Δώρο Πάσχα: Σε ποιους θα δοθεί σήμερα – Μειωμένο για τους υπόλοιπους εργαζόμενους


Reading time: 5 Minutes

Τελευταία ενημέρωση 15 Απριλίου 2020 by energinews (admin)

Υπολογίστε το με μια κίνηση – Μόνο μία μερίδα εργαζομένων αφορά το Δώρο Πάσχα, το οποίο δίνεται σήμερα

Σήμερα καταβάλλεται το Δώρο Πάσχα σε μερίδα εργαζομένων, ενώ οι υπόλοιποι – οι εργαζόμενοι, δηλαδή, των οποίων οι εργοδότες πλήττονται – θα το πάρουν μειωμένο, μέχρι το καλοκαίρι.

Ποιοι θα πάρουν σήμερα στο ακέραιο το Δώρο Πάσχα

Πρόκειται για εργαζόμενους σε επιχειρήσεις που δεν έχουν πληγεί, βάσει Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) ούτε έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους με διοικητική εντολή, λόγω κορωνοϊού

Τι ισχύει με βάση την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, για τους εργαζόμενους που οι εργοδότες τους πλήττονται:

– Οι επιχειρήσεις-εργοδότες των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα έχει ανασταλεί με απόφαση της δημόσιας αρχής καθώς και οι επιχειρήσεις-εργοδότες οι οποίοι ανήκουν στους κλάδους που πλήττονται σημαντικά λόγω των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας μπορούν να καταβάλουν το δώρο Πάσχα μέχρι την 30ή Ιουνίου 2020.

– Στην περίπτωση κατά την οποία η εργασιακή σχέση των απασχολουμένων στις ανωτέρω επιχειρήσεις-εργοδότες τίθεται σε αναστολή και η διάρκεια της εργασιακής σχέσης, έως την αναστολή της, δεν καλύπτει ολόκληρη τη χρονική περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 30 Απριλίου του τρέχοντος έτους, το δώρο Πάσχα καταβάλλεται μειωμένο, λαμβάνοντας υπόψη για τον υπολογισμό του το χρόνο διάρκειας της εργασιακής σχέσης έως την αναστολή αυτής, ενώ το ποσό του δώρου Πάσχα που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα αναστολής της εργασιακής σχέσης καταβάλλεται από το κράτος

Στις παραπάνω περιπτώσεις το δώρο Πάσχα υπολογίζεται βάσει του καταβαλλόμενου μισθού ή ημερομισθίου την προηγούμενη της ημερομηνίας αναστολής της εργασιακής σχέσης.

Για τους υπολοίπους που συνεχίζουν την εργασία τους κανονικά ισχύουν τα εξής:

Για τον υπολογισμό του ποσού του δώρου Πάσχα λαμβάνεται υπόψη ο τρόπος αμοιβής των μισθωτών, δηλαδή αν αμείβονται με ημερομίσθιο ή με μισθό. Η χρονική περίοδος που υπολογίζεται το δώρο αρχίζει από την 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου κάθε έτους. Συνεπώς, αν η σχέση εργασίας διήρκεσε ολόκληρο το χρονικό διάστημα ο εργαζόμενος δικαιούται να λάβει μισό μηνιαίο μισθό αν αμείβεται με μισθό και 15 ημερομίσθια αν αμείβεται με ημερομίσθιο.

Μπορείτε να υπολογίσετε το Δώρο Πάσχα ΕΔΩ.

Παράλληλα, ανακοίνωση και διευκρινίσεις για το Δώρο Πάσχα εξέδωσε το Εργατικό Κέντρο Χανίων:

Αναλυτικότερα:

Για το Δώρο Πάσχα των εργαζομένων των οποίων οι συμβάσεις εργασιακής σχέσης τέθηκαν ή θα τεθούν σε αναστολή στις επιχειρήσεις που έχει ανασταλεί η δραστηριότητα με κρατική εντολή  καθώς και σε επιχειρήσεις που ανήκουν στους κλάδους που πλήττονται σημαντικά, βάσει ΚΑΔ, λόγω των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 η Π.Ν.Π. – ΦΕΚ 75 Α’ 30-3-2020 αναφέρει στο άρθρο 19:

  1. Οι επιχειρήσεις εργοδότες των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής, καθώς και οι επιχειρήσεις – εργοδότες που ανήκουν στους κλάδους που πλήττονται σημαντικά, λόγω των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με την από 20-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68) και τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτής κανονιστικές πράξεις, δύνανται να καταβάλουν το επίδομα εορτών Πάσχα σε χρόνο μεταγενέστερο από τον οριζόμενο στην υπ’ αρ. 19040/1981 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 742) και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 30ης Ιουνίου 2020.
  2. Στην περίπτωση κατά την οποία η εργασιακή σχέση των απασχολουμένων στις ανωτέρω επιχειρήσεις – εργοδότες τίθεται σε αναστολή και η διάρκεια της εργασιακής σχέσης, έως την αναστολή της, δεν καλύπτει ολόκληρη τη χρονική περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 30 Απριλίου του τρέχοντος έτους, το επίδομα εορτών Πάσχα καταβάλλεται μειωμένο, λαμβάνοντας υπόψη για τον υπολογισμό του, σύμφωνα με την παρ. 3β του άρθρου 1 της υπ’ αρ. 19040/1981 κοινής υπουργικής απόφασης, τον χρόνο διάρκειας της εργασιακής σχέσης έως την αναστολή αυτής.
  3. Στην περίπτωση κατά την οποία η εργασιακή σχέση των απασχολουμένων στις ανωτέρω επιχειρήσεις – εργοδότες τίθεται σε αναστολή, το ποσό εκ του επιδόματος εορτών Πάσχα που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα αναστολής της εργασιακής σχέσης καταβάλλεται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζεται η υπ’ αρ. 19040/1981 κοινή υπουργική απόφαση.
  4. Στις περιπτώσεις των παρ. 2 και 3, το επίδομα εορτών Πάσχα υπολογίζεται βάσει του καταβαλλόμενου μισθού ή ημερομισθίου την προηγουμένη της ημερομηνίας αναστολής της εργασιακής σχέσης.

