ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ (ΕΛΤΕΚ) ΣΤΑ ΓΡΕΒΕΝΑ

0
(0)

Τελευταία ενημέρωση 22 Μαρτίου 2022 by manos (seo)-admin

Με αφορμή το θανατηφόρο ατύχημα στο εργοστάσιο της Ελληνικής Τεχνολογίας Εκρηκτικών (ΕΛΤΕΚ) στα Γρεβενά, ο Γιώργος Μουλκιώτης, υπεύθυνος Κοινοβουλευτικού Τομέα Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων του Κινήματος Αλλαγής δήλωσε τα εξής:

«Άλλο ένα εργατικό θανατηφόρο ατύχημα προστέθηκε στη μεγάλη λίστα των τραγωδιών που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα σε χώρους εργασίας.

Το τραγικό αυτό συμβάν με τον θάνατο τριών νέων εργαζομένων, αποδεικνύει την ανυπαρξία υπεύθυνης πολιτικής για τους ελεγκτικούς μηχανισμούς και για την τήρηση των κανόνων υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων.

Μέχρι που θα φτάσει η αδιαφορία της κυβέρνησης; Τι άλλο τραγικό χρειάζεται να συμβεί;

Ζητάμε κατεπείγουσα διερεύνηση των συνθηκών του ατυχήματος, γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων και απόδοση ευθυνών

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΤΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΗΝ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΈΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών «Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς, διατάξεις για θέματα ανθρώπινου δυναμικού και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, νομοθετικό πλαίσιο εκπαίδευσης των σπουδαστών/σπουδαστριών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης για την ένταξη στον κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών, διατάξεις για την ολοκλήρωση της μεταφοράς των δασικών υπηρεσιών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διατάξεις για την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ‘Ελλάδα 2.0’, Εθνική Σύνταξη Ομογενών, και άλλες επείγουσες διατάξεις»

Θέμα: «Κατάργηση της μείωσης της Εθνικής Σύνταξης των ομογενών από την πρώην Σοβιετική Ένωση και την Αλβανία –βελτιώσεις στη χορήγηση του επιδόματος ανασφαλίστων υπερηλίκων.

Αιτιολογική Έκθεση

Επί του άρθρου 1

Με το άρθρο 7 παρ. 2 του ν. 4387/2016 προβλέπεται η μείωσης της εθνικής σύνταξης βάσει ετών μόνιμης διαμονής στην Ελλάδα. Ειδικότερα προβλέπεται ότι πλήρης εθνική σύνταξη χορηγείται εφόσον ο υποψήφιος συνταξιούχος διαμένει μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα 40 χρόνια μεταξύ του 15ου έτους της ηλικίας του και του έτους συνταξιοδότησής του. Σε διαφορετική περίπτωση, η εθνική σύνταξη μειώνεται κατά 1/40 για κάθε χρόνο που υπολείπεται των 40 ετών μόνιμης και νόμιμης διαμονής.

Με την παρούσα διάταξη προτείνεται η εξαίρεση από την ανωτέρω πρόβλεψη των ομογενών που προέρχονται από την πρώην Σοβιετική Ένωση και των ομογενών με Αλβανική ιθαγένεια για αιτήσεις συνταξιοδότησης μέχρι και το 2037. Και τούτο διότι, δεδομένου ότι οι συμπατριώτες μας αυτοί παλιννόστησαν κατά τη δεκαετία του 1990 και πήραν το Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς από το 1998 και μετά, είναι αντικειμενικά αδύνατο να συμπληρώνουν 40 χρόνια διαμονής στη χώρα πριν το έτος 2038. Παράλληλα, η προτεινόμενη με τη διάταξη αυτή ευνοϊκή μεταχείριση των ανωτέρω ομογενών για μεταβατικό χρονικό διάστημα δικαιολογείται από λόγους εθνικού συμφέροντος, που επιβάλλουν τη στήριξη των ομογενών, οι οποίοι παλιννοστούν στην Ελλάδα, εγκαταλείποντας τις πατρογονικές τους εστίες, επειδή αντιμετωπίζουν στις χώρες προέλευσής τους εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες διαβίωσης και εργασίας.

Επί του άρθρου 2

Με το άρθρο 1 του ν. 1296/1982 η κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. θεσμοθέτησε για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας το «Λογαριασμό συνταξιοδότησης ανασφάλιστων υπερηλίκων», από τον οποίο χορηγείτο κάθε μήνα σύνταξη και υγειονομική περίθαλψη σε Έλληνες υπηκόους και ομογενείς μόνιμα διαμένοντες στην Ελλάδα, εφόσον δεν ελάμβαναν σύνταξη ή άλλο βοήθημα και δεν είχαν εισόδημα που να ξεπερνούσε τη σύνταξη που χορηγούσε ο ΟΓΑ στους συνταξιούχους του.

Εξελικτικά, ο θεσμός αυτός τροποποιήθηκε αρχικά με το ν. 4093/2012 (παρ. 5 υποπαράγραφος ΙΑ.6) και στη συνέχεια με το άρθρο 93 του ν. 4387/2016.

Με το τελευταίο άρθρο καθώς και την κατ’ εξουσιοδότηση αυτού ΚΥΑ Φ10034/2437/655 (ΦΕΚ Β’2401) ορίζεται ότι το πλήρες ποσό του «Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερήλικων» είναι 360 ευρώ μηνιαίως και καθορίζονται επιπλέον και οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες το εν λόγω επίδομα χορηγείται τόσο στους ανασφάλιστους υπερήλικες όσο και σε αυτούς που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης.

Μεταξύ των προϋποθέσεων προκειμένου οι υπερήλικες (δηλαδή οι άνω των 67 ετών) να λάβουν πλήρες το παραπάνω μέγιστο ποσό των 360 ευρώ τέθηκε και η διαμονή για 35 πλήρη έτη στην Ελλάδα (μειουμένου αναλόγως του ποσού του επιδόματος για κάθε έτος διαμονής που υπολείπεται των παραπάνω 35 ετών διαμονής στη χώρα). Στη συνέχεια, ωστόσο, με το άρθρο δεύτερο του ν. 4618/2019 (ΦΕΚ 89/10-6-2019) τροποποιήθηκε το άρθρο 93 και προβλέφθηκε ότι στους δικαιούχους, που είναι μέλη της ελληνικής μειονότητας της Αλβανίας, καταβάλλεται το επίδομα χωρίς να απαιτείται η συμπλήρωση της προϋπόθεσης των 35 ετών πλήρους διαμονής, ούτε η προϋπόθεση της μόνιμης και νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα για δεκαπέντε (15) συνεχόμενα έτη πριν από την υποβολή της αίτησης χορήγησης του επιδόματος.

Ωστόσο, στην παραπάνω εξαίρεση δεν εντάχθηκαν οι ομογενείς μας από την πρώην Σοβιετική Ένωση οι οποίοι πήραν το Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς από το 1998 και εφεξής, ενώ μόλις το 2000 με το νόμο περί αποκατάστασης των παλινοστούντων Ομογενών από την τ. ΕΣΔΔ (ν. 2790/2000), τους δόθηκε η δυνατότητα απόκτησης ελληνικής ιθαγένειας, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να δικαιωθούν πλήρες ποσό επιδόματος, αφού είναι αδύνατο να συμπληρώσουν 35 χρόνια διαμονής στην Ελλάδα πριν από το 2032. Έτσι, με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, αφενός για λόγους ίσης αντιμετώπισης των ομογενών μας, αφετέρου γιατί είναι αντικειμενικά αδύνατο να δικαιωθούν πλήρους ποσού επιδόματος πριν από το 2032, προτείνεται η επέκταση της εξαίρεσης από τις περιπτώσεις γ΄ και δ΄ της παραγράφου 1 και στους ομογενείς μας που προέρχονται από την πρώην Σοβιετική Ένωση.

