ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΑΠΟ ΤΗ ΧΑΡΑ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Τελευταία ενημέρωση 18 Δεκεμβρίου 2020 by manos (seo)-admin

Α. Οργάνωση – Διακυβέρνηση ΕΕΚ

Η λειτουργία Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και Σύνδεσης με την Απασχόληση είναι απόλυτα αναγκαία.

Για την οργάνωση αυτού του συστήματος πρέπει να ληφθούν υπόψη η δομή του Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α. του Ν.3191/2003 και το σύστημα διακυβέρνησης της Διά Βίου Μάθησης του Ν. 3879/2010.

Βασική παράμετρος αυτού του συστήματος πρέπει να είναι η διασύνδεση επαγγελματικής εκπαίδευσης, αρχικής και συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, επαγγελματικού προσανατολισμού και συμβουλευτικής.

Στο πλαίσιο αυτού του συστήματος προτείνονται τα ακόλουθα:

Ø Η σύσταση και λειτουργία Κεντρικού Πολιτικού Οργάνου για την ΕΕΚ με τη συμμετοχή παραγωγικών υπουργείων, κοινωνικών εταίρων και περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης. Το όργανο αυτό θα διαμορφώνει την εθνική πολιτική για την ΕΕΚ.

Ø Η σύσταση και λειτουργία Κλαδικών/Τομεακών Συμβουλίων Ικανοτήτων τα οποία θα μεταφέρουν τα νέα δεδομένα σε σημαντικούς κλάδους επαγγελμάτων στο κεντρικό πολιτικό όργανο, για τη λήψη των αναγκαίων αποφάσεων αναφορικά με δομέςτομείςειδικότητες και προγράμματα σπουδών. Τα συμβούλια αυτά μπορούν να λειτουργούν σε κεντρικό ή και περιφερειακό επίπεδο.

Ø Η συνέχιση λειτουργίας και ενίσχυση των Περιφερειακών Επιτροπών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στις αιρετές περιφέρειες με συμμετοχή του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εκπροσώπων των κοινωνικών εταίρων, των επιμελητηρίων και των λοιπών φορέων της οικονομίας της περιφέρειας, εκπροσώπων των εκπαιδευτικών της ΕΕΚ και εκπροσώπων των δήμων της περιφέρειας. Οι επιτροπές αυτές θα διαμορφώνουν το περιφερειακό πρόγραμμα ΕΕΚ, θα εισηγούνται τη λειτουργία τομέων και ειδικοτήτων στις δομές της ΕΕΚ της περιφέρειας καθώς και την εφαρμογή εξειδικευμένων εκπαιδευτικών δράσεων με βάση τις τοπικές ανάγκες.

Ø Η εκπόνηση και διαρκής επικαιροποίηση του Εθνικού Προγράμματος Διά Βίου Μάθησης, όπως ορίζεται στο Ν. 3879/2010, το οποίο θα περιλαμβάνει όλες τις δράσεις εφαρμογής της δημόσιας πολιτικής διά βίου μάθησης που χρηματοδοτούνται από δημόσιους πόρους, εθνικούς ή ευρωπαϊκούς

Β. Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Μονάδων ΕΕΚ

Η ύπαρξη οργανωμένων και αξιόπιστων δομών παροχής επαγγελματικής εκπαίδευσης είναι απόλυτα αναγκαία στο σημερινό πολυπαραγοντικό και διαρκώς εξελισσόμενο εργασιακό και κοινωνικό περιβάλλον.

Προτείνουμε τα ακόλουθα:

Ø Θεσμοθέτηση Εκπαιδευτικών Οργανισμών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισηςστους οποίους θα ενσωματωθούν οργανικά οι υφιστάμενες και οι νέες μονάδες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΠΑΛ, ΙΕΚ, Εργαστηριακά Κέντρα, κ.λπ.)

Αυτοί οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί μπορούν να αποτελέσουν ισχυρά σημεία αναφοράς στις τοπικές κοινωνίες αλλά και ευρύτερα (brand names) με πολλές δυνατότητες ανάπτυξης της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης τόσο μέσα από τη συγκέντρωση δυνάμεων όσο και μέσα από τη διασύνδεση με τις τοπικές παραγωγικές μονάδες. Στις περιπτώσεις των νησιωτικών και παραμεθόριων περιοχών που οι συνθήκες δεν επιτρέπουν τη λειτουργία εκπαιδευτικού οργανισμού μπορούν να εφαρμοστούν πρακτικές διασύνδεσης των εκπαιδευτικών μονάδων με Οργανισμούς Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με αξιοποίηση των ψηφιακών δυνατοτήτων.

Ø Η λειτουργία οργανωμένων μονάδων επαγγελματικής εκπαίδευσης που να αποδίδουν τίτλους σπουδών του επιπέδου 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων. Εκπαιδευτικές μονάδες με εκπαιδευτικό προσωπικό, με οργανωμένα εργαστήρια και με ερευνητικές δράσεις. Αυτά τα εκπαιδευτικά ιδρύματα θα λειτουργούν ως Ανώτερες Σχολές του εκπαιδευτικού μας συστήματος.

Ø Η ενίσχυση και ουσιαστική αναβάθμιση του βασικού πυλώνα της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης που είναι το Επαγγελματικό Λύκειο.

Η μεταρρύθμιση αυτή αποτελεί σήμερα απόλυτη αναγκαιότητα. Ο επαναπροσδιορισμός των Τομέων και Ειδικοτήτων που λειτουργούν στα ΕΠΑΛ είναι το πρώτο σημαντικό βήμα. Οι Τομείς και Ειδικότητες πρέπει να συνδεθούν με το παραγωγικό πρότυπο της χώρας, παράγοντας ανθρώπινο δυναμικό με αναβαθμισμένα επαγγελματικά προσόντα στους πιο σημαντικούς και καινοτόμους τομείς της οικονομίας μας. Τα ΕΠΑΛ πρέπει να αποκτήσουν σύγχρονα προγράμματα σπουδών βασισμένα σε σύγχρονα επικαιροποιημένα επαγγελματικά περιγράμματα, που να λαμβάνουν υπόψη όλες τις γνώσειςικανότητες και δεξιότητες που απαιτούνται σήμερα και θα απαιτηθούν στο άμεσο μέλλον για την άσκηση των αντίστοιχων επαγγελματικών δραστηριοτήτων.

Ø Λειτουργία Πειραματικών Εκπαιδευτικών Μονάδων σε όλα τα επίπεδα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Οι πειραματικές μονάδες επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης μπορούν να συνεισφέρουν ουσιαστικά στο εκπαιδευτικό σύστημα τόσο σε ερευνητικό και επιμορφωτικό επίπεδο όσο και στην πειραματική εφαρμογή και διάχυση καλών εκπαιδευτικών πρακτικών. Οι μονάδες αυτές μπορούν να λειτουργήσουν ως κυψέλες καινοτομίας μέσω της πειραματικής εφαρμογής νέων προγραμμάτων σπουδών της σύνδεσης με άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα καθώς και της σύνδεσης με επιχειρήσεις στους ανάλογους θεματικούς τομείς.

Ø Η ανάπτυξη και λειτουργία Συστήματος Μαθητείας το οποίο θα λειτουργεί με το δυικό σύστημα και θα περιλαμβάνει όλους τους φορείς και τα προγράμματα μαθητείας κυρίως στα επίπεδα 3, 4 και 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων.

