Παραδείγματα: 45 ημέρες «καλύπτουν» τα 800 € – Τι ισχύει με την εκ περιτροπής εργασία και την αναστολή συμβάσεων

0
(0)

Τελευταία ενημέρωση 29 Μαρτίου 2020 by energinews (admin)

Η εκ περιτροπής εργασία, με μειώσεις μισθών έως 50 %, θα μπορεί να εφαρμόζεται έως 6 μήνες

Αλλαγές στο εργασιακό τοπίο έχει φέρει ο κορωνοϊός, με τα έκτακτα μέτρα που έχει – ήδη – ψηφίσει η Κυβέρνηση.

Τα έκτακτα αυτά μέτρα έχουν κοινή αφετηρία αλλά διαφορετικό χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης και η εξέλιξή τους συνδυάζεται με την εξέλιξη της επέλασης του κορωνοιού.

Ενάμιση μήνα καλύπτει το επίδομα

Οι αναστολές των συμβάσεων θα έχουν ανέκκλητή και συνεχόμενη διάρκεια 45 ημέρες ανά μισθωτό με χρονικό σημείο έναρξης την περίοδο 21 Μαρτίου έως 20 Απριλίου. Αυτό σημαίνει πως το επίδομα των 800 ευρώ θα καλύπτει μια χρονική περίοδο 45 ημερολογιακών ημερών, δηλαδή ενάμιση μήνα και η προστασία των μισθωτών απέναντι στις απολύσεις διαρκεί συνολικά 3 μήνες, 45 ημέρες αναστολή σύμβασης και 45 ημέρες μετά την αναστολή.

Ίδιες θέσεις εργασίας

Μάλιστα όπως αναφέρεται στην ΚΥΑ, οι επιχειρήσεις-εργοδότες που κάνουν χρήση της ρύθμισης αναστολής συμβάσεων, υποχρεούνται, μετά τη λήξη του χρόνου της αναστολής να διατηρήσουν για χρονικό διάστημα ίσο με εκείνο της αναστολής (δηλαδή για 45 ημέρες), τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας, που σημαίνει τους ίδιους εργαζόμενους και με τους ίδιους όρους εργασίας κατά την 21/3/2020, οπότε και μπορεί να κάνει χρήση του εν λόγω μέτρου. Στην έννοια του ιδίου αριθμού θέσεων εργασίας δεν συμπεριλαμβάνονται οι αποχωρούντες οικειοθελώς από την εργασία τους, οι αποχωρούντες λόγω συνταξιοδότησης, καθώς και οι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου των οποίων η σύμβαση εργασίας λήγει μετά τη λήξη της αναστολής.

Αυτό σημαίνει πως μετά την αναστολή πρέπει να επιστρέψουν οι ίδιοι εργαζόμενοι και με τους ίδιους όρους στις θέσεις εργασίας τους για τουλάχιστον 45 ημέρες.

Ποιοι εξαιρούνται

Από την προστασία ωστόσο εξαιρούνται όσοι:

 • παραιτούνται
 • αποχωρούν λόγω συνταξιοδότησης
 • εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου των οποίων οι συμβάσεις λήγουν μετά την λήξη της αναστολής.

Τι συμβαίνει με την εκ περιτροπής εργασία

Η εκ περιτροπής εργασία θα μπορεί να εφαρμόζεται ταυτόχρονα και συνδυαστικά για το τυχόν υπόλοιπο του προσωπικού που δεν μπαίνει σε αναστολή και για όσο χρονικό διάστημα συνεχίζεται η κρίση, με μέγιστο χρονικό ορίζοντα τους 6 μήνες και επανεξέταση ανά μήνα (η υπουργική απόφαση που θα προβλέπει τις λεπτομέρειες εφαρμογής του μέτρου αναμένεται).

Στο νέο τοπίο που διαμορφώνεται εργοδότες μπορούν μονομερώς να εφαρμόζουν μεμονωμένα ή συνδυαστικά:

 • Αναστολή των συμβάσεων εργασίας των μισθωτών τους για μια περίοδο 45 ημερών ανά μισθωτό και εντός του χρονικού διαστήματος 21 Μαρτίου έως 20 Απριλίου. Για το 45ήμερο της αναστολής δεν καταβάλλουν μισθό ούτε εισφορές και ο εργαζόμενος εισπράττει τα 800 ευρώ από το κράτος ενώ οι εισφορές του πληρώνονται επίσης από το κράτος.
 • Σύστημα εκ περιτροπής εργασίας, ώστε κάθε εργαζόμενος να απασχολείται κατ’ ελάχιστο 2 εβδομάδες το μήνα, συνεχόμενα ή διακεκομμένα, εισπράττοντας το αντίστοιχο τμήμα του μισθού του.
 • Ενδο-ομιλική μεταφορά προσωπικού από επιχείρηση του ομίλου σε επιχείρηση του ιδίου ομίλου, κατόπιν σχετικής μεταξύ τους συμφωνίας.

Ποιοι «μπαίνουν» στα μέτρα

Στα μέτρα μπαίνουν πλέον οι επιχειρήσεις που πλήττονται βάσει ΚΑΔ όχι μόνο κύριας δραστηριότητας αλλά και δευτερεύουσας βάσει των ακαθάριστων εσόδων έτους 2018, όπως ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών.

Ως «κύρια δραστηριότητα» ορίζεται τετραψήφιος ΚΑΔ υπό τον οποίον συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες του σε εξαψήφιο και οκταψήφιο ΚΑΔ. Αν ορίζεται ως κύρια δραστηριότητα εξαψήφιος ΚΑΔ, συμπεριλαμβάνονται και όλες οι κατηγορίες των αντίστοιχων οκταψήφιών του.