Επιπλέον, με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, προτείνεται ως προϋπόθεση για τη χορήγηση του επιδόματος να είναι όχι το φορολογητέο εισόδημα αλλά το πραγματικό εισόδημα του υπερήλικα. Προς τούτο έχει σχετικά γνωμοδοτήσει ο Συνήγορος του Πολίτη [1] με το υπ. αρ. πρωτ. 222723/19688/2018 Πόρισμά του. Και τούτο μετά από ενδελεχή έρευνα πολλών πραγματικών περιπτώσεων υπερηλίκων από τις οποίες προέκυψε ότι πολλοί υπερήλικες δεν δικαιώνονται το επίδομα, καίτοι είτε δεν έχουν κανένα πραγματικό εισόδημα, είτε έχουν πολύ χαμηλό πραγματικό εισόδημα, αλλά το φορολογητέο εισόδημά τους προσδιορίζεται βάσει των αντικειμενικών δαπανών διαβίωσης, με αποτέλεσμα να υπερβαίνει τα εισοδηματικά όρια του νόμου. Καταλήγοντας, μάλιστα, ο ΣτΠ προτείνει να τεθεί το πραγματικό εισόδημα (και όχι το φορολογητέο) ως κριτήριο χορήγησης του Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, προκειμένου να εναρμονιστεί με τις προϋποθέσεις χορήγησης του «Κοινωνικού Επιδόματος Αλληλεγγύης» (3359 Β/28 -7- 2021).

1) https://www.synigoros.gr/resou…

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών «Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς, διατάξεις για θέματα ανθρώπινου δυναμικού και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, νομοθετικό πλαίσιο εκπαίδευσης των σπουδαστών/σπουδαστριών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης για την ένταξη στον κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών, διατάξεις για την ολοκλήρωση της μεταφοράς των δασικών υπηρεσιών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διατάξεις για την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ‘Ελλάδα 2.0’, Εθνική Σύνταξη Ομογενών, και άλλες επείγουσες διατάξεις» προστίθεται άρθρο ως εξής:

Άρθρο 1

Εθνική σύνταξη ομογενών- τροποποίηση άρθρου 7 ν. 4387/2016

Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 4387/2016 (Α’ 85) προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Η κατά τα ανωτέρω μείωση της εθνικής σύνταξης βάσει ετών μόνιμης και νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα δεν εφαρμόζεται για τους ομογενείς που προέρχονται από την πρώην Σοβιετική Ένωση και τους ομογενείς με Αλβανική ιθαγένεια για αιτήσεις συνταξιοδότησης που θα υποβληθούν μέχρι και το έτος 2037.Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται τόσο στις εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης όσο και στις ήδη εκδοθείσες, επανυπολογιζόμενων των εθνικών συντάξεων των τελευταίων με βάση σαράντα (40) έτη νόμιμης και μόνιμης διαμονής».

Άρθρο 2

Επίδομα ανασφάλιστων υπερηλίκων- Τροποποίηση άρθρου 93 του ν. 4387/2016 (Α’ 85)

1.Η περ. ε΄ της παρ. 1του άρθρου 93 του ν. 4387/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«ε. Το συνολικό πραγματικό ετήσιο ατομικό εισόδημά τους καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων είκοσι (4.320) ευρώ ή, στην περίπτωση εγγάμων, το συνολικό πραγματικό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσό των οκτώ χιλιάδων εξακοσίων σαράντα (8.640) ευρώ».

2.Η παρ. 11 του άρθρου 93 του ν. 4387/2016 τροποποιείται ως εξής:

«11. Στους δικαιούχους που είναι ομογενείς προερχόμενοι από την πρώην Σοβιετική Ένωση και ομογενείς με αλβανική ιθαγένεια καταβάλλεται το επίδομα του παρόντος άρθρου, χωρίς την εφαρμογή των περιορισμών των περιπτώσεων γ΄ και δ΄ της παραγράφου 1 αυτού. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Εσωτερικών , ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες χορήγησης του επιδόματος στους ανωτέρω δικαιούχους.

Οι προτείνοντες Βουλευτές

Ευαγγελία Λιακούλη

Γιώργος Μουλκιώτης

Μιχάλης Κατρίνης

Γεώργιος Αρβανιτίδης

Κωνσταντίνος Σκανδαλίδης

Νάντια Γιαννακοπούλου

Αντωνία (Τόνια) Αντωνίου

Ιλχάν Αχμέτ

Χρήστος Γκόκας

Γεώργιος Καμίνης

Χαράλαμπος Καστανίδης

Βασίλειος Κεγκέρογλου

Χαρά Κεφαλίδου

Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος

Δημήτριος Κωνσταντόπουλος

Ανδρέας Λοβέρδος

Μπουρχάν Μπαράν

Δημήτριος Μπιάγκης

Απόστολος Πάνας

Γεώργιος Παπανδρέου

Ανδρέας Πουλάς

Γεώργιος Φραγγίδης

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ Κ.Ο. ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΔΡΟ Κ.Ο. ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ

Σε πολύ καλό κλίμα πραγματοποιήθηκε εθιμοτυπική συνάντηση στη Βουλή, μεταξύ του επικεφαλής της Κ.Ο. του Κινήματος Αλλαγής Μιχάλη Κατρίνη και αντιπροσωπείας του Σοσιαλιστικού κόμματος της Αλβανίας, υπό τον κ. Taulant Balla, Πρόεδρο της αντίστοιχης κοινοβουλευτικής ομάδας.

Στην συνάντηση συμμετείχαν από την πλευρά του Κινήματος Αλλαγής ο Διευθυντής της Κ.Ο. κ. Θανάσης Γλαβίνας και ο Σύμβουλος Εξωτερικής πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων της Κ.Ο. κ. Σωτήρης Σέρμπος, ενώ από την αλβανική πλευρά παραβρέθηκαν η πρέσβης της Αλβανίας στην Ελλάδα κα Luela Hajdaraga, η Αντιπρόεδρος του Αλβανικού Σοσιαλιστικού κόμματος κα Anila Denaj και άλλα στελέχη.

Οι συνομιλητές αναφέρθηκαν στις καλές σχέσεις που διέπουν τα δύο αδελφά σοσιαλιστικά κόμματα Ελλάδας-Αλβανίας, ενώ από την πλευρά του ο κ. Μιχάλης Κατρίνης είχε την ευκαιρία να θέσει και το ζήτημα της ευημερίας και της ασφάλειας της Ελληνικής μειονότητας στην γειτονική χώρα, όπως και την επιτάχυνση της διαδικασίας προετοιμασίας του συνυποσχετικού για την κοινή προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, σε σχέση με την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών των δύο χωρών.

Ο κ. Taulant Balla από την πλευρά της αλβανικής αντιπροσωπείας ζήτησε από τον επικεφαλής της Κ.Ο. του Κινήματος Αλλαγής την στήριξή της ελληνικής πλευράς στις επικείμενες ενταξιακές διαπραγματεύσεις της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προσκαλώντας τον παράλληλα και σε αντίστοιχη συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί στα Τίρανα.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΧΑΡΗ ΔΟΥΚΑ, ΤΟΜΕΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ, ΓΙΑ THN ΜΟΝΟΜΕΡΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Το πρόβλημα της αδιαφανούς τιμολόγησης και της παραπλάνησης των καταναλωτών με τις απίστευτες διακυμάνσεις της ρήτρας αναπροσαρμογής το είχαμε επισημάνει από τους τελευταίους μήνες του 2021. Ζητούσαμε τότε την καθιέρωση προτύπων τιμολογίων, ώστε να γνωρίζει ο καταναλωτής τί συμβόλαιο τελικά υπογράφει και τί αναμένεται να πληρώσει.

Μετά και από τις νέες σοβαρές καταγγελίες για τις μονομερείς αλλαγές συμβολαίων από σταθερά σε κυμαινόμενα, εμείς επιμένουμε στις καθαρές κουβέντες.