Η λειτουργία του Συστήματος θα συμβάλει αποφασιστικά στον αποτελεσματικό σχεδιασμό και συντονισμό όλων των μορφών μαθητείας, των φορέων υλοποίησης αλλά και των παρεχόμενων προγραμμάτων. Στους αποφοίτους των προγραμμάτων μαθητείας πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα της οριζόντιας και κάθετης κινητικότητας προς τα υποσυστήματα της ΕΕΚ αλλά και η δυνατότητα συνέχισης των σπουδών τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μετά την ολοκλήρωση ενός κύκλου προετοιμασίας στον οποίο θα λαμβάνουν όλες τις απαιτούμενες γνώσεις για την συνέχιση των σπουδών τους.

Ø Η ίδρυση και λειτουργία Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης της Μαθητείας οι οποίοι θα λειτουργούν ως ενδιάμεσοι φορείς μεταξύ των εκπαιδευτικών δομών και των επιχειρήσεων. Οι δομές αυτές θα υποστηρίζουν τη διαδικασία υλοποίησης της μαθητείας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο πλαίσιο ποιότητας, αναλαμβάνοντας το διοικητικό/διαχειριστικό φορτίο υλοποίησής της (το σύνολο ή μέρος αυτού) με αντίστοιχη ελάφρυνση, αλλά και την ευθύνη ενημέρωσης/προσέλκυσης νέων επιχειρήσεων και προετοιμασίας τους για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα της μαθητείας.

Ø Η εισαγωγή του θεσμού της αμειβόμενης Πρακτικής Άσκησης στις μονάδες παροχής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου 3, 4 και 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων με τα εξής χαρακτηριστικά: κυμαινόμενης διάρκειας ανάλογα με την ειδικότητα και το πρόγραμμα σπουδών, με μαθησιακά αποτελέσματα, αξιολόγηση και απόδοση πιστωτικών μονάδων όπου αυτό είναι εφικτό και προσδιορισμός των πόρων και των πηγών χρηματοδότησης.

Ø Η αναβάθμιση του θεσμικού πλαισίου και της λειτουργίας των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) τα οποία λειτουργώντας συμπληρωματικά στις βασικές δομές επαγγελματικής εκπαίδευσης, μπορούν να προσφέρουν:

· ποιοτικά προγράμματα επανακατάρτισης για αλλαγή ειδικότητας σε ενήλικες οι οποίοι τα έχουν απόλυτη ανάγκη για επανένταξη στην αγορά εργασίας καθώς και σε όσους επιθυμούν αλλαγή επαγγέλματος για βελτίωση των εργασιακών τους συνθηκών.

· προγράμματα εξειδικεύσεων σε συνέχεια βασικών επαγγελματικών ειδικοτήτων που έχουν ολοκληρωθεί στο πλαίσιο λειτουργίας της επαγγελματικής εκπαίδευσης και

· προγράμματα αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης για τον ενήλικο πληθυσμό που έχει ολοκληρώσει μια εκπαιδευτική διαδρομή γενικής εκπαίδευσης (δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας) και δεν έχει λάβει την κατάρτιση που απαιτείται για την άσκηση ενός επαγγέλματος στο οποίο θέλει να απασχοληθεί.

Ø Η λειτουργία Γραφείων Διασύνδεσης στους Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης τα οποία θα αποτελούν το συνδετικό κρίκο μεταξύ του χώρου της ΕΕΚ και του χώρου της αγοράς εργασίας. Ο σκοπός του Γραφείου Διασύνδεσης θα στοχεύει στην παροχή υπηρεσιών στους εκπαιδευόμενους και στους απόφοιτους όλων των δομών ΕΕΚ του Εκπαιδευτικού Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης συμβάλλοντας στο σχεδιασμό της εκπαιδευτικής και επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας.

Ø Η ενίσχυση του ρόλου του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού στο Γυμνάσιο και η ανάπτυξη συστήματος αξιολόγησης των χαρακτηριστικών των μαθητών για τον προσδιορισμό των κλίσεων και των ιδιαίτερων δεξιοτήτων τους. Παράλληλα εξίσου σημαντική είναι η ανάπτυξη μιας διαδικασίας συμβουλευτικής υποστήριξης στη Γ’ Γυμνασίου για τους μαθητές και τους γονείς τους με στόχο την επιλογή του κατάλληλου τύπου Σχολείου για τη συνέχεια των σπουδών τους.

Ø Η διαπερατότητα όλων των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση μέχρι την τριτοβάθμιαΗ δυνατότητα των εκπαιδευομένων να κινούνται εύκολα μεταξύ των διαφορετικών τύπων εκπαίδευσης (γενική, επαγγελματική, πανεπιστημιακή) και των διαφόρων επιπέδων εκπαίδευσης είναι κεντρικής σπουδαιότητας. Η κινητικότητα αυτή προϋποθέτει τη διαπερατότητα των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, η οποία είναι και προϋπόθεση για τη σύνδεση της μάθησης που αποκτάται στις εκπαιδευτικές μονάδες του τυπικού και μη τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος με αυτή που αποκτάται μετά από στην εργασία και κάθε μορφής διά βίου μάθησης μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης. Στη Φινλανδία το εκπαιδευτικό σύστημα της οποίας χαρακτηρίζεται από υψηλή διαπερατότητα ισχύει η αρχή «κάθε άτομο κάθε ηλικίας μπορεί να ανέλθει στην επόμενη εκπαιδευτική βαθμίδα».

Ø Η διαμόρφωση ενός ενιαίου πλαισίου αδειοδότησης και λειτουργίας των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) τα οποία θα παρέχουν συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση, γενική εκπαίδευση ενηλίκων και υπηρεσίες συμβουλευτικής. Το πλαίσιο πρέπει να έχει μια κλιμάκωση που να επιτρέπει την αδειοδότηση και λειτουργία και των μικρών και μικρομεσαίων μονάδων. Στόχος είναι η διασφάλιση ενός ελάχιστου πλαισίου ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών τους και η διασφάλιση της ασφάλειας των κτιριακών υποδομών στις οποίες παρέχονται οι εκπαιδευτικές υπηρεσίες. Για τη συμμετοχή αυτών των φορέων σε προγράμματα που χρηματοδοτούνται από δημόσιους και ευρωπαϊκούς πόρους πρέπει να ορισθεί ένα πλαίσιο ποιότητας το οποίο πρέπει να έχουν όλοι οι συμμετέχοντες φορείς.

Ø Η θεσμοθέτηση ενός Ολοκληρωμένου Πλαισίου Ποιότητας για την ΕΕΚ που να καλύπτει το σύνολο των χαρακτηριστικών της.

Ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο ποιότητας της ΕΕΚ θα πρέπει να είναι προσανατολισμένο και στους τρεις άξονες που διασφαλίζουν την ποιότητα και συγκεκριμένα: στον άξονα των εισροών, στον άξονα των διαδικασιών και στον άξονα των εκροών του συστήματος της ΕΕΚ. Η Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ΑΔΙΠΠΔΕ) μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη διασφάλιση ποιότητας στην ΕΕΚ με την επέκταση του ρόλου της σε όλο το φάσμα των εκπαιδευτικών μονάδων της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και με τη δρομολόγηση βελτιωτικών παρεμβάσεων με βάση την αποκτηθείσα εμπειρία.

