Στα 13,22 εκατ. ευρώ η de minimis ενίσχυση για ροδάκινα και νεκταρίνια


Reading time: 2 Minutes

Τελευταία ενημέρωση 6 Φεβρουαρίου 2019 by energinews (admin)

ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Tις διατάξεις:
α. Tου άρθρου 66 του Ν.4270/2014 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄143), όπως ισχύει,
β. Του Π.∆ 80/2016 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες (ΦΕΚ Α’ 145)
γ. Του Π.∆. 97/2017 (ΦΕΚ Α’ 138).
δ. Του Π.∆. 70/2015 (ΦΕΚ Α’ 114) περί ανασύστασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
ε. Του Π.∆. 88/2018 (ΦΕΚ Α΄ 160) «∆ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
2. α. Την αριθ. 1376/13948/07-02-2017 (ΦΕΚ Β’/395/10-02-2017) απόφαση του ΥΠ.Α.Α.&Τ. περί µεταβίβασης
δικαιώµατος υπογραφής «µε Εντολή Υπουργού», όπως τροποποιήθηκε από την αριθ. 8322/93254/07-09-2017 (ΦΕΚ
Β’/3202/12-09-2017) απόφαση του ΥΠ.Α.Α.&Τ. και ισχύει.
β. Την αριθ. 309/3313/12-1-2017 (ΦΕΚ Β’/57/18-1-2017) Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονοµικών, ∆ιοικητικής
Ανασυγκρότησης και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων περί µεταφοράς και ανακατανοµής αρµοδιοτήτων του άρθρου
69Γ του Ν. 4270/2014 στις υφιστάµενες οργανικές µονάδες της Γενικής ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων.
3. Το Π.∆. 54/2018 (ΦΕΚ Α΄/103/13-6-2018) «Ορισµός του περιεχοµένου και του χρόνου έναρξης της εφαρµογής του
Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης»
4. Την αριθ. 2/58493/∆ΠΓΚ/31-7-2018 (ΦΕΚ Β΄/3240/7-8-2018) απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών
«Οικονοµική και ∆ιοικητική Ταξινόµηση του Κρατικού Προϋπολογισµού» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Την αριθ. 2/9804/04-02-2019 απόφαση του Υπουργείου Οικονοµικών /Γενικό Λογιστήριο του Κράτους .
6. Το υπ’ αριθµ. 61/16886/28-01-2019 τεκµηριωµένο αίτηµα της Γενικής ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών περί της
αναγκαιότητας για “Οικονοµικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα σε νοµικά πρόσωπα και ειδικούς λογαριασµούς”
7. Το γεγονός ότι, το ποσό της δεσµευόµενης, µε την παρούσα, πίστωσης είναι εντός του εγκεκριµένου ποσοστού
διάθεσης.
Αποφασίζουµε
Εγκρίνουµε την δέσµευση πίστωσης ύψους ( 13.220.000,00 €) δέκα τρία εκατοµµύρια διακόσιες είκοσι χιλιάδες
Ευρώ για την πληρωµή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισµού εξόδων του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων, Ειδικός φορέας 1029 – 201. – 0000000 , Λογαριασµός 2390901002- οικ. έτους 2019 για την
“καταβολή ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας στον τοµέα της πρωτογενούς παραγωγής επιτραπέζιων ροδακίνων
νεκταρινιών και βιοµηχανικών ροδακίνων που επλήγησαν απο τις βροχοπτώσεις 27-28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 στις Περιφερειακές
Ενότητες Ηµαθίας ,Πέλλας ,Πιερίας Κοζάνης, Τρικάλων, Λάρισας ,Μαγνησίας, Καβάλας και Φλώρινας στα πλαίσια
εφαρµογής του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1408/2013 της Επιτροπής (ΕΕΛ 352,24.12.2013,σ.9).
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ:
(α) ότι η ανωτέρω δαπάνη δέκα τρία εκατοµµύρια διακόσιες
είκοσι χιλιάδες Ευρώ (13.220.000,00 €) είναι εντός του
διαθέσιµου ποσοστού της υπό Φορέα 1029, Ειδικό Φορέα 201. –
0000000 και Λογαριασµός 2390901002- πίστωσης και (β) η
συνδροµή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρ. 4 του Π.∆.
80/2016.
Καταχωρήθηκε µε α/α 15583 στο Βιβλίο Εγκρίσεων
και Εντολών Πληρωµής της Υπηρεσίας µας.
Υπόλοιπο προς ανάληψη: 0.0 €
Αθήνα 05 /02 /2019
Ο Γενικός ∆ιευθυντής Οικονοµικών Υπηρεσιών
∆.ΤΣΑΓΚΑΛΙ∆ΗΣ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ
Πίνακας Αποδεκτών:
Αποδέκτες προς ενέργεια:
1. Γενική ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών.
Αποδέκτες κοινοποίησης:
1. Γενική ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών
2. ∆ιεύθυνση Οικονοµικής ∆ιαχείρισης

πηγη:radiovereniki.gr

0

Πόσο χρήσιμη ήταν αυτή η ανάρτηση;

Κάντε κλικ σε ένα αστέρι για να το αξιολογήσετε!

Μέση βαθμολογία 0 / 5. Πλήθος ψήφων 0

Δεν υπάρχουν ψήφοι μέχρι τώρα! Γίνετε ο πρώτος που θα αξιολογήσει αυτήν την ανάρτηση.