Ζητάμε πλαφόν στην ρήτρα αναπροσαρμογής τώρα, γιατί διαφορετικά δεν μπορεί να διασφαλιστεί η διαφάνεια στην τιμολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας.

Άμεση αλλαγή του κώδικα προμήθειας, ώστε τα σταθερά τιμολόγια να παραμένουν σε κάθε περίπτωση σταθερά, χωρίς υποσημειώσεις και ήξεις αφίξεις διατυπώσεις.

Ήδη η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής ετοιμάζει την υποβολή σχετικής ερώτησης.

E. ΛΙΑΚΟΥΛΗ: ΚΥΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΧΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ: «Η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ… ΕΜΕΙΣ ΚΥΒΕΡΝΑΜΕ!»

Την θέση της Κυβέρνησης που εκφράστηκε από τον Υπουργό Εσωτερικών, κ. Βορίδη, καυτηριάζει η Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και Τομεάρχης Εσωτερικών του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Βουλευτής Λάρισας, Ευαγγελία Λιακούλη, σε ανακοίνωση που εξέδωσε, επισημαίνοντας τα εξής:

«Ο Υπουργός Εσωτερικών προέβη σε μια ανοίκεια για τα πολιτικά ήθη της Ελληνικής Δημοκρατίας δήλωση, στο πλαίσιο της συζήτησης που πραγματοποιήθηκε στη Βουλή για Επίκαιρη Ερώτηση που του κατέθεσα αναφορικά με το αδιέξοδο των Υπηρεσιών Δόμησης των Δήμων.

Συγκεκριμένα, ο κ. Βορίδης δήλωσε επί λέξει: «Παρεμπιπτόντως για τα ζητήματα της διαβουλεύσεως, γιατί συχνά διαφωνούμε, θα σας το πω για μια ακόμη φορά. Η διαβούλευση είναι τυπική διαδικασίαΔεν είμαστε καθόλου θεσμικά και νομικά υποχρεωμένοι ως Κυβέρνηση να σας ενημερώνουμε για τις προθέσεις μας. Αυτές εκδηλώνονται την ώρα που επιλέγουμε εμείς, με τον τρόπο που επιλέγουμε εμείς και διαβουλευόμαστε έτσι όπως προβλέπει ο νόμος και έτσι όπως προβλέπει ο Κανονισμός στο Κοινοβούλιο. Κατά τα λοιπά, αν επιλέξετε κάποια στιγμή να στηρίξετε την Κυβέρνησή μας, τότε βεβαίως θα αλλάξουν οι σχέσεις μας. Μέχρι τότε, οι σχέσεις είναι καθαρές. Εμείς κυβερνάμε, εσείς αντιπολιτεύεστε.»

Η δήλωση αυτή, μέσα στο Κοινοβούλιο, αποτελεί κυνική παραδοχή της χείριστης τακτικής, που χαρακτηρίζει την Κυβέρνηση της ΝΔ, όλα αυτά τα χρόνια.

Δεν είπε ψέματα ο κ Βορίδης, ούτε δίστασε να κάνει δημόσια αυτή την παραδοχή.

Ξεκαθαρίζω, λοιπόν, ότι εμείς στο ΠΑΣΟΚ–Κίνημα Αλλαγής που νομοθετήσαμε τη διαβούλευση το 2012, με το νόμο 4048/2012, θεωρούμε ότι όχι μόνο δεν είναι μια τυπική διαδικασία, αλλά είναι μια διαδικασία ουσίας και δημοκρατίας.

Εμείς, πιστεύουμε στους θεσμούς, σεβόμαστε τις δημοκρατικές διαδικασίες, εμμένουμε στην αξία και στην ποιότητα του ειλικρινούς κοινοβουλευτικού διαλόγου μεταξύ των δημοκρατικών πολιτικών δυνάμεων. Αυτό επιτάσσουν οι διαχρονικές αρχές, οι αξίες μας και η πολιτική ηθική μας».

ΝΙΚΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ: ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΦΚ ΣΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΠΛΑΦΟΝ ΣΤΗ ΡΗΤΡΑ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΕΞΟΥΝ ΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ

Στη Βέροια περιοδεύει από το μεσημέρι ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Νωρίτερα ο Νίκος Ανδρουλάκης συζήτησε με αγρότες και μεταποιητές στην Κουλούρα και άκουσε τις ανησυχίες τους για τις καταστροφές στην παραγωγή τους αλλά και το δυσβάσταχτο ενεργειακό κόστος, που επωμίζονται.

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής επανέλαβε την ανάγκη άμεσα να μειωθεί ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στο πετρέλαιο και να επιβληθεί πλαφόν στη ρήτρα αναπροσαρμογής για να αντέξουν οι αγρότες. Σχολιάζοντας τις τελευταίες παρεμβάσεις της Κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, ο κ. Ανδρουλάκης επισήμανε την κυβερνητική ατολμία να προχωρήσει σε ουσιαστικά μέτρα ανακούφισης καταναλωτών και επιχειρήσεων και επιβολής φορολογίας στα υπερκέρδη των εταιρειών ενέργειας, κάτι που έχει προτείνει το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως πρόσφατα η Ιταλία, ήδη υιοθετούν.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής:

Ξεκινάμε την προσπάθεια της αυτό-οργάνωσης μας, που θέτει την κοινωνία πρωταγωνιστή. Σε κάθε μέρος της Ελλάδας θα κάνουμε παρόμοιες συναντήσεις και σήμερα ξεκινάω από την Βέροια.

Η οικονομική κρίση διευρύνει τις ανισότητες. Η κλιματική κρίση κάνει πια ένα σποραδικό φαινόμενο, να είναι μόνιμο. Κάθε χρόνο, καταστροφή στους καρπούς.

Πρέπει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να δημιουργήσει μόνιμους μηχανισμούς μέσω του ΕΛΓΑ, που θα αξιοποιήσουν τα κοινοτικά κονδύλια ώστε να υπάρχει αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου , που καταστρέφει και τον πρωτογενή τομέα, αλλά δημιουργεί πολύ μεγάλο ζήτημα και στις επιχειρήσεις μεταποίησης της περιοχής.

Η ενεργειακή κρίση δεν αφορά μόνο τους αγρότες στην Ημαθία αλλά σε όλη την Ελλάδα. Πρέπει άμεσα να υπάρξει μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο πετρέλαιο και πλαφόν στη ρήτρα αναπροσαρμογής ώστε τα τιμολόγια να είναι χαμηλότερα. Να αντέξουν οι αγρότες , να αντέξει η ανταγωνιστικότητά τους.

Υπάρχουν και οι μόνιμες λύσεις.

Η Κυβέρνηση πρέπει να αξιοποιήσει χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης για να κάνουμε δίκτυα και οι αγρότες μας, οι κτηνοτρόφοι μας, οι μεταποιητές μας να έχουν τη δυνατότητα να κάνουν χιλιάδες ενεργειακές κοινότητες στη χώρα. Να μπορούν να παράξουν το δικό τους ρεύμα, να θωρακίσουν μακροπρόθεσμα την παραγωγή τους και έτσι οι ίδιοι και οι οικογένειές τους να ζουν με αξιοπρέπεια.

Σε ερώτηση για τις σημερινές δηλώσεις του Πρωθυπουργού, ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε:

Τα μέτρα που έχει πάρει η Κυβέρνηση δεν αρκούν. Ο λόγος που ο κ. Μητσοτάκης λέει ότι δεν έχει δημοσιονομικό περιθώριο να πάρει μέτρα, που αναλογικά παίρνουν και άλλες χώρες της Ευρώπης είναι γιατί την περίοδο της πανδημίας έκανε μια πολύ μεγάλη δημοσιονομική επέκταση της τάξης των 43 δισεκατομμυρίων, που όμως δεν έφερε το ανάλογο αποτέλεσμα. Δεν μπορεί λοιπόν να θυμάται το λεφτόδεντρο αλα καρτ.

ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ

Κλιμάκιο του Κινήματος Αλλαγής, αποτελούμενο από τους Γραμματέα της ΚΟ Ευαγγελία Λιακούλη, τον υπεύθυνο ΚΤΕ Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων και βουλευτή Βοιωτίας Γ. Μουλκιώτη και τον Διευθυντή της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κινήματος Αλλαγής Αθ. Γλαβίνα, συναντήθηκε στη Βουλή με εκπροσώπους του Συλλόγου Εργαζομένων στις Κοινωνικές Δομές για την Αντιμετώπιση της Φτώχειας (Σ.ΚΟΙΝ.Δ.Α.Φ), κ.κ. Δημήτρη Κνη, Ευάγγελο Γεραντώνη, Χριστίνα Ζεϊμπεκίδου και Κωνσταντίνα Χαμπίπη.

Κεντρικό θέμα της συνάντησης αποτέλεσε η ενημέρωση για την υφιστάμενη κατάσταση και τις άμεσες διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθηθούν για την ομαλή ένταξη των δομών στην επόμενη προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2021-2027.

Οι εκπρόσωποι του Συλλόγου ενημέρωσαν για τα θέματα που αφορούν τους πλέον των 2.500 εργαζομένων καθώς και για τον ρόλο και την συμβολή των Κοινωνικών Δομών στην αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού και της ακραίας φτώχειας μέσω της εξυπηρέτησης περίπου 350.000 ευάλωτων πολιτών.

Επιπλέον, επεσήμαναν την αναγκαιότητα λήψης άμεσων δράσεων ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των δομών με το υφιστάμενο προσωπικό και η ένταξη στο επόμενο προγραμματικό πλαίσιο χωρίς κανένα χρηματοδοτικό κενό.

Οι εκπρόσωποι του Κινήματος Αλλαγής, διαβεβαίωσαν για την στήριξη της παράταξης στα δίκαια αιτήματα των εργαζομένων, με άμεσες κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες, ώστε τα αρμόδια υπουργεία να λάβουν πολιτικές πρωτοβουλίες και να αναλάβουν την ευθύνη για τα ζητήματα που άπτονται της αρμοδιότητάς τους.

ΝΙΚΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ: Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΤΕΙ ΜΕ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΜΕΤΑΘΕΤΟΝΤΑΣ ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΣΤΙΣ ΠΛΑΤΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Ομιλία σε κομματική εκδήλωση στην Βέροια εκφώνησε απόψε ο Νίκος Ανδρουλάκης εκκινώντας από την Ημαθία την καμπάνια αυτο-οργάνωσης του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Αναφερόμενος στα θέματα ακρίβειας ο κ. Ανδρουλάκης επισήμανε την απροθυμία της Κυβέρνησης να φορολογήσει τα υπερκέρδη των εταιρειών ενέργειας μεταθέτοντας όλο το βάρος στις πλάτες των πολιτών .

«Οι μεγάλες εταιρείες σε πολλές χώρες της Ευρώπης όπως στη Γαλλία και στην Ιταλία εμφανίζουν ζημίες. Με ένα μαγικό τρόπο στην Ελλάδα εμφανίζουν φαραωνικά κέρδη, γιατί δεν κάναμε τίποτα για να φορολογήσουμε τα υπερκέρδη τους. Ο κ. Μητσοτάκης πετά την μπάλα στις Βρυξέλλες υποστηρίζοντας την επιβολή πλαφόν στην χονδρική τιμή. Γιατί δεν βάζουμε πλαφόν στην λιανική για να υπάρχει επιμερισμός του κόστους αυτής της περιπέτειας σε όλους και όχι μόνο στους πολίτες; Γιατί δεν θέλει να συγκρουστεί με τα συμφέροντα» υπογράμμισε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Σχετικά με τα νέα γεωπολιτικά δεδομένα που δημιουργεί η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, ο κ. Ανδρουλάκης επανέλαβε ότι «η χώρα μας πρέπει να είναι ακλόνητα στην όχθη του σεβασμού του διεθνούς δικαίου, όποιος και αν το καταπατά είτε Ρώσος είτε Αμερικάνος».

«Όραμα μου είναι να γίνει η δημοκρατική παράταξη η ασπίδα του ελληνικού λαού και των μη προνομιούχων» τόνισε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής συμπληρώνοντας ότι η αυτό-οργάνωση στοχεύει να ξαναριζώσει το Κίνημα στην ελληνική κοινωνία. «Δεν είναι η προσπάθεια ενός κόμματος να ανεβάσει τα ποσοστά του, αλλά είναι μια εθνική ανάγκη οι δυνάμεις της προόδου, οι δυνάμεις του ρεαλισμού, οι πατριωτικές δυνάμεις που θέλουν την κοινωνία όρθια, χωρίς ανισότητες, με κοινωνική δικαιοσύνη και εθνική αξιοπρέπεια, να ξαναγίνουν η ισχυρότερη παράταξη της χώρας» ανέφερε.

«Να ξανακάνουμε την δημοκρατική παράταξη, την παράταξη που θα αγκαλιάσει πλειοψηφικά τον ελληνικό λαό. Να ξαναποκτήσει η Δεξιά έναν πραγματικό πολιτικό αντίπαλο. Σήμερα τι καλύτερο για τον κ. Μητσοτάκη από την αντιπολίτευση που κάνει ο κ. Τσίπρας, μια αντιπολίτευση χωρίς περιεχόμενο. Εμείς θέλουμε και πρόοδο και περιεχόμενο και σχέδιο» είπε ο κ. Ανδρουλάκης.

ΟΜΙΛΙΑ ΝΙΚΟΥ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ

Ομιλία Νίκου Ανδρουλάκη Προέδρου ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής στη Βέροια

Φίλες και φίλοι,

Ξεκινάμε σήμερα εδώ από τη Βέροια μια προσπάθεια για την οποία δεσμεύτηκα το βράδυ της 12ης Δεκέμβρη. Με την κοινωνία μπροστά, με όλους εσάς, να ξαναριζώσουμε στην ελληνική κοινωνία.

Δεν είναι μια κομματική προσπάθεια. Δεν είναι η προσπάθεια ενός κόμματος να ανεβάσει τα ποσοστά του. Είναι μια εθνική ανάγκη οι δυνάμεις της προόδου, οι δυνάμεις του ρεαλισμού, οι πατριωτικές δυνάμεις που θέλουν την κοινωνία όρθια, χωρίς ανισότητες, με κοινωνική δικαιοσύνη, με εθνική αξιοπρέπεια, να ξαναγίνουν πολιτικά η ισχυρότερη παράταξη της χώρας.

Και θα πάμε βήμα-βήμα, γειτονιά-γειτονιά, σπίτι-σπίτι, σε κάθε εργασιακό χώρο, στα ελληνικά πανεπιστήμια, στις τοπικές κοινωνίες, να συναντηθούμε ξανά με αυτούς που ήταν η δύναμή μας. Τους απλούς πολίτες, με τους οποίες έχουμε κοινές αγωνίες, κοινές ανάγκες, κοινούς φόβους, αλλά πάνω από όλα κοινές ελπίδες.

Ελπίδες πραγματικές, που δεν βασίζονται στα μεγάλα λόγια, σε ευχολόγια, σε λαϊκισμούς, σε διαιρέσεις, σε διχασμούς. Αλλά βασίζονται στην ανάγκη της ενότητας και της πατριωτικής ευθύνης ο ελληνικός λαός να γυρίσει σελίδα και να ξαναζήσει χρόνια ευημερίας, σταθερότητας, προοπτικής.

