Αγροτικός Σύλλογος Ιεράπετρας: Έλεγχος στις εισαγωγές οπωροκηπευτικών και αγροτικών προϊόντων από Τρίτες Χώρες


Reading time: 7 Minutes

Τελευταία ενημέρωση 9 Μαρτίου 2021 by energinews (admin)

Ο Ευρωβουλευτής Μανόλης Φράγκος κατέθεσε ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γεωργίας και Αλιείας σχετικά με τις διαδικασίες ελέγχου των οπωροκηπευτικών κ.α., κατά την εισαγωγή τους από Τρίτες Χώρες στην Ε.Ε.

Η ερώτηση προέκυψε με αφορμή την επιστολή του Αγροτικού Συλλόγου Ιεράπετρας προς τον Ευρωπαίο Επίτροπο Γεωργίας και Αλιείας, Γιάνους Βοϊτσιεχόφσκι, για το ίδιο θέμα.

Σύμφωνα με την απάντηση, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει αυστηρούς κανόνες για τις εισαγωγές και υποχρέωση εφαρμογής τους έχουν τα Κράτη Μέλη, με περιθώριο να διενεργούν επιπλέον ελέγχους αυτοβούλως, σε περιπτώσεις υποψίας απάτης ή άλλων παραμέτρων που ενδεχομένως θέσουν σε κίνδυνο την υγεία των καταναλωτών.

Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι, στην εν λόγω απάντηση αναφέρεται το σύνολο των κανονισμών που διέπουν την διαδικασία ελέγχων κατά τις εισαγωγές στην ΕΕ και είναι πολύτιμος οδηγός για όποιον αναζητά επιπλέον πληροφορίες για το ισχύον νομικό πλαίσιο εισαγωγών στην ΕΕ.

Αναλυτικά η απάντηση αναφέρει τα εξής:

Επίσημοι έλεγχοι της ΕΕ στις εισαγωγές τροφίμων γενικοί όροι και μέτρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει αυστηρούς κανόνες εισαγωγής σε σχέση με την υγιεινή των τροφίμων και των ζωοτροφών, την ασφάλεια των καταναλωτών και την κατάσταση της υγείας των ζώων, με σκοπό να διασφαλίσει ότι όλες οι εισαγωγές πληρούν τα ίδια υψηλά πρότυπα με τα προϊόντα από την ίδια την ΕΕ. Η υποχρεωτική διοχέτευση προϊόντων από διαδικασία ελέγχου στα σύνορα (border control ) και η συχνότητες ελέγχου ισχύουν για ζώντα ζώα, προϊόντα ζωικής προέλευσης, φυτά και φυτικά προϊόντα, λόγω του κινδύνου που ενδέχεται να θέσουν αυτά τα προϊόντα σε σχέση με την υγεία των ζώων ή των φυτών αντίστοιχα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ελέγχει άμεσα προϊόντα, επιχειρήσεις χειρισμού τροφίμων ή αγρότες. Αυτός είναι ο ρόλος των διορισμένων αρμόδιων αρχών στα κράτη μέλη και σε τρίτες χώρες. Η Γενική Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων της Επιτροπής είναι υπεύθυνη για την πολιτική της ΕΕ για την ασφάλεια και την υγεία των τροφίμων και για την παρακολούθηση της εφαρμογής των σχετικών νόμων. Οι αναφορές ελέγχου μπορούν να ανακτηθούν στη βάση δεδομένων (database) που είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο της (χρησιμοποιήστε την καρτέλα «Για
προχωρημένους» για αναζήτηση ανά χώρα, δηλ. Τουρκία). Ο γενικός κανονισμός για τα τρόφιμα είναι το θεμέλιο της νομοθεσίας για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές (Regulation (EC) No 178/2002) κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 της 28ης Ιανουαρίου 2002 · τρέχουσα ενοποιημένη έκδοση: 26/07/2019) (26/07/2019).

Ο παρών κανονισμός καθορίζει ένα γενικό και συνεκτικό πλαίσιο για την ανάπτυξη της νομοθεσίας για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές τόσο σε ενωσιακό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Το άρθρο 11 ( Article 11) ορίζει τους κανόνες για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές που εισάγονται στην ΕΕ: «Τα τρόφιμα και οι ζωοτροφές που εισάγονται στην Κοινότητα για διάθεση στην αγορά εντός της Κοινότητας πρέπει να συμμορφώνονται με τις σχετικές απαιτήσεις της νομοθεσίας για τα τρόφιμα ή τους όρους που αναγνωρίζονται από την Κοινότητα ως τουλάχιστον ισοδύναμοι με αυτούς ή, όταν υπάρχει ειδική συμφωνία μεταξύ της Κοινότητας και της εξαγωγής χώρα, με τις απαιτήσεις που περιέχονται σε αυτήν».