Ø Είναι απαραίτητο να αναπτυχθούν νέα Προγράμματα Σπουδών για την ΕΕΚ ή να αναθεωρηθούν/ επικαιροποιηθούν τα υφιστάμενα, αξιοποιώντας τις πληροφορίες που παρέχει ο Μηχανισμός Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας σχετικά με το δυναμισμό και τις τάσεις στην απασχόληση, την ανεργία, την επιχειρηματικότητα και τις δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού. Στη δομή τους πρέπει να περιλαμβάνονται σαφείς μαθησιακοί στόχοι, που ανταποκρίνονται σε γνώσειςδεξιότητες και ικανότητες, για τη θέση εργασίας (επάγγελμα) και τον κλάδο που αυτή αναφέρεται. Στα νέα προγράμματα σπουδών της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης πρέπει να ενσωματωθούν θεματικές ενότητες καθώς και εκπαιδευτικές μέθοδοι και τεχνικές που προωθούν την ανάπτυξη των γνώσεων και δεξιοτήτων STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics), την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων και την ανάπτυξη των απαραίτητων οριζόντιων (γνωσιακών) δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού.

Ø Η θεσμοθέτηση του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων

και η αντιστοίχιση εκτός των τίτλων του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος και προσόντων μη τυπικής και άτυπης μάθησης στα επίπεδά του προκειμένου να διασφαλιστεί η δυνατότητα κατάταξης/καταχώρισης του συνόλου των προσόντων από ολόκληρο το φάσμα των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης με την προοπτική της Δια Βίου Μάθησης και για όλα τα επίπεδα και είδη μάθησης.

Ø Η διαμόρφωση και θεσμοθέτηση του συστήματος επικύρωσης γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που αποκτώνται μέσω της μη τυπικής και άτυπης μάθησης. Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θα πρέπει να ολοκληρώσει και να προτείνει τη θεσμοθέτηση του συστήματος επικύρωσης γνώσεωνδεξιοτήτων και ικανοτήτων που αποκτώνται μέσω της μη τυπικής και άτυπης μάθησης. Οι πολίτες θα πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους ένα ευρύ φάσμα επιλογών για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους, οι οποίες προκειμένου να αξιοποιηθούν θα πρέπει, ανεξαρτήτως της διαδρομής απόκτησής τους, να μπορούν να αξιολογηθούν, να επικυρωθούν και να οδηγούν στην απόκτηση προσόντων.

ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΚΕ Κ.Ο. ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ PALANTIR

Ερώτηση και ΑΚΕ Κ.Ο. Κινήματος Αλλαγής προς τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Κ. Πιερρακάκη με θέμα «Πλαίσιο συνεργασίας του Ελληνικού Δημοσίου με την εταιρεία PALANTIR TECHNOLOGIES»

—–

Προς

τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης

κ. Κυριάκο Πιερρακάκη

ΕΡΩΤΗΣΗ & ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

Θέμα: Πλαίσιο συνεργασίας Ελληνικού Δημοσίου με την εταιρεία «PALANTIR TECHNOLOGIES»

Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα του Τύπου, η Ελληνική Κυβέρνηση φέρεται να έχει συνάψει εκτενή συνεργασία με την αμερικανική εταιρεία τεχνολογίας Palantir Technologies, με αντικείμενο την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19, μέσω της διαχείρισης δεδομένων και της λειτουργίας ενός κέντρου ελέγχου της πανδημίας. Η σύμβαση μάλιστα φέρεται να έχει καταρτισθεί σχεδόν από τις αρχές της πανδημίας, γνωστοποιήθηκε, ωστόσο, από την ίδια την εταιρεία μόλις στις 07.12.2020 μέσω σχετικής επιχειρηματικής ανακοίνωσης.

Παρά την προφανή σοβαρότητα της συνεργασίας και τη σημασία αυτής για τη διαχείριση ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (βιομετρικά δεδομένα, δεδομένα υγείας κ.α.), η σύμβαση και τα λοιπά κείμενα της συμφωνίας ουδέποτε δημοσιεύθηκαν στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ ή στο σύστημα δημοσίων συμβάσεων ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, ούτε τέθηκαν ποτέ υπ’ όψη της Βουλής και της Κοινωνίας.

Όπως είναι προφανές, εάν αποδειχθούν αληθείς οι ως άνω ειδήσεις, προκύπτει μείζον ζήτημα διαφάνειας και λογοδοσίας της δράσης της Κυβέρνησης και μάλιστα σε σχέση με τη συλλογή, επεξεργασία και διαχείριση δεδομένων σχετικών με την πορεία της πανδημίας στην Ελλάδα και τη διαβίβαση αυτών σε εταιρείες και φορείς του εξωτερικού.

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάσθε κ. Υπουργέ:

  1. Κατά πόσον ευσταθούν τα ως άνω δημοσιεύματα του Τύπου; Έχει συνάψει η Ελληνική Κυβέρνηση συγκεκριμένη σύμβαση ή άλλο πλαίσιο συνεργασίας με την εταιρεία τεχνολογίας «PALANTIR TECHNOLOGIES» και αν ναι με ποιο αντικείμενο και με ποια διάρκεια;
  2. Τι είδους δεδομένα και πληροφορίες συλλέγει η εταιρεία και με ποιο τρόπο ώστε να καταλήγει σε προτάσεις για την πορεία της πανδημίας προς την Ελληνική Κυβέρνηση;
  3. Εξασφαλίζεται η μη αποθήκευση και η μη χρήση των δεδομένων που συλλέγονται από την εταιρεία για άλλους σκοπούς;

Επιπρόσθετα, καλείσθε κ. Υπουργέ να καταθέσετε άμεσα στη Βουλή, προς ενημέρωσή της, το πλήρες κείμενο της συμβάσεως του Ελληνικού Δημοσίου με την εταιρεία «PALANTIR TECHNOLOGIES», αναφορικά με τη λειτουργία κέντρου ελέγχου και εν γένει διαχείρισης της πανδημίας.

Οι ερωτώντες και αιτούντες βουλευτές

Ιλχάν Αχμέτ

Γιώργος Αρβανιτίδης

Χρήστος Γκόκας

Χάρης Καστανίδης

Βασίλης Κεγκέρογλου

Ανδρέας Λοβέρδος

Γιώργος Μουλκιώτης

Μπαράν Μπουρχάν

Δημήτρης Μπιάγκης

Γιώργος Παπανδρέου

Ανδρέας Πουλάς

Γιώργος Φραγγίδης

ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΣΤΗ Β΄ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

Δήλωση Νάντιας Γιαννακοπούλου, Κοινοβουλευτικά υπεύθυνης για τη Δικαιοσύνη και Χρήστου Κακλαμάνη Τομεάρχη Δικαιοσύνης Κινήματος Αλλαγής

Οι δικηγόροι είναι από τους πρώτους κλάδους που επλήγησαν από τις συνέπειες της πανδημίας, τόσο κατά το πρώτο, όσο και κατά το δεύτερο κύμα της, ενώ αναλογικά έχουν λάβει μικρότερη στήριξη σε σχέση με άλλες επαγγελματικές ομάδες. Πολλοί μαχόμενοι δικηγόροι βρίσκονται πια στα όρια των αντοχών τους να καλύψουν ακόμη και βασικές βιοτικές τους ανάγκες, ενώ οι νέοι και οι ασκούμενοι δικηγόροι δεν εντάσσονται σε καμία οικονομική ενίσχυση αυτή τη στιγμή, παρ’ όλο που είναι πλήρως εξαρτώμενοι από τα δικηγορικά γραφεία στα οποία εργάζονται.