Γι’ αυτό λοιπόν είμαστε εδώ όλοι μαζί, όλες οι γενιές, οι γενιές της ίδρυσης, οι γενιές της μεταπολίτευσης, οι γενιές που μεγάλωσαν μετά το 2000, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, να ξανακάνουμε το ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα Παπανδρέου ένα νέο ΠΑΣΟΚ, τη δημοκρατική παράταξη, την παράταξη που θα αγκαλιάσει πλειοψηφικά τον ελληνικό λαό, ώστε να ξαναποκτήσει η Δεξιά έναν πραγματικό πολιτικό αντίπαλο. Και όχι μια παράταξη που με τις επιλογές της νομιμοποιεί τη δεξιά. Γιατί, σήμερα, τι καλύτερο για τον κ. Μητσοτάκη από την αντιπολίτευση που κάνει ο κ. Τσίπρας, χωρίς περιεχόμενο.

Εμείς θέλουμε και πρόοδο και περιεχόμενο και σχέδιο. Μιλούμε για τους πολλούς, αλλά με σχέδιο για τους πολλούς. Δεν είμαστε η δύναμη που επενδύει σε ένα διχαστικό, τοξικό δημόσιο λόγο. Αλλά βάζουμε τα προβλήματα στο τραπέζι με τους πραγματικούς γεωπολιτικούς συσχετισμούς, με τα πραγματικά δεδομένα, χωρίς τις δήθεν αυταπάτες, και δείχνουμε έναν άλλον δρόμο.

Ποιος λοιπόν είναι αυτός ο άλλος δρόμος σήμερα, όταν μια κοινωνία μετά από 10 χρόνια οικονομικής κρίσης, με τεράστια προβλήματα όπως το δημογραφικό, οι ανισότητες, η φτωχοποίηση, η υπονόμευση εγχώριας παραγωγής, έρχεται τώρα αντιμέτωπη με έναν πόλεμο, με μία πανδημία, με τα μεγάλα προβλήματα της δημόσιας υγείας, με την ενεργειακή κρίση; Τι πρέπει να κάνουμε; Τι πρέπει να κάνει μία χώρα όπως η Ελλάδα, ένα ισότιμο μέλος της ΕΕ, για να έχει μια καλύτερη προοπτική ο λαός; Να τα βάλουμε κάτω ένα-ένα.

Μετά από 10 χρόνια οικονομικής κρίσης, έλεγαν οι δεξιές συντηρητικές πολιτικές «τι τη θέλουμε τη δημόσια υγεία και το ΕΣΥ; Καλύτερες υπηρεσίες είναι οι ιδιωτικές, φθηνότερες για τον πολίτη». Ας δούμε τι έγινε με την πανδημία σε χώρες που δεν είχαν το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο της ισχυρής δημόσιας υγείας. Ο COVID-19 ήταν η πανδημία των φτωχών και όχι όλων. Εμείς λοιπόν δεν πρέπει να μείνουμε στατικοί στο παλιό μας έργο. Πρέπει να το αναβαθμίσουμε και να κάνουμε μία καλύτερη υγεία και μία καλύτερη παιδεία, δημόσια για όλους. Για όλους τους πολίτες. Να πάρουμε χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης, είναι 32 δισεκ. ευρώ. Οι Ιταλοί παίρνουν το 10% και κάνουν ισχυρότερη πρωτοβάθμια και ισχυρότερη δημόσια υγεία. Ξέρουμε όλοι το έλλειμμα που έχουμε στην πρωτοβάθμια υγεία. Δεν πρέπει να γίνει μία μεγάλη επένδυση με μόνιμο προσωπικό; 4% δίνουμε από το Ταμείο Ανάκαμψης στο θέμα της υγείας. Για ποιο λόγο; Έχουμε καλύτερη από τους Ιταλούς; Όχι. Αλλά έχουμε μία άλλη κυβέρνηση με άλλες προτεραιότητες.

Εμείς δεν συζητάμε για τα θέματα αυτά. Βλέπουμε τι κάνουν άλλες χώρες. Ποιες είναι οι βέλτιστες πρακτικές, πώς βελτιώνεται η ζωή τους. Αν λοιπόν γίνεται κάτι κάπου αλλού, δεν υπάρχει κανένας λόγος να μη γίνεται και εδώ. Λαϊκισμός είναι να λες πράγματα που δεν γίνονται πουθενά. Άρα υπάρχει η δυνατότητα από αυτά τα 32 δισεκ. ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης συν τα 72 στο σύνολο από τα ευρωπαϊκά ταμεία τα επόμενα χρόνια, να γίνει μία ισχυρή παρέμβαση στον κοινωνικό πυλώνα της χώρας, που είναι πολύ κρίσιμος και για τις ανισότητες και για το δημογραφικό, το οποίο είναι και το μεγαλύτερο εθνικό ζήτημα κατά την ταπεινή μου άποψη και υπονομεύει και την κοινωνία και την οικονομία. Διότι, αν δεν κάνουμε κάτι, τα επόμενα χρόνια και τις επόμενες δεκαετίες, θα έχουμε έναν γερασμένο πληθυσμό, χωρίς εργατικά χέρια, χωρίς ζωτικότητα, χωρίς προοπτική. Πώς θα μείνουν οι συντάξεις ψηλά ή σταθερές αν δεν έχεις μία δύναμη των νεότερων γενεών να εργάζεται και να δίνει ζωή στα ταμεία; Πρέπει λοιπόν όλα αυτά να μπουν στο πεδίο της συζήτησης.

Στο δημογραφικό, πέρα από τον κοινωνικό πυλώνα, κρίσιμο σημείο είναι το κόστος ζωής, ιδιαίτερα για τις νεότερες γενιές. Σήμερα, ποιο είναι ένα από τα μεγαλύτερα κόστη της ζωής; Η πολύ μεγάλη αύξηση των ενοικίων, όχι μόνο εδώ, αλλά σε όλο τον κόσμο. Η εποχή της πανδημίας άφησε αυτό το μεγάλο ζήτημα. Αυξάνει το κόστος στα ακίνητα, αυξάνει το κόστος στα ενοίκια. Τι κάνουμε; Κάνουμε κάτι; Προχθές είπε ο πρωθυπουργός ότι «ναι, το έχουμε και αυτό στην ατζέντα μας».

Για να δείτε πόσο περιφρονεί τα προβλήματα ο κ. Μητσοτάκης, στο Ταμείο Ανάκαμψης βάλαμε 70 σπίτια στην Αθήνα και 30 στη Θεσσαλονίκη. Όταν οι Πορτογάλοι έβαλαν 26.000, οι Ισπανοί 10.000, οι Ιταλοί 20.000 και οι Γερμανοί αντίστοιχα μεγάλο αριθμό. Γιατί όλοι οι λαοί έχουν τα ίδια προβλήματα. Και ιδιαίτερα χώρες με μεγάλο δημογραφικό επενδύουν στην κοινωνική κατοικία. Όχι δωρεάν, απλά να τη νοικιάζουν με χαμηλού κόστους ενοίκια σε ευάλωτα μέλη της κοινωνίας, σε νέα ζευγάρια, για να μπορούν να ξεκινήσουν τη ζωή τους. Ενώ λοιπόν τα άλλα κράτη από το Ταμείο Ανάκαμψης χτίζουν τον κοινωνικό πυλώνα που θα αντιμετωπίσει το δημογραφικό και τις ανισότητες, εμείς το κάνουμε ένα νέο ΕΣΠΑ χωρίς κανένα όραμα. Ούτε για τον πρωτογενή τομέα, ούτε για την μεταποίηση, ούτε για την ενεργειακή αυτονομία. Γιατί;

Πάμε λοιπόν στην ενέργεια. 5,4 φορές έχει ανέβει το τιμολόγιο στην Ελλάδα, 3,4 ο ευρωπαϊκός μέσος όρος. Για ποιο λόγο μια τέτοια μεγάλη διαφορά; Η ΝΔ μίλησε για απολιγνιτοποίηση, που είναι μία ευρωπαϊκή κεντρική πολιτική. Δεν είναι απολιγνιτοποίηση, είναι απανθρακοποίηση. Δεν λέει η Ευρώπη «αφήνουμε το λιγνίτη για να πιάσουμε το φυσικό αέριο». Λέει: «σιγά-σιγά εγκαταλείπουμε τα ορυκτά καύσιμα». Και τα δύο αυτά ορυκτά καύσιμα είναι. Άλλο όμως να έχεις ένα δικό σου ορυκτό καύσιμο και άλλο να αφήνεις το δικό σου ορυκτό καύσιμο και να προσδένεσαι σε ένα ξένο ορυκτό καύσιμο, χωρίς να λογαριάζεις τις γεωπολιτικές κρίσεις που μπορεί να κάνουν ευάλωτη την οικονομία σου σε αυτού του είδους την εξάρτηση. 25% ήταν η αύξηση της εξάρτησής μας σε φυσικό αέριο στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσα στην ενεργειακή κρίση. Η μόνη ευρωπαϊκή χώρα.