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/625 της 15ης Μαρτίου 2017 ( Regulation (EU) 2017/625) σχετικά με τους επίσημους ελέγχους θεσπίζει κοινούς κανόνες για τους επίσημους ελέγχους της ΕΕ προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η νομοθεσία για την προστασία της ανθρώπινης υγείας, της υγείας των ζώων, της ευημερίας των ζώων και της φυτικής υγείας εφαρμόζεται σωστά. Ο κανονισμός εισάγει μια καλύτερη εναρμονισμένη και συνεκτική προσέγγιση των επίσημων ελέγχων και των μέτρων επιβολής κατά μήκος της αλυσίδας γεωργικών τροφίμων και ενισχύει την αρχή των ελέγχων βάσει κινδύνου. Τα κύρια στοιχεία αυτού του κανονισμού τέθηκαν σε ισχύ στις 14 Δεκεμβρίου 2019. (τρέχουσα ενοποιημένη έκδοση: 12/14/2019 (14/12/2019).

Ο κανονισμός καλύπτει τις εισαγωγές ορισμένων ζώων και αγαθών από: ή εκτός ΕΕ που υπόκεινται σε ελέγχους σε συνοριακούς σταθμούς ελέγχου της ΕΕ ·ή εμπορεύματα που πωλούνται μέσω του Διαδικτύου. Σύμφωνα με την κατανόησή μας, αυτός ο κανονισμός καλύπτει τις εισαγωγές φρούτων και λαχανικών (fruits and vegetables ) (δηλαδή τομάτες και πατάτες). Όλες οι αποστολές που θα παρουσιαστούν στους συνοριακούς σταθμούς ελέγχου πρέπει να υποβληθούν σε ελέγχους εγγράφων:

Άρθρο 3 Ορισμοί (Article 3 Definitions)

(37) «αποστολή»: αριθμός ζώων ή ποσότητα εμπορευμάτων που καλύπτονται από το ίδιο επίσημο πιστοποιητικό, επίσημη βεβαίωση ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, το οποίο μεταφέρεται με τα ίδια μέσα μεταφοράς και προέρχονται από την ίδια επικράτεια ή τρίτη χώρα και, εκτός από εμπορεύματα που υπόκεινται στους κανόνες που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο ζ), του ίδιου τύπου, κλάσης ή περιγραφής ·
38) «συνοριακός σταθμός ελέγχου»: ένας τόπος και οι εγκαταστάσεις που ανήκουν σε αυτόν, που
ορίζονται από ένα κράτος μέλος για τη διενέργεια των επίσημων ελέγχων που προβλέπονται στο

άρθρο 47 παράγραφος 1 ·

Κεφάλαιο V Επίσημοι έλεγχοι σε ζώα και εμπορεύματα που εισέρχονται στην Ένωση, ( Chapter V Official controls on animals and goods entering the Union) ιδίως το τμήμα V

Συνεργασία μεταξύ αρχών σε σχέση με αποστολές από τρίτες χώρες του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625.

Οι ταυτότητες και οι φυσικοί έλεγχοι πραγματοποιούνται με συχνότητα που εξαρτάται από τον κίνδυνο που σχετίζεται με τα συγκεκριμένα ζώα ή αγαθά. Τα κριτήρια καθορισμού και τροποποίησης της συχνότητας των τιμών καθορίζονται από την Επιτροπή.

Οι έλεγχοι της Επιτροπής σε τρίτες χώρες διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου I (Chapter I) του τίτλου VI και το κεφάλαιο II (Chapter II) (του ίδιου τίτλου προβλέπει τις προϋποθέσεις εισόδου στην Ένωση ζώων και αγαθών του τίτλου VI. Επιπλέον, το άρθρο 65 ( Article 65 ) απαιτεί από τα κράτη μέλη να εντείνουν ή τους επίσημους ελέγχους τους σε αποστολές που εισέρχονται στην ΕΕ, όταν έχουν λόγους να υποπτεύονται απάτη ή σοβαρές ή επανειλημμένες παραβάσεις της κοινοτικής νομοθεσίας για τη γεωργική τροφική αλυσίδα.

Πρέπει να κοινοποιήσουν στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη μια τέτοια απόφαση, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε συντονισμένη εκτέλεση εντατικών ελέγχων σε ολόκληρη την Ένωση σύμφωνα με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2019/1873 της Επιτροπής, της 7ης Νοεμβρίου 2019 Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1873) σχετικά με τις διαδικασίες ελέγχου των συνόρων δημοσιεύσεις.