Αυτή την κρίσιμη ώρα τασσόμαστε με τα αιτήματα και τις προτάσεις του δικηγορικού κόσμου της χώρας και των θεσμικών τους οργάνων εκπροσώπησης, που αρθρώνουν κραυγή αγωνίας και έντονης διαμαρτυρίας για τη συνεχιζόμενη απουσία ουσιαστικής και αποτελεσματικής στήριξης του κλάδου, όπως συμβαίνει με τις υπόλοιπες πληττόμενες επαγγελματικές κατηγορίες, των οποίων η δραστηριότητα έχει ανασταλεί.

Η Κυβέρνηση πρέπει να αναλάβει πάρει τις ευθύνες της και να θεσμοθετήσει μέτρα στήριξης χωρίς άλλη καθυστέρηση. Θα πρέπει άμεσα να χορηγηθεί επίδομα ειδικού σκοπού για τον μήνα Δεκέμβριο και για όσο χρονικό διάστημα συνεχίζεται η αναστολή λειτουργίας των δικαστηρίων, να ανασταλούν οι τρέχουσες φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις ή (κατ’ επιλογήν) να προβλεφθεί η μείωση κατά 25% του οφειλόμενου ποσού σε περίπτωση εμπρόθεσμης καταβολής των τρεχουσών υποχρεώσεων και να διευκολυνθεί η ένταξη των δικηγόρων στην οικονομική ενίσχυση μέσω της Επιστρεπτέας Προκαταβολής 5, η οποία πρέπει να γίνει με βάση τη μείωση του εισοδήματός τους αποκλειστικά και μόνο κατά τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020. Επιπλέον, η Κυβέρνηση θα πρέπει να προχωρήσει στην αναστολή του τέλους επιτηδεύματος και της προκαταβολής φόρου για την χρονιά που διανύουμε, κατά την οποία τα εισοδήματα των δικηγόρων υπέστησαν κάθετη μείωση από 40% έως και 95% κατά τους μήνες της αναστολής, όπως αποδεικνύεται από τα επίσημα στοιχεία των γραμματίων προείσπραξης των Δικηγορικών Συλλόγων.

M΄ αυτό το σκεπτικό και τις προτάσεις καταθέτουμε ερώτηση στην Βουλή και αναμένουμε τις απαντήσεις και τις δεσμεύσεις της Κυβέρνησης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΜΕΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ανακοίνωση Τομέα Συνταξιούχων Κινήματος Αλλαγής

Την ώρα που καταρρέει ο μύθος την πολυδιαφημισμένης ηλεκτρονική σύνταξης, η κυβέρνηση ρίχνει στον Καιάδα χιλιάδες συνταξιούχους.

Πάνω από ένα χρόνο ο Τομέας Συνταξιούχων και το Κίνημα Αλλαγής καλούσαμε την κυβέρνηση να ασχοληθεί σοβαρά με την έκδοση των εκκρεμών συντάξεων. Επισημαίνουμε ότι η Κυβέρνηση της Ν.Δ. παρέλαβε από τους ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ 125.000 εκκρεμείς κύριες συντάξεις και σε ενάμιση χρόνο της έφθασε σε 175.000. Αν δε σε αυτές προστεθούν οι 120.000 εκκρεμείς επικουρικές και τα 60.000 εφάπαξ οι εκκρεμότητες ξεπερνούν τις 350.000 δημιουργώντας έντονο κοινωνικό πρόβλημα επιβίωσης σε χιλιάδες συνταξιούχους και στις οικογένειές του.

Πάνω από ένα χρόνο το Κίνημα Αλλαγής γνωρίζοντας ότι οι αλαζονικά εκφερόμενες δεσμεύσεις της κυβέρνησης για άμεση ψηφιακή απόδοση της σύνταξης ήταν μύθος και όνειρο θερινής νυκτός, προτείναμε να δοθεί η δυνατότητα αξιοποίησης και εμπειρίας συνταξιούχων των ασφαλιστικών ταμείων να ασχοληθούν στην εκκαθάριση των συντάξεων για περιορισμένο χρόνο.

Η κυβέρνηση έρχεται μετά από ένα χρόνο και μετά την κατάρρευση του μύθου της ψηφιακής σύνταξης με διάταξη σε νόμο που χθες κατατέθηκε στη Βουλή, υιοθετεί την πρόταση του Κινήματος Αλλαγής.

Καλοδεχούμενη αν και καθυστερημένα η νομοθετική πρωτοβουλία.

Τι αποδεικνύουν οι εξελίξεις; Καταρχάς την υπεύθυνη, γόνιμη και ουσιαστική αντιπολίτευση που ασκεί το Κίνημα Αλλαγής, αλλά παράλληλα και την αποτυχία της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει το πρόβλημα των εκκρεμών συντάξεων, καθώς και τις κούφιες διακηρύξεις του Υπουργού Εργασίας.

Καλωσορίζουμε την κυβέρνηση στη δραματική πραγματικότητα, που η ανικανότητά της έχει δημιουργήσει.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟΣΚΟΠΙΚΟ ΠΡΟΒΑΔΙΣΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟ “ΕΜΒΟΛΙΟ” ΓΙΑ ΤΑ ΛΟΥΚΕΤΑ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ, ΚΥΡΙΟΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ;

Είναι το δημοσκοπικό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας το ‘’εμβόλιο’’ για τα λουκέτα που έρχονται, κύριοι της κυβέρνησης;

Μια πρωτότυπη προσέγγιση από τον Υπουργό Ανάπτυξης στην ερώτηση του Μιχάλη Κατρίνη για την ασφυξία στην αγορά

“Οι μικρομεσαίοι δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα όπως υποστηρίζει το Κίνημα Αλλαγής και αυτό προκύπτει από στις δημοσκοπήσεις στις οποίες προηγείται η Νέα Δημοκρατία’’ ήταν η απάντηση του κ. Γεωργιάδη στα ερωτήματα που του έθεσε ο τομεάρχης Ανάπτυξης του Κινήματος Αλλαγής Μιχάλης Κατρίνης σχετικά με την τραγική κατάσταση στην αγορά και το δύσκολο 2021, όπως περιγράφεται στον προϋπολογισμό που ψήφισε η κυβέρνηση και που περιλαμβάνουν:

  • Την έλλειψη ρευστότητας στην αγορά (0 ευρώ το 2021 από τα εργαλεία ρευστότητας των τραπεζών)
  • Τις συσσωρευμένες υποχρεώσεις από τη δεκαετή κρίση. τα δύο lockdown και το ξεπάγωμα τραπεζικών δανείων
  • Την έλλειψη μέτρων ανακούφισης για τους εμπόρους 2021 (κανονικά η καταβολή προκαταβολής φόρου, καμία αναστολή υποχρεώσεων, καμία απαλλαγή από δημοτικά τέλη)
  • Τα έσοδα 9,35 δις ευρώ που προσδοκά να εισπράξει η κυβέρνηση το πρώτο δίμηνο του 2021, με την αγορά κλειστή!