Ως «δευτερεύουσα βάσει των ακαθάριστων εσόδων έτους 2018», ορίζεται ο δευτερογενής ΚΑΔ επιχείρησης – εργοδότη όπου τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού, κατά την 20/3/2020, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20/3/2020.

Αναστολή συμβάσεων

Η αναστολή της σύμβασης εργασίας πρέπει να αφορά υποχρεωτικά συνεχόμενο χρονικό διάστημα 45 ημερολογιακών ημερών ανά μισθωτό και μπορεί να εφαρμοστεί με έναρξη εντός της περιόδου 21 Μαρτίου έως 20 Απριλίου. Το ποσό των 800 ευρώ καλύπτει χρονικό διάστημα 45 ημερών από την στιγμή της αναστολής και μετά. Αυτό σημαίνει πως οι μισθωτοί που θα μπουν σε καθεστώς αναστολής στις 20 Απριλίου (απώτατη σήμερα ημερομηνία εφαρμογής του μέτρου) θα βρίσκονται σε καθεστώς αναστολής σύμβασης και θα καλύπτονται από τα 800 ευρώ για την περίοδο 21 Απριλίου έως 5 Ιουνίου.

Για παράδειγμα:

Μισθωτός που μπαίνει σε αναστολή σύμβασης την 1ηΑπριλίου, για τον Μάρτιο πρέπει να πληρωθεί από τον εργοδότη. Θα λάβει τα 800 ευρώ από το κράτος για την περίοδο 1ηΑπριλίου έως 15 Μαίου. Για την ίδια περίοδο οι ασφαλιστικές του εισφορές θα καλυφθούν από το κράτος στο ύψος του ονομαστικού του μισθού.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ, οι εργοδότες:

 • Μπορούν να αναστέλλουν τις συμβάσεις εργασίας, μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων που είχαν την 21ηΜαρτίου. Προσοχή, η αναστολή ανά μισθωτό πρέπει να ισχύει για συνεχόμενο και ανέκκλητο χρονικό διάστημα 45 ημερολογιακών ημερών. Δηλαδή αν ο εργοδότης θέσει τον μισθωτό του στον “πάγο” δεν μπορεί μετά από ένα χρονικό διάστημα – για παράδειγμα 15 ημέρων – να “ξεπαγώσει” τη σύμβαση και να την παγώσει εκ νέου στη συνέχεια. Η έναρξη της αναστολής σηματοδοτεί αναστολή για 45 ημερολογιακές ημέρες.
 • Όσοι αναστέλλουν τις συμβάσεις εργασίας μέρους των εργαζομένων τους και όχι του συνόλου, μπορούν για τους υπόλοιπους να κάνουν συνδυαστική χρήση των μέτρων εκ περιτροπής εργασίας (εργασία 2 εβδομάδες το μήνα και μισθός 50%) ή και μεταφορά προσωπικού σε επιχειρήσεις εντός του ιδίου ομίλου.
 • Η αναστολή συμβάσεων εργασίας μπορεί να εφαρμόζεται από 21/03/2020 μέχρι και 20/04/2020 (δυνατότητα παράτασης ανάλογα με την πορεία εξέλιξης του φαινομένου).
 • Εντός αυτού του χρονικού διαστήματος (21/3-20/4) οι εργοδότες μπορούν να εφαρμόζουν το μέτρο της αναστολής των συμβάσεων εργασίας σταδιακά και για διαφορετικό αριθμό εργαζομένων.
 • Οι εργοδότες μπορούν να υποβάλλουν το έντυπο της Δήλωσης Αναστολής Συμβάσεων Εργασίας σε διαφορετικούς χρόνους και πάντα εντός του διαστήματος από 24 Μαρτίου (άνοιξε η πλατφόρμα) έως και 20 Απριλίου (χρόνος εφαρμογής του μέτρου), τμηματικά με ξεχωριστές υποβολές, ανάλογα με την εφαρμογή του μέτρου της αναστολής συμβάσεων εργασίας.
 • Κατά τη διάρκεια εφαρμογής του μέτρου απαγορεύονται οι απολύσεις για το σύνολο του προσωπικού. Η «ομπρέλα» προστασίας παραμένει ανοικτή για 45 ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου αναστολής των συμβάσεων (δηλαδή για συνολικό χρονικό διάστημα 3 μηνών) και αφορά τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας, ενώ δεν αποκλείεται να αφορά τους ίδιους εργαζόμενους και με τους ίδιους όρους εργασίας που ίσχυαν την 21ηΜαρτίου.

Για παράδειγμα:

Εργοδότης με 20 εργαζόμενους μπορεί να αναστείλει την σύμβαση εργασίας στους 10 για 45 ημέρες (παίρνουν τα 800 ευρώ) και ταυτόχρονα να θέσει τους υπόλοιπους 10 σε καθεστώς «ασφαλούς λειτουργίας» με αποτέλεσμα να εργάζονται εκ περιτροπής 2 εβδομάδες το μήνα ο καθένας και να εισπράττουν το 50% του μισθού τους. Δεν μπορεί να απολύσει όσο διαρκεί το μέτρο και για 45 μέρες μετά την λήξη της αναστολής των συμβάσεων εργασίας.

Πηγή: ethnos.gr

0

Πόσο χρήσιμη ήταν αυτή η ανάρτηση;

Κάντε κλικ σε ένα αστέρι για να το αξιολογήσετε!

Μέση βαθμολογία 0 / 5. Πλήθος ψήφων 0

Δεν υπάρχουν ψήφοι μέχρι τώρα! Γίνετε ο πρώτος που θα αξιολογήσει αυτήν την ανάρτηση.