Προσλήψεις 28 υδρονομέων στο Δήμο Ιεράπετρας


0
(0)

Με την αριθμ. 30/24-2-2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας, της οποίας η νομιμότητα ελέγχθηκε με την αριθμ. 2088/10-03-2021απόφαση της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, καθορίστηκε η θερινή αρδευτική περίοδος από 01/04/2021 έως και 31/12/2021και την πρόσληψη (28) είκοσι οκτώ υδρονομέων για τη Δημοτική Ενότητα Ιεράπετρας και την Δημοτική Ενότητα Μακρύ Γιαλού.

Συγκεκριμένα:
Α) Δημοτική Ενότητα Ιεράπετρας.

1. Κοινότητα Αγίου Ιωάννη : Τρεις ( 3) Υδρονομείς με πλήρη απασχόληση (40 ώρες την εβδομάδα), ένας για κάθε αρδευτικό τομέα:
❖ Αρδευτικός Τομέας Ορεινής περιοχής,
❖ Αρδευτικός Τομέας Φέρμων και Αγιάς Φωτιάς,
❖ Αρδευτικός Τομέας Κουτσουνάρι- Καθαράδες.

2. Κοινότητα Ανατολής : Δύο (2) Υδρονομείς με μερική απασχόληση (30 ώρες την εβδομάδα).
❖ Ο πρώτος για τους αρδευτικούς τομείς :Δρυγιών, Περβόλια Ανατολής, Σοχόρες, Καρκάσα-Πλατανιάς και Κουτσογιάννη – Κολυμπαράς-Γούρνα.
❖ Ο δεύτερος για τους αρδευτικούς τομείς: Καλογέρων και Σκίνου-Μπαμπακιάς Λάκκος και Ανδρωνάς.

3. Κοινότητα Γδοχίων: Ένας (1) Υδρονομέας με μερική απασχόληση (33 ώρες την εβδομάδα), για τον αρδευτικό τομέα Γδοχίων.

4. Κοινότητα Κάτω Χωριού: Δύο (2) Υδρονομείς με πλήρη απασχόληση (40 ώρες την εβδομάδα). Ένας για κάθε αρδευτικό τομέα:
❖ Αρδευτικός Τομέας Κεφάλας ,
❖ Αρδευτικός Τομέας Κεφαλοβρυσίου -Μεγάλης Βρύσης-Κλώρου-Κοκκινόνυχου.

5. Κοινότητα Μακρυλιάς: Ένας (1) Υδρονομέας με μερική απασχόληση ( 26 ώρες την εβδομάδα) για όλους τους αρδευτικούς Τομείς.
❖ Αρδευτικός Τομέας Κεφαλοβρύσι και Σταυρακιώτη
❖ Αρδευτικός Τομέας Κουτσουνάρι
❖ Αρδευτικός Τομέας Πηγών Μαλαύρας

6. Κοινότητα Μαλλών: Τρείς (3) Υδρονομείς με μερική απασχόληση (32 ώρες την εβδομάδα έκαστος).
❖ Ο πρώτος για τον αρδευτικό τομέα Ρετικού
❖ Ο δεύτερος για τους αρδευτικούς τομείς Φλέγας – Λατζούρου – Βρυσιδίων και Πατέλας
❖ Ο τρίτος για τους αρδευτικούς τομείς Κουτσουνάρας, Τεριών, Κεντρικής Βρύσης , Χαλαυρών, Πατέλας και Μέσονα – Κακοπέρατου.

7. Κοινότητα Μεσελέρων: Ένας (1) Υδρονομέας με μερική απασχόληση ( 26 ώρες την εβδομάδα) για τους αρδευτικούς τομείς:
❖ Αρδευτικός τομέας Μεσελέρων
❖ Αρδευτικός τομέας Πάνω Κόρακα
❖ Αρδευτικός τομέας Πρίνας.

8. Κοινότητα Μεταξοχωρίου: Ένας (1) Υδρονομέας με μερική απασχόληση (7 ώρες την εβδομάδα) για τον αρδευτικό τομέα Μεταξοχωρίου.

9. Κοινότητα Μουρνιών: Ένας (1) Υδρονομέας με πλήρη απασχόληση ( 40 ώρες την εβδομάδα) για τους αρδευτικούς τομείς : Μουρνιών και Άνω Σύμης.

10. Κοινότητα Μύθων: Ένας (1) Υδρονομέας με πλήρη απασχόληση (40 ώρες την εβδομάδα) για τον αρδευτικό τομέα Μύθων.

11. Κοινότητα Ρίζας: Ένας (1) Υδρονομέας με μερική απασχόληση (26 ώρες την εβδομάδα) για τον αρδευτικό τομέα Ρίζας.