Ο Ηλείος βουλευτής ρώτησε τον κ. Γεωργιάδη αν προτίθεται να ενεργοποιήσει το 2021 νέα προγράμματα ενίσχυσης μέσω των Περιφερειών, τα οποία θα είναι στοχευμένα στις μικρές επιχειρήσεις και τους αυτοαπασχολούμενους, χωρίς να λάβει καμία απάντηση.

Ο κ. Κατρίνης επέμεινε στο ερώτημά του για ενεργοποίηση εργαλείων ρευστότητας για τις πολύ μικρές και τις νέες επιχειρήσεις, μέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας, λαμβάνοντας τη δέσμευση του υπουργού Ανάπτυξης ότι θα δημιουργηθεί ένα νέο πρόγραμμα 400 εκατ. ευρώ αποκλειστικά για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις με δανειοδοτήσεις ως 50.000 ευρώ ανά επιχείρηση. Ήταν και το μόνο ερώτημα στο οποίο απάντησε ο κ. Γεωργιάδης, στα 13 λεπτά της τοποθέτησής του.

Ο Μιχάλης Κατρίνης στηλίτευσε τη στρατηγική των τραπεζών, οι οποίες ενώ έχουν αντλήσει 40 δις (με αρνητικό επιτόκιο 0,3!) από την ΕΚΤ και έχουν αυξήσει τις καταθέσεις τους κατά 14,5 δις ευρώ μέσα στο 2021, δε διοχετεύουν τη ρευστότητα στην πραγματική οικονομία.

Επικαλέστηκε την ομιλία του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος στη χθεσινή εκδήλωση του ΙΟΒΕ, όπου ο ίδιος ο κ. Στουρνάρας μιλάει για πρωτοφανή ρευστότητα στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα, ένα πολύ-πολύ μικρό μέρος της οποίας καταλήγει στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας, αφού η πιστωτική επέκταση είναι λίγο πάνω από το μηδέν!

Ο τομεάρχης Ανάπτυξης του Κινήματος Αλλαγής ρώτησε τον Άδωνι Γεωργιάδη αν επιμένει να υποστηρίζει τα αυστηρά τραπεζικά κριτήρια χορήγησης των τραπεζικών δανείων (με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου), χωρίς να λάβει, και πάλι, καμία απάντηση.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης υπεραμύνθηκε της επιλογής του click-away, μιλώντας για ανέλπιστη επιτυχία κόντρα στις εκτιμήσεις όλων των επαγγελματικών φορέων, για τους οποίους εκτίμησε ότι κινδυνολογούν. Στις αιτιάσεις του Μιχάλη Κατρίνη για σοβαρά προβλήματα στον εμπορικό κόσμο και ανεπαρκή μέτρα στήριξης από την κυβέρνηση, ο κ. Γεωργιάδης υποστήριξε ότι δεν υπάρχει αυτό το κλίμα στην αγορά αφού στις δημοσκοπήσεις η Νέα Δημοκρατία προηγείται καθαρά…

Ε. ΛΙΑΚΟΥΛΗ: ΑΠΟΚΑΛΥΦΘΗΚΕ ΤΟ ΦΑΥΛΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ κ. ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΥ, ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΕΠ

Απώλεσε την ψυχραιμία του ο κ Θεοδωρικάκος σήμερα στη Βουλή, στη συζήτηση για την τροποποίηση του «Νόμου Πεπονή».

Επιχείρησε να εμφανίσει αυτή τη συγκλονιστική και εμβληματική πολιτική μεταρρύθμιση του ΠΑΣΟΚ, που άλλαξε ριζικά τη δημόσια διοίκηση, ως αντικείμενο μιας νέας, δήθεν δικής του μεταρρύθμισης, με σκοπό να «κλέψει» λίγη από τη λάμψη του αείμνηστου Αναστάσιου Πεπονή και της μεγάλης δημοκρατικής παράταξης, που εμπνεύστηκε, τόλμησε και υλοποίησε, αυτή την κομβικής σημασίας, αλλαγή.

Όταν απέτυχε, καθώς αποκαλύψαμε τους ψευδεπίγραφους τίτλους και τις πολιτικές προσποιήσεις του, έχασε την ψυχραιμία του και επιτέθηκε στο Κίνημα Αλλαγής.

Καλοδεχούμενα τα πυρά του , καθώς είναι…άσφαιρα!

Διότι, ο νόμος του ΠΑΣΟΚ, «ο νόμος Πεπονή» έχει καταγραφεί στην Ιστορία, αλλά και στη συνείδηση κάθε πολίτη και όσο κι αν προσπαθήσει ο κ Θεοδωρικάκος, όσο κι αν διαγκωνιστεί, δεν μπορεί να μπει στο «κάδρο» των μεταρρυθμιστών.

Ο νόμος Πεπονή ήταν το 1994, ένα τεράστιο άλμα στο μέλλον.

Η ΝΔ φυσικά τον καταψήφισε. Η συντηρητική παράταξη πάντα αυτό ήταν : κλειστή, φοβική και πάντα μικρή, σε σχέση με το μέγεθος των καιρών, τις απαιτήσεις της εποχής, τους οραματικούς στόχους μιας δημοκρατικής κοινωνίας που εξελίσσεται και προχωρά . Τα ίδια έκανε σε κάθε μεγάλη μεταρρύθμιση που έφερε το ΠΑΣΟΚ στη χώρα, από την κατάργηση της χωροφυλακής και των φακέλων κοινωνικών φρονημάτων, μέχρι την ίδρυση του ΕΣΥ και την θεσμική κατοχύρωση της αιρετής αυτοδιοίκησης.

Τώρα επιχειρεί και πάλι με διάφορα τερτίπια, να αλλοιώσει το «νόμο Πεπονή» , με «τεστ προσωπικότητας», συνεντεύξεις , με «αξιολογήσεις» και επιτροπές που συστήνει η ίδια, ώστε να περάσει από την πίσω πόρτα τα ρουσφέτια της.

Είμαστε εδώ και τους περιμένουμε.

Η Ιστορία έταξε σε εμάς, εκτός από το ρόλο του μεταρρυθμιστή, το ρόλο του θεσμικού εγγυητή και θεματοφύλακα, των μεγάλων κεκτημένων της Πατρίδας και του Λαού της».

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: ΕΓΚΑΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΛΛΑ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ομιλία Βασίλη Κεγκέρογλου, Εισηγητή του Κινήματος Αλλαγής στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας

Το Κίνημα Αλλαγής θα ψηφίσει όλες τις διατάξεις που δίνουν νέες αναγκαίες παρατάσεις λόγω πανδημίας ακόμη και αυτές που έπρεπε να αφορούν μεγαλύτερο διάστημα  αλλά κάθε μέτρο στήριξης, ακόμη και τα ελλιπή, για την αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων .

Ταυτόχρονα καταθέτουμε μια σειρά κρίσιμες και χρήσιμες τροπολογίες τις οποίες οφείλετε να αποδεχθείτε στην ώρα τους και όχι καθυστερημένα, όπως την πρόταση μας για την έκδοση των εκκρεμών συντάξεων που υιοθετείτε  1,5 χρόνο μετά, με το άρθρο 80 του νομοσχεδίου.