Δηλαδή:

Οι επιχειρήσεις που έκλεισαν προσωρινά,  με κρατική εντολή ή που ανήκουν σε κλάδους που πλήττονται σημαντικά, βάσει ΚΑΔ, λόγω της κρίσης του κορωνοϊού, υποχρεούνται στην καταβολή του δώρου Πάσχα, των εργαζομένων σε αναστολή σύμβασης, μόνο για το χρόνο της πραγματικής απασχόλησης τους κατά το διάστημα από 1/1/2020 έως την τελευταία ημέρα πριν από την ημερομηνία που τέθηκε σε αναστολή η εργασιακή του σχέση. Το Δώρο υπολογίζεται για το διάστημα από 1/1 έως 30/4.

Το δώρο Πάσχα των παραπάνω εργαζομένων κατά το διάστημα που η σύμβαση εργασιακής σχέσης τους είναι σε αναστολή, καταβάλλεται από το κράτος.

Για τον υπολογισμό του Δώρου Πάσχα στις παραπάνω (έκτακτες) περιπτώσεις λαμβάνονται υπόψη οι αποδοχές που λάμβαναν οι εργαζόμενοι την τελευταία ημέρα πριν την ημερομηνία αναστολής της εργασιακής τους σχέσης.

Οι παραπάνω επιχειρήσεις μπορούν να μη καταβάλλουν το δώρο Πάσχα, έως τη Μ. Τετάρτη, 15/4/2020, όπως είχαν την υποχρέωση με την ΥΑ 19040/1981, αλλά έχουν τη δυνατότητα να το καταβάλλουν αργότερα, όχι όμως μετά τις 30 Ιουνίου 2020.

Οι επιχειρήσεις που δεν αναστέλλουν τη λειτουργία τους με κρατική εντολή ή δεν πλήττονται από την κρίση του κορωνοϊού βάσει των ΚΑΔ που διαθέτουν θα πρέπει να καταβάλλουν κανονικά το δώρο Πάσχα στους εργαζομένους τους δηλαδή έως την Μ. Tετάρτη 15/4/2020. Βάση υπολογισμού αποτελούν οι αποδοχές του εργαζόμενου 15 ημέρες πριν το Πάσχα.

Σε κάθε περίπτωση, το Δώρο Πάσχα, δεν επιτρέπεται να καταβληθεί σε είδος, αλλά μόνο σε χρήμα.

Το δώρο Πάσχα, είναι ίσο με μισό μισθό για όσους αμείβονται με μισθό ή με 15 ημερομίσθια για όσους αμείβονται με ημερομίσθιο. Λαμβάνεται ολόκληρο εάν η εργασιακή σχέση διήρκεσε από 1ης Ιανουαρίου έως και 30 Απριλίου.

Σε περίπτωση μικρότερης διάρκειας εργασιακής σχέσης, ο εργαζόμενος δικαιούται αναλογία δώρου. Η αναλογία αυτή ισούται με  τον αριθμό των ημερολογιακών ημερών (όχι πραγματικών ημερών εργασίας) που διήρκεσε η εργασιακή σχέση μέχρι την αποχώρηση ή απόλυση, ή αναστολή εργασίας, δια του αριθμού (8). Το πηλίκον της διαίρεσης το πολλαπλασιάζουμε επί 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού του μισθωτού ή του ημερομισθίου του εργατοτεχνίτη. Για χρονικό διάστημα λιγότερο των 8 ημερών διάρκειας της εργασιακής σχέσης χορηγείται κλάσμα του δώρου. (Υ.Α. 19040/81) Αυτός ο τρόπος υπολογισμού είναι ο ίδιος και για τους μερικώς απασχολούμενους (λιγότερες ώρες την ημέρα, όλες τις ημέρες της εβδομάδας)

Οι εργαζόμενοι με εκ περιτροπής εργασία (λιγότερες ημέρες τη  βδομάδα), θα πάρουν ως Δώρο Πάσχα 1 ημερομίσθιο για κάθε 6,5 πραγματοποιηθέντα ημερομίσθια. Οι αμειβόμενοι  με ωρομίσθιο, θα λάβουν  Δώρο Πάσχα με  βάση το  μέσο όρο  των αποδοχών  που έλαβαν για το διάστημα από 1/1 έως 30/04.

Το ποσό προσαυξάνεται με τον συντελεστή 0,04166, που είναι η αναλογία του επιδόματος άδειας στο δώρο Πάσχα.

(Με πληροφορίες από ethnos.gr)

0

Πόσο χρήσιμη ήταν αυτή η ανάρτηση;

Κάντε κλικ σε ένα αστέρι για να το αξιολογήσετε!

Μέση βαθμολογία 0 / 5. Πλήθος ψήφων 0

Δεν υπάρχουν ψήφοι μέχρι τώρα! Γίνετε ο πρώτος που θα αξιολογήσει αυτήν την ανάρτηση.