Και κάποιοι μιλάνε για τη Γερμανία. Μα η Γερμανία σχεδόν σταμάτησε την πυρηνική παραγωγή μετά τη Φουκουσίμα, αλλά δεν αύξησε το μείγμα της στο φυσικό αέριο όπως κάποιοι λένε εύκολα στην Ελλάδα, λόγω του Nord Stream που δεν τελείωσε. Αύξησε τις ΑΠΕ. Όποιος πάρει το γερμανικό μείγμα από το 2011 μέχρι το 2021, βλέπει ότι καταρρέει η πυρηνική ενέργεια, μένει σταθερό το φυσικό αέριο και αυξάνεται πάρα πολύ η παραγωγή σε ΑΠΕ. Τι έκαναν όμως που δεν κάνουμε εμείς; Δεν έδωσαν σε πέντε μεγάλες εταιρείες το προνόμιο να κάνουν μόνο φωτοβολταϊκά και αιολικά πάρκα. Διέχυσαν σε όλη την κοινωνία, σε όλες τις κοινωνικές ομάδες, σε όλους τους παραγωγούς τη δυνατότητα οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, οι μεταποιητές, μέσα από χιλιάδες ενεργειακές κοινότητες, μέσα από ένα καλό ενεργειακό δίκτυο υψηλής διασυνδεσιμότητας, να παράγουν οι ίδιοι την ενέργεια που καταναλώνουν, άρα να έχουν θωρακίσει την ανταγωνιστικότητά τους μέσα από τη φθηνή ενέργεια που έχουν. Γιατί δεν έγιναν αυτά στην Ελλάδα; Και, άντε, δεν γίνονταν πριν από μερικά χρόνια. Τώρα, με όλα αυτά που ζούμε γιατί δεν γίνονται; Διότι, η ΝΔ συνεχίζει μία συμπεριφορά που δεν βοηθά τον τόπο. Να δημιουργήσει μόνιμες δομές και δίκαιης κατανομής, αλλά και ουσιαστικά ισχυρής εξωστρέφειας και ανταγωνιστικότητας της οικονομίας.

Εμείς λοιπόν το προτείνουμε; Από το ταμείο ανάκαμψης, να επενδύσουμε στα δίκτυα. Αυτό είναι ένα μεγάλο εθνικό έργο για τις επόμενες γενιές. Η χώρα είναι ενεργειακά απομονωμένη, με δίκτυα και προς τρίτες χώρες αλλά και εσωτερικά. Ώστε να μην υπάρξει το άλλοθι, ότι επειδή δεν έχουμε καλό δίκτυο, δεν θα βάλουμε χιλιάδες φωτοβολταϊκά στις στέγες, σε όσους φτωχούς Έλληνες, ή σε όσους ευάλωτους Έλληνες της μεσαίας τάξης, θέλουν και το εξοικονομώ. Το εξοικονομώ, πρέπει να πηγαίνει μαζί και με αυτή την πολιτική, για να είναι πραγματικό εργαλείο θωράκισης των Ελλήνων από την ενεργειακή φτώχεια. Γιατί μπορεί να έχει κυκλικά χαρακτηριστικά η σημερινή κρίση. Μπορεί να μην τελειώσει αύριο το πρωί. Μπορεί να φρενάρει, αλλά να έρθει ξανά τον Χειμώνα. Ο καλός κυβερνήτης κάνει καλό κουμάντο και κάνει σχεδιασμό, ώστε να γνωρίζει πως ότι πρόβλημα και να έρθει στο μέλλον, έχει δημιουργήσει πρόληψη. Αυτό είναι το πιο κρίσιμο στοιχείο τη νέα εποχή.

Γιατί σας το λέω το θέμα της πρόληψης; Ζούμε μια κρίση; Ζήσαμε την οικονομική κρίση της δεκαετίας. Τελείωσε; Μήπως ζούμε μια εποχή που οι κρίσεις δεν τελειώνουνε ποτέ; Μήπως ζούμε ένα συνεχές κρίσεων; Οικονομική κρίση, το προσφυγικό, η πανδημία, η γεωπολιτική κρίση και η ενεργειακή κρίση. Για αυτό το ταμείο αυτό λέγεται ταμείο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Για να πάρεις τα χρήματα και να σχεδιάσεις την παραγωγική βάση της χώρας, όχι μόνο για να κάμψει πρόσκαιρα, αλλά για να είναι ανθεκτική σε μακροπρόθεσμες κρίσεις. Να γνωρίζει ο Έλληνας πολίτης, ότι υπάρχει ένα όραμα, που στρατηγικά έχει σχεδιάσει τη χώρα να μην είναι ευάλωτη αλλά να είναι ισχυρή σε σύγχρονες περιπέτειες, όπως αυτές που ζούνε οι γενιές μας τα τελευταία χρόνια. Δεν υπάρχει όμως κανένα τέτοιο όραμα και αυτή είναι η μεγάλη ανάγκη που έχει ο Ελληνικός λαός. Η δική μας η παράταξη, να δείξει ότι έχει σχέδιο, στρατηγική και ανθρώπινο δυναμικό να υλοποιήσει αυτές τις πολιτικές, ακόμη και αν κάποια ισχυρά συμφέροντα στην Ελλάδα, δεν θέλουν να υλοποιηθούν, για να έχουν μόνοι τους, να νέμονται, όλες αυτές τις τεχνολογίες. Αυτό πρέπει να είναι το νέο ΠΑΣΟΚ, η Δημοκρατική Παράταξη. Το κόμμα που είναι έτοιμο να συγκρουστεί με κατεστημένα και οικονομικά συμφέροντα, από τα μικρότερα μέχρι τα μεγαλύτερα, αρκεί ο σχεδιασμός και η πυξίδα του να είναι το δημόσιο συμφέρον και η εθνική αξιοπρέπεια. Και αυτό είναι το μεγάλο μας στοίχημα και το δικό μου προσωπικό όραμα. Να αναγεννηθεί η παράταξη, ως η ασπίδα όλου του Ελληνικού λαού και ιδιαίτερα των μη προνομιούχων Ελλήνων, όπως ήταν κατά τα χρόνια της ίδρυσής της. Και σε αυτό τον αγώνα, δεν περιμένω συμμάχους αυτούς που έχουν βολευτεί με τη σημερινή κατάσταση. Για αυτό και η μάχη, δεν θα δοθεί στα τηλεπαράθυρα. Η μάχη θα δοθεί στην κοινωνία. Για αυτό πρέπει να ακολουθήσουμε την παλιά μας στρατηγική. Με την κοινωνία μπροστά! Με την αυτοοργάνωση.