•«Απονομή σε εργαζόμενους και τις οικογένειές τους σύνταξης αναπηρίας ή θανάτου,  που επήλθαν κατά την εργασία ή εξαιτίας αυτής από COVID-19 .».

•Ένταξη στον Πίνακα Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων, όπως προβλέπεται από τον ν. 3863/2010 και χορήγηση Δώρου Χριστουγέννων 2020 στο προσωπικό του Εθνικού Συστήματος Υγείας, του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και εν γένει των ανθρώπων της πρώτης γραμμής για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού, εργαζομένων στους Δήμους, ενστόλων και εργαζομένων στα μέσα μαζικής μεταφοράς, ως έμπρακτη αναγνώριση του έργου και της κοινωνικής προσφοράς του

•Μετεγγραφές φοιτητών οι οποίοι απώλεσαν γονέα λόγω covid-19.

•«Θεμελίωση δικαιώματος πλήρους και μειωμένης σύνταξης γήρατος ασφαλισμένων γυναικών του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ»

•Ενίσχυση ιατρών που υπηρετούν σε νησιωτικές υγειονομικές μονάδες ή σε παραμεθόριες, άγονες και προβληματικές περιοχές, λόγω covid-19

•Χορήγηση επιδότησης τακτικής ανεργίας σε εγγεγραμμένους στα μητρώα του ΟΑΕΔ ανέργους που δεν λαμβάνουν καμία άλλη στήριξη

Δεν θα συναινέσουμε όμως στην καταστολή της διαφάνειας και την καταστολή χρηστής διαχείρισης του Δημοσίου χρήματος και δεν θα ψηφίσουμε τις σχετικές διατάξεις.

Ως εδώ στις σκοπιμότητες και την εργαλειοποίηση της κρίσης, όπως και η ανοχή στην αδράνεια και την έλλειψη Κυβερνητικής βούλησης.

Το νομοσχέδιο σκούπα, που συζητά ως κατεπείγον η Βουλή, προφανώς έρχεται να καλύψει την αδράνεια της Κυβέρνηση, την ανικανότητα των Υπουργείων να προετοιμάσουν και να λάβουν τις αναγκαίες αποφάσεις στην ώρα τους, να προωθήσουν τις νομοθετικές ρυθμίσεις με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Το σύστημα καλής νομοθέτησης που προπαγανδίζει η Κυβέρνηση είναι μόνο στα βιβλία  και στην ομιλία του Υπουργού Επικρατείας κ. Γεραπετρίτη που την εισηγήθηκε τον Ιούνιο του 2019 αλλά έκτοτε δεν την εφαρμόζει.

Το θέμα δεν είναι μόνο τυπικό είναι και πολιτικό.

Οι πολιτικές ηγεσίες των Υπουργείων δεν έχουν συγχρονιστεί με τη δύσκολη κατάσταση που διάγει η χώρα και όταν με δική τους υπαιτιότητα έρχονται σε αδιέξοδο, αιτούνται την παραβίασή των νόμων και των κανόνων και της κατ’ εξαίρεση ρύθμιση αναιρούν τη διαφάνεια και τους κανόνες δικαιοσύνης.

Ανικανότητα και έλλειψη βούλησης

Η Κυβέρνηση δεν αντιλαμβάνεται  την κρισιμότητα της κατάστασης που βιώνει η κοινωνία και εκτός από τα λάθη στη διαχείριση της πανδημίας, δείχνει απίστευτη αναβλητικότητα σε αναγκαίες και κρίσιμες αποφάσεις.

Δεν αξιοποίησε την ολοκληρωμένη πρόταση του Κινήματος Αλλαγής ούτε τις επιμέρους προτάσεις και πολύ περισσότερο δεν αξιολόγησε και δεν αξιοποίησε  την εμπειρία από την α΄φάση της πανδημίας.

Έτσι ήλθε το καθολικό κλείσιμο που ήταν πλέον αναγκαίο αλλά όχι αναπόφευκτο.

Ο εφησυχασμός της Κυβέρνησης ήταν χαρακτηριστικός και  ήλθε με 8-9 μήνες μετά να προχωρήσει σε κάποιες από τις αναγκαίες αποφάσεις που έπρεπε να είχαν ληφθεί μήνες πριν:

1.Από τον Μάρτιο ζητήσαμε την δημιουργία και στελέχωση ΜΕΘ και έφερε τροπολογία στις 10 Νοεμβρίου για προκήρυξη θέσεων ΜΕΘ που είχαν δημιουργηθεί από το καλοκαίρι ενώ

2. Την πρόταση για αξιοποίηση της πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, την υιοθέτησε καθυστερημένη και λειψή.

3. Τον Μάιο προτείναμε  πρόγραμμα για e-shop  και το προκηρύσσει αρχές Δεκεμβρίου

4.Ζητήσαμε κανόνες για την τηλεργασία  από τον Μάρτιο και ακόμη δεν έχουν εφαρμοστεί.

5.Αναδείξαμε την ανάγκη για προετοιμασία του συστήματος εκπαίδευσης εξ αποστάσεως από την πρώτη στιγμή και ακόμη δεν έχουν αντιμετωπιστεί τα προβλήματα.

6.Προτείναμε το ενδιάμεσο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για την αντιμετώπιση οικονομικών και κοινωνικών συνεπειών της πανδημίας και η Κυβέρνηση συνεχίζει με αποσπασματικά μέτρα

7.Στις προτάσεις για ένταξη στα προγράμματα στήριξης όλων των ανέργων που είναι αβοήθητοι, απαντάτε με συλλήψεις και προσαγωγές.

8.Καταθέσαμε πρόταση για υγειονομικά ασφαλές και λελογισμένο άνοιγμα του λιανεμπορίου (ανά περιφερειακή ενότητα ή και πόλη ανάλογα με τα επιδημιολογικά δεδομένα  και με κεντρική διαχείριση και χρονοπρογραμματισμό του δικαιώματος αγορών των καταναλωτών  και επιμένετε στα οριζόντια πανελλαδικά μέτρα.

9.Στην αδράνεια και τις ψεύτικες υποσχέσεις του Υπουργείου Εργασίας για την άμεση ηλεκτρονική έκδοση των εκκρεμών συντάξεων αντιπροτείναμε έναν μηχανισμό έκδοσης τους με αξιοποίηση όλων όσων εργάστηκαν τα τελευταία πέντε χρόνια στην έκδοση συντάξεων του ΕΦΚΑ, του ΓΛΚ και άλλων ταμείων με καταβολή αποζημίωσης και χωρίς περικοπή στη σύνταξης τους.

Ο κ.Βρούτσης την απέρριψε, χωρίς επαίνους αλλά πολλές κατηγορίες και όταν είδε τα οικτρά αποτελέσματα της πολιτικής του με τις εκκρεμείς κύριες συντάξεις να εκτινάσσονται από 123.000 σε 173000, τις επικουρικές 115.000 ,1,5 χρόνο μετά αποδέχεται  τη πρόταση μας, με το άρθρο 80 του ν/σ για την έκδοση των συντάξεων με την συνδρομή των εργαζομένων στο ΕΦΚΑ και τα ασφαλιστικά ταμεία που συνταξιοδοτήθηκαν τα τελευταία χρόνια και έχουν την γνώση και την ικανότητα να το πράξουν.

