Πρόσληψη 28 υδρονομέων για τις Δημοτικές Ενότητες Ιεράπετρας και Μακρύ Γιαλού

0
(0)

Τελευταία ενημέρωση 2 Απριλίου 2020 by energinews (admin)

Mε την αριθμ. 34/26-02-2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας, των οποίων η νομιμότητα ελέγχθηκε με την αριθμ. 2347/27-03-2020 απόφαση της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, καθορίστηκε η θερινή αρδευτική περίοδος από 01/04/2020 έως και 31/12/2020 και την πρόσληψη (28) είκοσι οχτώ υδρονομέων για τη Δημοτική Ενότητα Ιεράπετρας και την Δημοτική Ενότητα Μακρύ Γιαλού. Συγκεκριμένα:

Α) Δημοτική Ενότητα Ιεράπετρας.

      1.Τοπική Κοινότητα Αγίου Ιωάννη : Τρεις ( 3) Υδρονομείς με πλήρη απασχόληση (40 ώρες την εβδομάδα), ένας για κάθε αρδευτικό τομέα:

 • Αρδευτικός Τομέας Ορεινής περιοχής,
 • Αρδευτικός Τομέας Φέρμων και Αγιάς Φωτιάς,
 • Αρδευτικός Τομέας Κουτσουνάρι- Καθαράδες.
 1. Τοπική Κοινότητα Ανατολής : Δύο (2) Υδρονομείς με μερική απασχόληση (30 ώρες την εβδομάδα).
 • Ο πρώτος για τους αρδευτικούς τομείς: Δρυγιών, Περβόλια Ανατολής, Σοχόρες, Καρκάσα-Πλατανιάς και Κουτσογιάννη – Κολυμπαράς-Γούρνα.
 • Ο δεύτερος για τους αρδευτικούς τομείς: Καλογέρων και Σκίνου-Μπαμπακιάς Λάκκος και Ανδρωνάς.

     3.Τοπική Κοινότητα Γδοχίων: Ένας (1) Υδρονομέας με μερική απασχόληση (33 ώρες την εβδομάδα), για τον αρδευτικό τομέα Γδοχίων.

     4.Τοπική Κοινότητα Κάτω Χωριού: Δύο (2) Υδρονομείς με πλήρη απασχόληση (40 ώρες την εβδομάδα). Ένας για κάθε αρδευτικό τομέα:

 • Αρδευτικός Τομέας Κεφάλας ,
 • Αρδευτικός Τομέας Κεφαλοβρυσίου -Μεγάλης Βρύσης-Κλώρου-Κοκκινόνυχου.
 1. Τοπική Κοινότητα Μακρυλιάς: Ένας (1) Υδρονομέας με μερική απασχόληση ( 26 ώρες την εβδομάδα) για όλους τους αρδευτικούς Τομείς.
 • Αρδευτικός Τομέας Κεφαλοβρύσι και Σταυρακιώτη
 • Αρδευτικός Τομέας Κουτσουνάρι
 • Αρδευτικός Τομέας Πηγών Μαλαύρας
 1. Τοπική Κοινότητα Μαλλών: Τρείς (3) Υδρονομείς με μερική απασχόληση (26 ώρες την εβδομάδα έκαστος).
 • Ο πρώτος για τον αρδευτικό τομέα Ρετικού
 • Ο δεύτερος για τους αρδευτικούς τομείς Φλέγας – Λατζούρου – Βρυσιδίων και Πατέλας
 • Ο τρίτος για τους αρδευτικούς τομείς Κουτσουνάρας, Τεριών, Κεντρικής Βρύσης , Χαλαυρών, Πατέλας και Μέσονα – Κακοπέρατου.
 1. Τοπική Κοινότητα Μεσελέρων: Ένας (1) Υδρονομέας με μερική απασχόληση ( 26 ώρες την εβδομάδα)  για τους αρδευτικούς τομείς:
 • Αρδευτικός τομέας Μεσελέρων
 • Αρδευτικός τομέας Πάνω Κόρακα
 • Αρδευτικός τομέας Πρίνας.
 1. Τοπική Κοινότητα Μεταξοχωρίου: Ένας (1) Υδρονομέας με μερική απασχόληση (7 ώρες την εβδομάδα) για τον αρδευτικό τομέα Μεταξοχωρίου.

    9. Τοπική Κοινότητα Μουρνιών:  Ένας (1) Υδρονομέας  με πλήρη απασχόληση ( 40 ώρες την εβδομάδα) για τους   αρδευτικούς  τομείς : Μουρνιών και Άνω Σύμης.

 1. Τοπική Κοινότητα Μύθων: Ένας (1) Υδρονομέας με πλήρη απασχόληση (40 ώρες την εβδομάδα) για τον αρδευτικό τομέα Μύθων.
 2. Τοπική Κοινότητα Ρίζας: Ένας (1) Υδρονομέας με μερική απασχόληση (26 ώρες την εβδομάδα) για τον αρδευτικό τομέα Ρίζας.

