Γενική Δ/ντρια Εσωτερικής Λειτουργίας κα Ελευθερίου Χρύσα).

2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

4.1 Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Γόρτυνας για την υλοποίηση του Υποέργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΓΕΡΓΕΡΗΣ» Προϋπολογισμού 360.000,00 € (με Φ.Π.Α.) Κωδικός έργου: Κ.Α. 2019ΕΠ50200004 της ΣΑΕΠ 502 Έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ», σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 220215/10-09-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΚ.
– (εισηγήτρια η κα Ιερωνυμάκη Κέτη, Προϊσταμένη Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΚ).

4.2 Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης, Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου για την εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος με τίτλο: ΕΡΓΟ: ΑΝΑΔΕΙΞΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ» ΠΟΣΟΥ: 180.048,00 € (με Φ.Π.Α. 24%) Χρηματοδότηση: ΠΔΕ ΣΑΕΠ502 Κ.Α. 2017ΕΠ50200004, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 227600/17-09-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου.
– (εισηγητής ο κ. Φακουκάκης Εμμανουήλ, Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου).

4.3 Έγκριση τροποποίησης της αριθ. 26/2018 απόφασης Επιτροπής Προγραμματισμού ΠΚ, για σύναψη προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης που αφορά στην εφαρμογή ενός προγράμματος συνεργασίας μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιφέρειας Κρήτης, Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης, Δήμων Πλατανιά, Καντάνου – Σελίνου, Κισσάμου και Αποκορώνου και Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κρήτης (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ.) Α.Ε. Ο.Τ.Α., για την ενίσχυση της θεατρικής και λοιπής καλλιτεχνικής ανάπτυξης για τα έτη 2018-2020, ως προς τον ορισμό εκπροσώπων της Περιφέρειας Κρήτης στην Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 9 παρ. 1 της ανωτέρω Προγραμματικής Σύμβασης, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 229507/18-09-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων.

4.4 Έγκριση τροποποίησης της αριθ. 38/2018 απόφασης Επιτροπής Προγραμματισμού ΠΚ, για σύναψη προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιφέρειας Κρήτης, Δήμου Χανίων και Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κρήτης (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ.) Α.Ε. Ο.Τ.Α. με τίτλο «ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2018-2020», ως προς τον ορισμό εκπροσώπων της Περιφέρειας Κρήτης στην Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 10 παρ. 1 της ανωτέρω Προγραμματικής Σύμβασης, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 229510/18-09-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων.

4.5 Έγκριση τροποποίησης αριθ. 22/2019 απόφασης Επιτροπής Προγραμματισμού ΠΚ, για σύναψη προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης που αφορά στην εφαρμογή ενός προγράμματος συνεργασίας μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιφέρειας Κρήτης, Δήμου Ηρακλείου και Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κρήτης (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ.) Α.Ε. Ο.Τ.Α. για την ενίσχυση της θεατρικής και λοιπής καλλιτεχνικής ανάπτυξης την τριετία 2018-2020, ως προς τον ορισμό εκπροσώπων της Περιφέρειας Κρήτης στην Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 9 παρ. 1 της ανωτέρω Προγραμματικής Σύμβασης, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 229512/18-09-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων.
– (εισηγητής των θεμάτων 4.2 έως 4.5 ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Χανίων κ. Καλογερής Νίκος).

0

Πόσο χρήσιμη ήταν αυτή η ανάρτηση;

Κάντε κλικ σε ένα αστέρι για να το αξιολογήσετε!

Μέση βαθμολογία 0 / 5. Πλήθος ψήφων 0

Δεν υπάρχουν ψήφοι μέχρι τώρα! Γίνετε ο πρώτος που θα αξιολογήσει αυτήν την ανάρτηση.