Το Κίνημα Αλλαγής συνεχίζει, με υπεύθυνη στάση, ελέγχει και εγκαλεί την Κυβέρνηση για τις παραλείψεις  και τις λάθος επιλογές της αλλά ταυτόχρονα καταθέτει προτάσεις με λύσεις για τα κοινωνικά προβλήματα που συσσωρεύονται, απαιτώντας την αξιοποίηση τους.

ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΜΙΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

Δήλωση Γιώργου Καμίνη, Υπεύθυνου κοινοβουλευτικού τομέα Προστασίας του Πολίτη του Κινήματος Αλλαγής, για την Παγκόσμια Ημέρα Μεταναστών

Τη φετινή Παγκόσμια Ημέρα Μεταναστών, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών μας καλεί να φανταστούμε εκ νέου την ανθρώπινη κινητικότητα, τις προκλήσεις αλλά και τις ευκαιρίες που αυτή φέρνει στη σημερινή εποχή.

Η σημερινή ημέρα προσφέρεται, λοιπόν, ως καλή ευκαιρία αναστοχασμού για τη χώρα μας. Έχουν περάσει πάνω από 30 χρόνια από τότε που η Ελλάδα, από χώρα προέλευσης μεταναστών έγινε χώρα υποδοχής. Πάνω από 10 χρόνια που μια νέα ελληνική μετανάστευση, αυτή της γενιάς του brain drain, ήρθε να προστεθεί στις ακμάζουσες και πολύτιμες κοινότητες ομογενών σε όλο τον κόσμο. Σήμερα τιμούμε όλους αυτούς τους ανθρώπους, Έλληνες και ξένους, που είχαν το θάρρος να αναζητήσουν μια καλύτερη ζωή, κάτω από αβέβαιες και δύσκολες συνθήκες. Τον νεαρό φοιτητή Κτηνιατρικής που έγινε Διευθυντής στην εταιρεία που δημιούργησε το εμβόλιο για τον COVID. Το παιδί από τα Σεπόλια που κατέκτησε το αμερικανικό μπάσκετ. Τους ανθρώπους που φροντίζουν τους γονείς και τα παιδιά μας, μαζεύουν τα φρούτα μας και ονειρεύονται μια καλυτερη, ειρηνική ζωή στην Ελλάδα. Τα παιδιά που συνεχίζουν την παράδοση των Ελλήνων ανθρακωρύχων στο Βέλγιο και των γκασταρμπάιτερ της Γερμανίας, στελεχώνοντας τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια και τις σπουδαιότερες εταιρείες. Οι ιστορίες τους αποτελούν ψηφίδες της ανθρώπινης ιστορίας και συνεισφέρουν από κοινού στον πλούτο της.

Τι κάνουμε όμως, ως Πολιτεία, για να αξιοποιήσουμε αυτό το δυναμικό; Για να εντάξουμε αποτελεσματικά τις κοινότητες μεταναστών που ζουν στην Ελλάδα; Για να συνδέσουμε ξανά τις κοινότητες των ελλήνων του εξωτερικού με τη χώρα και να αξιοποιήσουμε τις εμπειρίες και τη ζωτικότητα τους; Η μετανάστευση και η διαχείρισή της μας αφορά. Ενυπάρχουν σε αυτήν τεράστιες δυνατότητες, ευκαιρίες αλλά και μεγάλες προκλήσεις. Να πάψουμε να αντιμετωπίζουμε την μετανάστευση ως ένα “παίγνιο μηδενικού αθροίσματος” και να αξιοποιήσουμε την συσσωρευμένη τεχνογνωσία που έχει συγκεντρώσει η χώρα λόγω της μεταναστευτικής της ιστορίας και της διαχείρισης του προσφυγικού. Η χώρα μας καλείται να αναλάβει μια τιτάνια προσπάθεια, μέσα στα τα επόμενα χρόνια, ώστε να αφήσει οριστικά πίσω τη μακρόχρονη κοινωνική και οικονομική κρίση. Σε αυτόν τον αγώνα έχουμε ανάγκη τόσο τα παιδιά μας που έφυγαν, να επιστρέψουν όσο και τους μετανάστες που ήρθαν εδώ σε αναζήτηση μιας καλύτερης τύχης.

Ρυθμός Επικαιρότητας | 18.12.2020

Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση: Η ολοκληρωμένη πρόταση του Κινήματος Αλλαγής

Ολοκληρωμένη πρόταση κατέθεσε το Κίνημα Αλλαγής για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, με αφορμή το σχέδιο νόμου της κυβέρνησης. Συγκεκριμένα, προβλέπει μεταξύ άλλων:

Σύσταση και λειτουργία Κεντρικού Πολιτικού Οργάνου για την ΕΕΚ με τη συμμετοχή παραγωγικών υπουργείων, κοινωνικών εταίρων και περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης.
Σύσταση και λειτουργία Κλαδικών/Τομεακών Συμβουλίων Ικανοτήτων.
Συνέχιση λειτουργίας και ενίσχυση των Περιφερειακών Επιτροπών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στις αιρετές περιφέρειες.
Εκπόνηση και διαρκής επικαιροποίηση του Εθνικού Προγράμματος Διά Βίου Μάθησης.
Θεσμοθέτηση Εκπαιδευτικών Οργανισμών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.
Λειτουργία οργανωμένων μονάδων επαγγελματικής εκπαίδευσης που να αποδίδουν τίτλους σπουδών του επιπέδου 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων.
Ενίσχυση και ουσιαστική αναβάθμιση του βασικού πυλώνα της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Επαγγελματικό Λύκειο).
Λειτουργία Πειραματικών Εκπαιδευτικών Μονάδων σε όλα τα επίπεδα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.
Ανάπτυξη και λειτουργία Συστήματος Μαθητείας.
Ίδρυση και λειτουργία Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης της Μαθητείας οι οποίοι θα λειτουργούν ως ενδιάμεσοι φορείς μεταξύ των εκπαιδευτικών δομών και των επιχειρήσεων.
Εισαγωγή του θεσμού της αμειβόμενης Πρακτικής Άσκησης.
Αναβάθμιση του θεσμικού πλαισίου και της λειτουργίας των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ).
Λειτουργία Γραφείων Διασύνδεσης στους Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.
Ενίσχυση του ρόλου του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού στο Γυμνάσιο.
Διαπερατότητα όλων των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση μέχρι την τριτοβάθμια.
Διαμόρφωση ενός ενιαίου πλαισίου αδειοδότησης και λειτουργίας των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης.
Θεσμοθέτηση ενός Ολοκληρωμένου Πλαισίου Ποιότητας για την ΕΕΚ και νέα Προγράμματα Σπουδών ή αναθεώρηση των υφισταμένων.
Θεσμοθέτηση του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων.
Διαμόρφωση και θεσμοθέτηση του συστήματος επικύρωσης γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων.
Όπως τόνισε, εξάλλου, κατά την ομιλία του στη Βουλή ο γραμματέας της Κ.Ο. του Κινήματος Αλλαγής, Βασίλης Κεγκέρογλου, ο ΣΥΡΙΖΑ διέγραψε την τριτοβάθμια Τεχνολογική Εκπαίδευση και η ΝΔ τη δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση. Με τροπολογία που κατέθεσε, επίσης, το Κίνημα Αλλαγής, προτείνεται η κατάργηση της υποχρέωσης αναγνώρισης της διαπίστευσης πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές των ελληνικών πανεπιστημίων, ενώ με άλλη τροπολογία στο ίδιο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας προτείνεται η θέσπιση του δικαιώματος μετεγγραφών φοιτητών που απώλεσαν κάποιο γονέα τους λόγω του κορονοϊού.