    12.Τοπική Κοινότητα Χριστού:  Τρείς (3) Υδρονομείς με μερική απασχόληση:

 • Ο πρώτος για τους αρδευτικούς τομείς Σπηλιάρας, πηγής Αγίας Παρασκευής, πηγής Πλατανιάς   και Κάτω Σαρακίνας με μερική απασχόληση  (23 ώρες την εβδομάδα).
 • Ο δεύτερος για τους αρδευτικούς τομείς πηγής Μάνας και Γεωργαλούς με μερική απασχόληση (10 ώρες την εβδομάδα)
 • Ο τρίτος για τους αρδευτικούς τομείς πηγής Καρά Σελακάνου, πηγής Αγίου Ευσταθίου Σελακάνου, πηγής Κάτω Φλέγας Σελακάνου και πηγής Μαθοκοτσανών με μερική απασχόληση (10 ώρες την εβδομάδα).
 1. Οικισμός Σταυρού: Ένας (1) Υδρονομέας με μερική απασχόληση (4 ώρες την εβδομάδα) για τον αρδευτικό τομέα Σταυρού.

Β) Δημοτική Ενότητα Μακρύ Γιαλού:

 1. Τοπική Κοινότητα Σχινοκαψάλων : Ένας (1) Υδρονομέας για το χωριό και την παραλία με πλήρη απασχόληση (40 ώρες την εβδομάδα).
 2. Τοπική Κοινότητα Ορεινού: Δύο (2) Υδρονομείς για το χωριό και την παραλία με πλήρη απασχόληση (40 ώρες την εβδομάδα, έκαστος).
 3. Τοπική Κοινότητα Σταυροχωρίου : Δύο (2) Υδρονομείς.
 • Ο πρώτος για τον αρδευτικό τομέα Αρκαλές-Πέρα Μερά με πλήρη απασχόληση (40 ώρες την εβδομάδα).
 • Ο δεύτερος για τον αρδευτικό τομέα Πέρα Βρύση-Πετράς με μερική απασχόληση (20 ώρες την εβδομάδα).
 1. Τοπική Κοινότητα Αγίου Στεφάνου : Δύο (2) Υδρονομείς .
 • Ο πρώτος για τον αρδευτικό τομέα του χωριού με μερική απασχόληση (20 ώρες την εβδομάδα).
 • Ο δεύτερος για τον αρδευτικό τομέα Μακρύ Γιαλού (παραλία) με πλήρη  απασχόληση (40 ώρες την εβδομάδα).

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν τα απαραίτητα :

Α) Να είναι μόνιμοι κάτοικοι της Τοπικής Κοινότητας ή εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους  της  Τοπικής Κοινότητας ,για την οποία υποβάλλουν την αίτηση.

Β) Να μην έχουν οφειλές σε τέλη άρδευσης.

Γ) Να έχουν συμπληρώσει το 23ο και να μην έχουν υπερβεί το 60ο έτος της ηλικίας τους. (Κατ΄εξαίρεση δύναται να εκλεγεί και  υποψήφιος μέχρι  65ο ετών κατόπιν όμως  ειδικώς αιτιολογημένης απόφασης). Η σχετική αίτηση με τα προβλεπόμενα από το άρθρο 6 του από 28-3/15-4-57 Β.Δ. σχετικά δικαιολογητικά θα κατατίθενται στο Δήμο Ιεράπετρας από την τοιχοκόλληση της παρούσης συγκεκριμένα από  03/04/2019 έως και 10/04/2019.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

1.Φωτοαντίγραφο Ταυτότητας

2.Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

3.Υπεύθυνη Δήλωση ότι γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση

4.Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας ή βεβαίωση ότι είναι εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους  της  Τοπικής Κοινότητας.

5.Βεβαίωση μη οφειλών τελών άρδευσης.

Δεν θα προσληφθούν υδρονομείς οι οποίοι στο παρελθόν εξετέλεσαν πλημμελώς τα καθήκοντα τους.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας του Δήμου Ιεράπετρας  τηλ. 28423-40362-363  καθώς και στις κατά τόπους αρμόδιες Τοπικές Κοινότητες.

Η  παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευθεί  στην εφημερίδα Ανατολή, στην Ιστοσελίδα του Δήμου Ιεράπετρας, στις αντίστοιχες Τοπικές Κοινότητες και στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου.

Με Εντολή Δημάρχου
Η Αντιδήμαρχος Ιεράπετρας
Χρυσούλα Χατζημαρκάκη

Πηγη:radiolasithi.gr

0

Πόσο χρήσιμη ήταν αυτή η ανάρτηση;

Κάντε κλικ σε ένα αστέρι για να το αξιολογήσετε!

Μέση βαθμολογία 0 / 5. Πλήθος ψήφων 0

Δεν υπάρχουν ψήφοι μέχρι τώρα! Γίνετε ο πρώτος που θα αξιολογήσει αυτήν την ανάρτηση.