12. Κοινότητα Χριστού: Τρείς (3) Υδρονομείς με μερική απασχόληση: ❖ Ο πρώτος για τους αρδευτικούς τομείς Σπηλιάρας, πηγής Αγίας Παρασκευής, πηγής Πλατανιά και Κάτω Σαρακίνας με μερική απασχόληση (23 ώρες την εβδομάδα). ❖ Ο δεύτερος για τους αρδευτικούς τομείς πηγής Μάνας και Γεωργαλούς με μερική απασχόληση (10 ώρες την εβδομάδα)
❖ Ο τρίτος για τους αρδευτικούς τομείς πηγής Καράς Σελακάνου, πηγής Αγίου Ευσταθίου Σελακάνου, πηγής Κάτω Φλέγας Σελακάνου και πηγής Μαθοκοτσανών με μερική απασχόληση (10 ώρες την εβδομάδα).

13. Οικισμός Σταυρού: Ένας (1) Υδρονομέας με μερική απασχόληση (4 ώρες την εβδομάδα) για τον αρδευτικό τομέα Σταυρού.

Β) Δημοτική Ενότητα Μακρύ Γιαλού:

1. Κοινότητα Σχινοκαψάλων : Ένας (1) Υδρονομέας για το χωριό και την παραλία με πλήρη απασχόληση (40 ώρες την εβδομάδα).

2. Κοινότητα Ορεινού: Δύο (2) Υδρονομείς ένας για το χωριό και ένας για την παραλία με πλήρη απασχόληση (40 ώρες την εβδομάδα, έκαστος).

3. Κοινότητα Σταυροχωρίου : Δύο (2) Υδρονομείς.
❖ Ο πρώτος για τον αρδευτικό τομέα Αρκαλές-Πέρα Μερά με πλήρη απασχόληση (40 ώρες την εβδομάδα).
❖ Ο δεύτερος για τον αρδευτικό τομέα Πέρα Βρύση-Πετράς με μερική απασχόληση (20 ώρες την εβδομάδα).

4. Κοινότητα Αγίου Στεφάνου : Δύο (2) Υδρονομείς .
❖ Ο πρώτος για τον αρδευτικό τομέα του χωριού με μερική απασχόληση (20 ώρες την εβδομάδα).
❖ Ο δεύτερος για τον αρδευτικό τομέα Μακρύ Γιαλού (παραλία) με πλήρη απασχόληση (40 ώρες την εβδομάδα).

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν τα απαραίτητα :
Α) Να είναι μόνιμοι κάτοικοι της Κοινότητας ή εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους της Κοινότητας, για την οποία υποβάλλουν την αίτηση.
Β) Να μην έχουν οφειλές σε τέλη άρδευσης.
Γ) Να έχουν συμπληρώσει το 23ο και να μην έχουν υπερβεί το 60ο έτος της ηλικίας τους. (Κατ΄εξαίρεση δύναται να εκλεγεί και υποψήφιος μέχρι 65ο ετών κατόπιν όμως ειδικώς αιτιολογημένης απόφασης). Η σχετική αίτηση με τα προβλεπόμενα από το άρθρο 6 του από 28-3/15-4-57 Β.Δ. σχετικά δικαιολογητικά θα κατατίθενται στο Δήμο Ιεράπετρας από την επόμενη της τοιχοκόλληση της παρούσης συγκεκριμένα από 17/03/2021 έως και 26/03/2021.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
1.Φωτοαντίγραφο Ταυτότητας

2.Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (θα ζητηθεί αυταπάγγελτα από την υπηρεσία).

3.Υπεύθυνη Δήλωση ότι γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση

4.Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας ή βεβαίωση ότι είναι εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους της Κοινότητας.

5.Βεβαίωση μη οφειλών τελών άρδευσης (θα ζητηθεί αυταπάγγελτα από την υπηρεσία). Δεν θα προσληφθούν υδρονομείς οι οποίοι στο παρελθόν εξετέλεσαν πλημμελώς τα καθήκοντα τους.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας του Δήμου Ιεράπετρας τηλ. 28423-40360- 363 καθώς και στις κατά τόπους αρμόδιες Κοινότητες.

0

Πόσο χρήσιμη ήταν αυτή η ανάρτηση;

Κάντε κλικ σε ένα αστέρι για να το αξιολογήσετε!

Μέση βαθμολογία 0 / 5. Πλήθος ψήφων 0

Δεν υπάρχουν ψήφοι μέχρι τώρα! Γίνετε ο πρώτος που θα αξιολογήσει αυτήν την ανάρτηση.