Έργα και ημέρες ΝΔ: 350.000 εκκρεμείς συντάξεις!

Για περισσότερο από ένα έτος, το Κίνημα Αλλαγής καλούσε την κυβέρνηση ν’ ασχοληθεί σοβαρά με την έκδοση των εκκρεμών συντάξεων. Η ΝΔ παρέλαβε από τον ΣΥΡΙΖΑ 125.000 εκκρεμείς συντάξεις, αλλά σε μόλις 1,5 χρόνο έφτασε στις 175.000. Αν προστεθούν σ’ αυτές και οι 120.000 επικουρικές και τα 60.000 εφάπαξ, οι εκκρεμότητες ξεπερνούν τις 350.000 και δημιουργούν πρόβλημα επιβίωσης στους συνταξιούχους και τις οικογένειές τους.

Δυστυχώς, οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης για άμεση ψηφιακή απόδοση της σύνταξης αποδείχθηκαν όνειρο θερινής νυκτός. Προτείναμε λοιπόν τη δυνατότητα αξιοποίησης και εμπειρίας συνταξιούχων των ασφαλιστικών ταμείων, προκειμένου ν’ ασχοληθούν για συγκεκριμένο χρόνο στην εκκαθάριση των συντάξεων. Η πρόταση αυτή υιοθετείται με νόμο που μόλις χθες κατατέθηκε στη Βουλή. Η πρωτοβουλία είναι καλοδεχούμενη, αλλά καθυστερημένη και δυστυχώς επιβεβαιώνει την αδυναμία της κυβέρνησης ν’ αντιμετωπίσει τη χιονοστιβάδα των εκκρεμών συντάξεων.

Νομοσχέδιο Υπουργείου Εσωτερικών: Η κυβέρνηση δεν τηρεί ούτε τα προσχήματα

Ενώ μιλούν για καλή νομοθέτηση, στην πράξη την καταργούν. Η Κυβέρνηση κατέθεσε χθες, κοντά στα μεσάνυχτα, νομοσχέδιο-«κουρελού» με 160 άρθρα, το οποίο θα συζητηθεί σήμερα, σε λίγες ώρες, στη Βουλή. Εμείς, στο Κίνημα Αλλαγής, κατηγορούσαμε τον ΣΥΡΙΖΑ γιατί στις γιορτές φόρτωνε τα νομοσχέδια με τροπολογίες. Τροπολογίες- «δωράκια» σε ημέτερους και πελατειακές διευθετήσεις που «έπρεπε» να γίνουν πριν αλλάξει ο χρόνος, μικροεκδουλεύσεις τις οποίες φορτώνονταν οι βουλευτές του και τις μοίραζαν στις περιφέρειές τους σαν δώρα στις γιορτές. Όμως, η ΝΔ σήμερα άλλαξε επίπεδο: αντί να φορτώσει τροπολογίες ένα νομοσχέδιο,  έφτιαξε ένα νομοσχέδιο-τροπολογία και καλεί τους βουλευτές να το συζητήσουν σε λίγες ώρες από την κατάθεσή του! Και έχουν και το θράσος να επικαλούνται τον Αναστάσιο Πεπονή. Τώρα η ΝΔ επιχειρεί για άλλη μια φορά και πάλι με διάφορα τερτίπια, να αλλοιώσει το «νόμο Πεπονή» που καταψήφισε το 1994: με «τεστ προσωπικότητας», συνεντεύξεις , με «αξιολογήσεις» και επιτροπές που συστήνει η ίδια, ώστε να περάσει από την πίσω πόρτα τα ρουσφέτια της.

Περισσότερα ΕΔΩ

Στήριξη των δικηγόρων

Τη στήριξη των δικηγόρων που έχουν πληγεί περισσότερο από άλλους επαγγελματικούς κλάδους από την πανδημία ζητάει το Κίνημα Αλλαγής. Όπως επισημαίνουν με δήλωσή τους η βουλευτής, Νάντια Γιαννακοπούλου (και υπεύθυνη για θέματα Δικαιοσύνης) και ο τομεάρχης Δικαιοσύνης, Χρήστος Κακλαμάνης, αναλογικά οι δικηγόροι έχουν λάβει μικρότερη στήριξη σε σχέση με άλλες επαγγελματικές ομάδες και πολλοί μαχόμενοι δικηγόροι βρίσκονται πια στα όρια των αντοχών τους, ενώ οι νέοι και ασκούμενοι δεν εντάσσονται σε κάποια οικονομική ενίσχυση. Η κυβέρνηση θα πρέπει ν’ αναλάβει τις ευθύνες της και να θεσμοθετήσει μέτρα στήριξης χωρίς άλλη καθυστέρηση. Να χορηγηθεί επίδομα ειδικού σκοπού για τον μήνα Δεκέμβριο και για όσο χρονικό διάστημα συνεχίζεται η αναστολή λειτουργίας των δικαστηρίων. Να ανασταλούν οι τρέχουσες φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις ή να προβλεφθεί η μείωση κατά 25% του οφειλόμενου ποσού σε περίπτωση εμπρόθεσμης καταβολής των τρεχουσών υποχρεώσεων. Να διευκολυνθεί η ένταξη των δικηγόρων στην οικονομική ενίσχυση μέσω της Επιστρεπτέας Προκαταβολής 5 και να θεσπιστεί η αναστολή του τέλους επιτηδεύματος και της προκαταβολής φόρου για την χρονιά που διανύουμε.

Σύμβαση Δημοσίου- Palantir Technologies: Τι συμβαίνει με τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών;

Τη δημοσιοποίηση του πλαισίου συμφωνίας της κυβέρνησης με την εταιρεία Palantir Technologies ζητούν με ερώτησή τους και αίτηση κατάθεσης εγγράφων βουλευτές του Κινήματος Αλλαγής. Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα σχετικά με τη συμφωνία, αντικείμενό της είναι η αντιμετώπιση της πανδημίας μέσω της διαχείρισης δεδομένων και της λειτουργίας κέντρου ελέγχου. Η σύμβαση, μάλιστα, γνωστοποιήθηκε στις 7.12.2020 μέσω ανακοίνωσης της εταιρείας, παρότι φέρεται να έχει συναφθεί σχεδόν από τις αρχές της πανδημίας. Ανακύπτουν έτσι σοβαρά ερωτήματα σχετικά με το αντικείμενο της συμφωνίας, τη διάρκειά της και τι είδους δεδομένα και πληροφορίες συλλέγονται από την εταιρεία κι αν εξασφαλίζεται η μη αποθήκευση και μη χρήση τους για άλλους σκοπούς.

 

0

Πόσο χρήσιμη ήταν αυτή η ανάρτηση;

Κάντε κλικ σε ένα αστέρι για να το αξιολογήσετε!

Μέση βαθμολογία 0 / 5. Πλήθος ψήφων 0

Δεν υπάρχουν ψήφοι μέχρι τώρα! Γίνετε ο πρώτος που θα αξιολογήσει αυτήν την ανάρτηση.