Τι είναι λοιπόν η αυτοοργάνωση; Δίκτυα αγροτών. Σήμερα συζητήσαμε το πρωί, με τους αγρότες της Ημαθίας, με τα προβλήματά τους, που έχουν να κάνουν και με το ψύχος αλλά έχουνε και να κάνουν και με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν όλοι οι Έλληνες παραγωγοί και τα οποία μεταλλάσσονται και στον κτηνοτροφικό τομέα και στην μεταποίηση. Τους είπα τις θέσεις μας και για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και για τα λιπάσματα και βέβαια και για την ρήτρα αναπροσαρμογής, το πλαφόν το οποίο πρέπει να υπάρξει, γιατί μόνο έτσι, δεν θα πληρώνει μόνο το κράτος και ο πολίτης την αύξηση του κόστους αλλά και οι μεγάλες αυτές εταιρίες. Που κατά έναν μαγικό τρόπο, σε πολλές χώρες της Ευρώπης, όπως η Ιταλία, η Γαλλία και η Ισπανία, δείχνουν αυτή τη στιγμή ζημίες, στην Ελλάδα δείχνουν φαραωνικά κέρδη. Διότι εδώ δεν κάναμε κάτι, για να υπερφορολογήσουμε τα κέρδη τους. Και πετάει τη μπάλα ο κ. Μητσοτάκης στην Βρυξέλλες και λέει «πλαφόν στη χονδρική». Γιατί δεν βάζουμε πλαφόν στη λιανική, για να υπάρχει επιμερισμός του κόστους αυτής της περιπέτειας, σε όλους και όχι μόνο σε εμάς; Γιατί δεν θέλει να συγκρουστεί με αυτά τα συμφέροντα.

Εμείς λοιπόν πρέπει να τα πούμε όλα, ωμά, σωστά, στρατηγικά, για να καταλάβει ο Ελληνικός λαός ότι ξεκινάμε μια νέα πορεία εθνικής ευθύνης, συνέπειας, χωρίς λόγια και πάντα με απαντήσεις υπαρκτές, για να καταλαβαίνει ότι αυτά τα οποία θέλουμε να υλοποιήσουμε, είναι βέλτιστες πρακτικές που συμβαίνουν αλλού και ο λαός ευημερεί. Και η σοσιαλδημοκρατική πολιτική που επανήλθε, όταν πριν από δύο χρόνια έλεγαν ότι πέθανε σε όλη την Ευρώπη, επανήλθε λόγω της πανδημίας. Όταν όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες κατάλαβαν την αξία κάθε κράτους, να έχει ισχυρό κοινωνικό μοντέλο. Και υγεία και παιδεία. Ξέρετε πόσα εκατομμύρια μαθητές στη Λατινική Αμερική, δεν ξαναπήγαν ποτέ σχολείο; Εδώ όμως είχαμε δυνατότητες, είχαμε ένα κράτος το οποίο με τα όποια προβλήματά του, μπόρεσε να κρατήσει ζωντανό τον ιστό. Αλλά δεν πρέπει να μένουμε στάσιμοι, πρέπει να κοιτάμε μπροστά, να βελτιώνουμε την κατάσταση και να αξιοποιούμε τις ευκαιρίες.

Φίλες και φίλοι,

Η παράταξη μας πέρα από την οικονομία, τα κοινωνικά θέματα, είχε πάντα μια πολύ μεγάλη, ισχυρή αίσθηση του πατριωτικού καθήκοντος.

Ζούμε έναν πόλεμο. Έναν πόλεμο στην καρδιά της Ευρώπης. Έναν πόλεμο σε μια χώρα τέσσερις φορές όσο η Ελλάδα. Για φανταστείτε, η Συρία με όλα αυτά που έζησε, είναι τρεις φορές λιγότερο όσο η Ουκρανία.

Φανταστείτε να διαλυθεί αυτή η χώρα. Πού θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι, εκατομμύρια πρόσφυγες; Χιλιάδες νεκροί.

Τι κάνει η Ευρώπη; Τι κάνουμε εμείς; Ποια είναι η άποψή μας; Εμείς δεν είμαστε με τον έναν ή τον άλλον. Εμείς κινούμαστε αξιακά. Είμαστε η χώρα που έζησε την κυπριακή τραγωδία. Την βάρβαρη εισβολή του «Αττίλα». Έχουμε έναν γείτονα ο οποίος μιλάει αναθεωρητικά. Έχει έναν ρόλο στην ευρύτερη περιοχή που δημιουργεί αστάθεια. Που διαπαιδαγωγεί τον λαό του σε μια πολιτική που δεν βοηθά τη σταθερότητα και την ισορροπία στην ευρύτερη περιοχή.

Μήπως το ίδιο δεν ζουν και οι ανατολικοί λαοί; Με τις αναθεωρητικές, αυτοκρατορικές βλέψεις του Πούτιν; Εμείς λοιπόν τι θέλουμε για την Ευρώπη και τη χώρα μας. Θέλουμε ευημερία και σταθερότητα.

Και δεν είμαστε με τον έναν ή τον άλλον. Και αυτά τα ευκολόγια ότι ανήκουμε εδώ ή ανήκουμε εκεί, όπως λέει ο κύριος Μητσοτάκης. Τι σημαίνει σήμερα «ανήκουμε στη Δύση» που είπε ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας; Η Ελλάδα είναι αναπόσπαστο κομμάτι του δυτικού πολιτισμού, είναι η μάνα του δυτικού πολιτισμού. Σε όποιο μουσείο και να πας στην Ευρώπη βλέπεις την έμπνευση των μεγάλων δημιουργών από την αρχαία Ελλάδα, το αρχαίο ελληνικό πνεύμα. Τους ρωμαϊκούς νόμους και τη χριστιανική παράδοση. Αυτή είναι η Δύση.

Δεν ανήκουμε. Είμαστε η μάνα αυτού του πολιτισμού. Αλλά εδώ μιλάμε για κάτι άλλο. Η χώρα μας και ο ελληνικός λαός πρέπει να είναι ακλόνητα στην όχθη του σεβασμού του διεθνούς δικαίου. Όποιος και να το καταπατά, είτε Ρώσος είτε Αμερικάνος είτε οποιοσδήποτε άλλος. Είμαστε ένας λαός που ένιωσε τη βαρβαρότητα. Έχουμε νιώσει στην ιστορία μας, οι πρόσφυγές μας, οι πληγές της χώρας, του λαού αυτού είναι η βαρβαρότητα.

Όταν δεν υπάρχει σεβασμός στο διεθνές δίκαιο, τα επιχειρήματά μας είναι πάρα πολύ απλά. Θέλουμε ευημερία και ασφάλεια. Δεν θέλουμε αντιπαλότητες. Και πρέπει η Ευρώπη να πάρει αποφάσεις. Χρειάζεται ευρωστρατός. Χρειάζεται να υπάρχει κοινή Άμυνα και Ασφάλεια, κοινή εξωτερική πολιτική. Να γνωρίζει η Τουρκία όταν κάνει παραβιάσεις ότι θα υπάρχει καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όταν υπάρχει καταπάτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων γειτονικών κρατών θα έχει την ίδια τύχη που έχει και σήμερα ο κύριος Πούτιν, με ισχυρές κυρώσεις, για να καταλάβει ότι πρέπει να υπάρχει σεβασμός του διεθνούς δικαίου.

Και όχι βέβαια να αγοράζουμε εμείς εξοπλισμούς δισεκατομμυρίων αλλά συγχρόνως κάποια άλλα κράτη να εξοπλίζουν την Τουρκία. Αυτό είναι ανήθικο, παράλογο. Και προσβάλει τον ελληνικό λαό. Γι’ αυτό λοιπόν το πιστεύω, το έχω διεκδικήσει, έχει ψηφιστεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να γίνει κεντρική ευρωπαϊκή πολιτική να σταματήσουν να πωλούν όπλα στην Τουρκία.

Τα λέω όλα αυτά, διότι τις τελευταίες ημέρες έχουμε γεμίσει fake news. Λένε κάποιοι «η Τουρκία έχει ρόλο» γιατί είναι λέει ουδέτερη. Πού είναι ουδέτερη η Τουρκία; Μα η Τουρκία είναι ο βασικός παράγοντας που εξοπλίζει την Ουκρανία.