Ο εντοπισμός μη συμμόρφωσης αποτελεί ευθύνη των κρατών μελών. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών συνεχίζουν να ελέγχουν τον τομέα και να χρησιμοποιούν είτε το Δίκτυο Τροφίμων Απάτης της ΕΕ ( EU Food Fraud Network) για διασυνοριακή συνεργασία που σχετίζεται με υποψίες απάτης, είτε το σύστημα Διοικητικής Βοήθειας (Administrative Assistance and Cooperation system ) και Συνεργασίας για συνεργασία που σχετίζεται με μη συμμορφώσεις.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής «από το αγρόκτημα στο πιάτο» (Farm to Fork Strategy), η Επιτροπή θα προτείνει «αυστηρότερα αποτρεπτικά μέτρα, καλύτερους ελέγχους στις εισαγωγές» προκειμένου να καταπολεμηθεί η απάτη στα τρόφιμα κατά μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων. Επιπλέον, «τα εισαγόμενα τρόφιμα πρέπει να συνεχίσουν να συμμορφώνονται με τους σχετικούς κανονισμούς και πρότυπα της ΕΕ. Η Επιτροπή θα λάβει υπόψη περιβαλλοντικές πτυχές κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων ανοχής κατά την εισαγωγή ουσιών φυτοφαρμάκων που δεν έχουν εγκριθεί πλέον στην ΕΕ, τηρώντας παράλληλα τα πρότυπα και τις υποχρεώσεις του ΠΟΕ ».

Δείτε επίσης: Ενημερωτικό δελτίο για εμπορικούς εταίρους (Factsheet for trade partners)

Επίσημοι έλεγχοι της ΕΕ σχετικά με τα πρότυπα εμπορίας φρούτων και λαχανικών. Όσον αφορά τα οπωροκηπευτικά, ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 543/2011 (Commission Implementing Regulation (EU) No 543/2011) της Επιτροπής, της 7ης Ιουνίου 2011 καθως και ο καθορισμός λεπτομερών κανόνων για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου για τους τομείς των οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών (τρέχουσα ενοποιημένη έκδοση: 01/01/2021) ) απαιτεί από τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν μια βάση δεδομένων εμπόρων που εμπορεύονται φρέσκα φρούτα και λαχανικά που καλύπτονται από το πρότυπο εμπορίας (άρθρο 10- Article 10). Ο ορισμός του «έμπορος φρούτων και λαχανικών» είναι κάθε άτομο ή σώμα που προβάλλει, προσφέρει προς πώληση, πωλεί ή αγοράζει (συμπεριλαμβανομένων των εξ αποστάσεως πωλήσεων, σε απευθείας σύνδεση ή με άλλο τρόπο) παράγει με οποιονδήποτε τρόπο – είτε εντός της ΕΕ, για εξαγωγή εκτός ΕΕ ή για εισαγωγή στην ΕΕ .

Ειδικά πρότυπα μάρκετινγκ εφαρμόζονται σε ορισμένα προϊόντα για την προώθηση της ποιότητας: μήλα, εσπεριδοειδή, ακτινίδια, μαρούλια, ροδάκινα και νεκταρίνια, αχλάδια, φράουλες, πιπεριές, επιτραπέζια σταφύλια και ντομάτες tomatoes ((άρθρο 3 της Επιτροπής Εκτελεστικός κανονισμός
(ΕΕ) αριθ. 543/2011). Τα φρούτα και τα λαχανικά που δεν καλύπτονται από συγκεκριμένο πρότυπο εμπορίας πρέπει να
συμμορφώνονται με το γενικό πρότυπο εμπορίας. Ωστόσο, όταν ο κάτοχος είναι σε θέση να αποδείξει ότι τα προϊόντα συμμορφώνονται με τυχόν  ισχύοντα πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί από την Οικονομική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (ΟΕΕ / ΗΕ -(UNECE), θεωρούνται ότι συμμορφώνονται με το γενικό πρότυπο εμπορίας.

Για προϊόντα καταγωγής ΕΕ, οι έλεγχοι συμμόρφωσης διενεργούνται από οργανισμούς επιθεώρησης, υπό την επίβλεψη των εθνικών αρχών. Στην περίπτωση προϊόντων καταγωγής εκτός ΕΕ ( non-EU countries may carry out their own conformity checks ) οι χώρες εκτός ΕΕ μπορούν να διενεργούν τους δικούς τους ελέγχους συμμόρφωσης υπό τους όρους που ορίζονται στο άρθρο 15 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011 της Επιτροπής. Βλέπε: Τουρκία – Επίσημη αρχή και οργανισμός επιθεώρησης. Turkey – Official authority and inspection body

Ως Αγροτικός Σύλλογος Ιεράπετρας, εκφράζουμε την απόλυτη ικανοποίηση μας για την άμεση ανταποκριτή και στήριξη του κ. Φράγκου , στο φλέγον αυτό θέμα για τον αγροτικό κλάδο.

Μετάφραση – επιμέλεια:
Αγροτικός Σύλλογος Ιεράπετρας

Εκ του Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                           Ο Γεν. Γραμματέας
Γαϊτάνης Ιωάννης                   Βιαννιτάκης Μιχαήλ

0

Πόσο χρήσιμη ήταν αυτή η ανάρτηση;

Κάντε κλικ σε ένα αστέρι για να το αξιολογήσετε!

Μέση βαθμολογία 0 / 5. Πλήθος ψήφων 0

Δεν υπάρχουν ψήφοι μέχρι τώρα! Γίνετε ο πρώτος που θα αξιολογήσει αυτήν την ανάρτηση.