Απλά η Τουρκία δεν έχει βάλει κυρώσεις στη Ρωσία, όπως δεν έχει βάλει ούτε η Κίνα. Και είναι παράλογο να τα λένε όλα αυτά άνθρωποι του ΣΥΡΙΖΑ που κυβερνούσαν από το ’15 μέχρι το ’19, όταν μπήκαν όλες αυτές οι κυρώσεις. Όταν μπήκαν όλες αυτές οι κυρώσεις κυβέρνηση ήταν ο κύριος Τσίπρας. Άρα είναι άλλος λόγος που η Τουρκία έχει έναν δίαυλο με τη Ρωσία και είναι το οικονομικό ζήτημα και όχι τα θέματα εξοπλισμών.

Τα λέω αυτά για να μπουν τα πράγματα στη θέση τους. Εμείς κάνουμε αξιακή πολιτική, δεν κάνουμε πολιτική κατά το δοκούν. Διότι όταν θέλεις αλληλεγγύη, πρέπει να δίνεις και αλληλεγγύη. Όταν θες να είσαι αξιόπιστος, πρέπει να είσαι σταθερός. Η Ελλάδα στο τιμόνι της θέλει και προοδευτική δύναμη και αξιόπιστη δύναμη και ρεαλιστική δύναμη για να νιώθει ο ελληνικός λαός ότι έχει ισχυρή παρέμβαση στο ευρωπαϊκό πεδίο. Κι όχι να έχει ηγεσίες οι οποίες περιφρονούνται, διότι δεν λειτουργούν αξιακά και σταθερά και δεν έχουν σχέδιο για τα μεγάλα αυτά ζητήματα.

Φίλες και φίλοι,

Εμείς θέλουμε πραγματικά να γυρίσουμε σελίδα. Για να γυρίσουμε σελίδα, πρέπει να συζητήσουμε. Γι’ αυτό ξεκινάμε τα περιφερειακά μας συνέδρια. Το πρώτο από τη Θεσσαλονίκη, για το νέο ΕΣΥ. Να κουβεντιάσουμε πως θα κάνουμε την Πρωτοβάθμια Υγεία. Τι παρεμβάσεις χρειάζεται το ΕΣΥ. Πώς πρέπει να είναι γεωγραφικά τοποθετημένα τα νοσοκομεία μας. Πώς θα δημιουργήσουμε έναν πυλώνα κοινωνικού κράτους, ο οποίος θα βοηθήσει όλους τους Έλληνες να ευημερήσουν και να νιώθουν ασφάλεια.

Το πρώτο λοιπόν περιφερειακό συνέδριο θα γίνει τις επόμενες ημέρες στη Θεσσαλονίκη και πραγματικά όσοι από εσάς έχετε ενδιαφέρον, να έρθετε, να κουβεντιάσουμε, να συζητήσουμε πως στο πρόγραμμά μας θα αποτυπώσουμε αυτό το σημαντικό θέμα που αφορά τη χώρα.

Για όλα τα θέματα θα γίνουν περιφερειακά συνέδρια. Για την ενέργεια, για τον αγροτικό κόσμο, για τον κτηνοτροφικό κόσμο στη Θεσσαλία. Θα πάμε και μέχρι το συνέδριο και μετά, με περιφερειακά θεματικά συνέδρια για όλα, για να φτιάξουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα συζητώντας με την κοινωνία σε όλη την Ελλάδα.

Δεύτερο θέμα το συνέδριο. Στις 8 Μαΐου εκλέγουμε δημοτικές οργανώσεις, νομαρχιακές οργανώσεις και την ίδια ημέρα και συνέδρους για το συνέδριό μας. Ώστε να έχουμε έναν πλήρες ιστό κομματικό, παραταξιακό. Σε όλη την Ελλάδα έτοιμο να δώσει τη μάχη των βουλευτικών εκλογών.

Παράλληλα, εκλέγουμε τους συνέδρους για το συνέδριο. Το συνέδριο θα γίνει 20-22 Μαΐου στην Αθήνα που θα είναι και το κλείσιμο της οργανωτικής δομής της παράταξης, με την εκλογή του Γραμματέα και της Κεντρικής Επιτροπής.

Όμως, παράλληλα, θα εργαζόμαστε και σε δυο άλλους πολύ σημαντικούς τομείς. Την αυτοοργάνωση, και καλώ πραγματικά όσους έχετε διάθεση σε οποιοδήποτε χώρο της κοινωνικής και πολιτικής ζωής είτε είναι Αυτοδιοίκηση είτε είναι τα αγροτικά είτε Υγεία, να φτιάξουμε δίκτυα. Στα νοσοκομεία μας με γιατρούς, με υγειονομικούς. Στην Αυτοδιοίκηση και σε άλλους χώρους ώστε αυτά που πιστεύουμε, να έχουμε τη δυνατότητα της παρέμβασης και του ιμάντα.

Τι είναι λοιπόν αυτή η αυτοοργάνωση; Ένας ιμάντας μεταξύ της παράταξης και της κοινωνίας. Ένα μόνιμο τραπέζι συζήτησης, διαλόγου, μεταφοράς προβλημάτων και αντιμετώπισής τους με ρεαλιστικό και τεκμηριωμένο τρόπο.

Φίλες και φίλοι,

Έχει μεγάλη αξία να νιώσουν οι απλοί πολίτες ότι αυτή η παράταξη έχει μια μακρά ιστορία και μια αίσθηση πραγματικά ευθύνης. Γιατί αυτή την εποχή που ζούμε, η ευθύνη είναι μια μέγιστη αρετή για τον πολιτικό. Σε όλες τις εποχές των μεγάλων κρίσεων η ευθύνη είναι μια πρωταρχική αρετή. Γιατί νιώθοντας ευθύνη αναγκάζεσαι να είσαι συνεπής και όχι να κοιτάς πως θα υφαρπάξεις την ψήφο του πολίτη για να γίνεις εξουσία αλλά την επόμενη ημέρα να του γυρίσεις την πλάτη.

Εγώ λοιπόν από όλους εσάς ζητώ να δείξουμε μια μέγιστη εθνική και πατριωτική ευθύνη. Να δώσουμε αγώνα, γειτονιά-γειτονιά, σπίτι – σπίτι, να ξαναφτιάξουμε την παράταξή μας, να αγκαλιάσουμε τον ελληνικό λαό, να την ξανακάνουμε ένα λαογέννητο κόμμα. Ένα κόμμα απ’ τον λαό, για τον λαό, για το δημόσιο συμφέρον και την εθνική αξιοπρέπεια.

Και θέλω όλους εσάς στο πλευρό μου. Και να είστε σίγουροι ότι η πρωταρχική μου δέσμευση είναι να κάνω ότι μπορώ χωρίς να λογαριάσω ποτέ το πολιτικό κόστος για να αξιοποιήσω αυτή την πολύ μεγάλη ευκαιρία για όλους μας.

Σας δεσμεύομαι ότι θα δώσω αγώνα να μην απογοητεύσω ποτέ καμία Ελληνίδα και κανέναν Έλληνα.

Να ‘στε καλά. Καλή μας δύναμη και καλό μας αγώνα. Εδώ από την Ημαθία στέλνουμε μήνυμα νίκης σε όλη την Ελλάδα, σε κάθε πόλη, σε κάθε χωριό. Το ΠΑΣΟΚ επέστρεψε, η Δημοκρατική Παράταξη επέστρεψε. Με όλες τις γενιές μαζί, μαζί στις επόμενες βουλευτικές εκλογές θα ξανακάνουμε τη Δημοκρατική Παράταξη πρωταγωνίστρια. Για την Ελλάδα της εθνικής αξιοπρέπειας, για την Ελλάδα της εθνικής δικαιοσύνης.

Καλό μας αγώνα. Σύντροφοι σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά!

undefined

11

Πόσο χρήσιμη ήταν αυτή η ανάρτηση;

Κάντε κλικ σε ένα αστέρι για να το αξιολογήσετε!

Μέση βαθμολογία 0 / 5. Πλήθος ψήφων 0

Δεν υπάρχουν ψήφοι μέχρι τώρα! Γίνετε ο πρώτος που θα αξιολογήσει αυτήν την ανάρτηση.